Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu

Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu

Tags: Nguyen Tan Dung, Bo Tai nguyen va Moi truong, Thanh pho truc thuoc Trung uong, ke hoach su dung dat, quy hoach su dung dat, du an dau tu, thu tuong chinh phu, Uy ban Nhan dan, tai dinh cu, nuoc thu hoi, tinh kha thi, luat dat dai, thuc hien, cong
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Toan van Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu cua Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung ky ngay 6/4/2007.

THU TUONG CHINH PHU

_______________

So: 09/2007/CT-TTg

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Doc lap - Tu do - Hanh phuc

_________________________

Ha Noi, ngay  06  thang 04  nam 2007

CHI THI

Ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu

____________________

Tu sau khi duoc ban hanh va co hieu luc, Luat Dat dai va cac van ban huong dan thi hanh da thuc su di vao cuoc song, duoc nguoi dan dac biet quan tam va buoc dau dat duoc nhung ket qua tich cuc. Quan ly nha nuoc ve dat dai thong qua cong cu quy hoach, ke hoach su dung dat duoc tang cuong, gop phan tich cuc vao viec phan bo va su dung ngay cang hop ly, co hieu qua nguon luc dat dai. Da co ban cham dut tinh trang giao dat, cho thue dat, chuyen muc dich su dung dat ngoai quy hoach, ke hoach su dung dat. Hau het cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong da lap dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat 5 nam (2006-2010).

Tuy nhien, viec lap, tham dinh, xet duyet, thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat va cac quy hoach co su dung dat nhin chung chua tot. Chat luong quy hoach chua cao, nhieu truong hop khong sat thuc te, tinh kha thi thap. Tinh trang quy hoach "treo", du an "treo", nhieu vuong mac trong cong tac boi thuong, giai phong mat bang dang gay buc xuc trong du luan xa hoi, anh huong xau den on dinh san xuat, doi song cua nhan dan o nhieu noi, lam cham tien do trien khai nhieu du an dau tu va gay lang phi dat dai. Hien tuong vi pham phap luat ve dat dai con nhieu, nhat la trong viec boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat.

De tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, khac phuc co hieu qua nhung yeu kem neu tren, Thu tuong Chinh phu yeu cau:

1. Bo Tai nguyen va Moi truong chu tri, phoi hop voi cac Bo, nganh lien quan tiep tuc ra soat, de xuat sua doi, bo sung, hoan thien he thong phap luat ve dat dai, dac biet chu trong cac quy dinh ve quy hoach, ke hoach su dung dat; ve giao dat, cho thue dat, cho phep chuyen muc dich su dung dat; ve boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat; ve quyen va nghia vu cua nguoi su dung dat trong khu vuc phai chuyen doi muc dich su dung dat hoac phai thu hoi de thuc hien du an dau tu theo quy hoach.

2. Bo Ke hoach va Dau tu chu tri, phoi hop voi Bo Tai nguyen va Moi truong, Bo Xay dung ra soat cac quy dinh ve quy hoach phat trien kinh te-xa hoi, quy hoach su dung dat, quy hoach xay dung de thong nhat de xuat viec sua doi, bo sung theo huong lam ro pham vi cua tung loai quy hoach va moi quan he giua cac loai quy hoach, khac phuc su chong cheo, thieu thong nhat va thieu dong bo giua cac loai quy hoach.

3. Bo Ke hoach va Dau tu, Bo Xay dung, Bo Giao thong Van tai va cac Bo, nganh lien quan co trach nhiem ra soat cac quy hoach, du an co su dung dat, nhat la quy hoach cac khu cong nghiep, khu che xuat, khu kinh te, khu cong nghe cao, khu do thi moi, he thong giao thong va cac cong trinh ha tang ve van hoa, xa hoi co quy mo lon, trinh Thu tuong Chinh phu quyet dinh dieu chinh cho phu hop.

4. Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong theo tham quyen co trach nhiem:

a) Ra soat, sua doi, bo sung va hoan thien cac van ban quy dinh, huong dan cu the ve quan ly dat dai, ve gia dat, ve van dung thuc hien chinh sach boi thuong, ho tro, giai quyet viec lam va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat cho phu hop voi tinh hinh thuc te cua dia phuong;

b) Chi dao viec lap, dieu chinh, phe duyet quy hoach su dung dat den nam 2010 va ke hoach su dung dat 5 nam (2006-2010) cua cap huyen va cap xa, bao dam hoan thanh trong quy II nam 2007. Khuyen khich su dung cac don vi tu van co trinh do chuyen mon, nghiep vu cao de nang cao chat luong, tinh kha thi cua phuong an quy hoach;

c) Ra soat, xu ly cac quy hoach co su dung dat theo quy dinh tai khoan 3, Dieu 29 cua Luat Dat dai nam 2003. Can danh gia tung quy hoach dang bi coi la "treo" va xu ly theo cac huong sau:

- Nhung quy hoach co the thuc hien som thi tap trung nguon luc de thuc hien ngay, khong de keo dai;

- Nhung quy hoach xet can nhung truoc mat chua co kha nang thuc hien duoc thi dieu chinh moc thoi gian thuc hien quy hoach;

- Nhung quy hoach khong hop ly, khong co tinh kha thi thi phai quyet dinh huy bo ngay;

- Cong bo cong khai tren cac phuong tien thong tin dai chung viec dieu chinh, huy bo quy hoach.

Viec xu ly theo cac huong neu tren phai hoan thanh truoc ngay 30 thang 6 nam 2007 theo quyet dinh cua Quoc hoi tai Nghi quyet so 57/2006/QH11 ngay 29 thang 6 nam 2006 ve ke hoach su dung dat 5 nam 2006-2010 cua ca nuoc. Sau thoi han do, neu dia phuong nao con tinh trang quy hoachg "treo" thi Chu tich Uy ban nhan dan tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong dia phuong do phai chiu tranh nhiem.

d) Bai bo va cham dut ngay viec tuy tien dat ra cac quy dinh trai phap luat nham han che quyen cua nguoi su dung dat trong vung co quy hoach. Khi cong bo ke hoach thu hoi dat co cong trinh, nha o de thuc hien quy hoach phai dong thoi cong bo ke hoach tai dinh cu gan voi giai quyet viec lam, on dinh doi song cua nguoi co dat bi thu hoi;

d) Ra soat, xu ly cac du an co su dung dat theo quy dinh tai khoan 12 Dieu 38 cua Luat Dat dai nam 2003. Don doc viec su dung dat cua cac chu dau tu. Kien quyet thu hoi dat cac du an ma chu dau tu khong co kha nang thuc hien de giao hoac cho thue doi voi to chuc, ca nhan co nang luc va co nhu cau ve dat dai de thuc hien du an dau tu;

e) Thuc hien dung chinh sach boi thuong, ho tro, giai quyet viec lam va tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat, bao dam on dinh doi song cua nguoi co dat bi thu hoi. Phat huy vai tro cua To chuc phat trien quy dat trong viec chu dong giai phong mat bang sau khi quy hoach duoc co quan nha nuoc co tham quyen xet duyet, tao san quy dat cho nha dau tu. Khac phuc co hieu qua tinh trang ach tac, keo dai viec giai phong mat bang;

g) Chan chinh cong tac giao dat, cho thue dat, dac biet phai xem xet ky nhu cau su dung dat, hieu qua va tinh kha thi cua du an, kha nang thuc su cua nha dau tu truoc khi quyet dinh giao dat, cho thue dat.

5. Bo Tai nguyen va Moi truong, Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho truc thuoc Trung uong thuong xuyen kiem tra viec thuc hien quy hoach, ke hoach su dung dat; viec thu hoi dat, giao dat, cho thue dat; viec boi thuong, ho tro, tai dinh cu khi Nha nuoc thu hoi dat de ngan chan kip thoi cac vi pham.

Bo Tai nguyen va Moi truong co trach nhiem theo doi, kiem tra viec thuc hien va dinh ky bao cao Thu tuong Chinh phu tinh hinh thuc hien Chi thi nay./.

THU TUONG

(Da ky)

Nguyen Tan Dung

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: Nguyen Tan Dung, Bo Tai nguyen va Moi truong, Thanh pho truc thuoc Trung uong, ke hoach su dung dat, quy hoach su dung dat, du an dau tu, thu tuong chinh phu, Uy ban Nhan dan, tai dinh cu, nuoc thu hoi, tinh kha thi, luat dat dai, thuc hien, cong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Chỉ thị về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Chỉ thị về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu

Nhan xet, hay lien he ve tin Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Chi thi ve tang cuong quan ly su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0