Can chuyen nghiep hoa cong tac tiep cong dan cua DBQH

Can chuyen nghiep hoa cong tac tiep cong dan cua DBQH

Tags: Doan DBQH, dai bieu quoc hoi, nguoi co tham quyen, Thanh pho Ha Noi, viec giai quyet, theo quy dinh, don khieu nai, doan dai bieu, cong dan, to cao, co quan, cong tac, cua cong, vu viec, so
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Theo quy dinh cua phap luat, Dai bieu Quoc hoi co trach nhiem tiep nhan, xu ly, don doc, theo doi, giam sat viec giai quyet khieu nai, to cao cua cong dan. Thuc te trong nhung nam gan day, viec nay da duoc doan dai bieu Quoc hoi cua Thanh pho Ha Noi dac biet quan tam va cong tac tiep cong dan da co nhieu chuyen bien tich cuc. Tuy nhien, theo cac dai bieu, voi muc do phuc tap cua cong viec, can phai chuyen nghiep hoa hon nua doi ngu can bo tiep dan thi moi co the dap ung duoc nhu cau ngay cang nhieu va da dang cua nguoi dan trong cac vu viec khieu nai, to cao..

Anh minh hoa

Tiep dan o mot quan cua Ha Noi

Nang luc can bo tiep dan chua cao

Ke tu ngay 20/8/2008, voi tong so Dai bieu Quoc hoi (DBQH) nhieu nhat ca nuoc la 34 dai bieu, doan DBQH thanh pho Ha Noi da to chuc tiep dan tai hai dia diem vao sang thu 6 hang tuan (tai 34 Ly Thai To va duong Le Trong Tan – Ha Dong). Hau het cac DBQH deu tham gia tiep dan theo dung lich phan cong va deu co mong muon giup cho nhung thac mac, khieu nai cua nguoi dan duoc giai quyet mot cach thau dao. Tuy nhien, viec tiep nhan, xu ly don thu gap kha nhieu kho khan trong viec phan loai don thu. “Trong hang tram don thu, rat kho phan biet dau la don thu khieu nai, to cao, dau la kien nghi, phan anh…” - dai bieu Ha Cong Long, pho ban Dan nguyen cho biet. Theo ong Long, trong so 446 don thu ma doan nhan duoc va chuyen den cac co quan co tham quyen thi chi co 150 van ban tra loi. Nguyen nhan co mot phan do cac dai bieu tiep dan da khong phan loai duoc chinh xac cac loai don nen viec chuyen tiep don thu den cac dia chi, co quan co trach nhiem se de bi nham lan. Don gui khong den dung dia chi se khong duoc giai quyet.

“Co nhung la don phan dau la to cao, phan giua la khieu nai, nhung den phan cuoi lai la phan anh… nhu vay, de phan loai xem day thuoc loai don nao de gui den dung dia chi la viec rat kho khan”, ong Vu Hong Khanh, Pho chu tich UBND TP Ha Noi, mot trong nhung lanh dao cua thanh pho deu dan tham gia tiep dan cho biet. “Nguoi dan den voi DBQH voi hy vong DBQH co hanh dong , loi noi, su hieu biet ve ve vu viec. Vi vay, DBQH phai phoi hop voi cac co quan cong quyen de tim hieu vu viec va cung giai quyet. DBQH nen co bo phan tu van co trinh do chuyen nghiep, hieu van de de co the phan loai don thu mot cach chinh xac” - dai bieu Hong Anh gop y.

Mot kho khan nua la co rat nhieu truong hop tuy da duoc co quan, don vi, nguoi co tham quyen giai quyet lan dau, song so viec giai quyet chua dung quy dinh cua phap luat va chua thoa dang noi dung khieu nai, to cao nen cong dan tiep tuc co don gui dai bieu va doan voi noi dung cu. Theo dai bieu Nguyen Xuan Dien, ty le nay chiem toi gan 50% trong so don thu khieu nai, to cao da duoc xem xet giai quyet. “Can bo tiep cong dan chi tiep nhan va chuyen don khien tam ly nguoi di khieu nai, to cao khong yen tam. Mot so cong dan gui don den tat ca cac dai bieu Quoc hoi ma ho co the gap duoc. Tam ly cua ho la gui den cang nhieu dia chi cang tot de gay ap luc” – dai bieu Dang Van Khanh phat bieu.

Nhung nhu vay, dai bieu nao se giai quyet vu viec nao? Ai la nguoi theo doi, don doc, giam sat viec thuc hien vu viec do cung la mot van de lam dau dau nhieu dai bieu Quoc hoi. Viec xu ly cac don thu nay nhu the nao, giai thich cho dan ra sao rat can den nang luc cua can bo tiep dan. “Can bo tiep dan cung can phai hieu vu viec truoc khi tiep dan de khi tiep cong dan con co chinh kien de tra loi. Co nhu vay moi tao cho nguoi dan co long tin” - mot dai bieu neu y kien..

Con ton tai su vo cam truoc nguoi dan

Anh minh hoa

DBQH Vu Hong Khanh: Can nghe ky, hieu ky khi tiep cong dan...

Tinh tu 1/8/2008 den nay, trong khi cong tac tiep cong dan hang tuan tai tru so tiep cong dan o 34 Ly Thai To, tru so duong Le Trong Tan, DBQH va Doan DBQH thanh pho Ha Noi da tiep nhan va xu ly chuyen 174 don khieu nai, to cao cua cong dan den cac co quan, to chuc, ca nhan co tham quyen giai quyet, trong do co UBND Thanh pho, UBND cac quan, huyen, thanh pho Ha Dong, Son Tay va cac co quan khac cua thanh pho. Tru mot so don thu luu lai do trung lap hoac tra don, ket qua la cac co quan, to chuc va nguoi co tham quyen giai quyet chi co 42 van ban tra loi hoac thong bao lai cho DBQH hoac Doan DBQH biet (chiem 1/6 so don). Mot so co quan nhu TP Ha Dong nhan 22 don thi moi tra loi 4 truong hop, Thanh Oai nhan 8 don moi giai quyet va tra loi 1. Cac quan Ba Dinh, Cau Giay, Hoan Kiem, Hai Ba Trung, Dong Da, Thanh Xuan, Long Bien nhan duoc rat nhieu don khieu nai, to cao cua cong dan do DBQH va Doan DBQH chuyen den nhung chua he co mot thong bao nao cho DBQH va Doan DBQH ve ket qua giai quyet. “Viec nay duoc nhin nhan nhu la mot su vo cam” - Dai bieu Nguyen Xuan Dien noi.

Theo dai bieu Dien, su thieu trach nhiem cua cac co quan, to chuc va nguoi co tham quyen trong viec giai quyet cac don khieu nai, to cao da lam anh huong rat lon toi vai tro, uy tin cua DBQH va doan DBQH, co quan cong quyen, lam cho niem tin cua cong dan, cu tri doi voi voi nguoi dai bieu do minh bau ra cang suy giam, anh huong xau toi tinh hinh an ninh trat tu xa hoi, phat trien kinh te, on dinh va nang cao doi song cua cac tang lop nhan dan tren dia ban thanh pho.

Theo dieu 52 cua Luat to chuc Quoc hoi ve trach nhiem cua DBQH thi DBQH co trach nhiem tiep cong dan. Khi nhan duoc kien nghi, khieu nai, to cao cua cong dan, DBQH co trach nhiem nghien cuu, kip thoi chuyen den nguoi co tham quyen giai quyet va thong bao cho nguoi kien nghi, khieu nai, to cao biet; don doc va theo doi viec giai quyet. Nguoi co tham quyen giai quyet phai thong bao cho DBQH ve ket qua giai quyet kien nghi, khieu nai, to cao do trong thoi han quy dinh cua phap luat ve khieu nai, to cao.

Trong truong hop xet thay viec giai quyet kien nghi, khieu nai, to cao khong thoa dang, DBQH co quyen gap nguoi dung dau co quan huu quan de tim hieu, yeu cau xem xet lai. Khi can thiet, DBQH co quyen yeu cau nguoi dung dau co quan huu quan cap tren cua co quan do giai quyet.

Dieu 3, 43 Luat ve hoat dong giam sat cua QH, dieu 9, 87, 88 Luat Khieu nai - to cao cung quy dinh, “Trong truong hop DBQH va Doan DBQH thay viec giai quyet chua thoa dang thi co quyen yeu cau co quan, to chuc, nguoi co tham quyen xem xet lai. Neu co quan, to chuc, nguoi co tham quyen giai quyet van khong thuc hien thi DBQH va Doan DBQH co quyen giam sat viec giai quyet khieu nai, to cao do.

Tuy nhien, tren thuc te, cac DBQH khi tiep cong dan hau nhu moi chi dung lai o viec tiep nhan don thu, phan loai va chuyen den den cac co quan, ca nhan co trach nhiem. Viec giam sat va lam toi cung cac vu viec hau nhu chua duoc cac dai bieu lam dung theo quy dinh cua luat phap. “Phap luat da quy dinh rat ro rang, neu DBQH co du nang luc va lam het trach nhiem, quyen han cua minh thi se giup dan duoc rat nhieu chu khong chi dung lai o viec tiep nhan, phan loai va chuyen don thu” – ong Vu Hong Khanh noi. “Neu DBQH chiu kho nghe ky, tim hieu ky thi it nhat cung se biet nhung loai don thu nao da het tham quyen de giai thich can ke cho nguoi dan. Nhu vay se giam bot duoc so luong rat lon nhung don thu ton dong va nguoi dan cung do mat thoi gian chay vong quanh de gui don thu” – ong Khanh neu vi du.

Truoc nhung kho khan cua cong tac tiep cong dan va xu ly don thu to cao - khieu nai, truoc nhu cau ngay cang da dang, phuc tap cua cac vu viec khieu nai, to cao, doan DBQH thanh pho Ha Noi du kien trong quy II nam 2009 se trien khai du an mo hinh moi cong tac tiep dan.


Tue Khanh

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua 24/04 - 29/04/2016

Cá chết hàng loạt tại vùng biển miền Trung; Sự thật về thông tin có thủy ngân lơ lửng trong không khí Hà Nội; Gió thổi đổ cột điện cao thế 500kV; Phản cảm cảnh chân dài mặc bikini 2 mảnh câu khách ở siêu thị tại HN; Cá chết, thuỷ ngân, chất cấm - người Việt sống sao... là những tin tức xã hội nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đau lòng những vụ án con bị cha mẹ ép chết

Nhiều vụ thảm án đau lòng xảy ra trong các gia đình mà nguyên nhân được xác định là do tự tử. Trong số vụ việc thương tâm đó, có nạn nhân là các em nhỏ vô tội và không có khả năng tự vệ, trong phút chốc trở thành người thiên cổ.

Kiều nữ, sau cơn "đập đá" 5 - 6 đàn ông vẫn chưa thỏa sex

Lần nào đi tìm, chị cũng bắt gặp con gái cùng với lũ bạn trai không một mảnh vải che thân nằm thườn thượt mê man trong khói thuốc, xung quanh là thức ăn, túi bóng vứt la liệt.

Tìm hiểu: Doan DBQH, dai bieu quoc hoi, nguoi co tham quyen, Thanh pho Ha Noi, viec giai quyet, theo quy dinh, don khieu nai, doan dai bieu, cong dan, to cao, co quan, cong tac, cua cong, vu viec, so

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cần chuyên nghiệp hoá công tác tiếp công dân của ĐBQH

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cần chuyên nghiệp hoá công tác tiếp công dân của ĐBQH bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Can chuyen nghiep hoa cong tac tiep cong dan cua DBQH

Nhan xet, hay lien he ve tin Can chuyen nghiep hoa cong tac tiep cong dan cua DBQH co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Can chuyen nghiep hoa cong tac tiep cong dan cua DBQH de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0