Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc

Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thu tuong Nguyen Tan Dung

Trong hai ngay 18-19/7, Bo Y te da to chuc “Hoi nghi cong tac Dan so va Ke hoach hoa Gia dinh (DS-KHHGD) toan quoc va trien khai cac nhiem vu y te trong tam 6 thang cuoi nam 2008”. Hoi nghi da vinh du duoc Thu tuong Nguyen Tan Dung den du va phat bieu chi dao.

Duoi day la mot so noi dung phat bieu cua Thu tuong:

Phat huy thanh tuu, khac phuc nhung ton tai, yeu kem

Cong tac dan so la bo phan rat quan trong cua chien luoc phat trien dat nuoc. No khong chi co y nghia ve kinh te ma con co y nghia ve van hoa, xa hoi, gop phan quyet dinh su phat trien ben vung.

Nhung thanh tuu dat duoc cua cong tac dan so, chung ta cung khang dinh de phat huy. Ty le tang dan so lien tuc giam, tu nam 1979 – 1989 ty le tang dan so la 2,1%, den nam 2007 giam xuong con 1,24%. Day la mot co gang lon. Ty suat sinh cung co xu huong giam dan, dang tiem can muc sinh thay the. Con so binh quan cua mot cap vo chong tu 3,8 con nam 1989 xuong con 2,09 trong nam 2006; 2,07 trong nam 2007. Chat luong dan so da duoc nang len, cung voi su phat trien kinh te -xa hoi, doi song nhan dan duoc cai thien ma ro nhat la trong chi so phat trien con nguoi (HDI). Neu nhu nam 1995, Viet Nam dung thu 120/171 nuoc thi den 1999 dung thu 110, vuot len 10 bac va cung nam do chung ta nhan duoc giai thuong cua Lien Hop Quoc ve Dan so. Den nam 2007, Viet

Nam vuot len duoc 5 bac nua (105/177 nuoc). Ban be quoc te danh gia cao Viet Nam trong dieu kien sau chien tranh, kinh te kho khan, thu nhap binh quan dau nguoi con thap nhung da dat duoc chi so nay. Toi mong nganh Y te cung cac bo nganh chuc nang trung uong, Uy ban Nhan dan cac tinh, thanh pho khang dinh ket qua nay, thanh tuu dat duoc nay; coi day la no luc lon ma toan Dang, toan dan da co huong di la dung, can phai tiep tuc phan dau.

Tuy nhien, muc sinh cua chung ta giam chua vung chac, moi nam tang hon 1 trieu nguoi. Cac nha kinh te da tinh, neu de tang 1% dan so thi phai tang 4% GDP moi giu duoc muc song nhu hien tai. Hay nhu Lien Hop Quoc tinh, neu dau tu 1 USD cho dan so thi chung ta se tiet kiem duoc 31 USD cho cac dich vu xa hoi co ban. Dan so tang, viec phan dau tang GDP rat la kho; anh huong lon den doi song cua nguoi dan, den chat luong nhan luc, chat luong giong noi...

Theo toi, viec chua dat trong cong tac DS-KHHGD thoi gian qua co may nguyen nhan. Truoc het la do cac cap lanh dao chua quan tam, nhan thuc tam quan trong, y nghia chien luoc cua cong tac DS-KHHGD chua day du. Tu nhan thuc chua dung muc do, dan toi su quan tam khong dung muc, buong long cong tac nay, chi dao thieu tap trung, thieu quyet liet, thieu giai phap thiet thuc, hieu qua. Co nhung giai doan chung ta lam tot la do chung ta co quan tam, chi dao tot, dong bo, quyet liet. Trong do co vai tro cua cap uy, vai tro cua chinh quyen, vai tro cua co quan tham muu nong cot... Thu hai la bo may chua on dinh, chua tuong xung de dap ung duoc voi yeu cau, voi vai tro cua cong tac nay. Thu ba la nguoi dan chua tu giac; con mot bo phan can bo, dang vien khong guong mau, khong quan tam den viec KHHGD.

Thuc hien quyet liet, dong bo cac giai phap

Toi de nghi cac dong chi tap trung vao cac giai phap sau:

Thu nhat, ke hoach 5 nam cua Dai hoi Dang khoa X dat ra den nam 2010, ty le tang dan so dat 1,14%, so dan la 89 trieu nguoi. De dat duoc ke hoach dat ra, phai huy dong suc manh cua toan the bo may chinh tri. Bo Chinh tri cung het suc quan tam den van de nay, trong do co de nghi Chinh phu trinh Quoc hoi sua dieu 10 trong Phap lenh Dan so. Toi yeu cau Bo Y te khan truong chuan bi trinh de trong thang 10 nay, Uy ban Thuong vu Quoc hoi xem xet.

Cac cap uy dang, chinh quyen o dia phuong nhat la cac dong chi Chu tich Uy ban Nhan dan tinh phai dac biet quan tam den cong tac DS-KHHGD, coi day la cong tac thuong xuyen, trong tam. Truoc het cap uy phai co chi thi, co nghi quyet lanh dao. Chinh quyen phai co ke hoach, chuong trinh hanh dong, kiem tra, tong ket rut kinh nghiem de thay cai duoc, chua duoc, tim ra nguyen nhan khac phuc.

Thu hai, di lien voi viec quan tam nay phai hoan thien he thong luat phap, co che, chinh sach. Bo Y te voi vai tro la co quan tham muu nong cot, chiu trach nhiem chinh ve cong tac DS-KHHGD. O Bo co Tong cuc, o tinh co Chi cuc, o huyen co Trung tam DS-KHHGD, o tram y te xa co can bo lam cong tac dan so, o thon ban co cong tac vien dan so. La co quan tham muu, cac dong chi thay con nhung han che, vuong mac thi de nghi sua doi, bo sung, ke ca to chuc bo may, bien che, kinh phi, co che, chinh sach; khan truong hoan thien he thong lam cong tac DS-KHHGD. Toi dac biet luu y dong chi Bo truong Bo Y te, cac dong chi Chu tich UBND cac tinh, cac dong chi lanh dao So Y te phai quan tam den tuyen huyen, tuyen xa. Phai lam sao Trung tam DS-KHHGD phat huy duoc, gan chat voi y te xa, gan chat voi dong chi chuyen trach dan so o xa, gan chat duoc voi doi ngu cong tac vien, de chung ta co bo may tham muu nong cot chuyen trach tu trung uong den co so, den tan nguoi dan.

Can bo lam cong tac dan so o tinh, huyen, xa, cong tac vien khong nhat thiet la phai dao tao chuyen nganh y te ma can nhung dong chi co tam huyet, co trach nhiem, am hieu linh vuc DS-KHHGD. Neu cac dong chi do duoc dao tao y te nua thi cang tot, vua tuyen truyen y nghia cua viec KHHGD, nuoi con tot, day con ngoan vua tuyen truyen luon ky thuat tranh thai voi goc do chuyen mon. Cac dong chi nganh y te phai coi viec xay dung luc luong, he thong can bo nay la co y nghia quyet dinh khong chi truoc mat ma lau dai cho hieu qua, ket qua cua cong tac DS-KHHGD cua chung ta.

Toi de nghi phai xay dung, hoan thien the che, bo may DS-KHHGD on dinh, chuyen sau - day la viec lam lau dai. Nhan day toi cung de nghi cac dong chi Chu tich Uy ban Nhan dan cac tinh, thanh pho quan tam cong tac nay, hoan thien he thong to chuc, co so vat chat de dam bao hoan thanh nhiem vu nay.

Thu ba, toi de nghi cac dong chi dac biet quan tam, lam tot cong tac tuyen truyen van dong ve cong tac dan so; tang cuong tuyen truyen cong tac nay tren cac phuong tien thong tin dai chung. Vua qua mang nay con it, chua tuong xung voi tam quan trong cua cong tac DS-KHHGD. Cong tac truyen thong kem cung gop phan vao viec khong hoan thanh chi tieu ke hoach ve dan so vua qua. Cac dong chi o Bo Y te phai bo tri kinh phi cho cong tac truyen thong nay. Cac bao dai phai co chuyen muc cho cong tac DS-KHHGD coi day cung la lam nhiem vu chinh tri cua minh. Toi cung de nghi cac cap uy, cac UBND phai dua cong tac tuyen truyen van dong nay vao mat tran cac doan the, phai tuyen truyen den tung gia dinh, den cac thanh vien trong gia dinh. Cac mat tran nhu doan thanh nien, phu nu, cuu chien binh, nong dan, cong doan… phai lay cong tac tuyen truyen van dong KHHGD la nhiem vu chinh tri trong tam, thuong xuyen cua minh.

Thu tu, toi de nghi la lam tot cong tac chuyen mon, ky thuat ve KHHGD. Tuyen truyen quy mo gia dinh nho phai gan voi ky thuat, tranh viec sinh con ngoai y muon. Phai dam bao dieu kien cho cong tac nay lam tot, thiet thuc.

Thu nam, la phai kip thoi khen thuong noi lam tot, xu ly nhung noi lam khong tot ve cong tac DS-KHHGD.

Ve viec dau tu cho cong tac dan so, Chinh phu khong de thieu ngan sach cho linh vuc nay, khang dinh voi cac dong chi nhu vay. Van de la chi vao dau, chi vao cai gi cho ro rang. Khong the noi nguyen nhan, ly do la do thieu kinh phi khong hoan thanh ke hoach. Day la chi phi chinh dang. Cac dong chi Chu tich UBND tinh co mat hom nay o day cung phai dam bao dieu nay. Cong tac vien can bao nhieu tien ma khong dam bao duoc? Chung ta phai boi duong cho ho, truoc day la 50.000 d/thang, hien nay gia ca tang thi phai tang len. Kinh phi dam bao cho tru so, cho phuong tien tranh thai cung phai lam cho tot.

Cuoi cung, toi de nghi phai quan tam den chat luong dan so. Day la van de rat quan trong ma nganh y te, dan so phai lam va trinh Chinh phu de an cu the, khoa hoc. Tung buoc cai thien chat luong dan so, gan voi muc tieu den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai. Hien nay, nuoc ta dang trong giai doan co cau “dan so vang”, nhung cung chi keo dai trong 15 nam (bat dau tu nam 2007). “Dan so vang” co hai mat, mot mat la “vang”, nhung mot mat la nhung kho khan. Moi nam nuoc ta co 1,6 trieu nguoi buoc vao do tuoi lao dong, mot luc luong khong phai nuoc nao cung co. Song cung phai tinh den nhung kho khan nhu dan so tang nhu the nay, lao dong tang nhu the nay thi van de giao duc dao tao nhu the nao, y te the nao? Bay gio lao dong Viet Nam moi duoc dao tao la 30%, trong do trinh do duoc dao tao la dai hoc, cao dang chiem khoang 6%. Chat luong lao dong thap thi nang suat lao dong thap - chi lam duoc cong nghe thap - thu nhap thap thi ngheo - vong luan quan thi sinh con ra nuoi day khong tot.

Toi de nghi bang cac giai phap tong hop, nganh y te, dan so o trung uong cung nhu o dia phuong phai tham muu cho cap uy, chinh quyen; chu dong phoi hop voi cac nganh chuc nang trien khai, to chuc cong tac nay co ket qua tot, dat chi tieu ma Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu X de ra.

(theo Gia dinh va Xa hoi)

Viet Bao
Comment :Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Working Population Planning The family decided the development of the country
Vietnam, family planning, Prime Minister Nguyen Tan Dung, the People's Committee, the health, development, care, health, population, Comrade, please, we propagate, year
18-19/7 In two days, the Ministry of Health organized a "Conference of the Population and Family Planning (DS-FP) national and deployment of key medical tasks 6 months of 2008. "The conference was honored by Prime Minister Nguyen Tan Dung attended and ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Công tác Dân số Kế hoạch hoá Gia đình quyết định sự phát triển của đất nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Công tác Dân số Kế hoạch hoá Gia đình quyết định sự phát triển của đất nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cong tac Dan so Ke hoach hoa Gia dinh quyet dinh su phat trien cua dat nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0