Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van

Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van

Tags: DB QH, Bo Buu chinh - Vien thong, dai bieu quoc hoi, cung cap thong tin, Chu nhiem Uy ban, dang chu y, duoc dua ra, tong cong ty, trong danh sach, chat van, bo truong, tra loi, cu tri, mot so, viec
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chieu nay 9-6, sau phan bao cao tinh hinh giai quyet cac kien nghi cu tri, cac bo truong truc tiep tra loi chat van cua cac dai bieu Quoc hoi (DBQH). TS da trao doi voi mot so DB QH xung quanh noi dung duoc danh gia la “dang chu y nhat” cua moi ky QH hop.

Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van
Ong Le Kim Toan (pho truong doan DB QH chuyen trach tinh Binh Dinh):Thieu co che nam thong tin...

* Thua ong, muon chat van sau mot bo truong, cac DB QH can phai duoc cung cap day du thong tin. Nhung duong nhu chua co mot co che…

- Dung nhu vay. Hien nay neu DB can thong tin nao do, co the yeu cau Van phong QH cung cap thong tin. Nhung de xac dinh thong tin nao minh can, toi nghi nhieu DB van chua xac dinh duoc. Vi du nhu truong hop cac vu viec o Tong cong ty Buu chinh vien thong (VNPT), hay o Tong cong ty Dau khi, bao chi ma khong dang tai chac nhieu DB cung khong the biet de ma yeu cau cung cap thong tin.

* Vua qua, mot so y kien de nghi nen de cac bo truong giai trinh va tra loi chat van, gan giong nhu “dieu tran” tai phien hop toan the cua Hoi dong Dan toc, cac uy ban cua QH ve nhung van de noi com, buc xuc truoc moi ky hop QH…

- Toi thay cung nen nhu the. Boi vi gan 500 DB QH, moi nguoi lam o mot dia phuong, mot nganh khac nhau, khong the co dieu kien tiep can het cac thong tin cua cac nganh, cac linh vuc. Toi nghi cac co quan cua QH, thanh vien cac co quan cua QH chac chan se nam ro thong tin cua nganh, linh vuc phu trach.

Nhu vay trong qua trinh giam sat thuong xuyen, neu cac co quan nay phat hien co van de gi, co quyen yeu cau, kien nghi thu truong bo, nganh, co quan phai co y kien tra loi, lam sang to mot so van de ma co quan cua QH quan tam. Neu cam thay “co van de”, DB QH la thanh vien cua Hoi dong Dan toc, cac uy ban hoac tap the Hoi dong Dan toc, tap the uy ban co quyen kien nghi ra truoc QH, dua van de ra truoc QH, do la chuyen binh thuong.

Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van
Ong Tao Huu Phung (Pho chu nhiem Uy ban kinh te ngan sach cua QH): Toi chat van chuyen “900 dien thoai di dong xai chua”

* Voi cac vu viec noi com vua roi - nhu truong hop cac sai pham o VNPT - theo ong biet thi da co DB nao su dung quyen nay de yeu cau cung cap thong tin?

- Ban than toi da gui cau hoi chat van mot so co quan, trong do co bo truong - chu nhiem uy ban The duc the thao, bo truong Bo Giao duc - dao tao, bo truong Bo Giao thong van tai va ca bo truong Bo Buu chinh - vien thong.

Toi chat van Bo Buu chinh - vien thong ve chuyen 900 dien thoai di dong xai chua se xu ly nhu the nao, ve viec su dung qui loi nhuan 10.000 ti dong de lai xem da phan phoi the nao...

De ra tra loi chat van, thu nhat phu thuoc bo nao do co duoc gui nhieu cau hoi chat van hay khong; thu hai, co su thong nhat giua thuong truc Chinh phu va Thuong vu QH xem can dua vi bo truong nao ra tra loi chat van.

Co nhieu nguyen nhan, nhung cung co the co truong hop Thu tuong Chinh phu se tra loi thay. Thu tuong de nghi danh sach, Thuong vu QH thong nhat va se dua ra xin y kien DB QH, qui trinh la nhu vay.

* Nhung neu Bo truong Do Trung Ta khong co ten trong danh sach tra loi chat van…

- Du co tra loi tai hoi truong hay khong thi van phai tra loi chung toi. Phai tra loi bang van ban den tung DB QH (co cau hoi chat van - PV) trong vong hai tuan.

Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van
Ong Nguyen Ngoc Tran (An Giang - pho chu nhiem uy ban Doi ngoai cua QH): Co bo truong, cu tri muon hoi, nhung khong co trong danh sach!

* Thua ong, lan nay ong se chat van nhung bo truong nao, ve noi dung gi?

- Toi da co cau hoi gui Chinh phu, hoi ve tinh hinh lam the nao de giam that thoat trong xay dung co ban. Thu tuong da phan cong Bo truong Bo Ke hoach - dau tu Vo Hong Phuc tra loi. Bo truong Vo Hong Phuc da tra loi bang thu. Nhung neu duoc thi toi se hoi tiep.

Thu hai la toi se hoi Bo truong Bo Noi vu Do Quang Trung ve dao tao can bo, chat luong can bo cua minh trong tinh hinh doi hoi cua dat nuoc truoc toan cau hoa... Toi cung hoi Bo truong Bo Tai chinh Nguyen Sinh Hung ve nhung sai pham trong quan ly tai chinh va ngan sach ma bao cao kiem toan nha nuoc da co phat hien.

* Ong mong cho dieu gi vao viec chat van - tra loi chat van?

- Toi nghi dong co chat van hay tra loi deu nham cho cong viec cua dat nuoc ngay mot tot hon. Cai chinh la lam sao cho cong viec ngay mot tot hon, ai cung co trach nhiem hon va de cu tri ca nuoc theo doi, biet ve su van hanh, dieu hanh, quan ly cua bo may nha nuoc minh nhu the nao.

* Co nhieu loi hua tu cac bo truong nhu giam tai nan giao thong, giam gia thuoc tay, nang cao chat luong giao duc... tu cac ky chat van truoc nhung roi co nhung viec van khong co gi thay doi?

- Toi la mot trong nhung nguoi de nghi QH su dung quyen bo phieu tin nhiem cua QH. Toi nghi do la mot loi nhac nho cac bo truong ve trach nhiem va loi hua cua minh de lam tot hon. Chu bo phieu tin nhiem dung tro thanh viec lam chinh thuc hoa mot quyet dinh da co thi khong nen. Do cung con la mot kenh thong tin de Dang biet ve muc do tin nhiem cua cu tri doi voi mot so nguoi duoc Dang giao nhiem vu.

* Trong ba ngay ma chat van bay bo truong thi lieu viec chat van co dam bao chat luong khong, thua ong?

- Theo toi, nhu vay thi hoi nhieu. It bo truong hon thi co dieu kien hoi sau, tra loi sau vao nguyen nhan va cung tim ra giai phap.

* Ca nhan ong co bang long voi danh sach bay bo truong duoc Chinh phu cu ra tra loi chat van chua?

- “Gut” lai ai la do QH. Con ca nhan toi thi thay rang: trong bay bo truong thi co bo truong nam trong danh sach cu tri quan tam. Nhung cung co bo truong ma cu tri quan tam nhung khong co trong danh sach.

* Vi du nhu bo truong nao?

- Toi nghi noi vay cung du roi...

N.V.HAI - DANG DAI

---------------------------------

Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van
Phong van Pho Chu tich Quoc hoi Nguyen Phuc Thanh: “Tra loi chat van” khong phai la... “bi”

* Thua pho chu tich, bay bo truong duoc dua ra chat van lan nay la can cu vao tieu chi nao?

- “Tra loi chat van” khong phai la “bi”. Tra loi chat van chinh la cung cap thong tin ve nhung cai lam duoc. Quan diem cua toi la nhu the. Theo su phan cong, chung ta co 21 bo truong thi cu lan luot duoc chat van ca chu khong theo mot tieu chi nao. Dong chi nao chua duoc tra loi chat van thi duoc chon tra loi.

* Thua, co bay bo truong nhung thoi gian chat van chi co ba ngay. Nhu vay phan lon thoi gian se chi tap trung vao viec cac bo truong giai trinh. Con phan tranh luan ve nhung buc xuc cua cu tri tai hoi truong chac se it di?

- Chua han. Noi chung la cung tinh toan 90 phut cho mot bo truong la vua. Theo toi, nhu vay la du thoi gian day.

* Trong buoi hop bao hom 7-6 thi Ban Dan nguyen noi rang: bay bo truong duoc dua ra chat van lan nay la can cu vao linh vuc quan ly co nhieu van de noi com. Viec nay co dung khong, thua pho chu tich?

- Chi dung mot phan thoi. Con quan diem cua lanh dao QH la nhung bo nao lam tot, nhieu thanh tuu cung dua ra chat van de cung cap thong tin cho cu tri ca nuoc va du luan chung de danh gia ket qua.

* Linh vuc buu chinh - vien thong rat nhieu chuyen dang quan tam, nhung vi sao bo truong Bo Buu chinh - vien thong khong duoc dua ra chat van?

- Cai nay toi cung chua nam duoc thong tin cu the. Nhung theo toi duoc biet, co mot so van de Chinh phu dang tinh toan de lam ro them. Mot so viec dang con trong qua trinh dieu tra de lam sang to nen chua dua ra (chat van) duoc.

DANG DAI ghi

Trong ban tap hop 1.602 y kien, kien nghi cua cu tri tai ky hop nay vua duoc Ban Dan nguyen cong bo hom 7-6, cac dia chi nhan duoc nhieu kien nghi bao gom: Bo LD-TB & XH (161 y kien), Chinh phu (155), Bo GD-DT (141), Bo NN & PTNT (139), Bo Noi vu (133), QH (129) va Bo Y te (114).

“Cu tri danh gia cong tac chat van va tra loi chat van da co nhieu tien bo, the hien duoc khong khi dan chu trong hoat dong cua QH, song can bo tri thoi gian chat van va tra loi nhieu hon. Mot so cu tri cho rang trong ky hop thu tu, noi dung tra loi chat van cua bo truong Bo GD-DT ve chat luong giao duc va dao tao; bo truong Bo Y te ve bien dong gia thuoc; bo truong Bo GTVT ve quan ly duong bo, bien bao giao thong... la chua thuyet phuc, chua giai dap thoa dang nhung ban khoan, kien nghi cua cu tri tren nhung linh vuc do minh phu trach” - do la y kien cua cu tri TP.HCM gui den QH.

Cu tri TP.HCM de nghi: QH tiep tuc chat van lam ro trach nhiem cua cac bo truong tai ky hop nay. Ngoai ra cu tri de nghi QH chat van bo truong Bo Buu chinh - vien thong xung quanh trach nhiem trong viec de xay ra sai pham trong dau tu xay dung va mua sam thiet bi cua Tong cong ty Buu chinh- vien thong duoc bao chi dang tai trong thoi gian qua. Cung quan tam van de nay, cu tri Tra Vinh da “de nghi Chinh phu chi dao dieu tra lam ro va kien quyet xu ly”.

Theo ban tap hop dan nguyen, cac y kien gui QH va Chinh phu deu de cap nhieu den tinh hinh va cong tac phong chong tham nhung, lang phi, that thoat trong dau tu xay dung co ban: mot mat dong tinh va hoan nghenh Chinh phu, QH da co thai do, bien phap quyet liet, kip thoi, giam sat chat che, mat khac cu tri doi hoi phai co bien phap manh tay hon nua, xu ly kien quyet nhung truong hop sai pham. Rieng hai linh vuc y te va GD-DT, moi quan tam hang dau cua cu tri van la tinh trang gia thuoc chua benh qua cao va chat luong GD-DT thap. D.TR.

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: DB QH, Bo Buu chinh - Vien thong, dai bieu quoc hoi, cung cap thong tin, Chu nhiem Uy ban, dang chu y, duoc dua ra, tong cong ty, trong danh sach, chat van, bo truong, tra loi, cu tri, mot so, viec

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Đại biểu quốc hội nói gì về "chất vấn - trả lời chất vấn"?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Đại biểu quốc hội nói gì về "chất vấn - trả lời chất vấn"? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van

Nhan xet, hay lien he ve tin Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Dai bieu quoc hoi noi gi ve chat van tra loi chat van de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0