Chieu nay lay phieu tin nhiem Bi thu Chu tich Ha Noi

Chieu nay lay phieu tin nhiem Bi thu Chu tich Ha Noi

Tags: Ha Noi, Pham Quang Nghi, UBND Thanh, Pho Bi, Pho Chu, HDND Thanh, Ban Chap Hanh Dang Bo, can bo lanh dao, Chuc Danh Can Bo, bi thu thanh uy, viec danh gia, ban thuong vu, rut kinh nghiem, nguoi dung dau, tin nhiem, nhat
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>4 gio chieu nay, tai Hoi nghi Ban chap hanh Dang bo TP khoa XV, Thanh uy Ha Noi se to chuc thi diem lay phieu tin nhiem doi voi can bo lanh dao, quan ly cua Thanh pho, trong do co Bi thu Thanh uy va Chu tich UBND Thanh pho.

Theo Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi, thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI), Thanh uy Ha Noi la cap uy dau tien trong ca nuoc da chu dong, nghien cuu, xay dung va ban hanh Ke hoach so 78-KH/TU, ngay 27/12/2012 cua Ban Thuong vu Thanh uy ve thi diem thuc hien lay phieu tin nhiem nam 2012 doi voi ca nhan can bo lanh dao, quan ly Thanh pho. Tai ky hop nay, Thanh uy se trien khai tien hanh lay phieu tin nhiem doi voi cac ca nhan cac dong chi la Uy vien Thuong vu Thanh uy va mot so chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Thanh pho.

Viec tien hanh lay phieu tin nhiem hom nay doi voi cac dong chi Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy va mot so chuc danh can bo lanh dao chu chot cua thanh pho the hien tinh than nghiem tuc, nhat quan cua Ha Noi trong trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4; dong thoi the hien quyet tam cao va thuc hien quan diem chi dao xuyen suot cua Dang bo Thanh pho theo dung tinh than chi dao cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong tai Hoi nghi kiem diem cua tap the Ban Thuong vu Thanh uy, do la: Dang bo Ha Noi phai lam guong va di dau trong thuc hien Nghi quyet Trung uong 4

” - Bi thu thanh uy Pham Quang Nghi noi.

Ong Pham Quang Nghi cung nhan manh, day la viec lam moi, kho nhung neu tap trung chi dao tot, se co y nghia va tac dung rat quan trong.

Truoc nay, chung ta da va dang thuc hien danh gia can bo, dang vien nhung do la danh gia theo dinh ky, hang nam voi yeu cau, tieu chi, noi dung, cach lam va thoi gian danh gia khong hoan toan giong lan nay. Viec danh gia theo cach nay co diem tich cuc co ban la on dinh, tuy vay, cung con diem han che. Co tieu chi khong con phu hop voi thuc tien, khong sat voi tung nguoi, chi co tieu chi chung cho cac doi tuong la toan the can bo, dang vien, khong co tieu chi rieng doi voi can bo, dang vien thuong hay can bo lanh dao, quan ly. Do do viec danh gia co tinh hinh thuc, chat luong danh gia can bo, dang vien chua phan anh dung voi thuc chat”.

Anh minh hoa

Bi thu Thanh uy Ha Noi Pham Quang Nghi


Cac lanh dao chu chot duoc thi diem lay phieu tin nhiem truoc

Bi thu Thanh uy cho biet, lan nay, viec danh gia se co trong tam hon, doi tuong duoc nhan xet, lay phieu tin nhiem tap trung vao cac chuc danh can bo chu chot la nhung nguoi dung dau co quan, don vi cua thanh pho va mot so so, nganh.

Cu the, chieu nay, Ban Chap hanh Dang bo thanh pho to chuc thi diem lay phieu tin nhiem doi voi cac dong chi la Bi thu Thanh uy Ha Noi; cac Pho Bi thu Thanh uy, cac dong chi Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy; cac Pho Chu tich UBND Thanh pho.

Tieu chi de danh gia, nhan xet can bo lan nay tap trung vao hai tieu chi co ban nhat, co tac dung tac dong lan nhau, hinh thanh nen uy tin cua nguoi can bo. Do la Nang luc lanh dao, chi dao, dieu hanh, gan voi ket qua hoan thanh nhiem vu duoc giao va pham chat tu tuong, chinh tri, dao duc, loi song cua ca nhan can bo. Thong qua bo phieu kin, phuong thuc danh gia can bo se bao dam dan chu, cong khai va minh bach hon. Nguoi tham gia danh gia khong ngai bi va cham, mat long, tranh duoc tinh trang ne nang, xuoi chieu; dong thoi, khong so bi tru um, dinh kien nen viec danh gia se khach quan, thuc chat hon” - ong Pham Quang Nghi neu ro.

De danh gia muc do tin nhiem doi voi moi chuc danh can bo, tren mau phieu lay y kien se co 3 muc: Tin nhiem cao, tin nhiem va tin nhiem thap. Qua do nguoi tham gia danh gia bieu thi thai do cua minh. Sau khi lay phieu, ket qua danh gia se duoc cong bo cong khai toi nhung doi tuong duoc lay phieu tin nhiem va bao cao cap tren theo quy dinh.

Ket qua danh gia, lay phieu tin nhiem cung voi nhung nguon thong tin se la kenh thong tin quan trong khac de danh gia can bo mot cach khach quan, chinh xac. Dong thoi viec lay phieu tin nhiem se co tac dung gop phan khac phuc duoc han che, khuyet diem va tieu cuc de thuc hien tot khau kho nhat trong cong tac can bo la "danh gia can bo", cu the hoa yeu cau phat huy dan chu trong Dang, phat huy vai tro giam sat cua tap the va ca nhan doi voi doi ngu can bo lanh dao, quan ly, nhat la can bo chu chot va nguoi dung dau cap uy dia phuong, don vi.

Viec thuc hien lay phieu tin nhiem hang nam vua la thu thach vua la co hoi giup can bo lanh dao, quan ly hieu hon uy tin cua ban than doi voi cong viec, tap the minh phu trach. Ket qua ay la su ghi nhan, dong vien, khich le nhung nguoi hoan thanh tot chuc trach, nhiem vu; mat khac la su nhac nho kip thoi doi voi nhung nguoi co yeu kem ve nang luc, pham chat, de co cac bien phap dieu chinh, khac phuc, vuon len” - Bi thu Thanh uy Ha Noi nhan dinh.

Anh minh hoa

Chieu nay, Ban Chap hanh Dang bo thanh pho to chuc thi diem lay phieu tin nhiem doi voi cac dong chi la Bi thu Thanh uy Ha Noi; cac Pho Bi thu Thanh uy, cac dong chi Uy vien Ban Thuong vu Thanh uy; cac Pho Chu tich UBND Thanh pho


Se tiep tuc lay phieu tin nhiem lanh dao 7 so

Nguoi dung dau Thanh uy Ha Noi cung nhan manh, day la lan dau tien Ha Noi lay phieu tin nhiem, va day la viec lam co tinh chat thi diem. “Thong qua ket qua thuc hien lan nay, Thanh pho se danh gia phan tich, rut kinh nghiem de tiep tuc hoan thien, phan tich, rut kinh nghiem de tiep tuc hoan thien quy trinh, thu tuc truoc khi nhan rong va thuc hien thuong xuyen hang nam trong toan Thanh pho” - ong Pham Quang Nghi cho biet.

Sau khi tien hanh lam thi diem viec lay phieu tin nhiem doi voi ca nhan cac dong chi Uy vien Ban Thuong vu va mot so chuc danh can bo lanh dao chu chot cua Thanh pho de rut kinh nghiem chung, Thanh uy Ha Noi se tiep tuc chi dao tien hanh lay phieu tin nhiem doi voi giam doc, pho giam doc cua 7 So: Noi vu, Quy hoach Kien truc, Ke hoach va dau tu, Tai nguyen va Moi truong, Xay dung, Lao dong Thuong binh va Xa hoi, Cong an Thanh pho.

Doi voi cac chuc danh HDND Thanh pho, se thuc hien lay phieu tin nhiem theo tinh than Nghi quyet cua Quoc hoi khi Nghi quyet co hieu luc. Nhu vay, nhieu can bo se duoc danh gia hai lan hoac hon.

De lam tot viec thi diem lay phieu tin nhiem lan nay, moi nguoi tham gia danh gia can neu cao tinh than trach nhiem; het suc khach quan, cong tam, xay dung the hien trong nhan xet, danh gia can bo. Tranh tinh trang loi dung viec danh gia de long dong co ca nhan khong dung dan, van dong nguoi khac nhan xet tot cho minh hoac nhan xet khong tot cho can bo khac. De dam bao yeu cau khach quan cua viec danh gia, neu phat hien truong hop vi pham nhu vay, Thanh uy se chi dao xu ly nghiem” - Bi thu Thanh uy Ha Noi khang dinh.

Tu yeu cau va tinh chat dac biet quan trong nhu vay cua dot lay phieu tin nhiem lan nay, voi tinh than trach nhiem nghiem tuc, Bi thu Thanh uy Ha Noi yeu cau cac dong chi Thanh uy vien hay su dung mot cach dung dan quyen dan chu cua minh thong qua viec nhan xet, danh gia can bo, de viec lay phieu tin nhiem thuc su dem lai ket qua tich cuc, lam can cu cho viec trien khai rong rai trong toan Dang bo Thanh pho.

Tue Khanh

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: Ha Noi, Pham Quang Nghi, UBND Thanh, Pho Bi, Pho Chu, HDND Thanh, Ban Chap Hanh Dang Bo, can bo lanh dao, Chuc Danh Can Bo, bi thu thanh uy, viec danh gia, ban thuong vu, rut kinh nghiem, nguoi dung dau, tin nhiem, nhat

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chiều nay, lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Chủ tịch Hà Nội

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chiều nay, lấy phiếu tín nhiệm Bí thư, Chủ tịch Hà Nội bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chieu nay lay phieu tin nhiem Bi thu Chu tich Ha Noi

Nhan xet, hay lien he ve tin Chieu nay lay phieu tin nhiem Bi thu Chu tich Ha Noi co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chieu nay lay phieu tin nhiem Bi thu Chu tich Ha Noi de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0