Chinh phu kiem diem cong tac nam 2010Ngay 29/12, Thu tuong Nguyen Tan Dung chu tri phien hop thuong ky Chinh phu thang 12. Phien hop tap trung danh gia toan dien tinh hinh KT-XH nam 2010, kiem diem cong tac chi dao, dieu hanh chung cua Chinh phu, tu do xac dinh nhung nhiem vu cho nam 2011.

Tang truong GDP nam 2010 dat 6,78%

Theo danh gia chung, trong dieu kien kinh te the gioi va trong nuoc con nhieu kho khan sau khung hoang va suy thoai, nhung nhieu diem sang la “gam mau” chu dao cua buc tranh kinh te-xa hoi Viet Nam nam 2010.

Chinh phu kiem diem cong tac nam 2010
Chinh phu hop phien thuong ky thang 12/2010 (anh: Chinhphu.vn)

Nhung thanh tuu cua nam 2010 khang dinh viec Viet Nam da som ra khoi tinh trang suy giam, tung buoc phuc hoi va tang truong kha nhanh, nhat la ve cuoi nam. Cu the, GDP quy I tang 5,84%, quy II 6,44%, quy III 7,18% va quy IV uoc tang 7,34%. Tinh chung ca nam, GDP ca nuoc dat 6,78%, cao hon chi tieu Quoc hoi de ra (6,5%), trong do, tat ca cac nganh, linh vuc deu dat toc do tang truong cao hon so voi nam truoc.

Tang truong kinh te con the hien o nhung dau hieu kha quan khac khi luy ke ca nam tong kim ngach xuat khau dat 71,6 ty USD, tang 25,5% so voi nam 2009, vuot xa ke hoach cua Quoc hoi de ra la 60 ty USD ca nam (tang tren 6%) cung nhu muc dinh 62,7 ty USD nam 2008. Nhap sieu hang hoa khoang 12,4 ty USD, bang 17,3% kim ngach xuat khau, thap hon muc 20% cua ke hoach va thap hon nhieu so voi muc 22,5% cua nam truoc.

Thu hut dau tu truc tiep nuoc ngoai (FDI) dat 18,6 ty USD, giam so voi cung ky 2009 nhung co nhieu diem dang luu y la von giai ngan thuc te lai dat 11 ty USD, tang 10% so voi nam truoc; nhom nganh san pham che bien vuon len dan dau khi co toi 4,37 ty USD dang ky va giup so du an nhom nay tang gan gap ruoi. Day duoc danh gia la tin hieu tot doi voi nen kinh te trong tuong lai.

Trong boi canh nhieu kho khan, tinh den 15/12, thu ngan sach vuot 9,3% du toan, uoc dat 504,4 nghin ty dong, chi ngan sach uoc tren 573 nghin ty, bang 98,4% du toan nam. Tong dau tu xa hoi dat 830,3 nghin ty, tang 17,1% so voi 2009 va bang khoang 41,9% so voi GDP.

Ben canh do, san xuat cong nghiep tiep tuc khang dinh vai tro tru cot, duy tri muc tang truong cao trong nhieu thang lien tiep. Rieng thang 12 dat toc do ngang voi muc truoc khung khoang tai chinh va suy thoai kinh te the gioi (16,2%). Uoc chung ca nam, gia tri san xuat cong nghiep tang 14% va vuot ke hoach nam (12%).

Nong nghiep du gap nhieu kho khan do thien tai, bao lut nhung van phat trien on dinh, bao dam an ninh luong thuc va tham chi da dat muc xuat khau gao lon nhat tu truoc toi nay voi 6,8 trieu tan.

Cac chi tieu ve an sinh xa hoi, lao dong viec lam, xoa doi giam ngheo, trat tu an toan xa hoi, an ninh quoc phong, cham soc suc khoe nhan dan duoc dam bao, dat nhieu thanh tuu quan trong.

Tao buoc chay da tot trong nam 2011

Ben canh do, cac thanh vien Chinh phu cung thang than nhin nhan, danh gia nhung yeu to khong thuan loi, nhung kho khan, thach thuc va ca nhung ton tai can khac phuc trong dieu hanh phat trien kinh te- xa hoi.

Thien tai, lu lut o cac tinh mien Trung da gay thiet hai lon ve nguoi va tai san. Gia ca hang hoa tren thi truong the gioi tang manh, tao ap luc len gia ca hang tieu dung, luong thuc, thuc pham trong nuoc, nhat la dip Tet nguyen dan, gay kho khan cho viec kiem che lam phat, lam cho chi so gia ca 2010 tang kha cao (11,75%). Lai suat cho vay cua cac ngan hang con o muc cao anh huong viec huy dong nguon von vay cua cac doanh nghiep san xuat kinh doanh.

Sang nam 2011, Chinh phu du bao tinh hinh kinh te the gioi se tiep tuc phuc hoi o phan lon cac nuoc nho su cai thien cac linh vuc dau tu, viec lam va suc mua dan cu nhung van tiem an nhung bat on. Voi tinh hinh do, nen kinh te cua Viet Nam se vua co nhung thuan loi, thach thuc dan xen. Xuat nhap khau thuan loi trong boi canh thuong mai toan cau phuc hoi, tuong tu la dong von dau tu nuoc ngoai se co nhieu trien vong tich cuc. Trong khi do, tinh trang bien doi khi hau lam nguon cung luong thuc, thuc pham them khan hiem va su giam gia cua dong USD se la nhung yeu to co the gay suc ep tang gia ca hang hoa, gay tro ngai cho viec kiem che lam phat.

Tuy nhien, su tin tuong vao mot nam tiep tuc thanh cong la y kien chung cua cac thanh vien Chinh phu. Co hoi tang truong cao hon cho Viet Nam trong nam 2011 la co trien vong, o muc 7-7,5%. Va day se la buoc chay da quan trong de thuc hien thang loi ke hoach phat trien giai doan 5 nam cung nhu chien luoc phat trien 10 nam toi.

Cac thanh vien Chinh phu thong nhat de xuat nhieu giai phap tap trung, chi dao quyet liet ngay tu dau nam de tan dung tot cac co hoi va dieu kien thuan loi, dong thoi, han che toi da cac tac dong bat loi den nen kinh te bang viec tang cuong on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat, tao nen tang vung chac cho su phat trien kinh te- xa hoi nhanh va ben vung.

Nang cao nang luc du bao

Phat bieu ket luan phien hop, Thu tuong Nguyen Tan Dung da co nhung phan tich ro tinh hinh phat trien dat nuoc nam vua qua voi nhung thuan loi cung cac kho khan, thach thuc.

Tu do, Thu tuong chi ra nhung van de duoc coi la dong luc hay nguyen nhan cua cac nhung thanh tuu “vuot kho khan, hoan thanh hau het cac chi tieu co ban cua nen kinh te - xa hoi” nhu da neu tren cung nhu cac van de con bat cap trong dieu hanh, quan ly.

Don cu nhu van de gia ca tang cao, can xem xet, nhan dinh ky va sat thuc te hon doi voi gia thuc pham va gia xang dau la 2 van de ma cac Chinh phu cac nuoc thuong kho kiem soat va loai tru 2 nhom hang nay ra khoi ro hang thiet yeu tinh toan CPI. Hoac van de phai xem xet ky lap luan cho rang, goi kich thich kinh te da lam cho cung tien qua lon khi thuc te la chi khoang 1/3 trong so 2 ty USD da thong qua duoc giai ngan – nhu ket qua Kiem toan Nha nuoc da cong bo.

Chinh phu kiem diem cong tac nam 2010
“De ra nhiem vu, chi dao nhung cung het suc chu y cong tac giam sat, kiem tra”, Thu tuong luu y cac thanh vien Chinh phu (anh: Chinhphu.vn)

Thu tuong thang than yeu cau cac thanh vien Chinh phu nghiem tuc kiem diem cac chi tieu con chua dat, nhu moi truong, hieu qua mot so linh vuc, gia ca, lam phat,… trong bai toan on dinh kinh te vi mo….

“Day chinh la nhiem vu ma chung ta phai tap trung, quyet liet, sat sao hon trong chi dao, dieu hanh. Ma trong tam la nhiem vu on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat, trong do het suc chu y cac chinh sach tien te, chinh sach tai chinh”, Nguoi dung dau Chinh phu neu ro.

Buoc sang nam 2011 – nam dau thuc hien ke hoach phat trien kinh te- xa hoi 5 nam 2011-2015 va chien luoc phat trien kinh te- xa hoi 10 nam 2011-2020, Thu tuong Chinh phu quan triet tinh than chi dao sat sao, thuc hien quyet liet va dong bo cac nhom nhiem vu, giai phap.

Cu the, voi yeu cau giam dan dau tu tu ngan sach nha nuoc, cac nguon von tu ngan sach, nen cac bo, nganh, dia phuong ra soat, khuyen khich dau tu, san xuat tu nguon von xa hoi.

Trong boi canh kinh te the gioi con nhieu kho khan, het suc chu y cac van de phuc loi xa hoi, phai ra soat de dua ra danh muc, giai phap cu the de dau tu co trong tam, trong diem.

Phai tap trung nang cao nang luc du bao tinh hinh, tu do xac dinh dung nhiem vu trong tam trong tung linh vuc, thoi diem cua Chinh phu noi chung va tung nganh, dia phuong noi rieng. Phai phat hien nhanh nhay cac van de moi phat sinh de chu dong xu ly, han che toi da nhung truong hop nhu gia vang, do la thoi gian qua. Chu dong thong tin, tuyen truyen, tao kenh thong tin thuong xuyen de cac Bo truong doi thoai voi nguoi dan va doanh nghiep.

Nguoi dung dau Chinh phu cung yeu cau cac Bo, nganh quan tam hon cong tac xay dung, hoan thien the che, chinh sach, nhat la 3 linh vuc ma quan ly con yeu la dat dai, khoang san, dau tu xay dung va doanh nghiep nha nuoc, tang cuong hop tac, phoi hop trong xay dung chinh sach, dieu hanh cac van de kinh te quan trong.

Trong 2 ngay 30 va 31/12/2010, Chinh phu hop voi cac dia phuong nham danh gia toan dien tinh hinh KT-XH nam 2010, kiem diem cong tac chi dao, dieu hanh chung tu do xac dinh nhung nhiem vu cho nam moi 2011 theo nghi quyet cua Quoc hoi.

Theo Chinhphu.vn
Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (25/01 - 31/01)

Toàn cảnh trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM; Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 10 người tử vong; Bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi vì sợ mang lại xui xẻo; Hà Nội bỏ dải phân cách cứng: 24 tỷ đồng ném qua cửa sổ;Vợ hoặc chồng không chung thủy bị phạt 1-3 triệu đồng... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Dân lập rào chắn phản đối xe quá tải chạy phá đường, cán chết người

 Người dân Tân Cang phải lập rào chặn xe quá tải vì bức xúc việc xe ben “lộng hành” gây mất an toàn giao thông. Đỉnh điểm là vụ cán chết một cụ già 63 tuổi vào chiều ngày 26/1.

Tìm hiểu: Viet Nam, Thu Tuong Nguyen Tan Dung, kinh te the gioi, On Dinh Kinh Te, cac thanh vien, nen kinh te, cua chinh phu, suc chu y, cong tac, kiem diem, nhiem vu, tinh hinh, van de, xa hoi, 2010

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chính phủ kiểm điểm công tác năm 2010

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chính phủ kiểm điểm công tác năm 2010 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chinh phu kiem diem cong tac nam 2010

Nhan xet, hay lien he ve tin Chinh phu kiem diem cong tac nam 2010 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chinh phu kiem diem cong tac nam 2010 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0