Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22014

Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22014

Tags: Viet Nam, Bo Tai, Theo Nghi, DN Nha, nha dau tu nuoc ngoai, giay chung nhan chat luong, Hieu Luc Thi Hanh, to chuc tin dung, Doanh nghiep bao hiem, co hieu luc, theo quy dinh, no phai thu, Von dieu le, doi voi, nghi dinh, tai
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Giam muc dong cua doanh nghiep bao hiem vao Quy bao hiem xe co gioi; quy dinh moi ve no phai thu ton dong cua DN Nha nuoc... la nhung chinh sach moi co hieu luc thi hanh tu thang 2-2014.

Ho tro 3-5 ty dong doi voi co so chan nuoi gia suc

Theo Nghi dinh 210/2013/ND-CP ve chinh sach khuyen khich doanh nghiep dau tu vao nong nghiep, nong thon co hieu luc tu ngay 10-2-2014, nha dau tu co du an dau tu co so chan nuoi gia suc co quy mo nuoi tap trung duoc ngan sach Nha nuoc ho tro 3 ty dong/du an, rieng doi voi chan nuoi bo sua cao san muc ho tro la 5 ty dong/du an de xay dung co so ha tang ve xu ly chat thai, giao thong, dien, nuoc, nha xuong, dong co va mua thiet bi.

Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22014
Anh minh hoa.

Truong hop du an chua co duong giao thong, he thong dien, cap thoat nuoc den hang rao du an thi ngoai muc ho tro theo quy dinh, du an con duoc ho tro 70% chi phi va khong qua 5 ty dong de dau tu xay dung cac hang muc tren.

Cung theo Nghi dinh, nha dau tu co du an dau tu nuoi trong hai san tap trung tren bien hoac ven hai dao duoc ngan sach Nha nuoc ho tro 100 trieu dong cho 100 m3 long nuoi doi voi nuoi trong hai san o vung bien xa cach bo tren 6 hai ly hoac ven hai dao; ho tro 40 trieu dong cho 100 m3 long doi voi nuoi trong hai san o vung bien gan bo…

Giam muc dong cua doanh nghiep bao hiem vao Quy bao hiem xe co gioi

Theo Nghi dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 103/2008/ND-CP ngay 16/9/2008 cua Chinh phu ve bao hiem bat buoc trach nhiem dan su cua chu xe co gioi, giam muc dong cua doanh nghiep bao hiem vao Quy bao hiem xe co gioi.

Cu the, doanh nghiep bao hiem co trach nhiem trich 1% (quy dinh cu 2%) doanh thu phi bao hiem bat buoc trach nhiem dan su cua chu xe co gioi hang nam de dong vao Quy bao hiem xe co gioi.

Nghi dinh co hieu luc tu ngay 10-2-2014.

Quy dinh moi ve xu ly no phai thu ton dong cua DNNN

Nghi dinh 206/2013/ND-CP ve quan ly no cua doanh nghiep do Nha nuoc nam giu 100% von dieu le co hieu luc tu ngay 1-2-2014, trong do quy dinh viec xu ly cac khoan no phai thu ton dong cua doanh nghiep.

Cu the, ve xu ly cac khoan no phai thu khong co kha nang thu hoi, doi voi cac doanh nghiep dang hoat dong, cac khoan no phai thu khong co kha nang thu hoi duoc xu ly theo thu tu: Doanh nghiep xac dinh ro nguyen nhan, trach nhiem cua tap the, ca nhan va yeu cau tap the, ca nhan boi thuong theo quy dinh cua phap luat; dung nguon du phong cac khoan no phai thu kho doi de bu dap; hach toan vao chi phi hoac thu nhap doanh nghiep, tuy theo truong hop cu the.

Trong truong hop thuc hien ban no theo quy dinh cua phap luat, sau khi xac dinh ro nguyen nhan, trach nhiem cua tap the, ca nhan va yeu cau duong su boi thuong theo quy dinh cua phap luat, chenh lech giam giua gia tri khoan no voi gia ban duoc bu dap bang nguon du phong cac khoan no phai thu kho doi, neu thieu hach toan vao chi phi kinh doanh cua doanh nghiep.

Doi voi doanh nghiep dang thuc hien chuyen doi, cac khoan no phai thu khong co kha nang thu hoi, sau khi xu ly mot lan ma doanh nghiep bi lo thi tiep tuc xu ly theo cac quy dinh cua Nha nuoc khi thuc hien chuyen doi doanh nghiep.

Che do doi voi to chuc, ca nhan tim kiem, quy tap hai cot liet si

Quyet dinh 75/2013/QD-TTg quy dinh che do, chinh sach va cong tac bao dam doi voi to chuc, ca nhan lam nhiem vu tim kiem, quy tap hai cot liet si co hieu luc tu ngay 1-2-2014, trong do quy dinh che do, chinh sach doi voi doi tuong thuoc bien che cua cac doi tim kiem, quy tap o trong va ngoai nuoc.

Ngoai ra, Quyet dinh cung quy dinh che do, chinh sach doi voi nguoi duoc cap co tham quyen huy dong truc tiep tim kiem, quy tap hai cot liet si; nguoi cung cap thong tin ve liet si; ho tro than nhan hoac nguoi tho cung liet si di tim mo liet si.

Bo sung trach nhiem nguoi dung dau don vi de xay ra tham nhung

Chinh phu ban hanh Nghi dinh sua doi, bo sung mot so dieu cua Nghi dinh so 107/2006/ND-CP quy dinh xu ly trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi khi de xay ra tham nhung trong co quan, to chuc, don vi do minh quan ly, phu trach.

Nguoi dung dau, cap pho cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi neu de xay ra vu, viec tham nhung trong co quan, to chuc, don vi do minh quan ly, phu trach thi tuy theo tinh chat, muc do cua vu, viec se bi xu ly ky luat.

Truong hop nguoi dung dau, cap pho cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi la can bo, cong chuc, vien chuc va nguoi quan ly doanh nghiep Nha nuoc thi bi xu ly ky luat bang mot trong ba hinh thuc: Khien trach; canh cao; cach chuc.

Truong hop nguoi dung dau, cap pho cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi thuoc to chuc chinh tri-xa hoi-nghe nghiep, to chuc xa hoi-nghe nghiep, to chuc xa hoi thi bi xu ly ky luat theo quy dinh cua phap luat hien hanh va dieu le cua to chuc do.

Nghi dinh co hieu luc thi hanh tu ngay 10-2-2014.

Ngan chan va xu ly hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu

Theo Nghi dinh 208/2013/ND-CP co hieu luc tu 1-2-2014, de ngan chan hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu, co the ap dung nhung bien phap cu the nhu: Giai thich cho nguoi co hanh vi vi pham biet ro la ho da vi pham phap luat va yeu cau cham dut ngay hanh vi vi pham do; cuong che nguoi co hanh vi vi pham phap luat cham dut hanh vi vi pham va chap hanh hieu lenh, yeu cau cua nguoi thi hanh cong vu.

Ngoai ra, co the ap dung bien phap bat giu nguoi co hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu; kham nguoi, phuong tien vi pham; tuoc bo, vo hieu hoa hung khi, vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro.

Trong truong hop can thiet, cap bach hoac nguoi co hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu su dung vu khi quan dung hoac vu khi tho so tan cong nguoi thi hanh cong vu thi tuy theo tinh chat, muc do vi pham va tung truong hop cu the, nguoi thi hanh cong vu duoc su dung vu luc, cong cu ho tro va cac phuong tien, thiet bi ky thuat nghiep vu hoac no sung de phong ve chinh dang, tan cong, khong che, bat giu nguoi co hanh vi chong nguoi thi hanh cong vu.

Viec no sung trong khi thi hanh nhiem vu duoc thuc hien theo quy dinh tai Dieu 22 Phap lenh quan ly, su dung vu khi, vat lieu no, cong cu ho tro va cac quy dinh khac cua phap luat co lien quan.

Nang ty le so huu co phan cua nha dau tu chien luoc nguoi nuoc ngoai tai TCTD

Theo Nghi dinh 01/2014/ND-CP ve viec nha dau tu nuoc ngoai mua co phan cua to chuc tin dung Viet Nam, ty le so huu co phan cua mot nha dau tu chien luoc nuoc ngoai khong duoc vuot qua 20% von dieu le cua mot to chuc tin dung Viet Nam. Theo Nghi dinh 69/2007/ND-CP hien dang ap dung thi muc so huu co phan cua nha dau tu chien luoc nuoc ngoai va nguoi co lien quan cua nha dau tu chien luoc nuoc ngoai do khong vuot qua 15% von dieu le cua mot ngan hang Viet Nam.

Nghi dinh cung neu ro, ty le so huu co phan cua mot ca nhan nuoc ngoai khong duoc vuot qua 5% von dieu le cua mot to chuc tin dung Viet Nam.

Ty le so huu co phan cua mot to chuc nuoc ngoai khong duoc vuot qua 15% von dieu le cua mot to chuc tin dung Viet Nam, tru truong hop nha dau tu chien luoc nuoc ngoai thi ty le nay la khong duoc vuot qua 20%.

Ty le so huu co phan cua mot nha dau tu nuoc ngoai va nguoi co lien quan cua nha dau tu nuoc ngoai do khong duoc vuot qua 20% von dieu le cua mot to chuc tin dung Viet Nam.

Tong muc so huu co phan cua cac nha dau tu nuoc ngoai khong vuot qua 30% von dieu le cua mot ngan hang thuong mai Viet Nam. Tong muc so huu co phan cua cac nha dau tu nuoc ngoai tai mot to chuc tin dung phi ngan hang Viet Nam thuc hien theo quy dinh cua phap luat doi voi cong ty dai chung, cong ty niem yet.

Nghi dinh co hieu luc thi hanh tu ngay 20-2-2014.

Dieu kien giam thoi gian cai nghien bat buoc

Nghi dinh 221/2013/ND-CP quy dinh che do ap dung bien phap xu ly hanh chinh dua vao co so cai nghien bat buoc co hieu luc thi hanh tu ngay 15/2/2014, trong do quy dinh truong hop giam thoi han cai nghien doi voi hoc vien tai co so cai nghien bat buoc.

Cu the, hoc vien da chap hanh mot nua thoi han quyet dinh ap dung bien phap dua vao co so cai nghien bat buoc, neu co tien bo ro ret hoac lap cong thi duoc xet giam mot phan hoac mien chap hanh phan thoi gian con lai.

Hoc vien bi mac benh hiem ngheo, phu nu mang thai trong thoi gian chap hanh quyet dinh thi duoc mien chap hanh phan thoi gian con lai.

Truong hop nguoi dang chap hanh quyet dinh tai co so cai nghien bat buoc om nang co xac nhan cua benh vien ma duoc dua ve gia dinh dieu tri thi duoc tam dinh chi chap hanh quyet dinh; thoi gian dieu tri duoc tinh vao thoi gian chap hanh quyet dinh; sau khi suc khoe duoc phuc hoi ma thoi han chap hanh con lai tu 3 thang tro len thi nguoi do phai tiep tuc chap hanh; trong thoi gian tam dinh chi thi hanh quyet dinh ma nguoi do co tien bo ro ret hoac lap cong thi duoc mien chap hanh phan thoi gian con lai.

Chinh sach dac thu cho van dong vien xuat sac

Theo Quyet dinh 82/2013/QD-TTg ve mot so chinh sach dac thu doi voi huan luyen vien, van dong vien the thao xuat sac, huan luyen vien, van dong vien the thao xuat sac tap huan trong nuoc duoc huong che do an voi muc tien 400.000 dong/nguoi/ngay.

Ve che do tien cong, huan luyen vien xuat sac khong huong luong tu ngan sach Nha nuoc duoc huong che do tien cong: 500.000 dong/nguoi/ngay; con doi voi van dong vien xuat sac la 400.000 dong/nguoi/ngay.

Quyet dinh co hieu luc thi hanh tu ngay 15-2-2014.

Loai bo dan thiet bi su dung nang luong hieu suat thap

Theo Quyet dinh 78/2013/QD-TTg cua Thu tuong Chinh phu ve viec ban hanh Danh muc va lo trinh phuong tien, thiet bi su dung nang luong phai loai bo va cac to may phat dien hieu suat thap khong duoc xay dung moi co hieu luc tu ngay 10/2/2014, tu ngay 1/1/2015, khong duoc phep nhap khau va san xuat cac thiet bi gia dung va thiet bi cong nghiep co muc hieu suat nang luong thap hon muc hieu suat nang luong toi thieu.

Cung theo Quyet dinh, khong duoc phep xay dung moi to may phat dien bang than, khi cong nghe lac hau, co hieu suat tai thoi diem bat dau dua vao van hanh thuong mai thap hon hieu suat toi thieu.

Nghiem cam nhap thiet bi cu, lac hau doi voi cac nha may dien co cong suat to may nam ngoai quy dinh neu tren; viec cap phep xay dung doi voi cac nha may dien nay se do cac cap co tham quyen xem xet va phe duyet theo tung du an cu the.

Ke tu sau ngay 10-2-2014, khong duoc phe duyet chu truong dau tu cac nha may nhiet dien phat dien bang than, khi dot co hieu suat thap hon hieu suat toi thieu quy dinh.

Muc thu phi trong giu o to khong qua 40.000 dong/luot

Day la mot trong nhung noi dung cua Thong tu 02/2014/TT-BTC huong dan ve phi va le phi thuoc tham quyen quyet dinh cua Hoi dong nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong do Bo Tai chinh ban hanh.

Muc thu phi luot ban ngay doi voi xe dap khong qua 2.000 dong/luot, doi voi xe may khong qua 4.000 dong/luot.

Doi voi o to thi tuy theo so ghe hoac trong tai cua xe nhung phi cung khong qua 20.000 dong/luot; rieng doi voi do thi loai dac biet, muc thu phi doi voi o to co the ap dung muc thu cao hon, nhung khong qua 40.000 dong/luot.

Thong tu nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 17-02-2014.

Huong dan tai co cau DNNN khong du dieu kien co phan hoa

Bo Tai chinh vua ban hanh Thong tu so 194/2013/TT-BTC huong dan tai co cau doanh nghiep 100% von nha nuoc khong du dieu kien co phan hoa theo quy dinh tai Nghi dinh so 59/2011/ND-CP cua Chinh phu.

Doi tuong ap dung cua Thong tu la Cong ty Mua ban no Viet Nam va cac doanh nghiep 100% von nha nuoc sau khi da duoc xu ly tai chinh va xac dinh lai gia tri doanh nghiep theo quy dinh tai Nghi dinh so 59/2011/ND-CP va Nghi dinh so 189/2013/ND-CP ma gia tri thuc te cua doanh nghiep thap hon cac khoan no phai tra cua doanh nghiep.

Thong tu quy dinh cu the nguyen tac thuc hien tai co cau doanh nghiep thong qua xu ly no de chuyen thanh cong ty co phan.

Theo do, doanh nghiep 100% von Nha nuoc thuc hien tai co cau de chuyen thanh cong ty co phan la cac doanh nghiep khong thuoc dien Nha nuoc can nam giu 100% von dieu le theo quy dinh cua phap luat.

Phuong an tai co cau duoc thuc hien tren nguyen tac dong thuan giua co quan co tham quyen phe duyet phuong an tai co cau, doanh nghiep tai co cau voi Cong ty Mua ban no hoac cac chu no tham gia tai co cau (lap bien ban thoa thuan giua cac ben). Cong ty Mua ban no duoc quyen chu dong dam phan mua no voi cac chu no va de xuat phuong an tai co cau doanh nghiep phu hop voi quy dinh cua phap luat.

Cong ty Mua ban no chi quyet dinh mua no de tai co cau doanh nghiep 100% von Nha nuoc sau khi da thoa thuan, thong nhat voi co quan co tham quyen phe duyet phuong an tai co cau/co phan hoa va co ket qua dam phan mua no voi cac chu no cua doanh nghiep tai co cau.

Viec mua no de tai co cau doanh nghiep phai dam bao co tinh kha thi, co kha nang thu hoi von hieu qua va du nguon chenh lech giua gia von mua no voi gia tri so sach khoan no de xu ly tai chinh, tai co cau doanh nghiep theo quy dinh.

Thong tu co hieu luc tu ngay 10-02-2014.

Doanh nghiep duoc thoa thuan truoc ve tinh gia thue

Thong tu 201/2013/TT-BTC huong dan ve viec ap dung Thoa thuan truoc ve phuong phap xac dinh gia tinh thue (APA) trong quan ly thue do Bo Tai chinh ban hanh co hieu luc thi hanh tu 5-2-2014.

APA la thoa thuan bang van ban giua co quan thue voi nguoi nop thue hoac giua co quan thue voi nguoi nop thue va co quan thue cac nuoc, vung lanh tho ma Viet Nam da ky Hiep dinh thue cho mot thoi han nhat dinh, trong do xac dinh cu the cac can cu tinh thue, phuong phap xac dinh gia tinh thue hoac gia tinh thue theo gia thi truong. APA duoc xac lap truoc khi nguoi nop thue nop ho so khai thue thu nhap doanh nghiep.

Doi tuong ap dung APA tai Thong tu nay bao gom: Cac to chuc, don vi co quan he lien ket trong mot doanh nghiep, tap doan kinh te hoat dong tai nhieu dia ban khac nhau (bao gom ca cac quoc gia, vung lanh tho); Cac to chuc, don vi co moi quan he la co so thuong tru va tru so chinh cua doanh nghiep. Trong truong hop nay, moi mot co so thuong tru se duoc xem la mot doanh nghiep (nguoi nop thue) rieng va hoan toan tach biet khoi tru so chinh hay cac co so thuong tru khac cua doanh nghiep.

Quy dinh muc phi quan ly chat luong nuoi trong thuy san

Thong tu 204/2013/TT-BTC quy dinh muc thu, che do thu, nop, quan ly va su dung phi, le phi quan ly chat luong trong nuoi trong thuy san do Bo Tai chinh vua ban hanh co hieu luc thi hanh tu 10/2/2014.

Trong do,  viec cap giay chung nhan chat luong giong thuy san; cap giay chung nhan chat luong thuc an thuy san; cap giay chung nhan chat luong che pham sinh hoc, vi sinh vat, hoa chat xu ly cai tao moi truong dung trong nuoi trong thuy san; cap giay chung nhan luu hanh san pham xu ly cai tao moi truong nuoi trong thuy san doi voi 1 san pham; cap giay thay doi thong tin cua san pham da co trong danh muc; cap phep nhap khau, xuat khau dong vat, san pham dong vat, thuc vat thuy san, co muc phi 50.000 dong/lan cap.

VietBao.vn (Theo Chinhphu)

TIN BAI NOI BAT

 >> Ha Noi: Lich cat dien dau nam moi 2014

>> Li xi 100 trieu cho cong nhan thi cong toa nha Quoc hoi

>> Hoa hoan chieu mung 2 Tet o Sai Gon, 5 nguoi thuong vong

>> Bao manh cap 8 tien vao Bien Dong

>> Xe Air Blade bung chay khi dang di "choi Tet"

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Rau muống Tứ Hiệp "nuôi" bằng nước sông Tô: Đừng vội trách người dân

Nguồn nước mưa không thể đủ để tưới hàng ngày, vậy họ lấy nước đâu để tưới? Vì thế, đừng trách họ nhiều. Nhà nước và với chính quyền địa phương phải có trách nhiệm để tiến hành xử lý các nguồn nước.

Tìm hiểu: Viet Nam, Bo Tai, Theo Nghi, DN Nha, nha dau tu nuoc ngoai, giay chung nhan chat luong, Hieu Luc Thi Hanh, to chuc tin dung, Doanh nghiep bao hiem, co hieu luc, theo quy dinh, no phai thu, Von dieu le, doi voi, nghi dinh, tai

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2014

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2014 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22014

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22014 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh sach moi co hieu luc tu thang 22014 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0