Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc
Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh trinh bay to trinh truoc Quoc hoi.

Sang 7/11, Quoc hoi lam viec tai hoi truong, nghe To trinh cua Chinh phu ve cac du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc; du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc; du an Luat hoat dong Chu thap do va cac bao cao tham tra cac du an luat nay.

Mo dau phien hop, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh, thua uy quyen cua Thu tuong Chinh phu, trinh bay to trinh du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc. Theo do, trong thoi gian qua, Quoc hoi, Uy ban thuong vu Quoc hoi, Chinh phu da ban hanh mot so van ban quy pham phap luat co lien quan den trung mua, trung dung tai san.

Tuy nhien, cac van ban quy pham phap luat hien hanh moi chi quy dinh mot so noi dung co lien quan den tai san thuoc doi tuong trung mua, trung dung; tham quyen quyet dinh trung mua, trung dung va cac truong hop duoc thuc hien trung mua, trung dung; con nguyen tac, hinh thuc quyet dinh, trinh tu thu tuc thuc hien; co che thanh toan va xu ly vi pham chua duoc quy dinh cu the. Do vay, viec ban hanh Luat trung mua, trung dung tai san la thuc hien quy dinh cua Hien phap va gop phan vao viec hoan thien he thong phap luat cua Nha nuoc trong dieu kien phat trien kinh te thi truong dinh huong XHCN o nuoc ta; dong thoi dap ung yeu cau ve tai san trong truong hop that can thiet vi ly do quoc phong, an ninh va vi loi ich quoc gia ma cac bien phap huy dong khac khong dap ung duoc cung nhu gop phan dam bao quyen, loi ich hop phap cua to chuc, ho gia dinh, ca nhan, cong dong dan cu doi voi tai san thuoc quyen so huu, quyen su dung hop phap, tao moi truong thuan loi de thu hut dau tu trong va ngoai nuoc.

Du thao Luat Trung mua, trung dung tai san gom 5 Chuong, 52 Dieu., duoc xay dung tren cac nguyen tac: Viec trung mua, trung dung tai san phai duoc thuc hien cong khai, minh bach va khi co quyet dinh cua nguoi co tham quyen. Nha nuoc chi thuc hien viec trung mua, trung dung tai san trong truong hop that can thiet vi ly do quoc phong, an ninh va vi loi ich quoc gia. Nguoi co tai san trung mua, trung dung phai chap hanh quyet dinh trung mua, trung dung tai san cua nguoi co tham quyen. Viec quan ly, su dung tai san trung mua, trung dung phai dung muc dich, tiet kiem va co hieu qua...

Bao cao tham tra du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc, do Chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi Nguyen Van Thuan trinh bay da tan thanh voi viec ban hanh Luat trung mua, trung dung tai san cung voi nhung quan diem, nguyen tac neu tren. Luat trung mua, trung dung tai san la tiep tuc cu the hoa quy dinh tai Dieu 23 cua Hien phap nam 1992. Qua thao luan, da so thanh vien Uy ban Phap luat cung dong y ten goi cua du an Luat do Chinh phu trinh, cho rang ten goi nay la phu hop voi pham vi dieu chinh va nhung noi dung co ban cua du an Luat. Ten goi nay cua du an Luat cung phu hop voi quy dinh cua Hien phap ve the thuc trung mua, trung dung tai san cua ca nhan, to chuc.

Ngoai To trinh ve du an Luat the thuc trung mua, trung dung tai san ca nhan, to chuc, Bo truong Bo Tai chinh Vu Van Ninh con trinh bay to trinh du an Luat quan ly va su dung tai san nha nuoc. To trinh cho biet, tren co so quy dinh cua Hien phap va xuat phat tu yeu cau thuc te can quan ly tot de phat huy hieu qua nguon luc to lon ve tai san nha nuoc, trong thoi gian qua, Quoc hoi, Uy ban Thuong vu Quoc hoi, Chinh phu da tap trung ban hanh va to chuc thuc hien nhieu van ban quy pham phap luat co lien quan de quan ly, su dung tai san nha nuoc, dem lai cac ket qua quan trong nhu xay dung va ban hanh duoc mot he thong van ban quy pham phap luat ve quan ly, su dung tai san nha nuoc, nho do, cong tac quan ly, su dung tai san nha nuoc tung buoc di vao ne nep, ky cuong, cong khai va co hieu qua; Nha nuoc da thuc hien kiem ke nam duoc tong quan ve so luong, gia tri va co cau phan bo su dung tai san nha nuoc trong khu vuc hanh chinh su nghiep va tai san nha nuoc trong cac doanh nghiep; xuat phat tu thuc te su dung tai san nha nuoc, dac biet la nha, dat con nhieu lang phi, tu nam 2001 Chinh phu da chi dao thuc hien ra soat, sap xep lai nha, dat tren dia ban thanh pho Ho Chi Minh, tu do mo ra thuc hien tren ca nuoc.

Ngoai ra, nhiem vu quan ly nha nuoc ve tai san nha nuoc giua Chinh phu va chinh quyen dia phuong cac cap; giua cac co quan co chuc nang quan ly tai san nha nuoc ve tai san nha nuoc va cac co quan, don vi duoc giao quan ly su dung tai san nha nuoc da duoc phan cap; dong thoi xac dinh ro tham quyen, trach nhiem cua tung cap trong quan ly, trach nhiem cua tung don vi trong su dung tai san.

Tuy nhien, ben canh ket qua da dat duoc, cong tac quan ly tai san nha nuoc cung con nhieu ton tai, yeu kem nhu he thong phap luat ve quan ly doi voi mot so linh vuc tai san con chua day du, thieu dong bo, chua dieu chinh bao quat het cac quan he ve tai san trong kinh te thi truong. Mot so linh vuc quan trong nhu tai san nha nuoc tai cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, cac to chuc, hoi, doan the chua co luat dieu chinh ma hien dang quan ly bang cac quy dinh duoi luat; vi the, tinh phap ly chua cao, anh huong den hieu luc, hieu qua quan ly nha nuoc ve tai san. Tinh trang su dung tai san nha nuoc sai muc dich, sai tieu chuan, dinh muc, che do, lang phi van con xay ra o mot so linh vuc, mot so don vi, dia phuong; viec chap hanh chinh sach phap luat ve quan ly, su dung tai san nha nuoc cua cac doi tuong truc tiep su dung tai san chua nghiem, con tinh trang doi pho. Che tai xu ly cac sai pham trong linh vuc nay con yeu, thieu va chua dong bo, to chuc xu ly chua kien quyet va thieu kip thoi dan den hieu qua thap, chua du suc day lui cac tieu cuc, that thoat trong quan ly, su dung tai san nha nuoc...

Bao cao tham tra cua Uy ban Phap luat do Chu nhiem Uy ban Phap luat cua Quoc hoi Nguyen Van Thuan trinh bay cung the hien su tan thanh voi Chinh phu ve su can thiet phai som ban hanh Luat quan ly, su dung tai san nha nuoc va cho rang quan ly, su dung tai san nha nuoc la mot van de quan trong, co vai tro quyet dinh trong viec thuc hien nhung chu truong, chinh sach cua Dang va Nha nuoc, gop phan bao dam thuc thi phap luat thuc hanh tiet kiem chong lang phi va phong, chong tham nhung. Ben canh do, Uy ban Phap luat nhan manh day la mot du an Luat co nhieu noi dung phuc tap, du thao Luat nang ve cac bien phap quan ly, chua the hien ro cac noi dung su dung, khai thac tai san nha nuoc. Dong thoi, trong cac quy dinh ve quan ly lai chua phan dinh duoc mot cach ro rang giua quan ly nha nuoc ve tai san va quan ly, su dung tai san. Vi vay, Uy ban Phap luat da de nghi co quan trinh du an, tren co so tong ket viec quan ly, su dung tai san nha nuoc trong thoi gian qua, bao cao so lieu cap nhat ve tong gia tri tai san hien nay, dac biet la thuc trang quan ly, su dung tai san nha nuoc dang do cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep cong lap, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri - xa hoi, don vi vu trang nhan dan quan ly, su dung; so lieu cu the ve tai san nha nuoc hien dang duoc giao cho cac to chuc xa hoi, to chuc xa hoi - nghe nghiep va cac to chuc khac quan ly, su dung de cac dai bieu Quoc hoi co them co so thao luan, cho y kien ve du an Luat nay.

Cung trong sang nay, Quoc hoi da nghe Chu tich Hoi Chu thap Do Viet Nam Tran Ngoc Tang trinh bay To trinh ve du an Luat hoat dong chu thap do. To trinh cho rang, viec ban hanh luat hoat dong chu thap do la can thiet, gop phan the che hoa duong loi cua Dang ve hoat dong chu thap do o nuoc ta, phat huy vai tro cua Hoi Chu thap do Viet Nam trong hoat dong nhan dao, chan chinh cac hoat dong nhan dao, tung buoc hoan thien, tien toi xay dung Luat chung dieu chinh cac hoat dong nhan dao, dong thoi khang dinh cam ket cua Viet Nam thuc thi cac Cong uoc ma Viet Nam tham gia, thuc day tien trinh mo rong quan he, hop tac quoc te cua Viet Nam trong linh vuc nhan dao.

Du thao Luat gom 9 chuong, 48 dieu, quy dinh cac noi dung co ban ve hoat dong cuu tro khan cap va tro giup nhan dao; huy dong, tiep nhan, quan ly va su dung cac nguon luc cho hoat dong chu thap do; hop tac quoc te ve hoat dong chu thap do va trach nhiem cua co quan Nha nuoc trong hoat dong chu thap do.

Theo To trinh, hien nay Viet Nam chua co van ban phap quy nao quy dinh cu the viec to chuc, ca nhan Viet Nam hoat dong chu thap do o nuoc ngoai va to chuc, ca nhan nuoc ngoai hoat dong chu thap do o Viet Nam. Hoat dong chu thap do duoc coi la mot bo phan quan trong trong cac hoat dong nhan dao, do Hoi Chu thap Do to chuc thuc hien hoac phoi hop to chuc thuc hien theo nguyen tac tu nguyen, khong vu loi.

Duoc biet tu nam 1987 den nay, Hoi Chu thap Do da van dong duoc hon 8.000 ty dong phuc vu cho cac hoat dong nhan dao. Giai doan 2001-2006, cac cap bo Hoi da van dong xay dung, sua chua gan 20 ngan nha tinh nghia "Chu thap do"; day nghe va tao viec lam cho gan 40 ngan nguoi khuyet tat; to chuc 2098 lop hoc tinh thuong cho 44.523 tre em khuyet tat; van dong cap the bao hiem y te cho 163.700 nguoi ngheo, kham benh phat thuoc mien phi cho gan 6,5 trieu nguoi ngheo, ho tro hon 40 ngan ho gia dinh ngheo von phat trien san xuat; van dong hien mau nhan dao hang trieu don vi mau; van dong, ho tro nan nhan chat doc da cam hon 450 ty dong...

Trong bao cao tham tra Luat hoat dong chu thap do, Chu nhiem Uy ban cac van de xa hoi cua Quoc hoi Truong Thi Mai cho biet, tuy van con y kien khac nhau ve su can thiet ban hanh Luat hoat dong chu thap do, song Uy ban ve cac van de xa hoi tan thanh voi cach dat van de cua Ban soan thao trong To trinh Quoc hoi. Hien nay cac quy dinh phap luat lien quan den hoat dong chu thap do tuy da co nhung van la cac van ban duoi luat, quy dinh rai rac, thieu chinh sach phu hop nen viec co mot van ban thong nhat gop phan the che hoa duong loi cua Dang va Nha nuoc, tao hanh lang phap ly cho hoat dong chu thap do, bao ho cac hoat dong chu thap do theo thong le quoc te va cac cong uoc quoc te ma Viet Nam tham gia la can thiet.

Cung ngay, cac dai bieu Quoc hoi con nghe To trinh va bao cao tham tra ve cac du an Luat Nang luong nguyen tu va du an Luat ban hanh Van ban quy pham phap luat.

H.T

Viet Bao

Comment :Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Need to increase management and asset exploitation State
Vietnam, Vu Van Ninh, Nguyen Van Thuan, according to the Law on Energy, Truong Thi Mai, Legal Documents, Standing Committee for National Society, minister of finance, social issues, state property, the Red Cross, personal property, activities, in time, compulsory purchase, n
Morning 7/11, Congress made work in the hall, hearing the Government's Bill on the modalities of compulsory purchase or requisition private property, organizational management and bill the property using State Signature Law Project activities Red Cross and the evaluation report ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cần tăng cường quản lý và khai thác tài sản Nhà nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cần tăng cường quản lý và khai thác tài sản Nhà nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Can tang cuong quan ly va khai thac tai san Nha nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0