Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te

Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sang 17-11, tai Ha noi, Thu tuong Nguyen Tan Dung da hoi kien voi Tong bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao; Thu tuong Canada Stephen Harper va Quoc vuong Brunei Hassannas Bolkia; Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da chu tri le don chinh thuc Tong thong Chile; tiep than mat Thu tuong Australia John Howard.

>> Xem ban tin cua VTV toi 17-11

>> Hoi dam cap cao giua Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Tong thong Chile
>> Tong thong Bush da den Viet Nam
>> Tong thong Han Quoc, Indonesia va Thu tuong Nhat Ban, Thai Lan den VN
>> Toan van Tuyen bo chung giua Viet Nam va Hoa Ky

Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te
Thu tuong Nguyen Tan Dung hoi kien Quoc vuong Brunei Hassannas Bolkia - Website chinh phu Thu tuong Nguyen Tan Dung va chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao - Website chinh phu

Thay mat Chinh phu Viet Nam, Thu tuong Nguyen Tan Dung da chuc mung su co mat cua cac vi lanh dao den du Hoi nghi Lanh dao Kinh te APEC- 14, gop phan quan trong vao thanh cong cua Hoi nghi.

Tuyen bo chung VN - Trung Quoc

Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao rat vui mung duoc gap lai Thu tuong Nguyen Tan Dung. Ong chuc Thu tuong Nguyen Tan Dung hoan thanh xuat sac nhiem vu tren cuong vi moi - Thu tuong Chinh phu nuoc CHXHCN Viet Nam. Tong bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao cho rang, Trung Quoc - Viet Nam, nui lien nui, song lien song, van hoa tuong dong, y tuong tuong thong, van menh tuong quan, phat trien rat nhanh, xu the rat tot, tiem luc to lon, trien vong thenh thang.

Ong mong muon, Trung Quoc - Viet Nam can day manh hop tac kinh te thuong mai. Trong do chu trong van de quy hoach hop tac kinh te thuong mai cho 5 nam, 10 nam toi. Dong thoi, can chu trong toi can bang can can thuong mai giua hai nuoc, giam dan nhap sieu cua Viet Nam. Truoc mat can tang cuong hop tac voi nhau trien khai cac du an lon. Ong khang dinh, Trung Quoc se uu tien nhap khau hang hoa cua Viet Nam trong dieu kien ngang bang nhau va tiep tuc chia se cac kinh nghiem voi Viet Nam khi da tro thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi WTO.

Thu tuong Nguyen Tan Dung tran trong cam on loi chuc mung tot dep cua Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao. Thu tuong dong y voi Tong bi thu, Chu tich nuoc Ho Cam Dao ve nhung van de trong tam trong hop tac kinh te - thuong mai giua hai nuoc. Tren co so nhung thoa thuan dat duoc giua lanh dao hai nuoc, Chinh phu Viet Nam se lam het minh de nhung thoa thuan, du an nay trien khai co hieu qua tren thuc te. Chinh phu Viet Nam tin tuong rang, den nam 2010, hop tac kinh te - thuong mai Viet Nam - Trung Quoc se len hon 15 ty USD.

Thu tuong de nghi, Tong Bi thu, Chu tich nuoc CHND Trung Hoa Ho Cam Dao quan tam chi dao cac co quan chuc nang cua Trung Quoc phoi hop voi Viet Nam trien khai ngay, co hieu qua cac van kien, du an da duoc ky ket. Trong do chu trong den du an kinh te "Hai hanh lang - mot vanh dai". Du an nay se tao co so ha tang tot ve duong sat, duong bo de trien khai co hieu qua cac du an khac.

Hai ben danh gia tich cuc nhung tien trien ma hai nuoc da dat duoc trong viec giai quyet cac van de bien gioi lanh tho. Hai ben dong y phoi hop chat che hon nua, ap dung cac bien phap thiet thuc va hieu qua hon, day nhanh tien do phan gioi cam moc bien gioi tren dat lien, bao dam hoan thanh cong tac phan gioi cam moc tren toan tuyen bien gioi tren dat lien va ky van ban moi ve quy che quan ly bien gioi cham nhat vao nam 2008.

Tiep tuc thuc hien tot “Hiep dinh phan dinh Vinh Bac Bo” va “Hiep dinh hop tac nghe ca Vinh Bac Bo”, trien khai tot tuan tra chung giua hai quan hai nuoc, cong tac dieu tra lien hop nguon loi cung nhu kiem tra lien hop trong Vung danh ca chung, tich cuc hop tac day nhanh viec thuc hien Thoa thuan khung ve hop tac dau khi trong Vinh Bac bo, tien hanh cong tac tham do chung cac cau tao dau khi vat ngang duong phan dinh, giu gin trat tu san xuat nghe ca binh thuong, tich cuc trien khai hop tac trong cac linh vuc khac nhu nghe ca, bao ve moi truong, tim kiem cuu nan tren bien…

Hai ben tiep tuc thuc day mot cach vung chac dam phan ve phan dinh vung bien ngoai cua Vinh Bac Bo va tich cuc trao doi y kien ve van de hop tac cung phat trien o khu vuc nay. Hai ben dong y nghiem chinh tuan thu nhan thuc chung lien quan cua lanh dao cap cao hai nuoc, tiep tuc duy tri co che dam phan ve van de tren bien, kien tri thong qua dam phan hoa binh tim kiem giai phap co ban va lau dai ma hai ben deu chap nhan duoc. Hai ben cung nhau co gang giu gin on dinh tinh hinh bien Dong, dong thoi tich cuc nghien cuu va ban bac van de hop tac cung phat trien de tim ra mo hinh va khu vuc phu hop.

Viet Nam khang dinh kien tri thuc hien chinh sach mot nuoc Trung Quoc, ung ho su nghiep lon thong nhat Trung Quoc, ung ho “Luat chong chia cat dat nuoc”, kien quyet phan doi hanh dong chia re “Dai Loan doc lap” duoi moi hinh thuc. Mong muon Trung Quoc som thuc hien thong nhat dat nuoc. Viet Nam khong phat trien bat ky quan he chinh thuc nao voi Dai Loan. Phia Trung Quoc bay to hoan nghenh lap truong tren cua phia Viet Nam.

Hai ben hai long ve hop tac giua hai nuoc trong cong viec quoc te va khu vuc. Hai ben khang dinh se tiep tuc tang cuong phoi hop va hop tac trong khuon kho da phuong nhu Lien hop quoc, APEC, ASEM, ASEN- Trung Quoc, ASEAN+3 (Trung Quoc, Nhat Ban, Han Quoc), EAS, ARF, Tieu vung song Me-cong mo rong…, cung nhau lam het suc minh vi hoa binh, on dinh va phat trien trong khu vuc va tren the gioi.

Hai ben nhat tri cho rang Lien hop quoc can gop phan nang cao vai tro, hieu qua trong viec doi pho voi nhung thach thuc va cac moi de doa moi, duy tri hoa binh va an ninh quoc te, thuc day su phat trien chung cua cac thanh vien, phuc vu cho viec thuc hien cac muc tieu phat trien thien nien ky.

Trung Quoc bay to ung ho Viet Nam tro thanh Uy vien khong thuong truc Hoi dong bao an Lien hop quoc nhiem ky 2008-2009.

Brunei hop tac voi VN tren linh vuc nang luong, thuong mai

Quoc vuong Brunei Hassannas Bolkia bay to cam on chan thanh su don tiep thinh tinh va vui mung duoc chung kien su phat trien cua Viet Nam, dac biet la long tin cua cong dong quoc te trong viec Viet Nam to chuc Hoi nghi APEC 14. Quoc vuong nhan thay qua trinh chuan bi Hoi nghi APEC cua Viet Nam rat chu dao, tin tuong Hoi nghi se thanh cong tot dep.

Quoc vuong hai long ve quan he song phuong giua hai nuoc phat trien tot dep tren nhieu linh vuc, dac biet giao duc, dao dao la linh vuc hop tac con nhieu tiem nang phat trien. Quoc vuong Hassannas Bolkia bay to mong muon hop tac voi Viet Nam tren linh vuc thuong mai, nang luong. Quoc vuong cung da moi Thu tuong Nguyen Tan Dung sang tham chinh thuc Brunei.

Canada mong muon thuc day hop tac ve lao dong

Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te
Thu tuong Nguyen Tan Dung va Thu tuong Canada Stephen Harper - Website chinh phu
Thu tuong Canada Stephen Harper chuc mung Viet Nam chinh thuc gia nhap WTO, cam on su hieu khach cua nhan dan Viet Nam, su chuan bi tich cuc, chu dao cua Viet Nam vi su thanh cong cua Hoi nghi APEC. Thu tuong Canada da hoan nghenh nhung thanh tuu kinh te, xa hoi cua cong cuoc Doi moi o Viet Nam, su dong gop cua Cong dong nguoi Viet Nam tai Canada vao viec xay dung dat nuoc Canada.

Phia Canada cung chia se tiem nang hop tac ve lao dong giua hai nuoc va mong muon thuc day hop tac ve linh vuc nay trong thoi gian toi, hoan nghenh de nghi cua Viet Nam tang cuong tiep xuc, trao doi song phuong o cac cap, ke ca cap cao de tang cuong hon nua su hieu biet lan nhau, dua quan he hai nuoc phat trien ngay cang tot dep.

Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te
Thu tuong Uc John Howard - Anh: TTXVN

Australia se hoc hoi kinh nghiem to chuc APEC cua VN

Sang 17-11, tai Ha Noi, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet da tiep than mat Thu tuong John Howard, lanh dao nen kinh te Australia. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet khang dinh chinh sach cua Viet Nam luon coi Australia la mot doi tac quan trong va mong muon phat trien quan he huu nghi va hop tac toan dien voi Australia tren co so song phuong cung nhu trong khuon kho hop tac khu vuc va da phuong; danh gia cao vai tro cua Australia trong viec thuc day su hop tac giua cac nuoc chau A-Thai Binh Duong.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet cam on chinh phu Australia da danh vien tro ODA cho Viet Nam, cac du an ODA cua Australia da ho tro tich cuc cho viec phat trien nganh nong nghiep, co so ha tang nong thon, xoa doi giam ngheo. Chu tich hoan nghenh va danh gia cao cac nha dau tu Australia sang dau tu va hop tac lam an tai Viet Nam; khang dinh Viet Nam se lam het suc minh de tao moi truong dau tu hap dan, hieu qua hon de hinh anh Viet Nam hap dan hon doi voi cac nha dau tu nuoc ngoai.

Cung nhan dip nay, Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet cam on Chinh phu Australia da tao dieu kien thuan loi de cong dong nguoi Viet Nam hoi nhap tich cuc va on dinh doi song tai Australia.

Thu tuong John Howard chuc mung Viet Nam gia nhap To chuc Thuong mai The gioi (WTO); to chuc thanh cong Hoi nghi APEC 14, duoc du luan quoc te ca ngoi. Thu tuong John Howard danh gia cao nhung dong gop cua cong dong nguoi Viet Nam vao su phat trien kinh te, xa hoi cua Australia; khang dinh cong dong nguoi Viet Nam la cau noi tot dep tang cuong quan he huu nghi va hop tac giua hai nuoc.

Thu tuong John Howard cho biet chuyen di du Hoi nghi APEC lan nay cung la dip de ong tim hieu, hoc hoi nhung kinh nghiem to chuc cua Viet Nam de chuan bi cho viec Australia dang cai Hoi nghi APEC vao nam toi. Ngoai thoi gian du Hoi nghi APEC lan thu 14, Thu tuong se di tham TP.HCM va du le khanh thanh mot cong ty san xuat thep cua Australia.

Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet va Thu tuong John Howard cung nhat tri hai nuoc Viet Nam va Australia can tang cuong hon nua cac cuoc doi thoai chinh tri cap cao. Chu tich nuoc Nguyen Minh Triet mong muon Thu tuong John Howard tham chinh thuc Viet Nam de hai nuoc co thoi gian thao luan sau, rong hon nhung van de cung quan tam, cac van de khu vuc va the gioi.

Tong hop tu Website chinh phu - TTXVN

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:APEC.

Comment :Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
President, the Prime Minister to lead the economy
Vietnam, Nguyen Minh Triet, People's Republic of China Hu Jintao, John Howard, Canada Stephen Harper, Hassannas Bolkia Brunei, Prime Minister Nguyen Tan Dung, the economic cooperation, South Korean President, Prime Minister of Japan, president, general secretary, Prime Minister of Canada, its economy, China
Morning 17-11, in Hanoi, Prime Minister Nguyen Tan Dung met the General Secretary and State President Hu Jintao PRC; Prime Minister Stephen Harper and the Sultan of Brunei Hassannas Bolkia; President Nguyen Minh Triet chaired the ceremony ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp lãnh đạo các nền kinh tế

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chủ tịch nước, Thủ tướng tiếp lãnh đạo các nền kinh tế bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te

Nhan xet, hay lien he ve tin Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chu tich nuoc Thu tuong tiep lanh dao cac nen kinh te de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0