Can nang ti trong dau tu cho nong thon

Can nang ti trong dau tu cho nong thon

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Can nang ti trong dau tu cho nong thon

Mot phien hop Quoc hoi. Anh VNN

Sang nay, QH tiep tuc thao luan tai hoi truong ve tinh hinh thuc hien cac chinh sach ho tro phat trien nong nghiep, kinh te nong thon.

>> Trach nhiem ca nhan nguoi dung dau

>> “Nguoi dung dau phai co quyen bo nhiem, cach chuc...”

Phien thao luan hom nay co su tham du cua doan dai bieu chinh phu Mong Co nhan dip chuyen vieng tham Viet Nam.

Theo cac dai bieu, de phat trien tot chuong trinh 5 trieu ha rung, nong nghiep phai gan voi kinh te, so trang trai nam nay gap 4 lan nam 2000, nhung thieu co che chinh sach khuyen khich chu trang trai phat trien o cac vung kho khan, giup chu trang trai dinh huong, tim kiem thi truong, ho tro trang trai tim dau ra, ho tro ve gia. Mat khac, phai cung cap thong tin cho huyen, tinh quan ly.

Dac Lac: can kip cong trinh thuy loi

DB Hluoc Ntor (Dac Lac): ti le ho ngheo o Dac Lac la 27% (so lieu moi), de nghi dau tu xay dung cong trinh thuy loi vi con so nay o Dac Lac rat thap, co nuoc moi de dang tinh toan cai cach, thay doi cay trong vat nuoi, cac bai toan kinh te xoa doi giam ngheo.

Du dau tu nhieu cho cong trinh thuy loi nhung so luong rung mat moi nam van rat nhieu. De nghi co giai phap manh me quyet liet trong viec trien khai nghi dinh 200/2004 ve quan ly rung.

Chinh sach cho vay xoa doi chua hop thuc te, muc cho vay it, thoi han ngan chua phu hop thuc te nen ba con vay von hoat dong khong hieu qua.

10 giai phap chinh phu dua ra de phat trien nong nghiep khong de cap den xoa doi giam ngheo dinh canh dinh cu, ma phan lon ho ngheo thuong nam trong ba con dan toc di canh di cu. Thoi gian qua xay dung xoa doi giam ngheo nhung chua tong ket danh gia hoat dong nay.

Cac nha may duong khong du nguyen lieu nhung can bo cua nha may lai cau ket voi tu nhan de ep gia nong dan khien nong dan bat man, khong tiep tuc trong mia nua.

Nong dan dang phai tu cung cap giong

DB Nguyen Thi Anh Tuyet (Quang Ngai): tu 2001 den 2005, dau tu cho nong nghiep 10 ngan ti, nhung phan dau tu cho nong dan rat it, va dau tu cua nuoc ngoai con it hon, nen chua khuyen khich nong thon phat trien duoc.

San xuat lua cung ung giong cho nong dan chua du, nong dan phai tu cung cap giong dan den giong kem, ke ca trong nuoi bo, nguon cung cap giong bo cung kho khan nen nguoi dan khong co nguon giong hieu qua cua bo lai, bo nhap.

Nha nuoc khong co chinh sach ho tro cay lua cho nong dan de nguoi dan lam nong nghiep nang suat cao.

Theo DB, can phai danh gia lai chinh sach trong moi 5 trieu ha rung, hien nay chinh sach nay khong dong bo. Chua co ke hoach trien khai cu the, hau het la pha rung tu nhien, trong rung kinh te, nguoi nong dan phai pha rung trong mi… de co thu nhap.

Viec keo dien duoc nha nuoc rat quan tam, o thanh pho nha nuoc dau tu cho ha tang nhung o nong thon muc dau tu nay chua cao, nhieu dia phuong nguoi dan phai dong gop tien de keo dien ve dung.

De nghi mien giam thuy loi phi cho nong dan

DB Pham Thi Thu Hoa (Thai Binh): de nghi quoc hoi nang ti trong dau tu cho nong thon len 24% ngan sach vi khoang cach nong thon, thanh thi ngay mot cach xa. Chinh sach cho vay va tra no hien nay chua hop ly, xem xet mien giam thuy loi phi cho nong dan vi muc thu nay hien con qua cao, neu khong mien toan bo thi mien theo lo trinh tung buoc. De nghi co chinh sach bao ho cho nong dan khi gap rui ro, mat mua, thien tai.

Chinh sach khuyen nong khuyen ngu con co nhieu bat cap, cham sua doi Nghi dinh 13 Chinh phu, ma nghi dinh nay khong duoc trien khai, mac du da co nghi dinh 56 thay the nhung van chua co thong tu huong dan, trong tuong lai de nghi phai co phap lenh khuyen nong.

Can bo khuyen nong o co so con qua it, khong co chinh sach cho cac nhan vien nay, chua co truong lop dao tao can bo chinh quy, de nghi cac truong phai co khoa dao tao can bo khuyen nong, va phai co chinh sach dao tao lai can bo.

DB noi co can bo nuoc ngoai sau khi di thuc te da nhan xet: "Toi ra ngoai dong ruong thay toan phu nu lam nhung khi vao phong hop tap huan lai thay toan nam gioi, nguoi truc tiep lam nong khong duoc tap huan”.

Cac hop tac xa mang tinh dac thu, chua gan yeu cau kinh doanh dan den thua lo.

Dien ve nong thon qua kho khan

DB Dinh Thi Thao (Hoa Binh): Chua co chinh sach huu hieu de phat trien kinh te nong nghiep nong thon, von dau tu nuoc ngoai chi dat 7,3% so voi dau tu ca nuoc, con so nay rat thap.

Nhu cau von dau tu phat trien giao thong nong thon rat cao, nhung nhieu cong trinh chat luong chua tot, nhieu cong trinh phai vay von lam truoc dan den no dong trong dau tu ha tang cao. Dien ve nong thon kho khan, chat luong khong dat, pho bien tinh trang phai “an den ngu dien”.

Cac cong trinh thuy loi chi duoc tap trung xay dung cac cong trinh moi, chua tap trung tu bo cong trinh cu, cong trinh nho dan den lang phi khong khai thac duoc cac cong trinh da co san, cong trinh dau tu chua dong bo, xuong cap khong co kinh phi tu bo kha pho bien.

Cho nong thon, ngan sach nha nuoc xay dung cho nong thon kha, ve co ban con tam bo, chua thuan tien cho nong dan va doanh nghiep, chua tao thanh trung tam giao dich. Ho tro xay dung cho o mien nui la can thiet, de nghi ngan sach co khoan rieng de phat trien cho o mien nui.

Ngan sach nha nuoc can tap trung dau tu cho cac ha tang co hieu qua, co chinh sach dau tu von cho cac vung dac biet kho khan, mat khac co chinh sach thue dac biet cho cac nha dau tu vao khu vuc nong thon.

Ho tro cho kinh doanh dien mien nui

DB Nguyen Thi Thuy Mi (Quang Tri) kien nghi ve quan ly dieu hanh cac chuong trinh muc tieu, can phan cap quan ly cho dia phuong, de nghi tap trung vao mot dau moi de quan ly chat che. DB cung cho rang de nghi dao tao bai ban can bo quan ly la thieu kha thi vi doi ngu can bo quan ly nay luon bien dong, nen giao cho cac trung tam day nghe dao tao.

DB Trinh Thi Nga (Binh Phuoc): con mot so van de can giai quyet trong thoi gian toi: nong nghiep, san xuat nong san con yeu kem, hieu qua thap, do vay chat luong san pham va nang suat con thap.

DB Nguyen Ngoc Hai (Binh Thuan): Ca nuoc co 12 trieu ha dat trong co the khai thac thanh dat nong nghiep chua duoc khai thac. 9,3 trieu ha rung hien co nang suat kem so voi cac nuoc khac, thuy nong chi su dung 30% tren 2 trieu ha mat nuoc. Tren 20 nam qua, tinh binh quan moi nam thiet hai tren 2 trieu USD.

DB de nghi Chinh phu trong thoi gian toi phai ra soat lai cac cong trinh thuy loi o mien trung va Tay Nguyen, mac du tiem nang o day rat lon nhung nguoi dan lai kho khan va luon dung truoc thien tai, de nghi cai tao, xay dung cac cong trinh giao thong quan trong. Tang muc ho tro dau tu chuong trinh 134 va 135, phai co su chi dao thong nhat tu tren, tang muc dau tu cho ha tang.

De nghi Chinh phu va bo nong nghiep phai co bien phap giam dien tich rung dac dung va rung phong ho, can dieu chinh trong khau quy hoach de tang hieu qua kinh te. Tinh trang lan chiem rung hien nay rat nong bong, nhat la sau khi co quy dinh moi cua luat dat dai cho phep chuyen nhuong dat nong nghiep.

DB Nguyen Dinh Quang (Tuyen Quang): Can co buoc di thich hop, dau tu tap trung cho chuong trinh cu the, can doi von, tranh y lai trong cho dau tu cua nha nuoc, can tang ti trong dau tu tu 15, 17% hien nay len 25, 30%, thuc hien ho tro nha nuoc cho dau tu vao giao thong, nuoc sinh hoat, can doi von hang nam de thuc hien co hieu qua hon.

Mo rong ho tro thon ban thuoc dien kho khan, tiep tuc dau tu cho cac xa da hoan thanh chuong trinh 135 them khoang 2 den 3 nam tiep theo va co chinh sach thuong cho cac xa nay. Tang suat dau tu cho trong rung phong ho len 6 trieu/ha vi muc 4 trieu hien nay qua thap, thuc te can phai dau tu tu 8 den 10 trieu.

Phai dau tu xay dung cac nha may che bien nong, lam san trong vung nguyen lieu. De nghi khan truong dap ung nhu cau san xuat cua nong dan trong viec cung cap giong.

Tra gia vi dau tu khong dong bo

DB Duong Thi Loi (Bac Giang) cho rang quy hoach, ke hoach dau tu cho vung san xuat hang hoa xuat khau chua dong bo nen hieu qua chua cao, nhieu bai hoc dat gia nhung chua rut ra kinh nghiem, vi du nhu viec trong o at ho tieu, ca phe, roi chat bo. Can co chinh sach tam vi mo ve giong cay trong vat nuoi, dao tao nguon nhan luc, ha tang co so… de phat trien kinh te nong thon.

Chinh sach ho tro doanh nghiep tao thuong hieu, nhan hieu san pham, hang hoa, van de nang cao chat luong, dang ky bao ve thuong hieu doi voi nguoi nong dan rat kho khan, can su ho tro cua nha nuoc.

Nong dan kho vi san xuat tu phat

DB Dang Van Xuong (Long An): Dau tu cho nong nghiep nong thong chua tuong xung voi vi the nen kinh te quoc dan tu cap trung uong den co so.

Co nhieu de tai nghien cuu khoa hoc duoc ung dung, he thong khuyen nong hinh thanh tu trung uong den co so da cai thien doi song nong thon, nhung nhung con so nay chua thuc te, dong bang song Cuu Long moi chi co 30% duoc su dung giong lua co xac nhan con lai phan lon su dung lua thit lam lua giong dan den tinh trang lan tap cao, thoai hoa giong, nang suat khong cao.

Phai lam tot hon cong tac quy hoach, cap nhat quy hoach. Han che toi da san xuat tu phat dan den nhieu rui ro, hau qua kho luong, canh tranh khong lanh manh trongkhau tieu thu san pham

De nghi quan tam den thuy loi, giao thong, thoat lu cua dong bang song Cuu Long, co chinh sach khuyen khich tham gia dau tu phat trien kinh te nong thon tu chinh sach nha nuoc

Dau tu co trong diem, chu y cac vung kinh te dong luc, nganh mui nhon, dac biet o cac vung dong bang song Cuu Long, nganh thuy san.

Can khac phuc viec phan cap cho dia phuong, nguon von Bo om nhieu nhung cac dia phuong con thieu, de nghi TU tang cuong kiem tra. Can thuc hien tot hon quyet dinh 80 cua Chinh phu ve tieu thu san pham, chinh sach binh on gia cua nha nuoc danh cho doanh nghiep thi nong dan khong duoc huong loi.

Nong dan bi thu hoi dat can nhieu viec lam moi

DB Bui Thi Trung Ha (Ha Nam): Chinh sach thu hoi dat cua nong dan de xay dung do thi dung nhung chua chua ho tro nong dan mat dat co viec lam moi, chua quan tam dung muc den lang nghe thu cong nghiep, lang nghe truyen thong.

De nghi giam thuy loi phi cho nong dan tien toi mien toan bo; Mien thue nhap khau voi 1 so vat tu thiet yeu nhu thuoc tru sau; Ra soat bo sung chinh sach thue; Han che, khac phuc tinh trang nong dan mat dat, tao viec lam cho nong dan; Ho tro viec xay dung co so ha tang cho cac cuc nong nghiep doanh nghiep vua va nho o nong thon; Can tang ngan sach nha nuoc cho nong thon tu 25 den 30%, tang cuong ngan sach vao cong tac dau tu nghien cuu giong moi cho cay trong vat nuoi; De nghi som co thong tu huong dan nghi dinh 88/2005 ve quan ly hop tac xa.

Phai tong ket cac chuong trinh

DB Vu Ngoc Cu (Lao Cai): de nghi Chinh phu som so ket tong ket cac chuong trinh da thuc hien vua qua, ke ca cac mat yeu kem de co chu truong dau tu cho nong thon thiet thuc, hieu qua. De nghi nang ty trong dau tu tu ngan sach nha nuoc cho nong thon, dac biet la cac chuong trinh 135, 173 186… de dat duoc cac muc tieu da de ra.

Muc giao khoan 50 ngan/ha cho khoanh nuoi bao ve rung la qua thap va giao cho tinh chi ngan sach nay la bat hop ly. Muc giao khoan 4 trieu/ 1ha trong trong moi rung la rat thap. De nghi trien khai Luat Dien luc, nhat la chuong quy dinh ve dien cho mien nui. Can tich cuc phan cap cho dia phuong nhung chuong trinh truc tiep de tranh tieu cuc.

Nghiem thu de tai khoa hoc voi va

Theo DB Nguyen Van Phat (Thanh Hoa), con 1 so ket qua nghien cuu khoa hoc chat luong thap nhung cac co quan nghien cuu lai voi va nghiem thu va trien khai ung dung vao thuc te nen hieu qua thuc te khong cao, nong dan trien khai gap nhieu kho khan, viec trien khai Luat khoa hoc cong nghe da co hieu luc tu 2002 con cham.

De nghi chinh phu tang cuong thanh tra kiem tra hoat dong dau tu cho nghien cuu cong nghe

Nong nghiep hang hoa phai thay cho xoa doi giam ngheo

DB Huynh Minh Hoang (Bac Lieu) nhan xet: Nhung han che cua chinh sach la do dau tu cho ha tang chua theo kip san xuat, dau tu cho giong chua dap ung thuc te. DB de nghi dua muc tieu hinh thanh nen nong nghiep hang hoa thay cho muc tieu xoa doi giam ngheo. Tao moi lien ket bon nha, san xuat gan voi quy hoach su dung dat. Can phan tich lam ro viec thuc hien dau tu phat trien nong nghiep nong thon, nhat la thuy loi, tap trung vao cac vung nuoi tom trong diem.

Chuong trinh mia duong, theo DB de thanh cong phai xu ly dong bo tu san xuat den tieu thu, phai xac dinh vung trong mia, xay dung nha may va tieu thu. Chuong trinh danh bat xa bo chua hieu qua do hoat dong cua nha nuoc chi dung o viec cho vay von dong moi tau thuyen chua co cac cong trinh nghien cuu nguon loi thuy san

DB Nguyen Van Hop (Hai Duong) cho rang viec phong chong lut bao, he thong de dieu o mien Bac duoc coi trong dung muc, nhung he thong cong duoi de de cung cap nuoc cho tuoi tieu chua duoc chu trong. Tinh rieng Hai Duong, de nang cap he thong nay phai dau tu 200 ty tu nay den 2010.

Chieu nay, sau khi nghe Tong Thu ky Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Huynh Dam doc bao cao tong hop cac kien nghi cua cu tri, ket qua giai quyet kien nghi cua cu tri, Quoc hoi se bat dau phien dau tien chat van cac thanh vien Chinh phu.

Du kien, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung, Chanh an Toa an Nhan dan Toi cao Nguyen Van Hien cung 8 Bo truong thanh vien Chinh phu se tra loi chat van truoc Quoc hoi.

HONG NHUNG

* Y kien ban doc: Dau tu cho nong thon khong chi la kinh phi

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI

Comment :Can nang ti trong dau tu cho nong thon
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Can nang ti trong dau tu cho nong thon bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Can nang ti trong dau tu cho nong thon ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Can nang ti trong dau tu cho nong thon ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Need to raise the proportion of investment in rural areas
Dak Lak, Cuu Long, irrigation , poverty reduction, agricultural development, irrigation charge of state investments and policies, rural farmers, suggestions, programs, forest
This morning, the National Assembly to continue the discussion in the hall on the implementation of policies to support agricultural development, rural economy ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cần nâng tỉ trọng đầu tư cho nông thôn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cần nâng tỉ trọng đầu tư cho nông thôn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Can nang ti trong dau tu cho nong thon

Nhan xet, hay lien he ve tin Can nang ti trong dau tu cho nong thon co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Can nang ti trong dau tu cho nong thon de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0