Co phan hoa can bao dam quyen loi nguoi lao dong

Co phan hoa can bao dam quyen loi nguoi lao dong

Tags: Viet Nam, Ngan Hang Dau Tu Va Phat Trien, cac doanh nghiep Nha nuoc, Doanh nghiep co phan, cong ty nha nuoc, quyen loi cua nguoi, co phan hoa, nguoi lao dong, tong cong ty, thuc hien, quan ly, hoat dong, doi voi, san xuat, lam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>QH thao luan ve co phan hoa DNNN:

Co phan hoa can bao dam quyen loi nguoi lao dong
Dai bieu Dang Ngoc Tung (Doan TP.HCM) phat bieu gop y kien ve ket qua viec co phan hoa doanh nghiep Nha nuoc - Anh: Dinh Nam

TS - Chu truong co phan hoa la dung dan nhung con rat nhieu van de dat ra nhu: viec dinh gia doanh nghiep khi len san giao dich, quyen loi cua nguoi lao dong, lo trinh, tien do thuc hien, cac chinh sach uu dai, quan ly doanh nghiep, ty le von nha nuoc nam giu, kinh nghiem tu doanh nghiep nho ap dung vao tong cong ty, tap doan, giam sat cua cac to chuc tai chinh...

Theo bao cao ket qua giam sat thuc hien co phan hoa DNNN, den cuoi nam 2005 da co phan hoa duoc 2.935 DNNN. Hieu qua san xuat kinh doanh cua doanh nghiep sau co phan hoa tang. Tinh chung 85% doanh nghiep co phan hoat dong co lai.

Theo Ban Chi dao Doi moi va Phat trien DN, tinh den thang 8-2006, ca nuoc da thuc hien CPH duoc 3.060 DN, trong do, dang chu y la cac DN co phan co quy mo ngay cang lon.

Ve van de co phan hoa DNNN, cac dai bieu co nhieu y kien dong gop nhu:

DB Truong Thi Mai (Tra Vinh): Ve van de co phan hoa DN, can nhin lai muc tieu cua co phan hoa, thay doi phuong thuc quan ly kinh doanh. Van de quan ly von cua cac tong cong ty nha nuoc, de nghi khan truong to chuc quan ly tiep can dong von nha nuoc.

DB Nguyen Kim Khanh (Binh Phuoc) de nghi xem xet, cho khong nguoi lao dong mot so luong co phan nhat dinh nao do, hoac ban tra cham co phan. Dinh gia DN la viec he trong, phai giao cho mot to chuc tai chinh, thuoc Bo tai chinh thuc hien.

De nghi ra soat lai nhu cau su dung dat dai cua cac doanh nghiep co phan hoa, neu khong dung muc dich thi thu bot lai.

De nghi Bo tai chinh danh gia quan diem co phan hoa cua ta, trong 10 nam qua thuc hien den dau, vai tro cua cong doan trong hoat dong cua DN thoi gian qua.

DB Ngo Si Huong (Thai Nguyen): De nghi quan triet chu truong thong nhat ve nhan thuc co phan hoa, quyen va nghia vu cua nguoi lao dong trong DN sau khi co phan hoa. Tranh co phan hoa thanh tu nhan hoa, phai uu tien dac biet doi voi nguoi lao dong trong doanh nghiep.

De nghi ban doi moi DN can tang cuong phan cong kiem tra co phan hoa doanh nghiep the nao, theo doi tam tu nguyen vong cua nguoi lao dong.

Doi voi DN co gia tri tai san lon thi nha nuoc nen nam giu tren 50%, khong nen ban het. Can uu tien cho nguoi lao dong ngheo, quy dinh nguoi lao dong duoc giu co phan sau khi nghi huu, can quy dinh ca ve co phan cua ban giam doc ke toan truong sau khi nghi huu.

DB Duong Kim Oanh (Tra Vinh): can lam ro them nhung van de trong bao cao nhu lao dong doi du trong doanh nghiep, vi khao sat trong 100 doanh nghiep la chua day du, thieu khach quan.

Theo bao cao, sau khi sap xep lai, cac doanh nghiep co phan van dong gop lon hon 40% GDP nhung trong bao cao lai noi tien trinh co phan hoa lai cham? vi sao co mau thuan nay?Tu nay den 2010 thoi gian khong dai, so luong DN can co phan hoa rat nhieu, 2176 DN can phai co phan hoa, do vay can co ke hoach va giai phap de thuc hien dung tien do de ra.

DB Tran Dinh Dan (Ha Tinh): Ve co ban chung ta da dat duoc muc tieu, va co phan hoa la giai phap co ban de sap xep lai DN Nha nuoc. De nghi xay dung co che nang cao trach nhiem cua nguoi chiu trach nhiem ve von cua nha nuoc trong doanh nghiep, can giao duc tu tuong cho nguoi lam viec trong DN.

DB Le Van Dong (Phu Yen): Co phan hoa se thuc day kinh te phat trien. Hanh lang phap ly cho co phan hoa da du, co 3 ket qua dat duoc theo bao cao nhu don tu thua kien giam di ro ret, cong tac to chuc gon nhe.

DB Le Thi Dung (An Giang): Co phan hoa phai triet de, di vao thuc chat. De nghi ra soat de xem DN nao duoc uu dai de tranh that thu ngan sach nha nuoc, nen tinh den gia tri dat, tiem nang thuong hieu, xu ly nghiem truong hop loi dung co phan hoa de huong loi ca nhan.

DB Truong Van Hien (Nghe An): De danh gia co phan hoa, giua duoc va mat can phai xac dinh cai nao lon hon. De nghi cac nganh, ban can nhanh chong doi moi va thuc hien cac quy dinh da co de giai quyet van de co phan hoa cham.

Doi tuong co the danh gia hoat dong doanh nghiep chinh xac la nganh thue, nen quy dinh ro rang cho cac cong ty dau tu tai chinh.

DB Nguyen Thi Anh Nhan (Ha Noi): Voi muc dich cai cach doanh nghiep nha nuoc, buc tranh toan canh cua nuoc ta 12 nam nay da the hien rat day du toan dien.

Rao can chu yeu trong tien trinh co phan hoa la dinh gia doanh nghiep, chinh cong tac nay da lam cham tien trinh. Can phai co co che dinh gia hop ly. Can tinh den muc dich co phan hoa, kha nang ton tai sau khi co phan hoa.

Can lam ro va cu the DN nha nuoc nao can nam giu thanh cong ty TNHH mot thanh vien, cong ty nha nuoc nam von chu yeu...

DB Dang Ngoc Tung (TP.HCM) trao doi sau hon: Qua kiem toan cua 44 doanh nghiep nha nuoc cua cac tong cong ty lon, bao cao: ty suat loi nhuan tren von cua cac doanh nghiep nha nuoc la thap chi co 6,7%. Trong khi do o Trung Quoc, ty suat loi nhuan cua cac doanh nghiep co phan hoa cao hon khoang 12 %, An Do khoang 24%. O Viet Nam, qua thong ke cac doanh nghiep Nha nuoc vua roi da co phan hoa, loi nhuan ty suat tren von chiem binh quan tu 10-20% va theo bao cao cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi tren dia ban TP.HCM, ty suat nay la 33%...

Nhu vay, chung ta thay rang neu von doanh nghiep Nha nuoc duoc co phan hoa nhieu hon thi chac chan no dua hieu qua cao hon nua.

Mot so doanh nghiep co mat bang qua lon, chinh dieu do day co phan cua ho len cao rat nhieu, khien dai da so nguoi lao dong khong co tien de mua co phan. Tuy duoc giam 40% so voi binh quan gia dau thau nhung nhieu nguoi bo thau cao sau do khong thuc hien, nen thiet thoi den quyen loi cua nguoi lao dong. Chung toi de nghi phai nghien cuu, sua doi lai Nghi dinh 187CP cua Chinh phu lam sao van de 40% nhung voi gia thau thap nhat.

Trong Nghi dinh 28 hay 44, 64 truoc day quy dinh nguoi lao dong ngheo duoc mua co phan uu dai phieu tra cham mot thoi gian nhung Nghi dinh 187 lai khong, nen thiet thoi cho quyen loi nguoi lao dong ngheo. Chung toi kien nghi sua Nghi dinh 187 theo huong co gang duy tri quyen loi cua nguoi lao dong ngheo.

Mot diem nua chung toi thay la cac doanh nghiep nha nuoc duoc co phan hoa thi von tu co cua doanh nghiep la tuong doi lon, do la cong suc cua dai da so cua nguoi lao dong dong gop. Chung toi kien nghi phai som cho phep dua von tu co, co the la mot phan thoi chu khong phai la toan bo de tinh co phan cho nguoi lao dong, dac biet la nguoi lao dong ngheo.

Ve gia tri quyen su dung dat trong cac doanh nghiep duoc co phan hoa, chung ta thay rang co nhung doanh nghiep chiem vi tri rat thuan loi, co nhung doanh nghiep chiem nhieu va gam giu mat bang. Neu dua mot phan gia tri quyen su dung dat vao viec tinh gia tri cua doanh nghiep thi se buoc doanh nghiep phai tinh toan sao cho co hieu qua chu khong giu lai nhieu dat. Nhu vay, se co loi hon cho su phat trien cua dat nuoc, de Nha nuoc lay cac mat bang do phuc vu cho cac cong trinh phuc loi. Neu khong Nha nuoc phai dieu chinh lai gia cho thue dat bang voi gia thi truong de khong co su phan biet giua cac thanh phan kinh te.

Dieu quan trong nua ma to chuc cong doan chung toi se kien nghi voi Nha nuoc la tiep tuc duy tri Nghi dinh 41, Nghi dinh 155 vi qua trinh co phan hoa se con keo dai de bao dam quyen loi cua nguoi lao dong.

DB Hoang Thanh Phu (Thai Nguyen): Viec co phan hoa cac don vi hanh chinh su nghiep la dung dan va nen xuc tien manh o cac truong dai hoc, trung hoc day nghe.

Cac bat dong san, tai nguyen khoang san giao cho doanh nghiep khai thac chua duoc tinh toan gia tri, de nghi phai xuc tien xac dinh som.

Viec tien hanh co phan hoa doi voi cac mo than da tien hanh ca chuc nam nay va lam kha tot, cac cong ty duoc co phan la cong ty con, con cong ty me van thuoc nha nuoc nen khong so bi tu nhan hoa cac mo than va nganh than.

DB Nguyen Manh Duc (Yen Bai): So von nha nuoc rut ra dau tu cho phat trien hien nay the nao, con hay mat? Du luan cho rang viec quan ly nguon von nay rat long leo nen muc tieu dat ra khong nhu mong muon, va nhieu tai san nha nuoc thuoc vao tay tu nhan.

DB Dang Nhu Loi (Ca Mau): mot trong nhung muc tieu cua co phan hoa la thay doi phuong thuc quan ly doanh nghiep de tranh tieu cuc, that thoat trong doanh nghiep, lieu doi ngu quan ly con an vao chi phi hay khong voi cach lam hien nay.

Bao cao nen bo sung tong von dieu le cua doanh nghiep luc bat dau thanh lap, luc truoc co phan hoa va sau co phan hoa

DB Nguyen Huu Dong (Nam Dinh): nhan xet cua toi la 7 giai phap chinh phu de ra hoi mang tinh ho khau hieu va trung nhau. Vi du, giai phap thu 2 va 3 gan nhu trung nhau. Nhu the la khong hop ly, nhiem vu cua ban chi dao trong cac giai doan sau phai nang hon giai doan truoc.

DB Tran Dinh Long (Dak Lak): xet ve so huu thi phan von nha nuoc trong cac cong ty co phan van thuoc nha nuoc. Con so 3.590 doanh nghiep co phan van con khiem ton trong qua trinh co phan hoa, nha nuoc nam 33% co phan chi phoi, va day khong phai la con so lon vi theo luat phai tren 50%. Van de quan tam nhat la van con den 2.160 doanh nghiep 100% von nha nuoc.

Sau y kien cua cac dai bieu, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh tom gon lai cac y kien va phat bieu: trong thoi gian toi bo se gui bao cao noi dung chi tiet va cu the hon den dai bieu QH. Danh gia chung ket qua cua viec co phan hoa trong thoi gian vua qua la dung dan.

Can phai tiep tuc thuc hien manh va co hieu qua hon cac DNNN va co phan hoa DNNN, tao dieu kien de doanh nghiep lam an co hieu qua va hoi nhap, tao dieu kien cho nguoi lao dong thuc su lam chu doanh nghiep sau khi chuyen doi.

Chuong trinh ke hoach sap toi phai duoc lap ra day du cu the va thuc hien quyet liet hon, co duc ket cac bai hoc kinh nghiem voi muc tieu tranh su do vo cua doanh nghiep.

Ve pham vi, Bo xac dinh ro cac doanh nghiep Nha nuoc can nam co phan chi phoi. Chinh sach doi voi nguoi lao dong con co nhieu y kien, Bo truong cho biet da cu the hoa theo duong loi cua Dang.

Trong thoi gian sap toi, sau khi co nghi dinh 41 sua doi, viec dinh gia doanh nghiep truoc khi co phan hoa se chi la co so de dua doanh nghiep len san chung khoan.

Theo thong ke so bo, chinh phu da thuc hien uu dai thue cho doanh nghiep khoang 2.700 ti. Sap toi, chinh phu se nghien cuu de cac uu dai nay hop ly hon.

Ve quy co phan hoa theo nghi dinh 187, truoc nghi dinh 187 duoc thanh lap o 3 cap, tu trung uong den dia phuong, hien da bo cap dia phuong de tap trung ve trung uong.

H.N (ghi) - TTXVN

Bao cao cua Chinh phu ve Co phan hoa cac doanh nghiep nha nuoc: Hieu qua cao nhung trien khai cham (luoc ghi)

Co phan hoa cac DNNN thoi gian qua dat duoc nhung ket qua dang ghi nhan, nhung viec co phan hoa, sap xep cac doanh nghiep co quy mo lon, trong do cac doanh nghiep hoat dong trong linh vuc tai chinh, ngan hang thuc hien con cham.

Cac DNNN da co phan hoa, chu yeu la doanh nghiep nho va viec huy dong von ngoai xa hoi trong qua trinh co phan hoa DNNN con han che do chua khuyen khich viec ban co phan ra ben ngoai. Chua co doanh nghiep nao tinh gia tri quyen su dung dat vao gia tri doanh nghiep khi co phan hoa.

Thoi gian thuc hien co phan hoa mot doanh nghiep con dai, lam tien do co phan hoa cham.

Theo bao cao cua cac Bo, nganh, dia phuong ve ket qua hoat dong cua 850 doanh nghiep co phan hoa da hoat dong tren mot nam cho thay: von dieu le binh quan tang 44%; doanh thu binh quan tang 23,6%; loi nhuan thuc hien binh quan tang 139,76%; tren 90% so doanh nghiep sau co phan hoat dong kinh doanh co lai; nop ngan sach binh quan tang 24,9%; thu nhap cua nguoi lao dong binh quan tang 12%.

Von nha nuoc con chiem ty trong lon trong von dieu le o nhieu doanh nghiep khong thuoc dien can giu co phan chi phoi, pho bien nhat la trong cac tong cong ty nha nuoc thuoc cac nganh xay dung, giao thong.

Viec thu hut co dong ngoai doanh nghiep moi dat 24,1% von dieu le; moi co tren 20 cong ty co co dong la nha dau tu nuoc ngoai; cac co dong chien luoc vi the cung khong co nhieu co hoi de tham gia vao phat trien san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep. Viec nguoi lao dong trong mot so doanh nghiep ban bot co phan uu dai sau khi mua da lam giam tac dung cua chinh sach khuyen khich nguoi lao dong co co phan trong doanh nghiep.

Nhieu cong ty co phan chua co su doi moi thuc su trong quan tri cong ty; phuong phap quan ly, le loi lam viec, tu duy quan ly van con nhu DNNN. Han che nay ro nhat la o nhung doanh nghiep ma Nha nuoc con giu co phan chi phoi, ban lanh dao cua doanh nghiep deu tu DNNN truoc do chuyen sang.

Trong mot so cong ty co phan, nguoi lao dong - co dong phan do nhan thuc chua day du ve quyen va nghia vu cua minh, phan do su hieu biet phap luat ve cong ty co phan con han che, nen co noi quyen lam chu chua duoc phat huy. Nguoc lai co noi lam dung quy dinh cua phap luat gay kho khan cho cong tac quan ly cua Hoi dong quan tri, su dieu hanh cua giam doc. Nhieu noi dung cua co che, chinh sach quan ly cong ty co phan nhu: chinh sach tien luong, tien thuong… van con ap dung nhu DNNN.

Nguyen nhan

Mot bo phan can bo lanh dao, dang vien o cac cap, nguoi lao dong trong doanh nghiep chua nhan thuc dung dan ve cong cuoc doi moi, sap xep va co phan hoa DNNN. Mot so khac con mang nang tu tuong bao cap, lo ngai sau co phan se mat dac quyen, dac loi.

Mot so Bo, nganh, dia phuong, tong cong ty nha nuoc chua quan triet sau sac va nghiem chinh chap hanh Nghi quyet cua Dang, quy dinh cua Nha nuoc, thieu chuong trinh, ke hoach cu the, chua tich cuc, sau sat trong chi dao thuc hien da lam anh huong toi tien do co phan hoa DNNN.

Mot so kho khan, vuong mac trong chinh sach co phan hoa chua duoc xu ly kip thoi nhu: doi tuong co phan hoa, viec ban co phan ra ben ngoai, chinh sach ban co phan uu dai, phuong thuc ban co phan, quy dinh ve xac dinh gia tri doanh nghiep; chua co giai phap xu ly dut diem cac ton tai ve tai chinh, quy trinh co phan hoa toan bo tong cong ty nha nuoc.

Nhung kho khan, vuong mac cua DNNN sau co phan hoa chua duoc xu ly kip thoi, van con tinh trang phan biet doi xu trong viec cho thue dat, chuyen quyen su dung dat, di chuyen dia diem san xuat, vay von kinh doanh…

Phuong huong, nhiem vu den nam 2010

Theo so lieu tong hop tu cac Bo, dia phuong, tong cong ty 91, den nay, ca nuoc con 2.176 doanh nghiep 100% von nha nuoc voi tong so von nha nuoc gan 260 nghin ty dong. Trong do, 1.546 doanh nghiep hoat dong san xuat, kinh doanh, 335 doanh nghiep quoc phong an ninh va san xuat, cung ung san pham, dich vu cong ich va 295 nong, lam truong quoc doanh. Phan theo co quan chu so huu, co 301 doanh nghiep thuoc tong cong ty 91; 408 doanh nghiep thuoc tong cong ty 90; 307 doanh nghiep thuoc cac Bo, nganh; 1.160 doanh nghiep thuoc dia phuong.

Voi nhung boi canh va yeu cau neu tren, phan dau den cuoi nam 2009, co ban hoan thanh viec sap xep DNNN. Cu the la:

a) Tiep tuc co phan hoa cac cong ty nha nuoc doc lap thuoc cac Bo, dia phuong:

Doi voi cac doanh nghiep kinh doanh: tien hanh co phan hoa toan bo, ke ca doanh nghiep hoat dong o dia ban kho khan: ho tro cho doanh nghiep khong phan biet thanh phan kinh te, thu hut cac nha dau tu co tiem nang den mua co phan cua cac doanh nghiep co phan hoa o dia ban nay. Nhung doanh nghiep co kho khan ve tai chinh can co cau lai truoc khi chuyen doi so huu.

Nhung doanh nghiep ket hop kinh te voi quoc phong, kinh te voi an ninh thuoc Bo Quoc phong va Bo Cong an hoat dong trong linh vuc may mac, xay lap, thuong mai... se co phan hoa; truong hop that can thiet Nha nuoc moi giu co phan chi phoi. Co chinh sach, che do luong hop ly doi voi so si quan, quan nhan chuyen nghiep lam viec trong cac doanh nghiep co phan hoa.

Nhung cong ty khong con von nha nuoc thi ban, giai the hoac pha san.

Doi voi nhung doanh nghiep quy mo nho, co cung nganh nghe hoac co moi quan he ve cong nghe, thi truong... voi cac doanh nghiep khac thi xem xet sap nhap, hop nhat, khong phu thuoc vao doanh nghiep do dia phuong hay do Trung uong quan ly de hinh thanh nhung doanh nghiep quy mo lon hoat dong theo mo hinh cong ty me - cong ty con.

Sau khi to chuc lai se tien hanh co phan hoa cong ty me. Viec sap nhap, hop nhat khong duoc lam anh huong lon den tinh hinh san xuat, kinh doanh, tai chinh cua don vi nhan sap nhap, hop nhat; phai tien hanh xu ly dut diem cac ton tai ve tai chinh, lao dong truoc khi thuc hien phuong an sap nhap, hop nhat. Tranh tinh trang thuc hien sap nhap mot so DNNN quan ly yeu kem, kinh doanh thua lo vao cac DNNN dang kinh doanh co hieu qua lam giam suc manh cua don vi tiep nhan.

Doi voi doanh nghiep san xuat, cung ung san pham, dich vu cong ich: Chuyen thanh cong ty trach nhiem huu han 1 thanh vien cac doanh nghiep quoc phong, an ninh thuc hien san xuat, cung ung san pham dich vu cong ich, nhiem vu quoc phong an ninh ;

Thuc hien co phan hoa voi lo trinh phu hop, truoc mat Nha nuoc giu co phan chi phoi doi voi cac doanh nghiep san xuat, cung ung san pham, dich vu cong ich theo phuong thuc dat hang, giao ke hoach quy dinh tai Nghi dinh so 31/2005/ND-CP ngay 11 thang 3 nam 2005.

Co phan hoa, Nha nuoc khong can nam giu co phan hoac chi nam giu co phan o muc thap (< 35%) tai cac doanh nghiep cung ung san pham, dich vu cong ich theo phuong thuc dau thau, dat hang quy dinh tai Nghi dinh noi tren.

b) Day manh sap xep, co phan hoa cac tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc:

Cac tong cong ty nha nuoc la luc luong chu luc trong nen kinh te quoc dan, chiem toi 87% tong von nha nuoc dau tu vao cac doanh nghiep, rieng cac tong cong ty 91 chiem 71,6%. Nhung nam truoc day chung ta chu yeu sap xep, co phan hoa nhung doanh nghiep quy mo nho, co mot so it doanh nghiep quy mo vua va lon nham thu gon dau moi.

Viec co phan hoa cac tap doan, tong cong ty la van de moi me, he trong, kho khan va phuc tap. Vi vay, can phai co quan diem, phuong phap, buoc di phu hop, chac chan, giu vung on dinh san xuat, khong gay tac dong den moi truong dau tu, doi song nguoi lao dong va xa hoi. Khan truong phan loai ro nhung tap doan, tong cong ty nha nuoc can nam giu 100% von; nhung tap doan, tong cong ty can co phan hoa. Nha nuoc chi nam giu 100% von doi voi cac tap doan, tong cong ty hoat dong co hieu qua, duoc Nha nuoc giao quan ly, khai thac va phan phoi mot bo phan tai nguyen quoc gia, lam cong cu de Nha nuoc dieu tiet vi mo.

Cac tong cong ty nha nuoc la nhung doanh nghiep co quy mo lon, da so hoat dong co hieu qua, tuy nhien, van con mot so tong cong ty ket qua san xuat, kinh doanh con thap. De co phan hoa mot cach hieu qua, can phan thanh hai loai: loai hoat dong co hieu qua thi tien hanh co phan hoa ngay, loai hieu qua chua cao thi can lam ro nguyen nhan de co bien phap nang cao hieu qua truoc khi co phan hoa nhu: dau tu, sap xep lai, lanh manh hoa tinh hinh tai chinh, doi moi to chuc can bo.

c) Co phan hoa cac ngan hang thuong mai, cac cong ty bao hiem:

Ngan hang thuong mai nha nuoc la loai doanh nghiep dac thu, la mot kenh cung cap von quan trong nhat cho cac doanh nghiep noi chung va cac doanh nghiep nha nuoc noi rieng. Tuy nhien, cac ngan hang thuong mai nha nuoc co von dieu le va he so an toan von con thap, nang luc quan ly, trinh do cong nghe con yeu, cac san pham, dich vu cua ngan hang con ngheo, moi tap trung chu yeu vao hoat dong cap tin dung. Ngan hang thuong mai nha nuoc nhin chung chua that su dap ung nhu cau vay von, moi quan he giua ngan hang va doanh nghiep chua that su binh dang, vua la doi tac, vua la ban hang, gan bo chat che voi nhau de hoat dong va phat trien. Trong cac nam 2007 - 2010, can tap trung chi dao doi moi va phat trien ngan hang thuong mai nha nuoc theo cac huong sau:

Doi voi Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam, Ngan hang Phat trien nha dong bang song Cuu Long, can khan truong thuc hien cac cong viec ma Thu tuong Chinh phu da quyet dinh, hoan chinh trinh Thu tuong Chinh phu de an co phan hoa ngay trong nam 2006 de hoan thanh co phan hoa trong nam 2007.

Doi voi ba ngan hang thuong mai con lai (Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam, Ngan hang Cong thuong Viet Nam, Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam) thi thuc hien co phan hoa theo hai buoc:

+ Buoc 1: nang cao nang luc tai chinh theo huong dat cac chi so lanh manh tai chinh theo chuan quoc te vao cuoi nam 2006 doi voi Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam, Cong thuong Viet Nam va cuoi nam 2007 doi voi Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam.

+ Buoc 2: tu nam 2007 tien hanh co phan hoa Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam, Ngan hang Cong thuong Viet Nam; tu nam 2008 co phan hoa Ngan hang Nong nghiep va Phat trien nong thon Viet Nam.

Doi voi Tong cong ty Bao hiem Viet Nam, can khan truong thuc hien de an co phan hoa Tong cong ty nay va hinh thanh Tap doan Tai chinh bao hiem Bao Viet ma Thu tuong Chinh phu da phe duyet. Doi voi Cong ty Bao hiem Dau khi, can xay dung de an co phan hoa, trinh cap co tham quyen phe duyet ngay trong dau nam 2007 va di vao thuc hien. Viec co phan hoa hai cong ty bao hiem nha nuoc nay phai chu trong toi on dinh va phat trien thi truong bao hiem trong nuoc, dong thoi co bien phap nhanh chong vuon ra thi truong quoc te.

Doi voi cac cong ty dich vu tai chinh, can tien hanh ra soat de de ra va thuc hien lo trinh co phan hoa phu hop voi dac thu cua loai hinh doanh nghiep nay va yeu cau phat trien thi truong tai chinh.

Tong hop lai, theo phuong an tren, tu nay den het nam 2010, se co phan hoa khoang 1.500 doanh nghiep va den cuoi nam 2010 ca nuoc co 554 doanh nghiep 100% von nha nuoc, trong do 26 tap doan, tong cong ty quy mo lon; 178 doanh nghiep hoat dong trong linh vuc an ninh, quoc phong, san xuat, cung ung san pham, dich vu thiet yeu; 200 nong, lam truong; 150 doanh nghiep thanh vien cac tap doan, tong cong ty nha nuoc.

Theo Nhan Dan - Website Quoc hoi

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook
Chủ đề liên quan
Xem tiếp chủ đề: Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Viet Nam, Ngan Hang Dau Tu Va Phat Trien, cac doanh nghiep Nha nuoc, Doanh nghiep co phan, cong ty nha nuoc, quyen loi cua nguoi, co phan hoa, nguoi lao dong, tong cong ty, thuc hien, quan ly, hoat dong, doi voi, san xuat, lam

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cổ phần hóa cần bảo đảm quyền lợi người lao động

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cổ phần hóa cần bảo đảm quyền lợi người lao động bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Co phan hoa can bao dam quyen loi nguoi lao dong

Nhan xet, hay lien he ve tin Co phan hoa can bao dam quyen loi nguoi lao dong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Co phan hoa can bao dam quyen loi nguoi lao dong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0