Chinh phu bao cao ve tinh hinh KTXH truoc Quoc hoi

Chinh phu bao cao ve tinh hinh KTXH truoc Quoc hoi

Tags: Viet Nam, Khoa XI, Nguyen Tan Dung, Bien Dong, ke hoach phat trien kinh te, Trat Tu An Toan Xa Hoi, kinh te vi mo, On Dinh Kinh Te, Thu Tuc Hanh Chinh, co hieu qua, von dau tu, cua chinh phu, duoc tang cuong, cong tac, tiep tuc, giam
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sang nay, 22/10, tai phien khai mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XIII, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung trinh bay Bao cao cua Chinh phu ve “Tinh hinh kinh te - xa hoi nam 2012 va nhiem vu nam 2013”. Cong TTDT Chinh phu tran trong gioi thieu toan van Bao cao.

» Nam 2013, toc do tang gia tieu dung khoang 8%
» Sang nay, khai mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XIII
» Can giai trinh truoc Quoc hoi ve an toan dap Song Tranh
» Bo truong Dinh La Thang bao cao gi voi Quoc hoi?
» Bao cao thuc hien loi hua cua Bo truong truoc Quoc hoi

Chinh phu bao cao ve tinh hinh KT-XH truoc Quoc hoi
Thu tuong Nguyen Tan Dung trinh bay Bao cao cua Chinh phu tai phien khai mac ky hop thu 4 Quoc hoi khoa XIII

Thua cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc, Mat tran To quoc Viet Nam,

Thua cac vi dai bieu Quoc hoi,

Thua cac dong chi lao thanh cach mang va cac vi khach,

Thua dong chi, dong bao,

Thay mat Chinh phu, toi xin tran trong bao cao voi Quoc hoi va dong bao ca nuoc mot so van de lon ve tinh hinh kinh te, xa hoi nam 2012; muc tieu, nhiem vu va nhung giai phap chu yeu cua Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2013.

Phan thu nhat

TINH HINH THUC HIEN NHIEM VU

PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI NAM 2012

Chung ta thuc hien nhiem vu nam 2012 trong boi canh kinh te the gioi bien dong rat phuc tap va kho khan nhieu hon, thuong mai sut giam manh, tang truong toan cau thap so voi du bao dau nam, tac dong tieu cuc den nen kinh te da hoi nhap sau rong va co do mo lon nhu nen kinh te nuoc ta.

O trong nuoc, viec that chat tai khoa va tien te de kiem che lam phat la can thiet nhung he qua la cau noi dia giam manh, hang ton kho lon, lai suat tin dung tang cao; doanh nghiep kho tiep can von, san xuat kho khan. Ben canh do, chung ta phai danh nhieu thoi gian va cong suc de doi pho voi thien tai, dich benh, cac am muu thu doan gay mat on dinh chinh tri - xa hoi va de doa chu quyen quoc gia.

Boi canh tren dat ra nhung thach thuc lon trong lua chon chinh sach va dieu hanh ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2012. Chinh phu da quyet liet trien khai nhieu giai phap dong bo de thuc hien muc tieu de ra trong Nghi quyet cua Quoc hoi [1] . Tren co so ket qua 9 thang dau nam 2012 va uoc thuc hien trong cac thang cuoi nam, Chinh phu xin bao cao Quoc hoi danh gia tinh hinh kinh te, xa hoi nam 2012 tren cac noi dung chu yeu nhu sau:

1. Ve kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo va thao go kho khan cho san xuat kinh doanh

Da kien tri muc tieu kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, tiep tuc thuc hien chinh sach tai khoa, tien te chat che. Kinh te vi mo co nhung tien bo tren mot so tieu chi quan trong.

Lam phat buoc dau duoc kiem che, gia tieu dung 9 thang tang 5,13%. Trong nhung thang cuoi nam se thuc hien cac bien phap de giu muc lam phat ca nam khoang 8%.

So voi dau nam, lai suat cho vay da giam. Ty le tin dung cho khu vuc nong nghiep va nong thon tang. Thanh khoan cua he thong ngan hang co buoc cai thien. Huy dong tien gui tang 12,7%. Ty gia on dinh, niem tin vao dong tien Viet Nam duoc cung co, khac phuc mot buoc tinh trang su dung ngoai te, vang de lam phuong tien thanh toan o trong nuoc. Xuat khau tang 18,9%, dat 83,79 ty USD, nhap khau tang 6,6%, dat 83,76 ty USD. Uoc xuat khau ca nam tang 16,6%, nhap khau tang 6,8%, nhap sieu khoang 1 ty USD, bang 0,9% kim ngach xuat khau. Du tru ngoai hoi tang, dat tren 11 tuan nhap khau; can can thanh toan quoc te thang du tren 8 ty USD.

Thu ngan sach dat 67,3%, chi ngan sach dat 71,2% du toan. Voi tin hieu tich cuc cua nhung thang cuoi nam, uoc thu ngan sach ca nam dat ke hoach, bao dam duoc cac nhiem vu chi va giu boi chi ngan sach o muc 4,8% GDP, dat chi tieu Quoc hoi de ra.

Tong von dau tu phat trien toan xa hoi uoc bang 29,5% GDP (nam 2011 la 34,6%). Nhieu bien phap thao go kho khan duoc thuc hien, tinh hinh san xuat kinh doanh dan duoc cai thien. Hang ton kho giam [2] . So doanh nghiep ngung hoat dong, giai the giam dan tuy van con cao so voi cung ky. So doanh nghiep dang ky moi [3] tang nhung van thap hon nam truoc.

San xuat cong nghiep tang dan qua tung quy [4] . Chi so san xuat cong nghiep 9 thang tang 4,8%, uoc ca nam tang 5,3%. Cong nghiep khai khoang va cac nganh san xuat gay o nhiem, tieu ton nang luong tang thap hon muc binh quan. Nhieu doanh nghiep dau tu nuoc ngoai ap dung cong nghe cao co xuat khau tang manh.

San xuat nong, lam nghiep va thuy san tiep tuc phat trien, giu vai tro rat quan trong trong on dinh kinh te va doi song nong thon. Gia tri san xuat toan nganh 9 thang tang 3,7%, uoc ca nam dat khoang 3,9%. San luong lua ca nam uoc dat tren 43 trieu tan, tang khoang 1 trieu tan so voi nam 2011, xuat khau khoang 7 trieu tan gao, deu la muc cao nhat so voi cac nam truoc. Nuoi trong thuy san tang kha, uoc ca nam xuat khau dat 6,5 ty USD trong tong so 26,5 ty xuat khau cua toan nganh (nam 2011 la 25 ty).

Khu vuc dich vu tang truong cao hon muc tang truong chung cua nen kinh te. Tong muc ban le hang hoa va doanh thu dich vu tieu dung 9 thang tang 17,3%, neu loai tru yeu to gia cung tang 6,7%, uoc ca nam tang 18%. Doanh thu du lich uoc ca nam tang tren 15%, so khach du lich quoc te den Viet Nam tang tren 8%. Khoi luong van chuyen hanh khach tang 12,1%, uoc ca nam tang 13%; buu chinh, vien thong tiep tuc phat trien manh.

Tang truong kinh te 9 thang dat 4,73%, uoc ca nam dat khoang 5,2%, thap hon ke hoach nhung quy sau cao hon quy truoc [5] , lam phat duoc kiem che, kinh te vi mo on dinh hon la nhung dau hieu tich cuc de phat trien ben vung trong thoi gian toi [6] .

2. Ve thuc hien tai co cau nen kinh te, doi moi mo hinh tang truong

Tai Ky hop truoc, Chinh phu da bao cao Quoc hoi De an tong the tai co cau nen kinh te. Thu tuong Chinh phu da phe duyet va chi dao trien khai thuc hien cac de an tai co cau doanh nghiep nha nuoc [7] , tai co cau thi truong tai chinh, ngan hang [8] va tai co cau dau tu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 3 (Khoa XI), coi day la nhung noi dung quan trong trong tong the tai co cau. Da chi dao tiep tuc hoan thien the che ve dau tu nham huy dong manh me cac nguon luc xa hoi vao dau tu phat trien, giam ty trong va nang cao hieu qua su dung von nha nuoc. Doi moi viec lap ke hoach von dau tu tap trung, von trai phieu Chinh phu va von chuong trinh muc tieu quoc gia tu ke hoach hang nam sang ke hoach trung han; khac phuc tinh trang dau tu dan trai, vuot qua kha nang can doi cua ngan sach, tap trung vao cac chuong trinh, du an quan trong. Quy dinh ro trach nhiem cua nguoi quyet dinh dau tu ve chat luong va hieu qua cua cac cong trinh xay dung. Da chi dao ra soat, dieu chinh chien luoc, quy hoach nhieu nganh, linh vuc, dia phuong de lam co so quan ly dau tu trung va dai han.

Trien khai thuc hien tai co cau ngan hang thuong mai, nhat la cac ngan hang yeu kem, gan voi viec xu ly no xau. Tang cuong thanh tra, giam sat doi voi cac to chuc tin dung, cong ty tai chinh, chung khoan, xu ly nghiem cac hanh vi vi pham nham bao dam cho thi truong tai chinh phat trien lanh manh [9] . Trien khai thuc hien tai co cau cac tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc theo huong tap trung vao nganh nghe kinh doanh chinh, quy mo phu hop voi thi truong, nang luc quan tri va kha nang tai chinh. Tap trung hoan thien the che quan ly nha nuoc doi voi doanh nghiep va quan ly cua chu so huu doi voi doanh nghiep nha nuoc. Quy dinh ro quyen han, trach nhiem cua tung chu the, nhat la cua bo quan ly nganh va hoi dong quan tri doanh nghiep.

3. Ve bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi

Chinh phu da tap trung chi dao thuc hien dong bo cac chuong trinh, chinh sach xa hoi, trong tam la tao viec lam, tang thu nhap va giam ngheo. Ty le ho ngheo uoc ca nam giam 1,76%. Tuy khong dat ke hoach la 2% nhung trong dieu kien kinh te kho khan thi day la mot co gang lon.

Mac du gap nhieu kho khan, qua 9 thang da giai quyet duoc 1,13 trieu viec lam moi, uoc ca nam dat khoang 1,52 trieu. Thuc hien che do bao hiem that nghiep cho tren 280 nghin lao dong. Tinh hinh lao dong o cac khu cong nghiep co ban on dinh. Mot bo phan lao dong duoc dao tao, chuyen nghe moi phu hop hon.

Quan tam cham lo 8,8 trieu nguoi co cong, trong do gan 1,5 trieu nguoi dang huong tro cap thuong xuyen. So ho nguoi co cong co muc song thap hon muc trung binh tai dia ban noi cu tru giam xuong chi con duoi 5%.

Thu hut duoc 10,34 trieu nguoi tham gia bao hiem xa hoi, trong do co 10,2 trieu la bao hiem xa hoi bat buoc tang 4,2% so voi cung ky; 8,07 trieu nguoi tham gia bao hiem that nghiep tang 6,6% so voi cung ky. Thuc hien tro cap xa hoi thuong xuyen cho gan 2,3 trieu nguoi (tren 40 nghin nguoi trong cac co so bao tro xa hoi). Da kip thoi cuu tro, khac phuc hau qua thien tai, phuc hoi san xuat, on dinh doi song nhan dan.

Cong tac cham soc suc khoe, bao dam ve sinh an toan thuc pham, bao ve va cham soc tre em, phong chong HIV/AIDS duoc tiep tuc quan tam chi dao va dat duoc nhung ket qua tich cuc [10] . Ty le tham gia bao hiem y te dat gan 68% (tang 5%). Nho cac chinh sach ho tro nen kha nang tiep can dich vu y te cua nguoi ngheo, can ngheo van duoc bao dam.

[11] , bao ve moi truong

Van hoa, the thao tiep tuc duoc quan tam, gan voi thuc hien cac cuoc van dong xay dung doi song van hoa o co so va chuong trinh xay dung nong thon moi. Viec gin giu, phat huy cac gia tri van hoa dan toc duoc chu trong. Nhieu di san van hoa vat the va phi vat the duoc bao ton, hoan thien ho so de nghi cong nhan di san van hoa. Cong tac quan ly le hoi tiep tuc duoc chan chinh. Chinh phu da trinh Hoi nghi Trung uong 6 (Khoa XI) de an doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao; de an phat trien khoa hoc va cong nghe, tao co so thuc hien dot pha chien luoc ve phat trien nguon nhan luc, tai co cau va chuyen doi mo hinh tang truong.

Hau het cac chi tieu ve phat trien giao duc va dao tao deu dat va vuot ke hoach. Chat luong giao duc co buoc tien bo. Co so vat chat truong, lop hoc tiep tuc duoc tang cuong, kien co hoa. Ky tuc xa sinh vien duoc quan tam dau tu. Co ban khac phuc tinh trang xa trang ve giao duc mam non. So tre mau giao dat gan 3,6 trieu, tang 7,6% so voi ke hoach. Cac chinh sach mien, giam hoc phi, cap hoc bong… mang lai hieu qua thiet thuc. Dac biet la chinh sach cho vay uu dai doi voi hoc sinh, sinh vien da khac phuc duoc tinh trang bo hoc do khong co tien dong hoc phi [12] . Cong bang xa hoi trong giao duc duoc bao dam tot hon.

Hoat dong nghien cuu khoa hoc dat duoc nhung ket qua tich cuc. Mot so cong trinh nghien cuu co gia tri khoa hoc va thuc tien, dong gop thiet thuc vao phat trien kinh te - xa hoi. Trinh do cong nghe trong mot so linh vuc nhu dien tu, cong nghe thong tin, che tao thiet bi dau khi... duoc nang cao. Ket qua nghien cuu, ung dung khoa hoc cong nghe duoc nhan rong, nhat la trong nong nghiep, y te, xay dung cong trinh. Hop tac quoc te ve khoa hoc va cong nghe duoc day manh.

Da tap trung chan chinh cong tac quan ly, khai thac khoang san va su dung dat lua. Chien luoc, quy hoach, ke hoach, bien phap bao ve moi truong, ung pho voi bien doi khi hau duoc tich cuc trien khai. Chu dong tham gia cac sang kien, cac dien dan quoc te lon ve bao ve moi truong, phu hop voi dinh huong phat trien ben vung cua dat nuoc. Cong tac quan ly nha nuoc ve bao ve moi truong duoc tang cuong. Nhieu chi tieu ve moi truong, phat trien ben vung dat va vuot ke hoach. Viec san xuat, nhap khau va su dung hoa chat, thuoc bao ve thuc vat... duoc tang cuong quan ly.

5. Ve cai cach hanh chinh, phong chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem

Cai cach hanh chinh tiep tuc duoc trien khai dong bo ca ve the che, to chuc can bo, thu tuc hanh chinh va tai chinh cong.

Da quy dinh ro chuc nang, nhiem vu, quyen han va to chuc bo may cac Bo, co quan ngang Bo, phan dinh ro trach nhiem quan ly cac linh vuc giua cac Bo, nganh bao dam moi viec deu co co quan chiu trach nhiem chinh. Dang tiep tuc hoan thien mo hinh to chuc cac co quan chuyen mon cua chinh quyen dia phuong theo huong bao dam quan ly thong nhat cua trung uong va phu hop voi dac thu cua dia phuong.

Tang cuong cong tac quan ly can bo, cong chuc, thanh tra cong vu, ky luat, ky cuong hanh chinh; chan chinh thai do phuc vu cua doi ngu cong chuc, de cao trach nhiem nguoi dung dau. Hoan thien he thong tieu chuan chuc danh cong chuc, vien chuc va tuyen chon, nang ngach cong chuc theo nguyen tac canh tranh.

Cong tac cai cach thu tuc hanh chinh tiep tuc duoc day manh. Tren co so ket qua he thong hoa va cong khai cac thu tuc hanh chinh o 4 cap chinh quyen, viec kiem soat thu tuc hanh chinh da tro thanh mot khau bat buoc khi ban hanh cac van ban quy pham phap luat.

Tiep tuc doi moi quan ly tai chinh cong, nhat la trong thu chi ngan sach, phan bo von dau tu, trong co che tai chinh doi voi cac don vi su nghiep cong lap nhu y te, giao duc, khoa hoc cong nghe...

Cong tac phong chong tham nhung tiep tuc duoc quan tam chi dao gan voi viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (Khoa XI). Tong ket viec thuc hien Nghi quyet Trung uong 3 va Luat phong chong tham nhung. Tang cuong chi dao, don doc, kiem tra, phoi hop cac co quan chuc nang trong dau tranh phong chong tham nhung, lang phi. Tap trung chi dao xu ly cac vu an tham nhung.

Da tong ket cong tac giai quyet khieu nai, to cao va tap trung chi dao xu ly cac vu viec ton dong, cong khai ho so, ket qua xu ly, bao dam loi ich hop phap cua nguoi dan va ky cuong phap luat. Chi dao xu ly phu hop nhung vu viec khieu nai, to cao phuc tap duoc du luan dac biet quan tam.

Cong tac thong tin, tuyen truyen duoc quan tam, day manh. Thong qua cac chuong trinh giao luu truc tuyen, chuong trinh “Dan hoi Bo truong tra loi”, viec giai trinh truoc cac Uy ban cua Quoc hoi, cac Bo, nganh chu dong thong tin ve hoat dong cua minh va tiep nhan y kien dong gop, da phat huy quyen lam chu cua nhan dan, gop phan tao dong thuan xa hoi.

6. Tang cuong cong tac doi ngoai, bao dam quoc phong an ninh, on dinh chinh tri - xa hoi

Da trien khai thuc hien nhieu giai phap dong bo, phu hop, xu ly kip thoi cac van de nay sinh, giu vung on dinh chinh tri - xa hoi va doc lap, chu quyen quoc gia.

The tran quoc phong toan dan va an ninh nhan dan duoc tang cuong. Luc luong vu trang tiep tuc duoc xay dung theo huong cach mang, chinh quy, tinh nhue, tung buoc hien dai. Tiem luc quoc phong va cong nghiep quoc phong duoc nang len. Gan ket chat che hon phat trien kinh te voi cung co quoc phong, an ninh.

Cong tac doi ngoai tiep tuc phat trien ca chieu rong va chieu sau. Ket hop chat che doi ngoai cua Dang voi ngoai giao cua Nha nuoc va ngoai giao nhan dan; tao moi truong quoc te thuan loi de bao ve chu quyen, hoi nhap quoc te, huy dong nguon luc phat trien va nang cao vi the dat nuoc.

Cong tac phong chong toi pham, bao dam trat tu, an toan xa hoi duoc tang cuong va co nhung chuyen bien tich cuc. Da pha nhieu duong day toi pham quy mo lon, nhat la toi pham ma tuy, buon ban nguoi. Tang cuong tuyen truyen, giao duc phong chong toi pham vi thanh nien. Trat tu, an toan giao thong duoc tap trung chi dao, giam manh ca ve so vu tai nan, so nguoi chet va so nguoi bi thuong [13] .

Tuy nhien, ben canh nhung ket qua da dat duoc, van con nhieu han che, yeu kem, noi len la:

Kinh te vi mo chua vung chac. Lam phat van co nguy co tang tro lai. No xau gia tang, xu ly con cham va con nhieu kho khan. Lai suat tin dung con cao so voi hieu qua san xuat kinh doanh. Tang truong huy dong von cao hon nhieu so voi tang truong tin dung cho vay; chenh lech lai suat huy dong va lai suat cho vay con lon. Doanh nghiep con nhieu kho khan, kho tiep can duoc nguon von, ton kho lon. So luong doanh nghiep phai giai the, ngung hoat dong con nhieu. Thi truong bat dong san dinh tre, chua co kha nang phuc hoi som, tiem an nhieu rui ro. Mot so tap doan, tong cong ty nha nuoc hoat dong san xuat kinh doanh hieu qua thap, vi pham phap luat, gay that thoat lon tai san nha nuoc. Tai co cau tap doan Vinashin con nhieu kho khan, vuong mac. Viec co phan hoa doanh nghiep nha nuoc con cham. Tien trinh tai co cau dau tu, doanh nghiep nha nuoc, thi truong tai chinh, ngan hang thuong mai dang o giai doan dau, con nhieu kho khan, can co quyet tam cao, nguon luc can thiet va lo trinh thich hop. Chat luong, hieu qua, suc canh tranh cua nen kinh te chua duoc cai thien nhieu. Nang luc du bao kinh te, xa hoi con han che, chua dap ung yeu cau.

Doi song cua mot bo phan nhan dan, nhat la vung sau, vung xa va dong bao dan toc thieu so con nhieu kho khan. Do nguon luc con han che nen viec mo rong dien va nang muc ho tro cac chinh sach an sinh xa hoi, chuong trinh giam ngheo, xay dung nong thon moi, tao viec lam va cai cach tien luong chua dap ung duoc yeu cau.

Giao duc dao tao van con nhieu yeu kem; chat luong dao tao cua nhieu truong dai hoc, cao dang, cham duoc cai thien; viec xay dung cac truong dai hoc trong diem, dai hoc xuat sac con cham; co so vat chat mot so truong dai hoc chua dap ung duoc yeu cau; chat luong, hieu qua day nghe con thap, nhat la day nghe cho lao dong nong thon. Khoa hoc va cong nghe chua dap ung yeu cau nang cao nang suat, chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te. Nhung han che, yeu kem trong cong tac bao ve, cham soc suc khoe nhan dan va tinh trang qua tai benh vien cham duoc khac phuc; quan ly gia thuoc va dich vu y te chua tot. Hoat dong van hoa, thong tin, the duc, the thao con nhieu han che.

Cong tac quan ly tai nguyen, moi truong con bat cap; so du an treo con lon. Mot so cong trinh thuy dien chua dat duoc cac muc tieu de ra, gay buc xuc trong nhan dan. Viec khai thac, xuat khau trai phep khoang san van con xay ra o mot so dia phuong. O nhiem moi truong tai nhieu khu cong nghiep, co so san xuat, lang nghe, luu vuc song van con nang ne. Tinh trang ngap lut tai mot so thanh pho lon cham duoc khac phuc.

Trat tu, an toan xa hoi van con nhieu buc xuc, nhat la tinh trang toi pham, te nan xa hoi, vi pham phap luat giao thong, ve sinh an toan thuc pham... Cong tac quan ly thong tin, nhat la thong tin mang, blog ca nhan chua tot, con bi cac the luc thu dich loi dung bia dat, xuyen tac, gay tac hai xau. Mot so co quan nha nuoc con thieu chu dong cung cap thong tin chinh xac, kip thoi de dinh huong dung du luan. Mot so bao dua tin thieu khach quan, sai lech, khai thac nhieu tin tieu cuc, gay tam ly khong tot.

Cai cach hanh chinh chua dap ung duoc yeu cau. Nhieu thu tuc hanh chinh khong con phu hop, cham duoc sua doi. Ky cuong hanh chinh chua nghiem, cong tac kiem tra, giam sat con nhieu yeu kem, lam giam hieu luc, hieu qua quan ly dieu hanh. Mot bo phan can bo, cong chuc suy thoai, khong lam tron trach nhiem, nhung nhieu, tieu cuc, anh huong toi long tin cua nhan dan.

Nhin tong quat, trong dieu kien phai doi mat voi nhieu kho khan thach thuc, cong tac lanh dao dieu hanh thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi nam 2012 da bam sat muc tieu, nhiem vu de ra trong cac nghi quyet cua Dang va Quoc hoi, dat va vuot 10 tren 15 chi tieu ke hoach. Lam phat duoc kiem che, kinh te vi mo chuyen bien theo huong on dinh hon, tang truong quy sau cao hon quy truoc. Nong nghiep tiep tuc tang truong cao, khang dinh vai tro quan trong trong on dinh va phat trien dat nuoc. Tai co cau nen kinh te, doi moi mo hinh tang truong dat duoc mot so ket qua buoc dau. An sinh xa hoi duoc bao dam. Cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te dat nhung ket qua tich cuc. Quoc phong, an ninh duoc tang cuong. Trat tu an toan xa hoi co tien bo.

Tuy nhien, con 5 chi tieu chua dat ke hoach [14] , kho khan cua nen kinh te van con lon, han che, yeu kem con nhieu. Cac nhiem vu trung han nham tao lap nen tang cho on dinh vi mo va tang truong ben vung moi o giai doan khoi dong, thach thuc con o phia truoc. Trong khi do, nhiem vu con lai cua nhung thang cuoi nam la rat nang ne. De dat duoc muc tieu tang GDP ca nam 5,2% thi quy IV phai dat muc tang 6,5% (trong khi muc tang quy III chi la 5,35%) doi hoi ca he thong chinh tri, cac co quan quan ly nha nuoc, cong dong doanh nghiep phai no luc thuc hien quyet liet, dong bo cac giai phap thao go kho khan, ho tro san xuat kinh doanh, thuc day tang truong, on dinh kinh te vi mo, khong de lam phat cao tro lai, tich cuc chuan bi cac dieu kien cho tang truong cao hon trong nam 2013.

Phan thu hai

MUC TIEU, NHIEM VU VA GIAI PHAP

PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI NAM 2013

Nam 2013, du bao kinh te the gioi tiep tuc kho khan, dien bien phuc tap va tiem an nhieu rui ro; thuong mai toan cau phuc hoi cham, tang truong kinh te khong cao hon nhieu so voi nam 2012. O trong nuoc, ben canh nhung ket qua dat duoc, nen kinh te van con rat nhieu kho khan. Nam 2013 la nam ban le cua ke hoach 5 nam nhung nhieu chi tieu sau 2 nam thuc hien van con kha thap so voi muc de ra cho ca thoi ky 2011 - 2015, trong khi chung ta phai danh nhieu nguon luc de bao dam quoc phong an ninh, an sinh xa hoi va ung pho voi thien tai, bien doi khi hau.

I. MUC TIEU TONG QUAT VA CAC CHI TIEU CHU YEU

1. Muc tieu tong quat

Trong nam 2013, tiep tuc quan triet Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu XI, Nghi quyet cua Quoc hoi ve ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2011 - 2015 va Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 6 (Khoa XI), tren co so ket qua thuc hien nhiem vu ke hoach nam 2012, Chinh phu de nghi Quoc hoi xem xet xac dinh muc tieu tong quat cua nam 2013 la:

Tang cuong on dinh kinh te vi mo; lam phat thap hon, tang truong cao hon nam 2012. Day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong. Bao dam an sinh xa hoi va phuc loi xa hoi. Nang cao hieu qua cong tac doi ngoai va hoi nhap quoc te. Tang cuong quoc phong, an ninh va bao dam on dinh chinh tri - xa hoi. Tao nen tang phat trien vung chac hon cho nhung nam tiep theo.

2. Cac chi tieu chu yeu

- Cac chi tieu kinh te: Tong san pham trong nuoc (GDP) tang khoang 5,5%. Kim ngach xuat khau tang khoang 10%. Ty le nhap sieu khoang 8%. Boi chi ngan sach nha nuoc khong qua 4,8% GDP. Toc do tang gia tieu dung (CPI) khoang 8%. Tong von dau tu phat trien toan xa hoi bang khoang 30% GDP.

- Cac chi tieu xa hoi: Giam 2% ty le ho ngheo ca nuoc, 4% doi voi cac huyen ngheo. Tao viec lam cho khoang 1,6 trieu lao dong, ty le that nghiep o khu vuc thanh thi duoi 4%, ty le lao dong qua dao tao dat 49%. Ty le tre em duoi 5 tuoi bi suy dinh duong giam xuong duoi 16%. Dat 22 giuong benh tren 1 van dan (khong tinh giuong tram y te xa).

- Cac chi tieu moi truong: 84% co so gay o nhiem moi truong nghiem trong duoc xu ly; 75% khu cong nghiep, khu che xuat dang hoat dong co he thong xu ly nuoc thai tap trung dat tieu chuan moi truong. Ty le che phu rung dat 40,7%.

II. NHIEM VU VA GIAI PHAP CHU YEU

1. Tang cuong on dinh kinh te vi mo, kiem che lam phat

Thuc hien dong bo cac giai phap de tang cuong on dinh kinh te vi mo va kiem che lam phat o muc thap hon nam 2012. Nang cao nang luc du bao, chu dong dieu hanh va co phan ung chinh sach phu hop kip thoi de ung pho co hieu qua voi nhung tac dong tieu cuc den nen kinh te.

Dieu hanh chinh sach tien te, tai khoa chat che, linh hoat; gan ket chinh sach tai khoa voi chinh sach tien te theo muc tieu tang cuong on dinh vi mo va bao dam tang truong hop ly. Tiep tuc ha lai suat tin dung phu hop voi muc giam lam phat; dieu hanh ty gia theo tin hieu thi truong, bao dam gia tri dong tien Viet Nam; hoan thien co che quan ly thi truong vang; cai thien can can thanh toan quoc te va tang du tru ngoai hoi. Thuc hien tot nhiem vu thu, chi theo ke hoach, chong that thu, triet de tiet kiem chi, nang cao hieu qua dau tu cong, giu muc boi chi ngan sach khong qua 4,8% GDP. Quan ly chat che no cong va no quoc gia trong gioi han an toan, bao dam an ninh tai chinh quoc gia.

Co ban hoan thanh viec co cau lai cac to chuc tai chinh, tin dung yeu kem. Kien quyet xu ly cac hanh vi vi pham phap luat trong hoat dong tai chinh, ngan hang. Ho tro phat trien lanh manh thi truong chung khoan.

Day manh xuat khau, kiem soat chat che cac mat hang nhap khau khong khuyen khich. Tang cuong cac bien phap thu hut va thuc day giai ngan cac nguon von nuoc ngoai ODA, FDI; kiem soat co hieu qua dau tu gian tiep cua nuoc ngoai (FII); tao thuan loi thu hut khach du lich quoc te va kieu hoi.

Bao dam can doi cung cau cac mat hang thiet yeu. Thuc hien nhat quan chu truong quan ly gia theo co che thi truong co su dieu tiet cua Nha nuoc doi voi dien, than, xang dau, dich vu cong theo lo trinh phu hop voi yeu cau kiem soat lam phat. Tang cuong quan ly thi truong, gia ca, chong dau co buon lau. Chu dong cung cap thong tin chinh xac, kip thoi ve tinh hinh kinh te vi mo de han che viec tang gia do tam ly.

2. Thao go kho khan thuc day phat trien san xuat kinh doanh

Ho tro doanh nghiep vay von tin dung voi lai suat hop ly. Uu tien tin dung cho san xuat nong nghiep, hang xuat khau, cong nghiep ho tro, doanh nghiep vua va nho, doanh nghiep ung dung cong nghe cao. Thao go vuong mac ve thu tuc hanh chinh cho doanh nghiep. Nghien cuu giam thue thu nhap doanh nghiep.

Bang cac bien phap dong bo, day nhanh viec xu ly no xau. Tiep tuc ra soat cac khoan no va ap dung cac bien phap xu ly phu hop nhu co cau lai no, trich lap du phong rui ro, xu ly tai san bao dam. Xu ly no giua ngan sach voi cac doanh nghiep, no cheo giua cac doanh nghiep (nhu than, khi, dien, xi mang…). Khoi phuc thi truong bat dong san. Nghien cuu thanh lap cong ty xu ly no.

Thuc hien cac giai phap phu hop de giai quyet hang ton kho. Thuc day su hop tac giua cac doanh nghiep lien quan va ngan hang; trien khai nhanh cac cong trinh ket cau ha tang, chuong trinh phat trien nha o xa hoi, giao thong nong thon... Xuc tien thuong mai, phat trien thi truong trong nuoc, day manh cuoc van dong "Nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam". Ngan chan co hieu qua viec gian lan thuong mai, nhap khau hang hoa kem chat luong.

Thuc day phat trien cac nganh cong nghiep che bien nong, lam, thuy san, cong nghiep ho tro, cong nghiep co gia tri gia tang cao. Tap trung thao go kho khan, vuong mac de bao dam tien do cua cac cong trinh cong nghiep quy mo lon. Thuc hien cac bien phap dong bo de thu hut dau tu vao cac linh vuc cong nghe cao. Ho tro cac nha thau trong nuoc nang cao nang luc de tham gia nhieu hon vao cac du an xay dung ket cau ha tang. Ho tro phat trien cac doanh nghiep vua va nho, trong do khuyen khich cac doanh nghiep san xuat hang xuat khau, cung cap linh kien, phu kien va su dung nhieu lao dong.

Tiep tuc trien khai co hieu qua Chien luoc tong the phat trien khu vuc dich vu. Khuyen khich dau tu phat trien cac nganh dich vu co loi the va gia tri gia tang cao nhu du lich, vien thong, hang khong, tai chinh, ngan hang… Tang cuong xuc tien thuong mai, mo rong thi truong xuat khau, khong de le thuoc qua lon vao mot thi truong.

Day manh thuc hien Nghi quyet cua Trung uong ve nong nghiep, nong dan, nong thon. Tang von nha nuoc va thu hut nguon von xa hoi cho dau tu phat trien nong nghiep va xay dung nong thon moi. Thuc hien cac giai phap ho tro thiet thuc, hieu qua, nhat la von tin dung, ung dung khoa hoc cong nghe va to chuc thi truong de phat trien manh san xuat cac san pham nong nghiep co loi the. Nhan rong cac mo hinh chuyen doi co cau, san xuat co hieu qua cao. Kiem soat ve sinh an toan thuc pham trong toan bo chuoi san xuat - che bien - tieu thu.

3. Day manh thuc hien 3 dot pha chien luoc gan voi tai co cau nen kinh te, chuyen doi mo hinh tang truong

Tap trung nang cao chat luong nguon nhan luc va hoan thien the che kinh te thi truong; cai thien nang luc canh tranh va moi truong kinh doanh. Thuc hien dong bo cac giai phap de huy dong cac nguon luc dau tu xay dung he thong ket cau ha tang, nhat la nguon luc tu dat dai. Ban hanh chinh sach ve phi su dung ket cau ha tang hop ly de day manh huy dong von dau tu tu khu vuc ngoai nha nuoc.

Thuc hien co hieu qua ke hoach dau tu trung han 2013 - 2015. Tap trung von ngan sach cho cac du an, cong trinh trong diem, quan trong quoc gia. Danh mot phan von ngan sach thoa dang de tham gia cac du an hop tac cong - tu (PPP), von doi ung ODA, kinh phi giai phong mat bang. Phat hanh trai phieu cong trinh va ap dung cac hinh thuc dau tu phu hop de tap trung nang cap mo rong Quoc lo 1A [1] . Xem xet phat hanh trai phieu Chinh phu trong tong muc 2011 - 2015 Quoc hoi da cho phep de hoan thanh cac cong trinh ha tang quan trong khac.

Tap trung chi dao tai co cau san xuat, uu tien phat trien nhung san pham co gia tri gia tang cao, ap dung cong nghe cao, cong nghe sach, su dung nang luong tiet kiem, hieu qua va bao ve moi truong. Day manh co phan hoa va tai co cau cac tap doan kinh te, cac tong cong ty nha nuoc; tap trung thao go kho khan, vuong mac de day nhanh viec tai co cau Vinashin va Vinalines. Hoan thien viec phan dinh ro quyen, trach nhiem, nghia vu cua Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Bo quan ly nganh va Uy ban nhan dan cap tinh, cac Bo tong hop, Hoi dong thanh vien. Tang cuong quan ly nha nuoc va quan ly cua chu so huu, nhat la kiem tra, giam sat viec tuan thu phap luat va nang cao kha nang quan tri doanh nghiep. Dong thoi som nghien cuu mo hinh to chuc quan ly cua chu so huu, phuong thuc tang cuong su lanh dao cua Dang va cong tac can bo doi voi doanh nghiep nha nuoc.

4. Bao dam an sinh xa hoi, phuc loi xa hoi, cai thien doi song nhan dan

Thuc hien dong bo, hieu qua cac co che chinh sach moi theo nghi quyet va Ket luan Hoi nghi Trung uong 5 (Khoa XI) ve chinh sach xa hoi, tien luong, trien khai Bo luat lao dong, Phap lenh uu dai nguoi co cong… Quan tam bao dam muc toi thieu ve cac dich vu xa hoi co ban cho nguoi dan, dac biet la nguoi ngheo, nguoi co hoan canh kho khan va dong bao dan toc thieu so. Ve thoi diem dieu chinh luong toi thieu chung, do can doi ngan sach nha nuoc nam 2013 rat kho khan, chua bo tri duoc nguon, de nghi Quoc hoi giao Chinh phu tinh toan cu the, bao cao Uy ban Thuong vu Quoc hoi va thuc hien ngay khi co dieu kien, truoc het la doi voi nguoi co cong, can bo huu tri.

Day manh day nghe, tao viec lam, nang cao thu nhap. Thuc hien co hieu qua chuong trinh day nghe gan voi tao viec lam cho lao dong nong thon, nguoi ngheo, bo doi xuat ngu va lao dong vung chuyen doi muc dich su dung dat. Chan chinh cong tac day nghe cho lao dong nong thon. Phan dau dua khoang 85 nghin lao dong di lam viec o nuoc ngoai.

Trien khai co hieu qua cac chuong trinh muc tieu quoc gia giam ngheo ben vung, nhat la tren dia ban cac huyen ngheo, cac xa dac biet kho khan; ho tro dong bao dan toc thieu so. Co chinh sach ho tro phu hop cac ho can ngheo. Quan tam tro giup xa hoi doi voi nhung nguoi co hoan canh dac biet kho khan. Kip thoi cuu doi giap hat, cuu tro nhan dan vung bi thien tai, bao lut, mat mua. Thuc hien thi diem ho tro xay dung 700 nha tranh lu, lut cho cac ho ngheo o cac tinh Bac Trung bo va duyen hai mien Trung.

Ban hanh cac chinh sach khuyen khich nong dan, nguoi lao dong tu do tham gia bao hiem xa hoi tu nguyen. Thuc hien co hieu qua bao hiem that nghiep. Kiem tra, giam sat chat che viec thuc hien che do bao hiem xa hoi bat buoc. Trien khai dong bo cac giai phap xay dung quan he lao dong hai hoa, giai quyet kip thoi cac tranh chap lao dong, giam so vu dinh cong, lan cong. Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra an toan lao dong.

Tiep tuc hoan thien va quan tam thuc hien tot chinh sach doi voi nguoi co cong, chu trong giai quyet nhung truong hop ho so con ton dong. Ho tro giai quyet co ban ve nha o doi voi ho nguoi co cong. Ngan chan va day lui cac nguy co xam hai, buon ban tre em va phu nu. Bao dam quyen cua tre em va binh dang gioi.

Trien khai tot chuong trinh muc tieu quoc gia ve nuoc sach va ve sinh moi truong nong thon; dua thong tin ve co so, vung sau, mien nui, hai dao va vung dong bao dan toc thieu so.

5. Phat trien giao duc dao tao, khoa hoc cong nghe va cham soc suc khoe nhan dan

Khan truong trien khai Luat giao duc dai hoc, Chien luoc phat trien giao duc va Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 6 (khoa XI) ve doi moi can ban, toan dien giao duc va dao tao. Coi trong giao duc nhan cach, dao duc, loi song cho hoc sinh. Thuc hien co hieu qua cac cuoc van dong va cac phong trao thi dua trong nganh giao duc.

Nang cao chat luong pho cap giao duc tieu hoc va trung hoc co so, gan voi phan luong giao duc, dao tao nghe. Trien khai pho cap giao duc mam non cho tre em 5 tuoi, phan dau tang khoang 7% so hoc sinh mau giao. Tang cuong dau tu cho giao duc tai cac vung kho khan, vung dong bao dan toc, cung co va phat trien he thong cac truong pho thong dan toc noi tru.

Doi moi co che quan ly giao duc, phat trien doi ngu giao vien va can bo quan ly. Nang cao chat luong giao duc dai hoc, cao dang; tang tinh tu chu, tu chiu trach nhiem; chan chinh giao duc dai hoc ngoai cong lap va cac chuong trinh dao tao lien ket voi nuoc ngoai. Tiep tuc phat trien va nang cao chat luong, hieu qua day nghe theo nhu cau thi truong lao dong, gan voi doanh nghiep va hoi nhap quoc te. Phan dau tuyen moi trung cap chuyen nghiep tang 6%, dai hoc va cao dang tang 6,5%, sau dai hoc tang 20%.

Doi moi co che tai chinh trong giao duc, huy dong ngay cang tang va su dung co hieu qua nguon luc cua Nha nuoc va xa hoi. Tiep tuc thuc hien chinh sach tin dung danh cho hoc sinh, sinh vien. Day nhanh tien do kien co hoa truong lop hoc nhat la o vung sau, vung xa, xay dung ky tuc xa sinh vien, nha cong vu giao vien va dau tu xay dung giang duong mot so truong dai hoc lon.

Khan truong trien khai Nghi quyet cua Hoi nghi Trung uong 6 (Khoa XI) va Chien luoc phat trien khoa hoc, cong nghe giai doan 2011 - 2020, chuong trinh phat trien san pham quoc gia, chuong trinh nang cao nang suat va chat luong san pham cua doanh nghiep. Nang muc dong gop cua khoa hoc cong nghe vao tang truong.

Doi moi manh me va dong bo ve to chuc, co che quan ly, co che hoat dong khoa hoc va cong nghe, trong do tap trung doi moi cong tac xay dung chien luoc, ke hoach phat trien khoa hoc va cong nghe, phuong thuc dau tu, co che tai chinh, chinh sach can bo, co che hoat dong tu chu cua cac to chuc khoa hoc va cong nghe. Day nhanh viec chuyen doi cac to chuc khoa hoc cong nghe cong lap sang thuc hien co che tu chu, tu chiu trach nhiem; ho tro phat trien doanh nghiep khoa hoc cong nghe. Ap dung rong rai co che dat hang nghien cuu khoa hoc, co che khoan thuc hien nhiem vu nghien cuu khoa hoc.

Tiep tuc dau tu va phat huy hieu qua cac khu cong nghe cao, vuon uom cong nghe. Co co che, chinh sach thu hut manh cac du an dau tu nghien cuu va phat trien cac san pham cong nghe cao. Phat trien manh dich vu tu van, tham dinh, giam dinh cong nghe va thi truong khoa hoc cong nghe. Tang cuong quan ly bao ho so huu tri tue. Ban hanh chinh sach thue phu hop de khuyen khich cac doanh nghiep dau tu cho nghien cuu khoa hoc, doi moi cong nghe va dao tao nguon nhan luc.

Tang cuong cong tac cham soc va bao ve suc khoe nhan dan. Tiep tuc phat trien he thong y te theo huong cong bang, hieu qua. Day manh thuc hien Chuong trinh muc tieu quoc gia ve y te.

Cung co va nang cao hieu qua mang luoi y te du phong, chu dong phong chong dich benh, khong de dich lon xay ra. Nang cao chat luong kham chua benh; thuc hien dong bo cac bien phap de giam qua tai benh vien; nang so bac si tren 1 van dan tu 7,4 nam 2012 len 7,6; ty le tram y te xa co bac si tu 74% len 76%; ty le xa dat tieu chi quoc gia ve y te tu 45% len 50%. Thuc hien co hieu qua cac chinh sach bao hiem y te, ho tro mua bao hiem y te cho hoc sinh, sinh vien, ho can ngheo, phan dau nang ty le tham gia bao hiem y te tu 68% len 71%, tien toi thuc hien bao hiem y te toan dan. Thuc hien chat che chinh sach tai chinh y te da ban hanh. Phat trien cong nghiep duoc, quan ly hieu qua gia thuoc chua benh. Tang cuong thanh tra, kiem tra chat luong, tieu chuan ve sinh an toan thuc pham.

6. Tang cuong hieu luc hieu qua quan ly nha nuoc ve dat dai, tai nguyen, bao ve moi truong, phong chong thien tai va ung pho voi bien doi khi hau

Khan truong trien khai Luat dat dai sua doi. Thuc hien cac giai phap bao ve 3,8 trieu ha dat lua. Ra soat cac quy hoach va kien quyet xu ly cac du an treo, nhat la tren dien tich dat lua. Tang cuong quan ly, xu ly nghiem viec khai thac va xuat khau khoang san trai phep. Day manh viec kiem tra chap hanh phap luat ve bao ve moi truong.

Thuc hien chuong trinh muc tieu quoc gia va chien luoc ung pho voi bien doi khi hau, chien luoc phat trien ben vung, chien luoc tang truong xanh. Khuyen khich su dung tiet kiem, hieu qua tai nguyen, nang luong. Day manh trong rung kinh te; khong tiep tuc khai thac rung tu nhien; co co che chinh sach phu hop de khuyen khich nguoi dan tai cho trong va bao ve rung dac dung, rung phong ho. Ngan chan co hieu qua nan pha rung; chu dong phong chong chay rung.

Tang cuong nang luc can bo va co so vat chat ky thuat cho nghien cuu, du bao ve thien tai, bien doi khi hau. Kip thoi khac phuc hau qua va trien khai nhan rong cac mo hinh phong tranh va cuu tro phu hop de ung pho va han che cac tac dong xau cua thien tai.

7. Cai cach hanh chinh, phat huy quyen lam chu cua nhan dan, phong chong tham nhung lang phi, bao dam trat tu an toan xa hoi va xay dung doi song van hoa

Thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay va cuoc van dong hoc tap, lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh, tao su chuyen bien ve thai do phuc vu cua doi ngu cong chuc va tang cuong ky luat, ky cuong hanh chinh, nang cao hieu luc hieu qua cua bo may nha nuoc.

Trien khai co hieu qua Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc 2011 - 2020. Cong khai, minh bach cac thu tuc hanh chinh, nhat la trong cac linh vuc lien quan den nguoi dan va doanh nghiep.

Thuc hien tot quy che dan chu o co so. Cham lo, bao dam loi ich, phat huy quyen lam chu gan voi trach nhiem dong gop xay dung dat nuoc cua nguoi dan. Tang cuong ky luat, ky cuong, xu ly nghiem nhung hanh vi xam pham quyen lam chu cua nhan dan va loi dung dan chu gay phuong hai cho dat nuoc.

Trien khai dong bo cac giai phap phong chong tham nhung, lang phi theo Ket luan cua Hoi nghi Trung uong 5 (Khoa XI), tap trung vao cac linh vuc: quan ly su dung dat dai, tai nguyen, khoang san; dau tu xay dung co ban; quan ly thu, chi ngan sach; quan ly, su dung von, tai san trong doanh nghiep nha nuoc; tin dung, ngan hang; cong tac can bo; quan he giua cac co quan nha nuoc voi nguoi dan, doanh nghiep... Xu ly nghiem va cong khai ket qua xu ly cac vu viec tham nhung.

Day manh phong chong HIV/AIDS va dau tranh ngan chan cac te nan xa hoi, nhat la te nan ma tuy, mai dam. Phat huy ket qua dat duoc cua “Nam an toan giao thong 2012” phan dau giam 10% tai nan giao thong ca ve so vu, so nguoi chet va so nguoi bi thuong.

Phat huy vai tro cua Mat tran to quoc va cac doan the nhan dan de thuc hien co hieu qua phong trao “Toan dan doan ket xay dung doi song van hoa”. Day manh xa hoi hoa cac hoat dong van hoa, the duc, the thao. Tang cuong quan ly le hoi, hoat dong van hoa, nghe thuat, giu gin gia tri truyen thong, thuan phong my tuc va ban sac van hoa dan toc.

8. Bao dam quoc phong an ninh va on dinh chinh tri xa hoi; nang cao hieu qua cong tac doi ngoai

Thuc hien dong bo cac giai phap de bao dam quoc phong, an ninh; giu vung an ninh chinh tri va trat tu an toan xa hoi. Chu dong ngan chan moi am muu hoat dong chong pha cua cac the luc thu dich. Tang cuong thuc hien Chuong trinh quoc gia ve phong, chong toi pham.

Thuc hien co hieu qua duong loi doi ngoai cua Dang va Nha nuoc. Bao dam doc lap, tu chu va day manh hoi nhap quoc te. Tang cuong huu nghi, hop tac cung phat trien voi cac nuoc lang gieng. Chu dong dong gop tich cuc, trach nhiem vao viec xay dung Cong dong ASEAN va cac co che, to chuc, dien dan quoc te. Dua quan he voi cac doi tac di vao chieu sau, hieu qua, tao moi truong va dieu kien thuan loi de xay dung va bao ve To quoc.

Kien tri, nhat quan thuc hien chu truong giai quyet cac van de tren bien bang bien phap hoa binh tren co so luat phap quoc te, dac biet la Cong uoc Lien hop quoc ve Luat bien nam 1982; ton trong va thuc hien day du Tuyen bo ve ung xu cua cac ben o Bien Dong (DOC) va huong toi xay dung Bo quy tac ung xu o Bien Dong (COC), bao ve vung chac chu quyen, quyen chu quyen va loi ich quoc gia tren bien; dong gop tich cuc vao hoa binh, on dinh, an ninh, an toan hang hai o Bien Dong.

9. Tang cuong cong tac thong tin tuyen truyen, tao su dong thuan xa hoi, phat huy suc manh tong hop thuc hien thang loi nhiem vu ke hoach nam 2013

Day manh tuyen truyen, pho bien duong loi, chu truong cua Dang va Nha nuoc; tao su dong thuan va quyet tam cao trong trien khai thuc hien muc tieu, nhiem vu ke hoach nam 2013. Tang cuong cong khai, minh bach va chu dong cung cap thong tin ve cac van de duoc xa hoi quan tam.

Phat huy vai tro cua Mat tran To quoc va cac to chuc thanh vien, huy dong suc manh tong hop to chuc thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi. Cham lo cai thien doi song va bao ve loi ich thiet thuc cua nguoi dan. Tuyen truyen, van dong cac tang lop nhan dan doan ket, tin tuong va tich cuc tham gia thuc hien cac chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc.

Tang cuong su lanh dao cua Dang va quan ly cua Nha nuoc ve thong tin bao chi. De cao vai tro va trach nhiem cua cac co quan thong tin dai chung, bao dam thong tin khach quan, trung thuc, dung dinh huong, vi loi ich cua dat nuoc. Khuyen khich ung dung cong nghe thong tin va su dung cac tien ich cua mang internet, dong thoi thuc hien cac bien phap can thiet ngan chan co hieu qua viec loi dung de chong pha dat nuoc. Xu ly nghiem viec thong tin sai su that.

Thua Quoc hoi,

Thua dong chi, dong bao,

Trong nhung ngay qua, Ban can su dang Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, Ban can su dang cac bo va tung thanh vien Chinh phu da nghiem tuc kiem diem tu phe binh theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 Khoa XI "Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay". Tap the Ban can su dang va moi dong chi chung toi da thanh khan nhin nhan nhung yeu kem, khuyet diem va chan thanh cau thi rut ra nhung bai hoc tham thia, sau sac nhat trong thuc thi chuc trach nhiem vu duoc giao va trong ca qua trinh hoat dong cach mang cua minh.

Voi trong trach la Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu, toi nghiem tuc nhan trach nhiem chinh tri lon cua nguoi dung dau Chinh phu va xin thanh that nhan loi truoc Quoc hoi, truoc toan Dang, toan dan ve tat ca nhung yeu kem, khuyet diem cua Chinh phu trong lanh dao, quan ly, dieu hanh, nhat la nhung yeu kem, khuyet diem trong kiem tra, giam sat hoat dong cua tap doan kinh te, tong cong ty nha nuoc; mot so tap doan, tong cong ty, dien hinh la Vinashin, Vinalines, san xuat kinh doanh kem hieu qua, co nhieu sai pham, gay ton that va hau qua nghiem trong ve nhieu mat, anh huong lon den uy tin va vai tro cua kinh te nha nuoc.

Chinh phu, Thu tuong Chinh phu, tung thanh vien Chinh phu se nghiem tuc nghiem khac voi minh, doan ket nhat tri, het long het suc lam viec, de cao trach nhiem, no luc cao nhat de khac phuc nhung yeu kem khuyet diem, phan dau thuc hien tot chuc trach nhiem vu duoc giao, hanh dong quyet liet, tat ca vi To quoc vi nhan dan, vi Dang vi che do, vi su on dinh va phat trien ben vung cua dat nuoc.

Thua cac vi dai bieu Quoc hoi,

Chung ta dang phan dau de dat ket qua cao nhat nhiem vu con lai cua nam 2012. Buoc sang nam 2013, nam ban le cua Ke hoach 5 nam 2011 - 2015, dat nuoc ta phai doi mat voi rat nhieu kho khan, thach thuc, nhiem vu dat ra la rat nang ne. Duoi su lanh dao cua Trung uong Dang, toan Dang, toan quan, toan dan, ca he thong chinh tri phai cung nhau chung suc chung long, quyet tam cao nhat thuc hien thang loi nhiem vu ke hoach nam 2013, gop phan tich cuc vao viec thuc hien Ke hoach 5 nam 2011 - 2015. Chinh phu mong nhan duoc su ung ho, giam sat cua Quoc hoi, Mat tran To quoc Viet Nam, cac doan the nhan dan va dong chi dong bao ca nuoc.

Xin cam on cac vi dai bieu, dong chi dong bao./.[2] Muc tieu la: “Uu tien kiem che lam phat, on dinh kinh te vi mo, duy tri tang truong o muc hop ly gan voi doi moi mo hinh tang truong va co cau lai nen kinh te, nang cao chat luong, hieu qua va suc canh tranh; bao dam phuc loi xa hoi, an sinh xa hoi va cai thien doi song nhan dan; giu vung on dinh chinh tri, cung co quoc phong, bao dam an ninh quoc gia, trat tu, an toan xa hoi; nang cao hieu qua hoat dong doi ngoai va hoi nhap quoc te.

[3] Chi so hang ton kho thang 3 la 34,9%, den thang 9 con 20,4%.

[4] Tinh den 20 thang 9 ca nuoc co 51 nghin doanh nghiep thanh lap moi, 40 nghin doanh nghiep giai the hoac dung hoat dong.

[5] Chi so san xuat cong nghiep (IIP) 3 thang dau nam tang 4,1%, 6 thang tang 4,5%, 9 thang tang 4,8%.

[6] GDP quy I tang 4%, quy II tang 4,66%, quy III tang 5,35%.

[7] Thoi ky 2007 - 2011 so voi 2002 - 2006, kinh te the gioi tang truong binh quan 2,7% nam, giam 33%; Viet Nam giai doan nay tang truong 6,5%, chi giam 16,7%.

[8] Quyet dinh so 929/QD-TTg ngay 17/7/2012.

[9] Quyet dinh so 254/QD-TTg ngay 01/3/2012.

[10] Viec khoi to mot so thanh vien Ban lanh dao Ngan hang ACB gan day, thuc te da chi dao cac co quan chuc nang dieu tra sai pham tu nam 2011, khi du chung cu da xu ly ngay theo dung quy dinh cua phap luat.

[11] 45% so xa dat chuan quoc gia ve y te theo chuan moi, 74% so xa co bac sy; ty le tre em duoi 5 tuoi suy dinh duong la 16,3% (chi tieu la 16,6%); so giuong benh tren mot van dan dat 21,5, dat chi tieu de ra.

[12] Da co 2,8 trieu hoc sinh, sinh vien vay von; tong du no tren 34 nghin ty dong.

[13] So voi cung ky nam 2011, da giam 21,7% so vu, 18,1% so nguoi chet, 26,7% so nguoi bi thuong (Nghi quyet so 21/2011/QH13 cua Quoc hoi de ra muc tieu tu 2012 giam so vu tai nan, so nguoi chet 5 - 10% ).

[14] Co 5 chi tieu du bao chua dat, trong do chi tieu tang truong GDP thap hon ke hoach, chi tieu ty le von dau tu phat trien toan xa hoi so voi GDP khong dat (29,5% so voi 33,5%) keo theo hai chi tieu giai quyet viec lam, giam ty le ho ngheo dat thap. Nam 2012 dien tich rung tang them van dat muc de ra, nhung chi tieu ty le che phu rung khong dat ke hoach do co su dieu chinh so lieu goc so sanh nam 2011.

[14] Dau tu mo rong 1.054 km va nang cap 282 km mat duong voi tong nhu cau dau tu khoang 89 nghin ty dong.

Theo Chinhphu.vn

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Viet Nam, Khoa XI, Nguyen Tan Dung, Bien Dong, ke hoach phat trien kinh te, Trat Tu An Toan Xa Hoi, kinh te vi mo, On Dinh Kinh Te, Thu Tuc Hanh Chinh, co hieu qua, von dau tu, cua chinh phu, duoc tang cuong, cong tac, tiep tuc, giam
Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0