Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai

Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai
Rat nhieu ho gia dinh dang buc xuc vi dong ho nuoc

Thoi gian gan day, khong it nguoi dan su dung nuoc may o TP.HCM than phien ve tinh trang chi so tren dong ho nuoc (DHN) chay nhanh den chong mat, du luong nuoc su dung van nhu truoc day.

Ong Nguyen Minh Chau ngu o 1063 (70/3) Luy Ban Bich, Q.Tan Phu cho biet: "Gan 8 nam nay, DHN nha toi chay rat nhanh nhung gia dinh khong biet. Thoi gian gan day, gia dinh toi mua bon chua nuoc moi nhan ra dieu nay. The tich bon la 1,5m3 nhung khi nuoc chay day bon thi DHN chi 2,6m3. Tinh ra moi thang gia dinh toi su dung 40 - 50m3 nuoc nhung dong tien nuoc toi 70 - 80m3 nuoc". Ngay 30.9, dai dien Chi nhanh Cap nuoc (CNCN) Phu Hoa Tan den kiem tra do chinh xac cua DHN nha ong Chau bang cach dung mot dong ho dien tu do va ket luan DHN cua ong Chau chay nhanh voi muc sai so la 6,2%. CNCN Phu Hoa Tan cho biet se thay DHN moi va boi thuong muc thiet hai la khoang 5m3 nuoc/thang. Khong dong y voi muc boi thuong nay, ong Chau noi: "Muc sai so nhu the la qua nho so voi thuc te, theo uoc tinh cua gia dinh toi, muc sai so khoang 30%. Gia dinh toi da mua mot DHN moi va do lai trong vong 1 tuan de xem do chinh xac. Neu that su dung nhu uoc tinh cua gia dinh toi thi muc thiet hai ma cong ty cap nuoc phai boi thuong la 20 - 30m3/thang va phai boi thuong thiet hai trong 8 nam qua".

Truong hop gia dinh ong Nguyen Doan Duong, nha so 241/6 Lien tinh 5, P.5, Q.8 thi khac. Tu thang 12.2003 den thang 2.2005, luong nuoc tieu thu binh quan cua gia dinh ong Duong khoang 32m3/thang. Nhung tu thang 3.2005 den thang 7.2005, luong nuoc tieu thu da tang dot bien: ky 3/2005 la 58m3; ky 4/2005 la 63m3; ky 5/2005 la 72m3; ky 6/2005 la 92m3 va ky 7/2005 la 88m3. Ong Duong da bao cho CNCN Cho Lon den kiem tra. Chi nhanh yeu cau ong dong 100 ngan dong chi phi kiem tra, kiem dinh va cho nhan vien den go dong ho cu mang di, thay bang DHN moi. Ong Duong cho biet: "Can bo ky thuat CNCN Cho Lon da khong niem phong DHN thao go di, nen khong biet dong ho cu duoc kiem dinh co muc sai so bao nhieu?". Ket qua kiem dinh DHN cu cua ong Duong, theo thu tra loi cua CNCN Cho Lon, co sai so 3,1%, tuc trong muc cho phep. Ong Duong khong dong y voi ket qua nay, vi theo ong, sau khi thay DHN moi, luong nuoc tieu thu giam han. Tiep xuc voi PV Bao Thanh Nien, ong Khue, nguoi nha ong Duong cho biet them: "DHN cu duoc lap dat nam 2003, tuc moi su dung khoang 2 nam. Truoc khi nhan vien cap nuoc thao go DHN nay mang di, gia dinh toi co thu mo nuoc vao ho chua co dung tich 1,3m3, nhung DHN nhay len den 4m3. Sau khi thay DHN moi, toi cung thu lai nhu vay thi DHN moi chay dung 1,3m3. Nhan vien cap nuoc cung noi voi chung toi DHN cu chay sai, nhung khong hieu sao ket qua kiem dinh lai noi chay dung ?". Theo tinh toan cua ong Duong, muc sai so giua DHN cu va moi chenh lech nhau 2,05 lan. Ong Duong tiep tuc khieu nai, yeu cau CNCN Cho Lon giai quyet hoan tra so tien chenh lech trong 5 thang luong nuoc tang cao ma ong cho rang do DHN bi hu.

Con truong hop cua ba Nguyen Thi Le, ngu o so 8 Nguyen Thai Hoc, P.Tan Thanh, Q.Tan Phu (TP.HCM) thi: "Khoang 5 thang nay, tu luc thay DHN moi, no chay nhu chong chong!". Nha chi co 6 nguoi, trong do co 4 nguoi su dung nuoc sinh hoat cho nau an, tam giat, con 2 nguoi lau lau moi ve nha ma so nuoc len 100 - 140m3, tien nuoc phai dong tu 700.000 - 1.000.000 d/thang. Trong khi truoc day, tien nuoc gia dinh ba phai tra moi thang chi khoang 200.000 - 300.000 dong. Don vi cap nuoc da xuong kiem tra duong ong, DHN. Nguyen nhan do duong ong bi be lam nuoc ro ri. Sau khi sua chua lai duong ong, luong nuoc moi thang con khoang 90m3. Nhung theo ba Le, nhu the van con vuot qua cao so voi muc nuoc ma gia dinh ba su dung va ba de nghi duoc thay DHN moi. "Voi muc thiet hai haang thang tu 500.000 - 700.000 dong nhu the nay, gia dinh toi khong the nao chap nhan duoc" - ba Le noi.

Ong Ly Chung Dan, Pho tong giam doc Tong cong ty Cap nuoc Sai Gon (SAWACO): Giai quyet nhanh khieu nai cua khach hang trong 10 ngay dau thang 10

Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai
Nam nay, SAWACO se thay 100.000 DHN da qua 5 nam su dung. Chi phi thay DHN do SAWACO chiu. Ong Ly Chung Dan cho biet nhu vay khi tra loi phong van cua Thanh Nien ve van de DHN chay sai.

* Xin ong cho biet, DHN dang su dung tai TP.HCM co nguon goc tu dau, do ai san xuat?

- Tinh den thoi diem hien nay, SAWACO dang quan ly tren 500.000 DHN cua khach hang, trong do 95% la DHN co 15 mm. So luong DHN gom nhieu hieu duoc san xuat o nuoc ngoai hoac lap rap tai Viet Nam voi linh kien nguyen bo nhap ngoai. Cac nhan hieu DHN dang duoc su dung la ThaiAichi va Asahi san xuat tai Thai Lan theo cong nghe Nhat Ban; hieu Actaris Multimag san xuat tai Indonesia theo cong nghe cua Phap; hieu Zenner Coma lap rap tai Viet Nam theo cong nghe cua Duc (so luong it); hieu Lugiaco duc vo va lap rap tai Viet Nam bang bo ruot nhap khau tu Y trong du an cua Cong ty Dau tu khai thac nuoc song Sai Gon truoc day va hien nay khong con san xuat nua (so luong it).

* Co quan nao kiem tra chat luong DHN truoc khi dua vao su dung?

- Theo quy dinh, DHN phai do mot don vi duoc Tong cuc Tieu chuan - Do luong - Chat luong VN (TCTCDLCLVN) uy quyen kiem dinh. DHN nao kiem dinh dat yeu cau moi duoc dan tem do TCTCDLCLVN phat hanh, cap giay chung nhan kiem dinh va dua vao su dung. Hien SAWACO co he thong kiem dinh DHN lon nhat khu vuc phia Nam va duoc TCTCDLCLVN cap Quyet dinh uy quyen kiem dinh ban dau va dinh ky cac DHN cap A, B co tu 15 - 50 mm. Thoi han uy quyen kiem dinh la 3 nam, hang nam Thanh tra cua TCTCDLCLVN den kiem tra ve ho so kiem dinh DHN trong nam, do chinh xac cua cac dan thu nghiem kiem dinh DHN, neu dat yeu cau thi sau 3 nam se cap Quyet dinh gia han thoi gian uy quyen kiem dinh.

* DHN su dung trong thoi gian bao lau thi phai thay?

- Qua trinh su dung, sau mot thoi gian, DHN se co nhung bien doi, co the chay nhanh hon, hoac cham hon. Theo Quyet dinh 65/2002 ngay 19.8.2002 cua Bo Khoa hoc - Cong nghe va Moi truong, thi DHN co chu ky kiem dinh la 5 nam. Do do, SAWACO co quy dinh thoi gian thay dinh ky DHN co nho cua khach hang la 5 nam/lan, cho du DHN chay dung hay sai. Moi chi phi thay DHN dinh ky deu do SAWACO chiu. SAWACO da dua ra ke hoach thay DHN dinh ky nam 2005 la 100.000 chiec. Trong chu ky 5 nam, neu nghi ngo DHN chay sai, khach hang co quyen khieu nai. Khi kiem tra, DHN co ty le sai so khong vuot qua ±5% thi xem nhu chay dung.

* Mot so DHN van con trong thoi han 5 nam nhung lai chay sai, vi sao thua ong?

- Loai DHN dang su dung tai TP.HCM phan lon la loai dong ho van toc, mot it la loai dong ho the tich. Loai the tich co ti le sai so it hon, chay chinh xac hon, nhung co nhuoc diem la de bi ket so. Con loai dong ho van toc, qua su co nuoc duc, nuoc vang vua qua, kha nang se xay ra truong hop DHN chay nhanh hoac chay cham. Neu can trong nuoc tich tu trong hop phun cua DHN (chong chong quay nam trong hop nay), gay hep lo tia phun, ap luc tia phun se manh hon, lam cho chong chong quay nhanh hon, tuc lam cho DHN chay nhanh. Con neu can bam vao chong chong, se lam cho chong chong quay cham lai, tuc DHN chay cham.

* Trong cac truong hop khieu nai DHN chay sai thoi gian qua, so luong DHN co ty le sai so vuot ±5% la bao nhieu?

- Theo thong ke tu cac CNCN, so khach hang khieu nai trong nam 2003 la 932 truong hop, khi kiem tra co 50 truong hop vuot ±5% (gom truong hop DHN chay nhanh va chay cham). Nam 2004 co 1.109 truong hop khieu nai, co 78 truong hop vuot ±5%. Con trong 938 truong hop khieu nai trong 9 thang dau nam 2005, co 129 truong hop vuot ±5%. Thuong thi chi co nhung khach hang nao co cam giac DHN nha minh chay nhanh thi moi khieu nai.

* SAWACO giai quyet nhu the nao ve cac khieu nai cua khach hang?

- Tong cong ty da yeu cau cac CNCN phai giai quyet nhanh cac khieu nai ton dong cua khach hang trong vong 10 ngay dau cua thang 10 nay, dong thoi kiem tra DHN o cac khu vuc xay ra su co nuoc duc vua qua de co ke hoach thay ngay cac DHN chay khong chinh xac. DHN bi khieu nai, chung toi se thao ra, niem phong lai, thay bang DHN khac, sau do dem den noi kiem tra duoi su chung kien cua nguoi khieu nai. De viec kiem tra khach quan hon, chung toi thue Trung tam TCDLCL khu vuc 3 de kiem tra DHN cua khach hang ma khong kiem tra o Xi nghiep Co khi cong trinh (thuoc SAWACO) nua.

* Vi sao cac CNCN yeu cau khach hang khieu nai phai nop chi phi 100.000 dong de duoc kiem tra DHN?

- Day la chi phi thao go, kiem dinh va gan lai DHN. Co le chung toi se chinh sua lai quy dinh nay. Neu DHN chay dung thi khach hang phai chiu khoan tien nay, con neu DHN chay sai thi CNCN phai chiu chi phi, dong thoi con phai hoan tra lai khoan tien chenh lech do DHN chay sai.

Mai Vong
(thuc hien)

Mai Vong - Cam Nhi

Viet Bao

Comment :Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Population "dizzy" because of incorrect water meter
Mr. Tang, CNCN Cholon, Vietnam, recently, water meter, the customer's water use, water consumption, control , inspection, complaints and cases, error, run fast, new
recent times, many people use tap water in the city complain about the status indicator on the meter (nuclear power) run The dizzying, even though water is used as before ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Dân "chóng mặt" vì đồng hồ nước chạy sai

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Dân "chóng mặt" vì đồng hồ nước chạy sai bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai

Nhan xet, hay lien he ve tin Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dan chong mat vi dong ho nuoc chay sai de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0