Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen

Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen
Quang canh Dai hoi (anh: Q.T)

Ngay 19/4, ngay lam viec thu hai, buoi sang cac dai bieu tiep tuc thao luan o doan ve cac van kien va gop y cho du thao Quy che bau cu Ban Chap hanh Trung uong khoa X. Trong cac buoi thao luan tai doan chieu ngay 18/4 va sang 19/4, da co hon 1.200 luot dai bieu phat bieu y kien. Khong khi thao luan soi noi, lien tuc va co tranh luan. Hau het cac y kien thong nhat cao voi noi dung cac van kien va cho rang cac van kien duoc chuan bi cong phu, dan chu, noi dung the hien tinh chien dau, tinh tong ket cao.

Chieu ngay 19/4, Dai hoi lam viec tai hoi truong, thao luan cac van kien Dai hoi. Dong chi Nguyen Van An, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi, thay mat Doan Chu tich dieu hanh phien hop. Tai phien hop da co 10 dai bieu thuoc cac doan phat bieu tham luan tai hoi truong voi cac chuyen de, noi dung phong phu, sau sac.

Ly luan chua ngang tam thuc tien

"Con khong it nhung van de ly luan, ca ly luan ve kinh te thi truong dinh huong XHCN, lien quan toi co cau kinh te, che do so huu, co che quan ly... cung nhu ly luan ve chinh tri, ve Dang Cong san cam quyen, Nha nuoc phap quyen, he thong chinh tri, xa hoi dan su... ma chung ta can tiep tuc nghien cuu de lam sang to. Su phat trien cua thuc tien va su nang cao khong ngung nang luc tu duy ly luan cua Dang, trinh do nhan thuc cua xa hoi, nhat la gioi ly luan se tung buoc gop phan lam sang to va dem lai loi giai day du, thau dao hon nhung van de do. Tren tinh than cua doi moi, nhin thang vao su that, noi ro su that, chung ta can thang than nhan ro rang, ly luan ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi nhu hien nay cua chung ta van chua ngang tam nhung doi hoi cua thuc tien cach mang, cua yeu cau phat trien va hien dai hoa xa hoi.

Danh gia nhung luan diem cua cac nha kinh dien von dung dan, chinh xac, hop ly o thoi ky lich su truoc day khi cac ong de xuong nhung ngay nay thuc tien bien doi, da khong con phu hop nua, doi hoi phai co nhung nhan thuc, nhung phat trien moi. Can nghien cuu voi tinh than phe phan de thay co nhung luan diem ma cac nha kinh dien neu ra nhung ngay tu dau da khong dung va chinh cac nha kinh dien cung da co dieu chinh ma ngay nay chung ta can phai nhan ro, can tu giai phong tu duy va tu tuong cua chinh minh de phat trien moi chu khong le thuoc."

(Tham luan cua dai bieu Nguyen Van Sau, Pho giam doc Hoc vien chinh tri QG Ho Chi Minh - Doan dai bieu co quan Trung uong)

Nen hanh chinh cua chung ta dang co nguy co tut xa hon so voi nhieu nuoc trong khu vuc va tren the gioi

"Cai cach hanh chinh con cham, hieu qua thap. Bo may hanh chinh cong kenh, tinh chuyen nghiep thap, dau an cua co che bao cap, dac biet la co che "xin - cho" con kha nang ne. Thu tuc hanh chinh tren nhieu linh vuc con gay tro ngai cho dan va hoat dong san xuat, kinh doanh cua doanh nghiep. Te tham nhung, lang phi, quan lieu, cua quyen, vo trach nhiem la rat nghiem trong. Cuoc song dang dat ra cau hoi rat quan trong va co ban, do la lam the nao de cai cach bo may hanh chinh phuc vu dan tot hon, lam the nao de can bo cong chuc tan tam hon voi cong viec. Tu kinh nghiem thoi gian qua, mot so bien phap nham thuc day manh me cong cuoc cai cach hanh chinh trong thoi gian toi la:

Cuoi gio lam viec trong Hoi truong Ba Dinh buoi chieu ngay 19/4, thay mat Doan Chu tich, Uy vien Bo Chinh tri, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da neu nhung uu diem chung cua phan thao luan voi 10 ban tham luan vua duoc cac dai bieu trinh bay truoc Dai hoi. Ong noi: "Nhin chung, do la nhung ban tham luan co chat luong, noi dung duoc chuan bi kha tot va dac biet la khong lo thoi gian quy dinh". Tuy nhien, ong nhac vui: "Cac tham luan deu mang tinh tranh luan thap, duoc trinh bay chua song dong lam". Ong cuoi: "Co nhung doan nghe rat hay, nhung toi khong vo tay duoc vi dai bieu ay co dung lai cho toi vo tay dau!". Ong to y mong cac dai bieu tang cuong them cho phan tham luan trong cac ngay con lai cua Dai hoi nham lam cho khong khi thao luan them soi noi. (Q.T)

Tao lap cho duoc su nhat quan, dong bo giua the che cua ca he thong chinh tri voi the che Nha nuoc, trong do co the che hanh chinh. Muon lam ro chuc nang cua bo may hanh chinh, cua nguoi dung dau co quan hanh chinh can phai co nhung cai cach phu hop cua to chuc Dang, doan the chinh tri xa hoi. To chuc Dang phai lam dung vai tro lanh dao se tao dieu kien de co quan hanh chinh phat huy het trach nhiem trong quan ly Nha nuoc, ca ve cong viec cung nhu nhan su. Cai cach hanh chinh phai duoc tien hanh dong bo voi doi moi he thong chinh tri, trong do rat quan trong la doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang doi voi Nha nuoc. Day la dieu het suc luu tam trong qua trinh doi moi. Phai co su chuyen bien thuc su trong nhan thuc cua cap uy Dang, nguoi dung dau co quan hanh chinh ve day manh cai cach hanh chinh, thong qua do tao dieu kien cho nguoi dan, doanh nghiep lam an, gop phan phat trien kinh te xa hoi..."

(Tham luan cua dai bieu Do Quang Trung, Bo truong Noi vu, Doan dai bieu khoi 1 - co quan TU voi tieu de: "Cac bien phap co ban de thuc day manh me cong cuoc cai cach hanh chinh"")

Can co ngay chien luoc tong the, toan dien de phat huy vai tro giai cap cong nhan

"Dang can co ngay chien luoc tong the, toan dien xay dung, phat huy vai tro giai cap cong nhan trong giai doan moi. Truoc mat, tap trung lanh dao hoan thien chinh sach va day manh thuc hien chinh sach dao tao, dao tao lai cong nhan de giai cap cong nhan co trinh do chinh tri, hoc van chuyen mon nghiep vu dap ung yeu cau cua su nghiep cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc. Tiep tuc lanh dao hoan thien chinh sach tien luong, tien cong va cong tac to chuc tien luong trong cac loai hinh doanh nghiep thuoc moi thanh phan kinh te dam bao cuoc song cho cong nhan lao dong va gia dinh ho. Dac biet, quan tam lanh dao hoan thien chinh sach nha o, quyet liet hon; co co che, chinh sach cu the de ho tro ve nha o cho doi tuong co thu nhap thap o cac khu cong nghiep, khu che xuat, nhung gia dinh cong nhan ngheo va co chinh sach huy dong cac nha dau tu xay dung khu tap the cho cong nhan thue nham bao dam cho cong nhan co noi o, co moi truong song lanh manh".

(Tham luan cua dai bieu Cu Thi Hau, Chu tich Tong LD Lao dong VN, Doan dai bieu co quan Dan van T.U)

Y kien cua dai bieu va khach moi:

Chan hung giao duc va trong dung nhan tai

Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen
Ong Huynh Cong Minh (Doan dai bieu TP.HCM): "La mot dai bieu cua nganh giao duc TP, toi phan khoi vi trong du thao Van kien voi nhung noi dung dinh huong su phat trien dat nuoc trong 5 nam toi van coi trong vai tro cua giao duc-dao tao; cham lo su nghiep giao duc la quoc sach hang dau. Dac biet, toi nhat tri va tam dac voi cum tu "chan hung giao duc "duoc neu trong Du thao va se tham gia mot so y kien dong gop ve muc tieu va giai phap de chan hung. Ve muc tieu giao duc, trong thoi ky hoi nhap va phat trien, Dang ta can xac lap tieu chi nang tam giao duc tam co khu vuc va the gioi. Vi du nhu, khi noi nang cao chat luong giao duc toan dien, phai noi ro hon viec huong toi xu the giao duc cua the gioi the ky 21 la nguoi hoc phai dat duoc trinh do: hoc de biet, hoc de lam, cung chung song va hoc de phat trien. Chi rieng ve khia canh hieu biet thi the gioi da co 6 bac thang: hieu, biet, van dung, phan tich, tong hop va danh gia. Con tieu chi cua nuoc ta ve chat luong giao duc-dao tao qua chung chung dan den bien phap to chuc giao duc nham hoc de biet, hoc de thi cu-thi theo kieu tu chuong. Do vay, chat luong giao duc hien gio chua dap ung voi xu the moi. Ngoai ra, toi con quan tam, gop y den hai khia canh nua la cham lo toan dien cho doi ngu giao vien va doi moi co che hoat dong giao duc. Nha nuoc va xa hoi phai cham lo thuc su ve che do, chinh sach dai ngo giao vien, ve dieu kien lam viec cua ho. Quan trong hon, khong chi can cham lo doi song, ma ho con rat can che do tu nghiep de nang cao khong ngung ve kien thuc, ve chuyen mon...".
Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen
Ba Bui Thi Rien (Doan dai bieu Thanh Hoa): "Ba con dan toc Muong chung toi vui mung vi thanh cong to lon cua 20 nam doi moi. Chinh tri xa hoi on dinh, kinh te tung buoc phat trien, doi song cua dong bao cac dan toc duoc cai thien, nang len. Tai Dai hoi nay, ben canh niem phan khoi, xin bay to tam tu, nguyen vong cua ba con nhan dan cac dan toc mien nui la rat mong Dang, Nha nuoc tiep tuc tang cuong dau tu co so ha tang, to chuc chuyen dich co cau kinh te phu hop, dao tao nguon nhan luc de phat trien kinh te - xa hoi cho vung sau, vung xa chung toi va xoa bo dan khoang cach giua mien xuoi, mien nguoc...".
Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen
Ong Dang Le Nguyen Vu (khach moi tai Dai hoi, Tong giam doc Cong ty ca phe Trung Nguyen): "Toi co hai dieu tam dac khi duoc la khach moi cua Dai hoi Dang va vua du phien khai mac sang 18/4. Nhin lai chang duong 20 nam doi moi va 5 nam nhiem ky khoa IX, hoat dong cua gioi doanh nghiep trong nen kinh te nhieu thanh phan duoc cham lo, phat trien. Ban than toi duoc den voi Dai hoi bao ham y nghia cua viec Dang quan tam, cham lo dac biet den cac tang lop doanh nhan, luc luong dang ngay mot lon manh va ngay cang gop nhieu cong suc dua dat nuoc tien len, nhat la trong thoi ky hoi nhap kinh te. Su cham lo gioi doanh nhan, gioi tri thuc nhu the vua la muc tieu cua dai doan ket dan toc, vua gop phan khoi thong cac nguon noi luc de phat trien dat nuoc. Dieu tam dac thu hai, cung chua dung noi ham nhu neu tren, khi toi duoc nghe Tong bi thu bao cao ve cac van kien trinh Dai hoi Dang, trong do co noi dung: "Viec doi moi to chuc, bo may va cong tac can bo se duoc thuc hien, trong do co chinh sach phat hien, tuyen chon, dao tao, boi duong, trong dung va dai ngo xung dang nguoi co duc, co tai du la dang vien hay nguoi ngoai Dang".

Quang Thong (ghi)

Xuan Danh

Viet Bao
Comment :Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
reasoning should be clear about the ruling Communist Party ...
Central executive, administrative reform, opinions, Political Systems, the documents, to clarify, the communist party delegation, discussion, theory, development, education, congress, the
19/4, working on the second day, the morning the delegates to continue the discussion in groups about the documents and comment on the draft Regulation on the Election Committee Central locking X. In the group discussions in the afternoon of 18/4 and am 19/4, more than 1200 ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cần làm sáng tỏ lý luận về Đảng Cộng sản cầm quyền...

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cần làm sáng tỏ lý luận về Đảng Cộng sản cầm quyền... bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen

Nhan xet, hay lien he ve tin Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Can lam sang to ly luan ve Dang Cong san cam quyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0