Chuyen dong trong nam 2006

Chuyen dong trong nam 2006

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Du bao nam moi

Chuyen dong trong nam 2006
Thu tuong Phan Van Khai
Voi nhung gi da dat duoc, da chuan bi trong 2005, buoc vao nam 2006 ca nuoc se la mot cong truong xay dung lon, cong xuong lon va truong hoc lon cho tat ca moi nguoi. Thach thuc to lon, da dang. Thach thuc lon nhat chinh la vuot qua chinh minh. Tu cac nha lanh dao den cac nha ngoai giao, cac doanh nhan, nhung nguoi lao dong... deu da co cung suy nghi nhu the khi buoc vao 2006.

Ton trong quyen lam an cua nguoi dan

(Luoc ghi phat bieu ket luan cua Thu tuong Phan Van Khai tai Hoi nghi Chinh phu voi lanh dao cac dia phuong ngay 28, 29 va 30-12-2005)

Qui dinh nao can tro hoat dong lam an sinh song cua dan va doanh nghiep (DN), trai phap luat thi phai sua doi hoac huy bo, nhat la nhung qui dinh vi pham quyen tu do kinh doanh cua cong dan theo phap luat (giay phep con, thu tuc “xin - cho”...); sua doi ngay nhung nghi dinh kho di vao cuoc song (nhu nghi dinh 16, nghi dinh 181...).

Ngay giua nam 2006 phai thuc hien nghiem qui dinh tai dieu 6 Luat DN moi: “Cac bo, UBND cap tinh khong duoc ban hanh nganh, nghe kinh doanh co dieu kien va dieu kien kinh doanh” vi day la qui dinh han che quyen tu do kinh doanh cua cong dan, theo qui dinh moi chi co Quoc hoi va Chinh phu moi co quyen ban hanh cac van ban nay.

Mot viec nua la cung co ngay cac don vi dang ky kinh doanh, don gian hoa thu tuc gia nhap thi truong; cong khai, minh bach thu tuc hanh chinh (khong cho den giua nam 2006 khi Luat dau tu va Luat DN chung co hieu luc).

Co giai phap can co ca ve the che va con nguoi de loai bo te nhung nhieu, phien ha (trong cac linh vuc dat dai, hai quan, thue vu, canh sat giao thong, quan ly thi truong...); dung de tham nhung lam tang chi phi kinh doanh cua DN. Theo bao cao cua Ban Noi chinh trung uong thi hien nay nhung nhieu, tham nhung lam tang 10% chi phi cho DN (rieng o TP.HCM la 13%). Nhung nhieu, tham nhung nhu vay thi lam sao DN lam an gi duoc nua?

Theo toi, co nhung viec can lam va lam ngay de nang cao suc canh tranh cua nen kinh te. Do la nang cao ham luong quoc gia cua san pham hay gia tri gia tang; doi moi cong nghe, quan ly; phat trien manh cac nganh cong nghiep phu tro thong qua cac DN co von dau tu nuoc ngoai va DN vua va nho; lua chon phuong an dau tu moi theo huong:

Nhung san pham, dich vu co loi the so sanh, co suc canh tranh, dat cho duoc qui mo kinh te, tinh ky dung luong thi truong; phat trien cac nganh co ham luong tri tue va cong nghe cao o nhung noi co dieu kien; xoa bo bao cap, bao ho bat hop ly doi voi DN nha nuoc, buoc DN nha nuoc hoat dong tren san choi chung theo co che thi truong, cung phat trien va canh tranh binh dang voi cac thanh phan kinh te khac; phat trien kinh te tu nhan mot cach nang dong, manh dan, sang tao, co hieu qua kinh te - xa hoi cao la gop phan thiet thuc nang cao hieu qua va suc canh tranh cua DN.

TS Le Dang Doanh: Vuot qua chinh minh de chan hung dat nuoc

Chuyen dong trong nam 2006

Chung ta buoc vao nam 2006 voi bao ky vong va ap u. Dat nuoc dang dung truoc nhung van hoi moi rat tot dep, mot thoi ky hoa binh lau dai de xay dung dat nuoc. Moi nguoi dan VN - trong va ngoai nuoc - dang khao khat tiep tuc doi moi, dang nung nau y chi troi day manh me, gat bo nhung kim ham va tu minh troi minh de chan hung dat nuoc. Nhung thach thuc cung rat to lon va da dang, song thach thuc lon nhat lai chinh la thach thuc khong vuot qua duoc chinh minh, khong trut bo duoc nhung troi buoc tu minh tao ra.

Nam 2006 la nam dien ra Dai hoi X cua Dang Cong san VN voi duong loi moi va ban lanh dao moi, la nam VN dang cai Hoi nghi thuong dinh APEC tai Ha Noi, la nam tiep tuc phan dau de tro thanh thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO) va thuc thi day du cac cam ket thuong mai trong khung kho khu vuc thuong mai tu do Dong Nam A (AFTA), la nam dau tien thuc hien cac luat quan trong nhu Luat tiet kiem va chong lang phi, Luat phong chong tham nhung, Luat doanh nghiep, Luat dau tu...

Ca dat nuoc chung ta dang tro thanh cong truong xay dung lon, tro thanh cong xuong lon va truong hoc lon. Nam 2006 hua hen bao co hoi de nuoc ta xuat hien tren the gioi nhu mot canh chim phuong hoang vo canh bay len tu dong tro tan cua chien tranh va ngheo nan lac hau.

Ong Nguyen Dinh Luong - nguyen truong doan dam phan Hiep dinh Thuong mai Viet - My: “Canh cua” truoc mat

Chuyen dong trong nam 2006
Chung ta buoc vao nam 2006 voi “canh cua” To chuc Thuong mai the gioi (WTO) sung sung truoc mat.

Toi khong nghi rang WTO la mot vuon hoa, hay mot canh dong triu nang dang doi VN buoc vao de gat hai, nhung toi cung khong dong tinh khi chung ta noi qua nhieu den “cai mat”. Phai xem vao WTO la mot co hoi de chan hung dat nuoc thi moi mong tim duoc su dong thuan cua toan xa hoi. Dung lam cho “khong khi WTO” trong cac doanh nghiep nguoi lanh chi vi ta de tuot co hoi trong nam 2005. Phai “xoc” ho day, truyen cho ho cai cam nghi rang WTO dang den rat gan, va chi co ho moi co the bao ve tot nhat cho minh!

N.HANG

TS Markus Cornaro - truong phai doan Uy ban chau Au tai VN: Nam 2006 tot dep hon

Chuyen dong trong nam 2006
Nam qua la mot nam tot lanh xet tren goc do tiep them sinh luc cho nguon dau tu truc tiep nuoc ngoai. Trong so hon 3,6 ti USD dau tu vao cac du an moi, EU chiem toi 800 trieu USD. VN cung thanh cong trong viec dat muc tang truong ky luc ve xuat khau hang may mac sang chau Au bat chap su canh tranh khoc liet.

Cach thuc VN giai quyet cuoc chay marathon thuc hien cai cach phap ly voi su thong qua cua Quoc hoi la rat dang tan duong. Toi cung rat hanh phuc khi thay cac quan diem cua cong dong doanh nghiep nuoc ngoai tai VN duoc quan tam luu y.

Dieu nay khien toi tin tuong rang nam 2006 se tot dep hon nua - truoc het va quan trong hon ca la cho nen kinh te VN, dong thoi cung cho moi quan he duoc tang cuong giua dat nuoc cac ban va chau Au.

CAM HA

Ong Bui Truong Giang - pho giam doc Trung tam Nghien cuu an ninh va chien luoc quoc te (Vien Kinh te va chinh tri the gioi): Nguoi dan bat dau tu hien dai hoa

Chuyen dong trong nam 2006

Hien dai hoa can dua tren “5 hoa” cu the, do la thi truong hoa, so hoa, dich vu hoa, tri thuc hoa va dan chu hoa.

Rieng dich vu hoa se duoc bat dau tu nam 2006 va tu day chung ta se duoc chung kien su tu hien dai hoa tu moi nguoi dan de cai thien cuoc song va dong gop cho dat nuoc.

Qua do ho co the nhin thay ro, tham chi so thay nguon loi tu viec nang cao minh, noi cach khac la hien dai hoa minh.

Dieu nay gan gui, ro rang hon khi nam 2006 VN to chuc hoi nghi APEC, ca the gioi se huong ve VN.

Q.THIEN

Ong Tran Dac Sinh - giam doc Trung tam Giao dich chung khoan TP.HCM: Khoi dong nen kinh te co phieu

Chuyen dong trong nam 2006
Ngay dau nam 2006, thi truong chung khoan (TTCK) se khoi dong voi su kien co phieu cua Cong ty co phan Sua VN (Vinamilk) chinh thuc giao dich, dua qui mo cua thi truong co phieu tren TTCK tang gan gap doi. Tinh den nay gia tri co phieu niem yet tren TTCK chi chiem khoang 0,8% GDP.

Den cuoi nam 2006 con so nay phai la 3% GDP. Ngoai Vinamilk, toi day se co them nhieu “dai cong ty”, nhung co phieu hap dan nhat cua nen kinh te nhu dien, vien thong, ngan hang... duoc giao dich tren TTCK. Nam 2005 tro ve truoc la chuan bi, nam 2006 se la nam khoi dong cua nen kinh te co phieu.

T.TU.

Chu tich UBND TP.HCM Le Thanh Hai: Chat luong song cua nguoi dan la tren het

Chuyen dong trong nam 2006
Do la dien, nuoc, cau duong, nha o, moi truong, suc khoe, an toan thuc pham, chuyen hoc hanh cua moi cong dan. Vi vay, von se duoc tap trung dau tu trien khai cac chuong trinh phat trien ha tang ky thuat cho dung tien do. De dat duoc muc tieu tren, quan trong nhat la phai tap trung cai cach hanh chinh, do la khau dot pha cua TP trong nam 2006.

Trong qui 1-2006, TP se bat tay ngay vao xay dung ke hoach trien khai nam chuong trinh, cong trinh mang tinh don bay cua giai doan 2006-2010 gom: cai cach hanh chinh, chong quan lieu, tham nhung, chong lang phi va thuc hanh tiet kiem; ho tro chuyen dich co cau kinh te, chuong trinh nha o, cong trinh xay dung khu cong nghe cao va cong trinh xay dung khu do thi moi Thu Thiem.

Con ngay trong thang dau tien cua nam 2006, TP se xay dung va ban hanh ke hoach chi dao, dieu hanh het suc cu the nam 2006 cua UBND TP. Mo hinh chinh quyen do thi ma o do nguoi dan duoc thu huong rat nhieu, cung se duoc UBND TP lap de cuong ngay trong qui dau nam.

D.TRANG

TS Vo Tri Thanh - truong Ban hoi nhap kinh te quoc te (Vien Nghien cuu quan ly kinh te T.U): Buoc ngoat trong cai cach

Chuyen dong trong nam 2006
Nam 2006 duoc coi la dac biet quan trong vi do cung la thoi diem Dang tien hanh Dai hoi X. Nguoi ta trong cho mot dot pha moi trong doi moi, cai cach cua VN, ngoai mot doi ngu lanh dao co ban linh, co tam nhin va quyet doan, gan voi no la mot lo trinh cai cach, hoi nhap duoc hoach dinh ro va duoc “giai trinh” mot cach minh bach: tai sao lai lam nhu the nay, tai sao lai chi mo cua den muc kia...

Lo trinh do phai dam bao lam sao de VN khong nhung tang truong nhanh ma con phai ben vung, gan duoc tang truong kinh te voi viec giai quyet hai hoa cac van de xa hoi. Nhung yeu to vua neu tren se khien nam 2006 duoc coi la buoc ngoat trong cai cach kinh te cua VN, mo dau cho giai doan phat trien tiep theo.

NHAT LINH

Ong Phan Huu Thang - cuc truong Cuc Dau tu nuoc ngoai (Bo Ke hoach - dau tu): Nhieu hon 6 ti USD dau tu nuoc ngoai

Chuyen dong trong nam 2006
Cac doanh nghiep Nhat, Han Quoc, Dai Loan... da khang dinh chon VN khi dau tu ra nuoc ngoai. VN tiep tuc hoi nhap sau vao nen kinh te the gioi cung se giup cai thien va lam cho moi truong dau tu cua VN hap dan hon nua.

Truoc co hoi lon nhu the, trong nam 2006 chung ta phai lam rat nhieu de don nhan dong von dau tu, nhung quan trong nhat phai nang cao hieu qua cua bo may nha nuoc. Nha dau tu bo von, chung ta niem no tiep ho, tao dieu kien cho ho chuyen dong von do xay dung co nghiep tai VN. Lam duoc dieu nay, chac chan nam 2006 va nhung nam sau nua, moi nam chung ta co them 6-8 ti USD von dau tu nuoc ngoai.

X.TOAN

Ca si Vuong Thi Dung (Giai nhat Sao Mai dong nhac nhe): Thoi cua ca khuc dan gian

Chuyen dong trong nam 2006
Hi vong nam 2006 se la nam len ngoi cua nhung ca khuc mang am huong dan gian. Khong be nguyen xi von co len san khau nua, cac bai hat dan gian - hien dai nay se co tiet tau nhanh hon, loi ca hien dai hon, tham chi duoc the hien theo kieu “rap dan toc” nua, nhung am huong dan gian thi van rat ro, ro ca tung vung mien.

Toi vua doan vua mong rang se co nhieu san choi cho cac ca si tre, co hoc hanh truong lop dang hoang va co y chi lam nghe thuat nghiem tuc, cac “ong bau” cung nhieu hon, am hieu am nhac hon, dam song chet vi tac pham hon va quan he ca si - ong bau se ngay cang mang tinh chat van hoa hon.

V.HOAI

Viet Bao
Comment :Chuyen dong trong nam 2006
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chuyen dong trong nam 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chuyen dong trong nam 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chuyen dong trong nam 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Movement in 2006
MPC, construction, foreign investment, the economy, in 2006, major construction, modernization, investment, entered, challenges us, in the year, the country, reform, VN
With what has been achieved, was prepared in 2005, entered in 2006 the country will be a construction big, big factories and big schools for everyone. big challenge, variety. biggest challenge is to overcome yourself. From ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chuyển động trong năm 2006

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chuyển động trong năm 2006 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chuyen dong trong nam 2006

Nhan xet, hay lien he ve tin Chuyen dong trong nam 2006 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chuyen dong trong nam 2006 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0