Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014

Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>
Hien phap sua doi co hieu luc tu 1/1/2014; tang luong toi thieu vung; 6 doi tuong duoc ho tro hang thang;... la nhung chinh sach moi co hieu luc tu thang 1/2014.


Hien phap sua doi co hieu luc tu 1/1/2014

Voi 11 chuong, 120 dieu (giam 1 chuong va 27 dieu so voi Hien phap nam 1992), Hien phap nuoc CHXHCN Viet Nam duoc Quoc hoi thong qua nam 2013 thuc su la Hien phap cua thoi ky doi moi toan dien, dong bo ve kinh te va chinh tri, dap ung yeu cau xay dung, bao ve, phat trien dat nuoc va hoi nhap quoc te trong thoi ky moi.

So voi Hien phap nam 1992, Hien phap sua doi duoc Quoc hoi thong qua nam 2013 co nhieu diem moi ca ve noi dung va ky thuat lap hien; the hien ro va day du hon ban chat dan chu, tien bo cua Nha nuoc va che do Viet Nam trong thoi ky qua do len chu nghia xa hoi; quy dinh ro rang, dung dan va day du ve che do chinh tri, kinh te, van hoa, giao duc, khoa hoc, cong nghe va moi truong, quyen con nguoi, quyen va nghia vu co ban cua cong dan, bao ve To quoc, to chuc bo may Nha nuoc, ve hieu luc va quy trinh sua doi Hien phap.

Hien phap da the hien ro hon ban chat cua Nha nuoc Viet Nam la Nha nuoc dan chu, Nha nuoc phap quyen Viet Nam xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan, tat ca quyen luc Nha nuoc thuoc ve nhan dan.

Hien phap tiep tuc khang dinh vi tri, vai tro lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc va xa hoi, trach nhiem cua Dang truoc nhan dan; khang dinh suc manh dai doan ket toan dan toc, vai tro cua Mat tran To quoc Viet Nam, Cong doan va cac to chuc chinh tri-xa hoi va cac to chuc khac trong su nghiep xay dung va bao ve To quoc.

Hien phap thua nhan, ton trong va bao dam thuc hien quyen con nguoi, quyen va nghia vu co ban cua cong dan; tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, phat trien van hoa, giao duc, khoa hoc, cong nghe, bao dam cong bang xa hoi, bao ve moi truong; tiep tuc bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia.

Hien phap tiep tuc khang dinh yeu cau xay dung va hoan thien Nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan duoi su lanh dao cua Dang Cong san Viet Nam.

Tang muc luong toi thieu vung tu 1/1/2014


Theo Nghi dinh 182/2013/ND-CP, muc luong toi thieu vung ap dung doi voi doanh nghiep tu ngay 1/1/2014 nhu sau: Vung I: 2.700.000 dong/thang; vung II: 2.400.000 dong/thang; vung III: 2.100.000 dong/thang; vung IV: 1.900.000 dong/thang.

Nhu vay, muc luong toi thieu vung moi cao hon muc luong hien nay tu 250.000-350.000 dong/thang.

6 doi tuong duoc tro cap xa hoi hang thang

Theo Nghi dinh quy dinh chinh sach tro giup xa hoi doi voi doi tuong bao tro xa hoi, co 6 doi tuong duoc huong tro cap xa hoi hang thang gom:

1- Tre em duoi 16 tuoi khong co nguon nuoi duong thuoc mot trong cac truong hop: Bi bo roi chua co nguoi nhan lam con nuoi; mo coi ca cha va me; mo coi cha hoac me va nguoi con lai mat tich theo quy dinh cua phap luat...

2- Nguoi tu 16 tuoi den 22 tuoi thuoc mot trong cac truong hop neu tren ma dang hoc pho thong, hoc nghe, trung hoc chuyen nghiep, cao dang, dai hoc van bang thu nhat.

3- Tre em bi nhiem HIV thuoc ho ngheo; nguoi bi nhiem HIV thuoc ho ngheo khong con kha nang lao dong ma khong co luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang, tro cap uu dai nguoi co cong hang thang, tro cap hang thang khac.

4- Nguoi thuoc ho ngheo khong co chong hoac khong co vo; co chong hoac vo da chet; co chong hoac vo mat tich theo quy dinh cua phap luat va dang nuoi con duoi 16 tuoi hoac dang nuoi con tu 16 tuoi den 22 tuoi nhung nguoi con do dang hoc pho thong, hoc nghe, trung hoc chuyen nghiep, cao dang, dai hoc van bang thu nhat (nguoi don than ngheo dang nuoi con).

5- Nguoi cao tuoi thuoc mot trong cac truong hop: Nguoi cao tuoi thuoc ho ngheo khong co nguoi co nghia vu va quyen phung duong hoac co nguoi co nghia vu va quyen phung duong nhung nguoi nay dang huong che do tro cap xa hoi hang thang; nguoi tu du 80 tuoi tro len khong thuoc dien tren ma khong co luong huu, tro cap bao hiem xa hoi hang thang, tro cap xa hoi hang thang; nguoi cao tuoi thuoc ho ngheo khong co nguoi co nghia vu va quyen phung duong, khong co dieu kien song o cong dong, du dieu kien tiep nhan vao co so bao tro xa hoi, nha xa hoi nhung co nguoi nhan cham soc tai cong dong.

6- Tre em khuyet tat, nguoi khuyet tat thuoc dien huong tro cap xa hoi theo quy dinh cua phap luat ve nguoi khuyet tat.

Cac doi tuong tren duoc tro cap xa hoi hang thang voi muc thap nhat bang muc chuan tro giup xa hoi nhan voi he so tuong ung tu 1,0 den 3,0 tuy theo doi tuong. Trong do,  muc chuan tro cap, tro giup xa hoi la 270.000 dong.

Sinh vien dan toc thieu so duoc ho tro chi phi hoc tap

Theo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve ho tro chi phi hoc tap doi voi sinh vien la nguoi dan toc thieu so hoc tai cac co so giao duc dai hoc, chinh sach nay ap dung doi voi sinh vien la nguoi dan toc thieu so thuoc ho ngheo, ho can ngheo theo quy dinh cua Nha nuoc, thi do vao hoc dai hoc, cao dang he chinh quy tai cac co so giao duc dai hoc, bao gom: Dai hoc, hoc vien, truong dai hoc, truong cao dang.

Muc ho tro chi phi hoc tap bang 60% muc luong toi thieu chung va duoc huong khong qua 10 thang/nam hoc/sinh vien.

Quyet dinh nay khong ap dung doi voi sinh vien: Cu tuyen, cac doi tuong chinh sach duoc xet tuyen, dao tao theo dia chi, dao tao lien thong, van bang hai va hoc dai hoc, cao dang sau khi hoan thanh chuong trinh du bi dai hoc

Quyet dinh co hieu luc thi hanh tu ngay 1/1/2014.

Ho tro nham giam ton that trong nong nghiep

Theo Quyet dinh cua Thu tuong Chinh phu ve ho tro nham giam ton that trong nong nghiep, co 7 nhom danh muc may, thiet bi duoc ho tro. Muc vay toi da de mua cac loai may, thiet bi bang 100% gia tri hang hoa; ho tro 100% lai suat von vay trong hai nam dau, 50% trong nam thu ba.

Cung theo Quyet dinh, ngan sach Nha nuoc ho tro phan chenh lech giua lai suat thuong mai doi voi cac khoan vay dai han, trung han bang dong Viet Nam va lai suat tin dung dau tu phat trien cua Nha nuoc de thuc hien cac du an dau tu day chuyen may, thiet bi giam ton that trong nong nghiep (bao gom ca nha xuong); cac du an che tao may, thiet bi san xuat nong nghiep.

Quyet dinh co hieu luc tu ngay 1/1/2014

Doi tuong khong chiu thue gia tri gia tang

Theo Nghi dinh 209/2013/ND-CP quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu Luat Thue gia tri gia tang, doi tuong khong chiu thue gia tri gia tang gom: Dich vu kham, chua benh quy dinh tai Khoan 9 Dieu 5 Luat Thue gia tri gia tang bao gom ca van chuyen, xet nghiem, chieu, chup, mau va che pham mau dung cho nguoi benh; dich vu duy tri vuon thu, vuon hoa, cong vien, cay xanh duong pho, chieu sang cong cong; dich vu tang le; van chuyen hanh khach cong cong quy dinh tai Khoan 16 Dieu 5 Luat Thue gia tri gia tang gom van chuyen hanh khach cong cong bang xe buyt, xe dien theo cac tuyen trong noi tinh, trong do thi va cac tuyen lan can ngoai tinh theo quy dinh cua co quan Nha nuoc co tham quyen.

San pham xuat khau la tai nguyen, khoang san khai thac chua che bien thanh san pham khac; hang hoa, dich vu cua ho, ca nhan kinh doanh co muc doanh thu hang nam tu mot tram trieu dong tro xuong… cung thuoc doi tuong khong chiu thue gia tri gia tang.

Nghi dinh 209/2013/ND-CP co hieu luc thi hanh tu 1/1/2014.

Nhieu uu dai ve thue doi voi khu kinh te cua khau

Quyet dinh quy dinh co che, chinh sach tai chinh doi voi khu kinh te cua khau co hieu luc tu 15/1/2014, trong do co nhieu uu dai ve thue doi voi khu kinh te cua khau.

Cu the, uu dai ve thue thu nhap doanh nghiep doi voi doanh nghiep hoat dong trong khu kinh te cua khau thuc hien theo quy dinh cua Luat Thue thu nhap doanh nghiep va cac van ban huong dan thi hanh.

Nguoi Viet Nam va nguoi nuoc ngoai truc tiep lam viec, san xuat kinh doanh tai khu kinh te cua khau, co thu nhap tu viec lam, san xuat kinh doanh tai khu kinh te cua khau thuoc dien chiu thue thu nhap ca nhan theo quy dinh tai Luat Thue thu nhap ca nhan duoc giam 50% so thue phai nop.

Quyet dinh cung danh nhieu uu dai ve thue gia tri gia tang, thue xuat khau, thue nhap khau doi voi khu kinh te cua khau.

Ngung san xuat, luu thong xang khong chi RON 83 tu 1/1/2014
 
Tren co so de nghi cua Bo Cong Thuong, Thu tuong Chinh phu dong y ngung san xuat, luu thong xang khong chi RON 83 tu ngay 1/1/2014.

Bo Khoa hoc va Cong nghe chu tri, ban hanh van ban bai bo cac quy dinh ve tieu chuan, quy chuan, yeu cau ky thuat ve xang khong chi RON 83 san xuat, luu thong tren thi truong.

Su dung tai san Nha nuoc khong dung muc dich se bi phat nang

Theo Nghi dinh 192/2013/ND-CP quy dinh viec xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc quan ly, su dung tai san Nha nuoc; thuc hanh tiet kiem, chong lang phi; du tru quoc gia; kho bac Nha nuoc, hanh vi vi pham hanh chinh trong quan ly, su dung tai san Nha nuoc tai co quan, to chuc, don vi se bi xu phat nang.

Theo Nghi dinh, se phat tien tu 1-20 trieu dong doi voi to chuc co hanh vi bo tri, su dung tai san Nha nuoc vuot tieu chuan, dinh muc. To chuc vi pham se buoc phai nop lai so tien tuong ung voi gia tri tai san vuot tieu chuan, dinh muc.

Ben canh do, se xu phat tu 10-20 trieu dong doi voi to chuc co hanh vi bo tri, su dung tai san Nha nuoc la tru so lam viec, co so hoat dong su nghiep khong dung muc dich. Neu bo tri, su dung tai san la may moc, trang thiet bi lam viec, tai san khac khong dung muc dich se bi xu phat tu 1-10 trieu dong.

Nghi dinh cung quy dinh xu phat tu 1-20 trieu dong doi voi to chuc co hanh vi cho muon tai san Nha nuoc va hanh vi trao doi tai san Nha nuoc khong dung quy dinh. To chuc co hanh vi bieu, tang cho tai san Nha nuoc khong dung quy dinh se bi phat o muc cao hon la tu 20-50 trieu dong.

Nghi dinh co hieu luc tu ngay 15/1/2014

Khong dang ky tau bien qua 15 tuoi

Nghi dinh 161/2013/ND-CP quy dinh ve dang ky va mua, ban, dong moi tau bien co hieu luc tu ngay 1/1/2014. Theo do, tau bien da qua su dung dang ky lan dau tai Viet Nam phai co tuoi tau khong qua 15 tuoi, rieng tau khach khong qua 10 tuoi.

Quy dinh tren khong ap dung doi voi tau bien thuoc so huu cua ca nhan, to chuc nuoc ngoai duoc ban dau gia tai Viet Nam theo quyet dinh cuong che cua co quan co tham quyen.

Gui thong bao ke khai gia truoc khi dieu chinh gia it nhat 5 ngay

Theo Nghi dinh quy dinh chi tiet va huong dan thi hanh mot so dieu cua Luat Gia, hang hoa, dich vu thuoc dien ke khai gia bao gom: Hang hoa, dich vu thuoc Danh muc hang hoa, dich vu thuc hien binh on gia trong thoi gian Nha nuoc khong ap dung bien phap dang ky gia; xi mang, thep xay dung; than; dich vu kham benh, chua benh cho nguoi tai co so kham benh, chua benh tu nhan; kham benh, chua benh theo yeu cau tai co so kham benh, chua benh cua Nha nuoc; thuc pham chuc nang cho tre em duoi 6 tuoi theo quy dinh cua Bo Y te...

To chuc, ca nhan san xuat, kinh doanh hang hoa, dich vu thuoc dien ke khai gia thuc hien ke khai gia bang viec gui thong bao muc gia ke khai den co quan Nha nuoc co tham quyen tiep nhan thong bao ke khai gia truoc khi dinh gia, dieu chinh gia it nhat 5 ngay.

Vi pham trong dua tin du bao bao, lu bi phat toi 50 trieu dong

Theo Nghi dinh 173/2013/ND-CP quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc khi tuong thuy van, do dac va ban do co hieu luc tu 1/1/2014, phat tien tu 10-20 trieu dong doi voi mot trong cac hanh vi: Dua tin du bao ap thap nhiet doi, bao, lu tren cac phuong tien thong tin dai chung khong dung quy dinh; lam sai lech noi dung ban tin du bao ap thap nhiet doi, bao, lu do co quan co tham quyen cung cap.

Truong hop lam sai lech noi dung ban tin du bao ap thap nhiet doi, bao, lu do co quan co tham quyen cung cap gay hau qua nghiem trong chiu muc phat tu 40-50 trieu dong.

Phat nang vi pham trong hoat dong bao chi, xuat ban

Theo Nghi dinh quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dong bao chi, xuat ban, muc tien phat toi da trong linh vuc bao chi, xuat ban doi voi ca nhan la 100 trieu dong, doi voi to chuc la 200 trieu dong.

Cu the, phat canh cao hoac phat tien tu 200.000-500.000 dong doi voi mot trong cac hanh vi: Khong vien dan nguon tin hoac vien dan sai nguon tin khi dang, phat tren bao chi; khong ghi ro ho, ten that hoac but danh cua tac gia, nhom tac gia cua tin, bai khi su dung de dang, phat tren bao chi; su dung tin, bai de dang, phat tren bao chi nhung khong biet ro ten that, dia chi cua tac gia, nhom tac gia.

Nghi dinh neu ro, phat tien tu 20-30 trieu dong doi voi mot trong cac hanh vi: Dang, phat thong tin sai su that gay anh huong rat nghiem trong; dang, phat thong tin kich dong bao luc, dam o, doi truy.

Doi voi mot trong cac hanh vi: Dang, phat cac tac pham da co quyet dinh cam luu hanh hoac tich thu; dang, phat thong tin gay phuong hai den loi ich quoc gia hoac gay mat doan ket dan toc thi se bi phat tien tu 70-100 trieu dong.

Nghi dinh co hieu luc tu ngay 1/1/2014.

Dinh chi bieu dien 3-6 thang doi voi nguoi bieu dien vi pham

Nghi dinh 158/2013/ND-CP quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc van hoa, the thao, du lich va quang cao co hieu luc tu ngay 1/1/2014. Theo do, phat tien tu 10-15 trieu dong doi voi mot trong cac hanh vi: Bieu dien nghe thuat, trinh dien thoi trang ma khong co giay phep; thuc hien hanh vi khong phu hop voi thuan phong my tuc, truyen thong van hoa Viet Nam hoac hanh vi lam anh huong xau den quan he doi ngoai trong qua trinh to chuc bieu dien.

Cung theo Nghi dinh, se dinh chi hoat dong bieu dien tu 3-6 thang doi voi nguoi bieu dien co mot trong cac hanh vi: Bieu dien nghe thuat, trinh dien thoi trang co noi dung truyen ba te nan xa hoi, khong phu hop voi thuan phong my tuc, truyen thong van hoa Viet Nam; xuc pham uy tin cua to chuc, danh du nhan pham cua ca nhan; bieu dien tac pham co noi dung khieu dam, kich dong bao luc,  tac pham bi cam bieu dien…

Phat den 20 trieu dong neu kinh doanh nganh nghe khong co trong Giay chung nhan dang ky doanh nghiep

Theo Nghi dinh quy dinh ve xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc ke hoach va dau tu, phat tien tu 10-15 trieu dong doi voi hanh vi thue nguoi khac lam Giam doc doanh nghiep tu nhan nhung khong dang ky.

Hanh vi kinh doanh nganh, nghe khong co trong Giay chung nhan dang ky doanh nghiep se bi phat tien tu 15-20 trieu dong. Muc phat nay cung ap dung doi voi hanh vi khong dang ky thay doi thanh vien trong thoi han quy dinh ke tu ngay cam ket gop von lan cuoi theo quy dinh cua phap luat.

5 truong hop duoc xoa no tien thue, tien phat khong the thu hoi

Theo Thong tu so 179/2013/TT-BTC huong dan thuc hien xoa no tien thue, tien phat khong co kha nang thu hoi phat sinh truoc ngay 1/7/2007, co 5 doi tuong thuoc dien se duoc xoa no tien thue, tien phat khong co kha nang thu hoi phat sinh truoc ngay 1/7/2007.

Mot la ho gia dinh, ca nhan gap kho khan, khong thanh toan duoc so tien thue no, da ngung kinh doanh.

Hai  la doanh nghiep Nha nuoc hach toan doc lap, da co quyet dinh giai the cua co quan co tham quyen.

Ba la doanh nghiep Nha nuoc hoan thanh co phan hoa theo Nghi dinh so 44/1998/ND-CP, Nghi dinh so 64/2002/ND-CP, Nghi dinh so 187/2004/ND-CP cua Chinh phu ve viec chuyen doanh nghiep Nha nuoc thanh cong ty co phan; duoc cap giay chung nhan dang ky kinh doanh thanh lap cong ty co phan va khoan tien thue, tien phat de nghi xoa no chua duoc giam von Nha nuoc co tai doanh nghiep khi xac dinh gia tri doanh nghiep de co phan hoa hoac khi doanh nghiep chinh thuc chuyen thanh cong ty co phan.

Bon la doanh nghiep Nha nuoc thuc hien giao, ban theo Nghi dinh so 103/1999/ND-CP, Nghi dinh so 80/2005/ND-CP cua Chinh phu ve giao, ban, khoan kinh doanh, cho thue cong ty Nha nuoc da duoc cap giay chung nhan dang ky kinh doanh thanh lap doanh nghiep va khoan tien thue, tien phat de nghi xoa no khong duoc tinh vao gia tri doanh nghiep de giao, ban.

Nam la doanh nghiep Nha nuoc duoc xac dinh theo quy dinh tai Khoan 22 Dieu 4 Luat Doanh nghiep so 60/2005/QH11.

Ap dung gia cuoc dich vu buu chinh pho cap moi tu 18/1/2014

Theo Thong tu so 20/2013/TT-BTTT quy dinh muc gia cuoc toi da doi voi dich vu buu chinh pho cap, doi voi dich vu thu co ban trong nuoc van chuyen bang duong thuy bo, thu co khoi luong den 20 gram co gia cuoc toi da la 3.000 dong; thu co khoi luong tren 20-100 gram la 4.500 dong; tren 100-250 gram la 6.000 dong. Moi 250 gram tiep theo den 2.000 gram (2kg) se tinh them cuoc la 2.000 dong.

Ben canh do, buu thiep co gia cuoc van chuyen toi da la 2.000 dong.

Truong hop van chuyen bang duong may bay, ngoai muc gia cuoc tren, khach hang con phai nop them gia phu cuoc may bay. Cu the, gia phu cuoc may bay toi da doi voi thu den 100 gram la 500 dong, thu tren 100-250 gram la 1.500 dong, moi 250 gram tiep theo den 2.000 gram la 2.000 dong. Rieng doi voi buu thiep, gia phu cuoc may bay toi da la 500 dong.

Thong tu cung quy dinh cu the doi voi dich vu thu co ban quoc te van chuyen bang duong thuy bo cung nhu gia phu cuoc may bay cho dich vu thu co ban quoc te van chuyen bang duong may bay doi voi cac quoc gia, chau luc.

Thong tu nay co hieu luc thi hanh ke tu ngay 18/1/2014.

Le phi cap giay phep trong hoat dong buu chinh

Thong tu 185/2013/TT-BTC quy dinh muc thu, quan ly su dung phi tham dinh dieu kien hoat dong va le phi cap giay phep trong hoat dong buu chinh, duoc ap dung tu ngay 20/01/2014.

Doi voi tham dinh dieu kien cap giay phep buu chinh, truong hop tham dinh lan dau va tham dinh lai khi het han do Bo Thong tin va Truyen thong thuc hien, muc phi tham dinh dao dong tu 21,5 trieu den 39,5 trieu dong/lan...

Muc le phi cap giay phep buu chinh, giay phep nhap khau tem buu chinh va van ban xac nhan thong bao hoat dong buu chinh lan dau, cap lai khi het han cho cac noi dung tham dinh dieu kien cap giay phep buu chinh; tham dinh dieu kien cap van ban xac nhan thong bao hoat dong buu chinh; tham dinh cap giay phep nhap khau tem buu chinh la 200.000 dong/lan.

Huong dan xu ly tang vat vi pham hanh chinh bi bat giu

Thong tu so 173/2013/TT-BTC huong dan thuc hien mot so noi dung ve quan ly, xu ly tang vat, phuong tien vi pham hanh chinh bi tam giu, tich thu theo thu tuc hanh chinh, duoc thuc hien tu 5/1/2014.

Thong tu quy dinh hang hoa, vat pham de bi hu hong gom: Thuc pham tuoi song, de bi oi thiu, kho bao quan; hang hoa de chay, no (xang, dau, khi hoa long va cac chat de chay, no khac); thuoc chua benh, thuoc thu y, thuoc bao ve thuc vat ma han su dung con duoi 60 ngay theo han ghi tren bao bi, nhan hang; thuc pham da qua che bien va cac loai hang hoa khac ma han su dung con duoi 30 ngay theo han ghi tren bao bi, nhan hang...

Doi voi loai tang vat nay, co the xu ly theo 2 hinh thuc la tieu huy neu khong con gia tri su dung hoac ban truc tiep (khong thong qua dau gia) doi voi cac truong hop con lai.

Ve viec quan ly tien thu duoc tu viec xu ly tang vat la hang hoa, vat pham de bi hu hong, Thong tu quy dinh ro, doi voi tang vat la hang hoa, vat pham de bi hu hong chua co quyet dinh tich thu sung quy Nha nuoc thi toan bo so tien thu duoc tu viec xu ly tang vat la hang hoa, vat pham de bi hu hong phai gui vao tai khoan tam giu cua co quan nguoi co tham quyen ra quyet dinh tam giu mo tai Kho bac Nha nuoc. Truong hop tang vat khong bi tich thu sung quy Nha nuoc thi toan bo so tien thu duoc phai tra cho chu so huu, nguoi quan ly hoac nguoi su dung hop phap cua tang vat.

Truong hop tang vat bi tich thu sung quy Nha nuoc theo quyet dinh cua nguoi co tham quyen thi toan bo so tien thu duoc tu xu ly tang vat phai gui vao tai khoan tam giu cua co quan tai chinh mo tai Kho bac Nha nuoc theo quy dinh...

VietBao.vn (Theo Infonet)

77 cong viec phu nu khong duoc lam Khong boc vac toi biet lam gi

Gai mai dam dot via chong e vi troi lanh keo dai
Bo truong Thang luon dung
Hang loat thuy quai khung nhat the gioi xuat hien o HN
Gai mai dam dot via chong e vi troi lanh keo dai Bo truong Thang luon dung! Hang loat thuy quai khung nhat the gioi xuat hien o HN

>> Nhung khoanh khac dau thuong vu 7 hoc sinh chet duoi

>> Ky la cay sop 4.00 tuoi la "nha du bao" thoi tiet dai tai

>> Nhung chuyen cuong dam nu chan dong VN 2013Comment :Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
The new policy takes effect from January 1/2014
Vietnam , according to the Decree , Tax Law , Administrative sanction , value added tax , border gate economic zone , state property , public assistance Congress , state enterprises , in effect , as prescribed , a new policy , which is supported , for , decrees , contracts
Constitutional amendments take effect from 01.01.2014 ; increase minimum wage and 6 subjects monthly support ; ... the new policy is effective from January 1/2014 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2014

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2014 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh sach moi co hieu luc tu thang 12014 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0