Chu quyen To quoc la bat kha xam pham

Chu quyen To quoc la bat kha xam pham

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ðuoc giao trong trach moi tren cuong vi dung dau Nha nuoc, Chu tich nuoc Truong Tan Sang da co mot nam cong tac ban ron va soi dong, dac biet tren linh vuc doi ngoai. Truoc them Xuan moi Nham Thin 2012, Chu tich nuoc Truong Tan Sang da tra loi phong van phong vien TTXVN.
Tin lien quan

» Video: Thu tuong noi ve chu quyen Truong Sa, Hoang Sa
» Thu tuong: Hoang Sa, Truong Sa cua VN tu the ky 17

Chi dao ha dan lai suat cho vay

- Thua Chu tich nuoc, nam 2011 da de lai nhieu dau an tren linh vuc doi ngoai. Chu tich nuoc danh gia nhu the nao ve nhung ket qua nay?


Dai hoi XI cua Dang da tiep tuc khang dinh duong loi doi ngoai doc lap, tu chu, hoa binh, hop tac va phat trien, da phuong hoa, da dang hoa quan he; tich cuc, chu dong hoi nhap quoc te; la ban, doi tac tin cay va thanh vien co trach nhiem trong cong dong quoc te...

Thuc hien duong loi do, trong nam vua qua, Dang va Nha nuoc da trien khai o muc cao cac hoat dong doi ngoai, tu cac hoat dong song phuong den cac dien dan da phuong cua quoc te, cua khu vuc; tu cap cao den cac bo nganh, dia phuong; ca cac hoat dong ngoai giao nhan dan.


Co the noi, nam 2011 la mot nam thang loi noi bat tren linh vuc doi ngoai, vi the va vai tro cua Viet Nam ngay cang duoc quoc te cong nhan, de cao.


Trong luc tinh hinh an ninh chinh tri o nhieu khu vuc co bien dong va kinh te the gioi kho khan do khung hoang tai chinh va suy thoai kinh te toan cau, nhung long tin cua cac nuoc, cua cac cong ty, tap doan kinh te trong khu vuc va tren the gioi doi voi Viet Nam khong nhung khong suy giam, ma con tiep tuc duy tri va phat trien, van tiep tuc chon Viet Nam la diem den tin cay; von dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI), von ODA danh cho Viet Nam van tiep tuc o muc cao.

Toi xin nhan manh rang, cac nha dau tu dua von cua ho vao Viet Nam khong don gian chi vi ho yen tam ve nhung gi nhin thay o Viet Nam hom nay, ma chu yeu vi ho thay mot Viet Nam on dinh va phat trien lau dai trong tuong lai. Ket qua hoat dong ngoai giao dem lai khong chi trong linh vuc kinh te, ma viec tang cuong su tin cay va hieu biet lan nhau giua nuoc ta voi cac nuoc, nang cao vi the nuoc ta tren truong quoc te da gop phan cung co quoc phong-an ninh, bao ve chu quyen bien, dao cua dat nuoc...


Them mot lan nua, chung ta nhan thay ro rang hieu qua va tinh dung dan duong loi doi ngoai cua Dang va Nha nuoc ta.


-Xin Chu tich nuoc cho biet nhung giai phap co ban de thao go kho khan trong nam qua va de tiep tuc phat trien dat nuoc trong nam toi?


Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Buoc vao nam 2011 nhung thach thuc va kho khan deu nhieu hon, lon hon so voi du bao. Truoc tinh hinh lam phat tang cao, mat on dinh kinh te vi mo, Bo Chinh tri da co Ket luan 02, Chinh phu ban hanh Nghi quyet 11, thuc hien nhieu chinh sach dong bo: chinh sach tai chinh va tien te chat che, cat giam dau tu cong, giam muc tang truong tin dung; mien, giam thue cho doanh nghiep gap kho khan, tro cap cho nguoi ngheo, bao dam an sinh xa hoi...


Voi su no luc phan dau vuot bac, nang dong sang tao cua toan dan, cua ca he thong chinh tri va doi ngu doanh nghiep, duoi su lanh dao dung dan cua Dang, quan ly co hieu qua cua Nha nuoc, chung ta da vuot qua kho khan, thach thuc, ung pho co ket qua voi dien bien phuc tap cua tinh hinh, dat duoc nhung thanh tuu quan trong.

Lam phat duoc kiem che, tung buoc giam dan, kinh te vi mo co buoc chuyen bien tich cuc. San xuat kinh doanh duoc duy tri va phat trien, tang truong kinh te (GDP) dat gan 6%, an sinh xa hoi duoc quan tam giai quyet, an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi duoc giu vung, quoc phong an ninh duoc tang cuong, vi the cua nuoc ta tren the gioi ngay cang duoc nang cao.


Nam 2012, dat nuoc ta con rat nhieu kho khan de on dinh va tiep tuc phat trien, Dang, Nha nuoc mot mat tiep tuc thuc hien chinh sach tai chinh va tien te chat che de kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo; thuc hien nhieu chinh sach de dam bao an sinh xa hoi, ho tro nguoi ngheo; mien, giam thue cho doanh nghiep, nhat la doanh nghiep vua va nho co nhieu kho khan.

Khi chi so lam phat giam xuong, ngan hang Nha nuoc se chi dao cac ngan hang thuong mai ha dan lai suat cho vay, giam bot kho khan ve von cho doanh nghiep; mat khac thuc hien tai co cau nen kinh te, trong do tap trung vao tai co cau dau tu ma trong tam la dau tu cong; tai co cau doanh nghiep nha nuoc ma trong tam la cac tong cong ty, tap doan kinh te nha nuoc; tai co cau he thong tai chinh ma trong tam la cac ngan hang thuong mai; doi moi mo hinh tang truong de chuyen tu phat trien chu yeu theo chieu rong sang dan phat trien theo chieu sau dua vao ung dung tien bo khoa hoc cong nghe, nang cao chat luong nguon nhan luc de nang cao nang suat, chat luong, hieu qua, phat trien kinh te nhanh, ben vung.


Cung voi linh vuc kinh te, Dang, Nha nuoc tiep tuc quan tam phat trien cac linh vuc van hoa, xa hoi, giao duc dao tao, khoa hoc cong nghe, cham soc suc khoe nhan dan, xoa doi giam ngheo, bao dam an sinh xa hoi va bao ve moi truong, bao dam cho dat nuoc phat trien ben vung.


Chu quyen la bat kha xam pham

-Thua Chu tich nuoc, giu vung chu quyen lanh tho hien nay la van de duoc nhan dan het suc quan tam. Dang va Nha nuoc co phuong sach gi de vua giu vung chu quyen, dong thoi giu vung moi truong hoa binh de xay dung dat nuoc, nang cao vai tro vi the cua dat nuoc?


Chu quyen lanh tho cua To quoc la thieng lieng, bat kha xam pham. Trong boi canh tinh hinh tranh chap chu quyen tren bien Dong dien bien phuc tap, Dang, Nha nuoc ta luon chu truong kien tri giai quyet bang bien phap hoa binh, thong qua dam phan voi cac ben co lien quan tren co so luat phap quoc te, Cong uoc cua Lien hop quoc ve Luat Bien nam 1982, Quy tac ung xu cua cac nuoc trong khu vuc (DOC).

Day la nhung chuan muc duoc cong dong the gioi thua nhan, dong tinh va tren co so thoa thuan nhung nguyen tac co ban chi dao giai quyet van de tren bien giua Viet Nam va Trung Quoc duoc ky trong chuyen tham Trung Quoc thang 10 nam 2011 cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong.


Bang cach do va bang viec tang cuong hoat dong doi ngoai tich cuc, chu dong hoi nhap quoc te; nang cao vi the cua dat nuoc trong khu vuc va tren the gioi, tao su ung ho tich cuc cua ban be quoc te doi voi su nghiep chinh nghia cua nhan dan ta, de chung ta vua bao ve duoc chu quyen lanh tho, vua giu vung duoc moi truong hoa binh, on dinh de phat trien dat nuoc, khong ngung nang cao vi tri Viet Nam tren truong quoc te.


-Trong nhiem ky cua minh, Chu tich nuoc dat ra cho minh nhung muc tieu, nhiem vu gi?


Nhu toi da phat bieu truoc Quoc hoi khi duoc Quoc hoi tin nhiem bau giu trong trach Chu tich nuoc, trong nhiem ky cua minh, toi nguyen se dem het suc minh phuc vu To quoc, phuc vu nhan dan, thuc hien day du nhiem vu, quyen han cua Chu tich nuoc theo Hien phap va phap luat quy dinh, gop phan thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi XI cua Dang, trong do tap trung vao cac nhiem vu lon la:


Mot: xay dung Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia Viet Nam trong sach, vung manh, thuc su cua dan, do dan, vi dan, quan ly co hieu luc, hieu qua cao.


Hai: Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, doi moi mo hinh tang truong, co cau lai nen kinh te, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa, tao nen tang de den nam 2020 nuoc ta co ban tro thanh nuoc cong nghiep theo huong hien dai.


Ba: Phat trien linh vuc van hoa, xa hoi, bao ve moi truong, khong ngung nang cao doi song vat chat, tinh than cua nhan dan.


Bon: Cung co quoc phong-an ninh, bao ve vung chac doc lap, chu quyen, thong nhat, toan ven lanh tho, giu vung an ninh chinh tri, trat tu an toan xa hoi, bao ve cuoc song binh yen cua nhan dan.


Nam: Tang cuong hoat dong doi ngoai, hoi nhap quoc te, tao ra moi truong hoa binh, on dinh, nhung dieu kien thuan loi cho su nghiep xay dung va bao ve To quoc cua nhan dan ta, nang cao vi the cua Viet Nam tren the gioi.


Sau: Cung co, phat huy suc manh khoi dai doan ket toan dan toc de xay dung mot nuoc Viet Nam hoa binh, doc lap, thong nhat, toan ven lanh tho, dan giau, nuoc manh, dan chu, cong bang, van minh.


-Chu tich nuoc gui toi ban be quoc te va nhan dan trong nuoc loi chuc va thong diep gi nhan dip nam moi?


Chu tich nuoc Truong Tan Sang: Nam moi, toi than ai chuc toan the dong bao, dong chi va chien sy tren moi mien To quoc, kieu bao ta o nuoc ngoai loi chuc mung nam moi tot dep nhat.

Toi dac biet gui toi cac can bo, chien sy dang vua don Tet, vua thuc hien nhiem vu o cac vung bien gioi, hai dao xa xoi tinh yeu thuong sau nang.

Thay mat nhan dan Viet Nam , toi gui toi nhan dan cac nuoc, cac dan toc tren the gioi, ban be nuoc ngoai dang sinh song, lam viec tren dat nuoc Viet Nam loi chuc huu nghi, hop tac va phat trien.


Nam 2012, mac du con rat nhieu kho khan, thu thach, toan Dang, toan dan va toan quan ta tiep tuc doan ket mot long, chu dong doi pho voi nhung dien bien phuc tap cua kinh te the gioi va trong nuoc, quyet tam giu vung on dinh chinh tri-xa hoi, quoc phong-an ninh, buoc dau thuc hien hieu qua chu truong tai co cau nen kinh te va doi moi mo hinh tang truong; nang cao nang suat, chat luong, hieu qua va suc canh tranh cua nen kinh te; phat trien cac linh vuc van hoa, giao duc, y te, bao dam an sinh xa hoi, bao ve moi truong...quyet tam hoan thanh cac muc tieu, nhiem vu nam 2012, tao tien de tich cuc de thuc hien thang loi ke hoach 5 nam 2011-2016 ma Dai hoi toan quoc lan thu XI cua Dang da de ra.


Toi mong dong bao va chien sy ca nuoc, kieu bao ta o nuoc ngoai tiep tuc no luc hon nua, doan ket hon nua, vung tin o tuong lai tuoi sang cua dat nuoc, vung tin vao su lanh dao cua Dang va Nha nuoc, nhat dinh chung ta se gianh duoc nhieu thang loi moi to lon hon nua.


Xin tran trong cam on Chu tich nuoc.
Tin lien quan

» Tan Chu tich nuoc: Toi se the hien thai do ve Bien Dong

TTXVN/Vietnam+

Viet Bao
Comment :Chu quyen To quoc la bat kha xam pham
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chu quyen To quoc la bat kha xam pham bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chu quyen To quoc la bat kha xam pham ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chu quyen To quoc la bat kha xam pham ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
national sovereignty is sacrosanct
Vietnam, Truong Tan Sang, Jin Ren, inviolable, social security, the Party and State President, the economy, the region , territorial rights, development, sovereignty, people, international, resume, work
assigned new responsibilities in his capacity as head of State President Truong Tan Sang had a busy year of work and exciting, especially in the field of foreign affairs. On the threshold of the new Spring 2012 Jin Ren, State President Truong Tan Sang answered ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chủ quyền Tổ quốc là bất khả xâm phạm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chủ quyền Tổ quốc là bất khả xâm phạm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chu quyen To quoc la bat kha xam pham

Nhan xet, hay lien he ve tin Chu quyen To quoc la bat kha xam pham co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chu quyen To quoc la bat kha xam pham de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0