Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ban tron truc tuyen: “Cai cach hanh chinh, chong nhung nhieu va lang phi”

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam
Quang canh buoi ban tron truc tuyen ve Cai cach hanh chinh - Anh: T.T.D.

Nhieu cau hoi rat cu the, khong it nhung cau hoi thuoc tam vi mo, khong it nhung cau hoi khong de tra loi... Hon 300 cau hoi gui den buoi giao luu hom nay da thuc su lam cac quan chuc trong cac nganh chuc nang co ban phai toat mo hoi. Cau tra loi co the chua du muc thoa man, nhung chac chan, se la mot buoc thu ngan lai khoang cach co ve nhu con kha xa giua nguoi dan va cac co quan cong quyen.

Con hon 200 cau da duoc cac ban giam doc so mang ve de tiep tuc tra loi. Se co nhung buoc tien gan voi tam tu, nguyen vong cua nguoi dan hon nua, va se con rat nhieu viec phai lam trong cong cuoc cai cach hanh chanh nay.

Khach moi cua buoi ban tron truc tuyen

- Ong Nguyen Trung Thong , pho ban thuong truc Ban chi dao cai cach hanh chinh TP

- Ong Nguyen Van Chien , pho giam doc So Tai nguyen - moi truong TP

- Ong Do Phi Hung, pho giam doc So Xay dung TP

- Ong Tran Chi Dung , pho giam doc So Qui hoach - kien truc TP.

+ Phuong 15 quan Tan Binh hien nay quy hoach cong trinh cong cong co lam duoc giay to nha hay khong? (vinh huy, 32 tuoi, caygao@ )

- So Qui hoach - kien truc TP: Hien nay khu P.15- Q. Tan Binh dang dieu chinh quy hoach chi tiet. Neu thuoc cong trinh cong cong thi can cu vao chi thi 30 cua TP de giai quyet quyen loi chinh sach cua nha va dat. Nguoi dan cung co quyen duoc cap so huu nha va dat khi chua co quyet dinh thu hoi dat de lam cong trinh cong cong. Neu can thi lien he voi UBND Q. Tan Binh de duoc xem xet cu the.

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam
Ong Nguyen Van Chien, pho giam doc So Tai nguyen - moi truong TP (thu ba tu trai sang) dang tra loi truc tuyen - Anh: T.T.D.
+ Gia dinh toi co mua 1 mieng dat 4mx20m o phuong An Lac huyen Binh Tan vao thang 2-2005, mua ban bang giay tay. Tu do cho den nay gia dinh toi khong co cat nha vi chua co giay phep. Bay gio toi nghe noi chinh quyen co dot lam so do va quyen su dung dat. Manh dat cua toi co duoc lam so do hay quyen su dung dat khong? Toi rat hoang mang va lo lang vi toi hoi to truong khu pho thi duoc tra loi la khong duoc. Toi rat mong duoc su giai dap. Xin cam on. (nguyen duy kha, 25t tuoi, khaaaaaa@ )

- Ong Nguyen Van Chien, pho giam doc So Tai nguyen - moi truong TP: Chi thi 08 ngay 22/4/2002 cua UBNDTP nghiem cam viec mua ban chuyen nhuong dat trai phep. Truong hop nay, ben chuyen nhuong phai co giay chung nhan quyen su dung dat hoac giay to hop le theo qui dinh tai Dieu 50 Luat Dat dai, ben chuyen nhuong va ben nhan chuyen nhuong phai lap hop dong chuyen nhuong quyen su dung dat va duoc UBND Phuong xa hoac cong chung Nha nuoc chung nhan.

+ Gui ong Tran Chi Dung, pho giam doc So Qui hoach - kien truc TP: Thua ong Dung, tren cuong vi la pho giam doc So Qui hoach-kien truc TP, ong danh gia the nao ve tinh hinh qui hoach tai TP Ho Chi Minh??? So co theo kip truoc tinh hinh phat trien do thi mot cach nhanh chong tai TP Ho Chi Minh hay khong??? (vi du: nhung van de lien quan den qui hoach kien truc con duong Nam Ky Khoi Nghia) (Vuong Dinh Hinh, 31 tuoi, dhvuong@ )

- Ong Tran Chi Dung, pho giam doc So Qui hoach - kien truc TP: Cong tac quy hoach va quan ly quy hoach o TP.HCM duoc danh gia la mot cong viec rat quan trong trong tien trinh phat trien cua TP. Thoi gian qua cung co nhung co gang va no luc trong cong tac quy hoach, gop phan lam tang truong nen kinh te chung cua TP.

Tuy nhien, theo yeu cau cua mot do thi lon nhu TP.HCM thi cong tac quy hoach va quan ly quy hoach van chua dap ung nhu cau. Chang han nhu: tuyen duong Nam Ky Khoi Nghia duoc xac dinh la mot tuyen duong chinh cua TP, mang tinh chat doi ngoai, cong tac thiet ke do thi cua tuyen duong nay chua kip thoi.

Quy dinh ve kien truc do thi doc tuyen duoc So Quy hoach xay dung va bao cao UBND TP tuy co cham nhung cung da lam tien de co so cho cac quan huyen huong dan nguoi dan doc tuyen khi sua chua, xay dung nha doc tuyen duong nay.

+ Viec nhung nhieu, hanh dan la van nan hien nay, nguoi chiu thiet lai chinh la nhung nguoi chu dat nuoc, nguoi lam lai la day to, qua bat hop ly. Lam sao chung toi co the biet duoc viec lam toi muc nao moi goi la nhung nhieu, khi phat hien chung toi phai bao cao o dau kiem tra, neu co quan kiem tra do quen biet ma bao che thi chung toi phai di dau nua, vi hanh vi nhung nhieu rat kho co bang chung cu the. (Le Quoc Thai, 25 tuoi, phongkh_sgtvt)

- Ong Nguyen Trung Thong, pho ban thuong truc Ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Nhung truong hop CBCC co y gay phien ha, keo dai thoi gian giai quyet cong viec cua cong dan qua thoi gian quy dinh hoac tu dat ra cac quy dinh trai phap luat, hoac vi muc dich tu loi... co the duoc xem la hanh vi nhung nhieu. Neu cong dan nao phat hien duoc nhung hien tuong nhung nhieu can phan anh kip thoi voi thu truong co quan truc tiep quan ly cong chuc do, hoac phan anh den co quan thanh tra cung cap de duoc xem xet giai quyet.

+ Co quan toi co cong va duong ra vao co quan co tu nhung nam 1980, thuc te hon 20 nam nay van dung di lai nhu hien nay, khong tranh chap voi ai, da vai lan xin kinh phi nha nuoc cai tao nang cap con duong do (dai 80m, rong 6m). Nay xin lam giay xac nhan chu quyen dat con duong do nhung phuong khong xac nhan, noi day la duong di chung. Vay la con duong khong co chu, va neu la cua phuong thi hang nam duy tu bao duong, sua chua de phuong tien ra vao co quan chac chan la phuong khong the co. Xin hoi: phai lam sao de xin xac nhan chu quyen dat con duong nay, va de hang nam con xin tien duy tu sua chua? (khong phai tai san cua co quan se khong duyet kinh phi) (Thuy Trinh, 45 tuoi, thuytrinh161@ )

- Ong Nguyen Van Chien, pho giam doc So Tai nguyen - moi truong TP: Theo qui dinh, tat ca cac khu dat su dung lam duong giao thong cong cong se khong duoc cap giay chung nhan quyen su dung dat. Tuy theo cap duong ma co su phan cap cho cac co quan ly de co ke hoach duy tu, bao duong.

+ Theo QD 17, cac ho gia dinh duoc phep khai bao luong nuoc gieng, vay neu ho khai thap hon luong 20 m khoi/ngay dem, ai kiem tra? Va neu ho khai 1 dang, khai thac 1 neo voi luu luong lon hon, quan huyen co kiem soat duoc khong? Va viec lam de an xin cap phep o quan huyen do ai lam? (Lam Que Binh Chi, 25 tuoi, chibinhphuong@)

- So Tai nguyen - Moi truong: Theo quy dinh thi phuong xa va quan huyen deu co quyen kiem tra viec khai thac nuoc duoi dat, ke ca truong hop khai thac lon hon 20 m3/ngay. Neu ca nhan, don vi khai bao khong dung thi khi kiem tra neu phat hien se bi xu phat. Hang nam So TNMT va Quan - Huyen deu co ke hoach kiem tra.

Ca nhan hoac to chuc deu co the lap de an theo bieu mau, huong dan tai phong TNMT quan, huyen neu duoi 20m3/ngay. Neu co thac mac trong cac noi dung lap de an thi co the hoi truc tiep can bo phong tai nguyen quan, huyen hoac phing Quan ly Tai nguyen nuoc va khoang san - So TNMT.

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam
Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh dang tra loi truc tuyen - Anh: T.T.D.
+ Neu toi dang bi quan chuc nhung nhieu thi toi lien lac voi ai, so nong nao!? Hay o do lai goi cho quan chuc dang nhung nhieu de bao tin?? Theo toi, khi thong tin sai thi nguoi bao tin phai bi phat that nang co the cong ca chi phi dieu tra vao. Nhung thong tin phai duoc kiem tra. (Bui Trung Truc, 42 tuoi, Truclucky@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Neu khi cong dan bi cong chuc nhung nhieu thi can phan anh kip thoi voi thu truong co quan quan ly cong chuc do de duoc xem xet xu ly.

Nguoc lai khi nguoi cung cap thong tin sai lech, cung phai duoc xu ly theo quy dinh cua Phap luat.

+ Bao gio cac co quan cong quyen co the thay doi cac bien the hien day uy quyen o cac cong thuong truc: "XUONG XE, XUAT TRINH GIAY TO"? O doanh nghiep, khach hang la thuong de va bien do thuong duoc ghi la "QUY KHACH DEN CONG TY VUI LONG LIEN HE QUA THUONG TRUC". Chi la mot viec nho, nhung nguoi dan se tin la cai cach hanh chinh co the tac dong vao thai do lam viec cua cong chuc. (Ngo Van Tuyen, 45 tuoi, ntuyen@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh: Van de bien hieu truoc cac co quan hanh chinh nha nuoc do chua co quy dinh va huong dan thong nhat nen co mot so co quan con tuy tien trong su dung bien hieu mang tinh uy quyen, gay tam ly nang ne doi voi nguoi dan khi den giao dich hanh chinh. Van de nay xin tiep thu va de xuat chan chinh.

+ Tai sao Dang va nha nuoc khi sai pham lai khong xu ly? Dang giao duc nhu the nao ma dang vien cap cao van sai pham, khi xu ly thi chi cach chuc trong khi toi pham trom cap tren 500.000 d da bi bat tu? (tu dong, 50 tuoi, 49 tantrang,p9,qtb)

- Ong Nguyen Trung Thong, pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh thanh pho: Neu co quan cua Dang hoac Nha nuoc co sai pham deu phai duoc xu ly theo dung quy dinh cua Phap luat, khong co bat ky truong hop ngoai le nao.

Trong thuc te, cung co mot so Dang vien cao cap vi pham cac quy dinh cua Phap luat da duoc cac co quan bao ve Phap luat xu ly. Tuy nhien, cung co mot so it truong hop chua duoc phat hien kip thoi, nen chua ly duoc chu khong phai la duoc bao che hoac dung tung.

+ Cac co quan chuc nang tra loi nguoi dan co the hop dong do ve o tat ca cac don vi co chuc nang, nhung sao dan quan Tan Binh do ve o cong ty ADEC thi khong bi sua, con noi khac ve thi bi sua toi, sua lui, di lai nhieu lan? (Tran Van Nam, phuong 13 quan Tan Binh)

- Ong Tran Chi Dung- pho giam doc So Quy hoach- Kien truc TP: Ve dieu chinh lo gioi hem duoi 12m thuoc tham quyen cua UBND cac quan huyen, So nhat tri nen co ra soat de dieu chinh cho phu hop theo nguyen tac la xay dung tieu chi lo gioi hem phu hop voi thuc te, dam bao yeu cau ve phong chay chua chay va cap cuu y te. Huong dieu chinh la co thao luan trong cong dong khu dan cu co hem di qua nham dam bao tinh kha thi. Dong thoi dap ung duoc quyen loi cua nguoi dan (vi du: hem rong se duoc xay dung nha cao tang hon).

+ Ban co biet phong dieu hanh, phong chi huy hay phong dieu do? Co nhiem vu gi khong? No co the chi huy tat ca khong? (cuong nguyen, 30 tuoi, cn1830@)

- Ong Nguyen Trung Thong, pho ban thuong truc Ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Phong dieu hanh, phong chi huy hay phong dieu do deu co nhiem vu chuc nang rieng cua moi co quan don vi. No khong the chi huy tat ca cac cong viec cua cac phong neu tren.

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam
Ong Do Phi Hung - pho giam doc So Xay dung TP dang doc cau hoi cua ban doc gui den - Anh: T.T.D.
+ Muc song hien nay cua nguoi lam cong an rat thap (nhan vien cap phuong binh quan luong va phu cap chi duoi 800.000). Tuy cac thong tu chi thi la phai cai cach hanh chinh va... cho thong thoang, nhung hien nay do co che Xin-cho va viec doi hoi phong bi tien da qua an sau vao cac can bo cap phuong, quan... ke ca can bo tre moi vao nghe). De co tien them vao thu nhap hang thang (toi thieu 2 trieu/thang moi du chi tieu cho cuoc song va gia dinh) nen viec nhung nhieu, tao can tro, tao kho khan, doi nguoi dan phai co phong bi tien moi giai quyet cong viec... gan nhu da tro thanh luat bat thanh van. Phai lam gi de cham dut dai nan nay? (Thuy Trinh, 45 tuoi, thuytrinh161@)

- Ong Do Phi Hung, pho giam doc So Xay dung TP: Van de luong va thu nhap cua CBCC Nha nuoc noi chung la theo quy dinh cua Nha nuoc. Tuy nhien, muc thu nhap hien nay nhin chung la chua dap ung duoc nhu cau, song khong phai vi the ma CBCC co hanh vi nhung nhieu tieu cuc doi voi nguoi dan. Moi truong hop loi dung trong thi hanh cong vu de co nhung hanh vi nhung nhieu tieu cuc, truc loi ca nhan hoac lam thiet hai den loi ich cua nguoi dan phai duoc xu ly den noi den chon, trong do co nguoi gay nen thiet hai phai trach nhiem boi thuong cho nguoi dan voi muc tuong ung.

+ Thua ong, theo chi dinh chung cua chinh phu thi sau 3 nam, nguoi dan bi quy hoach treo se duoc coi bo. Nhung tai sao nguoi dan o Dong Nai thi bi quy hoach treo da hon 5 nam van khong duoc xoa bo "an treo"? Dien hinh nhu o phuong Binh Da, TP Bien Hoa noi chung toi sinh song, gan nhu het ca phuong deu bi quy hoach. Can bo phuong thi chay theo thanh tich, chang bao gio hieu duoc noi kho cua dan, vi vay nguoi dan o day do khoc do cuoi voi quy hoach treo ma khong biet keu ai. (Nguyen Thi Hong VAn, 1965 tuoi, kthoa6@)

- Ong Tran Chi Dung- pho giam doc So Quy hoach- Kien truc TP: Can cu Luat Xay dung, khi quy hoach chi tiet xay dung duoc cong bo neu sau 3 nam khong kha thi. Cac cap chinh quyen can xem xet va nghien cuu dieu chinh quy hoach theo huong thuc te hon, phu hop voi giai doan phat trien cua dia phuong. Ban nen phan anh voi co quan quan ly do thi tai dia phuong de duoc xem xet trong ke hoach dieu chinh quy hoach hang nam cua tinh.

+ Ong nghi gi khi cai cach hanh chinh van chi la mot khau hieu? Moi nhung nhieu van dien ra, hau qua la nguoi dan hung chiu va dat nuoc ngay mot tut hau so voi cac nuoc trong khu vuc. Bien phap nao cho mot Viet Nam trong tuong lai? Nhung nguoi dung dau co thay ro minh khong du nang luc lanh dao va co nghi den can tu chuc de thay the mot co che moi va lam thay doi dien mao cua VN khong? Xin cam on ong. (thomas bui, 34 tuoi, giaphoang2003@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh: Cong cuoc CCHC o Viet Nam noi chung va o TP.HCM noi rieng da dat duoc nhieu ket qua dang khich le. Tuy nhien, day cung moi chi la nhung ket qua buoc dau. ben canh do, cung con khong it nhung bat cap chua thuc su dong vai tro mo duong cho kinh te xa hoi phat trien theo mong muon. Nguoi dan va doanh nghiep van con nhieu ca than, buc xuc, dac biec la cac van de lien quan den dat dai, nha cua, dang ky kinh doanh... Day la nhung van de ma cac nganh cac cap dang tiep tuc khac phuc.

Theo toi, nhung nguoi dung dau co quan don vi khong co kha nang hoan thanh nhiem vu thi tot nhat la nen tu chuc de nhuong cho cho nhung nguoi co du nang luc thay the.

+ 1. Thu tuc chuyen quyen so huu nha va quyen su dung dat de gop von vao Cong ty TNHH (hai thanh vien) phai lam nhu the nao? Tai san gop von duoc neu tren la cua 1 thanh vien trong cong ty.
2. Viec gop von bang tai san nha va dat neu tren co phai nop thue gi khong? Neu co la bao nhieu? Va co so nao de dinh gia tai san do cho phu hop?
3. Tai san gop von duoc neu tren dat tai Quan 1 thi phai nop ho so gop von o dau? (cong ty dat tai TP. Can Tho) Chan thanh cam on Quy vi va tran trong kinh chao. (Le Thi Thanh Thao, 30 tuoi, adc.sg@)

- So Tai nguyen va Moi truong: Can cu Dieu 155 ND181 thi cac ben phai lap hop dong gop von quyen so huu nha va quyen su dung dat co chung thuc cua UBND phuong xa, thi tran noi co dat hoac chung nhan cua Phong cong chung. Ben gop von phai co GCNQSDD hoac cac loai giay to ve quyen su dung dat theo qui dinh tai Khoan 1,2,5 Dieu 50 Luat Dat dai. Truong hop nay tai san gop von duoc neu dat tai quan 1, TP.HCM nen nop ho so tai Trung tam thong tin tai nguyen moi truong va dang ky nha dat thuoc So Tai nguyen va Moi truong (227 Dong Khoi, quan 1).

+ Tai sao phuong Dong Hung Thuan Q.12, TP.HCM bat dan dong 500.000d khi den ky giat mua ban nha dat? (Nam, 35 tuoi, landevis)

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh: Khi nguoi dan den cac co quan hanh chinh nha nuoc de lam cac thu tuc ve giao dich hanh chinh chi phai nop cac khoan phi le phi theo dung quy dinh cua nha nuoc, ngoai ra khong duoc thu bat cu mot khoan nao khac ngoai quy dinh.

Truong hop, Phuong Dong Hung Thuan, Q.12 yeu cau nguoi dan phai dong 500.000 d khi den lam thu tuc mua ban nha dat la khong dung quy dinh hien hanh.

+ - Muc phi cua viec xin cap phep khai thac nuoc theo Quyet dinh 17/QD -UBND do So hay quan huyen quy dinh? Neu la quan huyen lieu co kiem soat muc do hop ly khong? - O cac khu cong nghiep, toi nghe noi la bay gio phai su dung he thong nuoc va nuoc thai do khu cong nghiep cap, vay co binh dang khong khi ma ban dau chung toi phai tu xoay so lam he thong khai thac nuoc va xa nuoc thai, cac cong ty xay dung co so ha tang cua KCN khong giup, vay ma khi ho co duoc he thong nuoc, lai bat chung toi phai phu thuoc ho? (Lam Que Binh Chi, 25 tuoi, chibinhphuong@)

- So Tai nguyen - Moi truong: Hien nay UBND thanh pho da giao Cuc thue thanh pho du thao quy dinh ve thu thue khai thac, su dung tai nguyen nuoc, du kien trong nam 2006 se ban hanh.

Cac doanh nghiep hoat dong san xuat trong cac KCN-KCX phai thuc hien viec su dung cac co so ha tang san co cua KCN, dac biet la phai xu ly nuoc thai tap trung truoc khi xa ra moi truong.

+ Trong thoi gian gan day da xay ra nhieu vu tham nhung nhu Nguyen Viet Tien, thu hoi nhan dan con tin vao ai nua? O Trung Quoc, pham toi nhu vay da bi xu ban roi con o VN chung ta thi sao? Dat nuoc ta con ngheo la "nho" nhung nguoi tham nhung nhu vay, theo cac dong chi thi chung ta co cach giai quyet khong? (phuc, 30 tuoi, tvphucpvdl@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh: Moi truong hop tieu cuc tham nhung, ke ca truong hop nhu vu Nguyen Viet Tien, deu phai duoc xu ly nghiem minh theo quy dinh Phap luat.

+ Toi mua mot can nha nho dt 4,2x8 tu nam 2005, nha chua co chu quyen, toi muon lam thu tuc chu quyen co duoc khong? Va xin chi cach cho toi lam. Xin cam on (Nguyen Thi Hong Nhung, 30 tuoi, khaitam947@)

- So Xay dung: Hien nay, tham quyen cap giay chung nhan quyen su dung dat co ghi nhan tai san tren dat cho ho gia dinh va ca nhan theo quy dinh tai Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu thuoc Uy ban nhan dan cap quan huyen. De nghi ba lien he UBND/quan huyen noi co can nha toa lac de duoc huong dan, giai quyet cu the.

+ Toi mua nha dat da co so do muon chuyen ten chinh chu thi can lam thu tuc gi? (Tran Van Hong, 38 tuoi, tranvanhong@ )

- So Tai nguyen - Moi truong: Do truong hop ong neu chua ro ve ten chinh chu nen chung toi chi tra loi nhu sau:

Theo thu tuc chuyen nhuong QSDD (tron thua) thi 2 ben phai lap hop dong chuyen nhuong co chung nhan cua phong cong chung khi cac ben thuc hien nghia vu tai chinh se nop ho so tai P.TNMT hoac Trung tam thong tin tai nguyen moi truong va dang ky nha dat se giai quyet thu tuc chuyen nhuong. Ten cua nguoi nhan chuyen nhuong se duoc cap nhat tai trang 4 cua GCNQSDD hoac tai trang bo sung GCNQSDD.

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam
Ong Tran Chi Dung, pho giam doc So Qui hoach - kien truc TP dang tra loi truc tuyen - Anh: T.T.D.
+ Xin cac ong cho biet the nao la qui hoach "treo". Co phai do la hien tuong khong the giai quyet duoc? (Dang Hong Anh, 30 tuoi, cisranh@ )

- Ong Tran Chi Dung, pho giam doc So Qui hoach - kien truc TP: Khai niem quy hoach "treo" dang duoc trao doi, nhieu y kien cho rang quy hoach la mang tinh dinh huong. Co quy hoach dinh huong cho 10-15 nam. Co quy hoach chi tiet cho giai doan ngan han. Theo toi, chi co quy hoach khong kha thi, chua phu hop de han che viec nay ngay tu khau lap quy hoach can dam bao cac yeu to: khao sat hien trang, tong hop cac van de lien quan nhu kinh te xa hoi, lay y kien dan. Tren co so do de xuat phuong an quy hoach phu hop voi ke hoach kinh te- xa hoi cua tung thoi ky. Dong thoi, viec quan ly theo quy hoach nhu cong bo quy hoach, thuc thi cac du an theo dinh huong quy hoach can phu hop voi tien do kinh phi dat ra. Truong hop cac du an treo, khong thuc hien duoc, can xem xet lai dieu chinh quy hoach theo quy dinh.

- So Xay dung: Theo quy dinh cua phap luat ve xay dung thi khi xay dung, sua chua nha phai co giay phep xay dung cua co quan nha Nuoc co tham quyen cap (ngoai tru nhung truong hop quy dinh khong phai xin phep xay dung neu tai khoan 1 dieu 5 cua Quyet dinh 04/2006/QD-UBND ngay 17/01/2006 cua UBND thanh pho nhung phai dang ky xay dung tai UBND phuong so tai dung quy dinh).

Truong hop nha dat dang co tranh chap khieu nai phai duoc co quan co tham quyen giai quyet dut diem tranh chap khieu nai truoc khi co quan co tham quyen cap phep cap giay phep xay dung. Theo nhu Ong trinh bay, viec Can bo dia chinh phuong va Pho chu tich phuong cho phep xay dung khi chua duoc co quan co tham quyen giai quyet dut diem tranh chap, khieu nai la khong phu hop voi quy dinh cua phap luat ve xay dung. Xin cam on!

+ Nuoc ta la nha nuoc cua dan, do dan va vi dan, can bo cong chuc hay cac co quan lap ra de phuc vu cho nhan dan va duoc nhan dan dong gop tra luong. Tuy nhien hien nay tam ly cua phan lon nguoi dan la rat ngai va co the noi la rat so (so vi khong co tien de dam dui, so bi hach sach, so bi nat no, so bi dap ban ghe va nhieu khi cam thay de ghet vi thai do khong ton trong, noi nang xung ho thieu lich thiep, khong niem no...). Vay xin hoi: trong viec cai cach hanh chinh, ngoai viec don gian cac thu tuc, co quy dinh nao doi voi thai do phuc vu cua nhan vien hay khong? Nguoi dan phan anh voi ai ve thai do cua nhan vien va co duoc cong khai khong? Thu truong don vi co trach nhiem gi va lam the nao de quan ly nhan vien cua minh ve thai do phuc vu, sach nhieu va "lam tien" voi nhan dan (nhieu khi cu keu goi ma khong co quy dinh ro rang cong khai thi cung cho hieu qua chang la bao). (HOANG TRONG DUNG, 24 tuoi, hoangdungth82@)

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh: Trong quy dinh cua phap lenh CBCC cung da quy dinh ve thai do va trach nhiem cua nguoi cong chuc trong thuc thi cong vu song hien nay, o khong it co quan hanh chinh nha nuoc van con mot bo phan can bo cong chuc chua that su tam huyet voi cong viec cua nguoi dan, chua coi nhu cau giao dich hanh chinh cua nguoi dan nhu la cong viec cua chinh minh, do vay van con co hien tuong gay phien ha nhung nhieu, tham chi tieu cuc gay buc xuc cho nguoi dan. Day la van de ma cac co quan dang tap trung chan chinh.

Tat nhien, nhung truong hop ma CBCC thuoc quyen co nhung hanh vi tieu cuc, nhung nhieu doi voi nguoi dan thi nguoi dung dau co quan don vi cung phai co 1 phan trach nhiem lien doi. Day cung la van de da duoc nha nuoc quy dinh.

+ Xin hoi ve viec hop thuc hoa nha dien 2/IV. Khi nao UBND TP va So Xay dung trien khai chi thi den cac quan huyen? (guyen Thuy Dung, 26 tuoi, thuydung1233@)

- Xay dung: Theo quy dinh tai dieu 4, Nghi quyet 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngay 02-4-2005 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi: doi voi nha dat ma chu so huu tuy thuoc dien thuc hien cac chinh sach quy dinh tai dieu 2, Nghi quyet 23/2003/QH11 ngay 26-11-2003 cua Quoc hoi (trong do co dien nha 2/IV) nhung den ngay Nghi quyet nay co hieu luc thi hanh, co quan nha nuoc co tham quyen chua co van ban quan ly, chua bo tri su dung nha dat do thi Nha nuoc khong thuc hien viec quan ly theo quy dinh cua cac chinh sach truoc day. Viec cong nhan quyen so huu nha va quyen su dung dat duoc thuc hien theo quy dinh.

Tuy nhien, de thong nhat trien khai thuc hien Nghi quyet 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngay 02-4-2005 cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi tren dia ban Thanh pho, Uy ban nhan dan Thanh pho Ho Chi Minh se ban hanh Chi thi va Ke hoach de trien khai thuc hien. Hien nay, So Xay dung TP.HCM da trinh Uy ban nhan dan Thanh pho du thao cac van ban neu tren. Khi nao Uy ban nhan dan Thanh pho ban hanh, Uy ban nhan dan cac quan, huyen se chinh thuc to chuc thuc hien.

Duoc biet Uy ban nhan dan Thanh pho se ban hanh cac van ban neu tren trong thang 4-2006.

Sau khi Uy ban nhan dan Thanh pho ban hanh Chi thi, Ke hoach, de nghi Ong (ba) lien he Uy ban nhan dan quan, huyen noi can nha toa lac de duoc huong dan thu tuc theo quy dinh.

+ Xin duoc hoi tong quan tai nguyen moi truong TP Ho Chi Minh la gi? (songle, 31 tuoi, songle75@)

- So Tai nguyen va Moi truong: So Tai nguyen va Moi truong la co quan quan ly Nha nuoc giup UBNDTP trong cac linh vuc quan ly tai nguyen nhu: tai nguyen dat dai, tai nguyen khoang san, tai nguyen nuoc (tai nguyen nuoc mat va nuoc ngam) va bao ve moi truong (moi truong khong khi, moi truong dat, moi truong nuoc mat, nuoc ngam... ) va quan ly nha nuoc ve khi tuong thuy van.

Chung toi xin gioi thieu nhung net tong quan theo cau hoi cua doc gia, di sau vao chi tiet de nghi doc gia tim hieu ky trong cac luat nhu Luat dat dai, Luat tai nguyen nuoc, Luat khoang san, luat bao ve moi truong...

+ Toi xay dung nha nam 2001 khong co GPXD. Co giay xu phat khi xay dung. hoi gio toi muon lam so nha so nha phai lam nhu the nao? (pham ngoc trung, 27 tuoi, trungnguyendesign@)

- So Xay dung: Hien nay, thu tuc giai quyet cap so nha do Uy ban nhan dan cap quan-huyen thuc hien theo Quyet dinh so 1958/1998/QD-UB-QLDT ngay 13/4/1998 cua Uy ban nhan dan thanh pho; de nghi Ong, Ba lien he Uy ban nhan dan quan-huyen noi co can nha toa lac de duoc huong dan giai quyet cu the. Xin cam on cau hoi cua Ong, Ba.

+ Thua quy ong, toi xin hoi ve viec tuong chung, tuong rieng. Nha toi co mot tuong chung voi nha ben. Nam 2002, nha ben (ong A) xay moi, xay tuong rieng, ban ve ghi tuong rieng, khong nhac den tuong chung. 2003, ba B mua lai, kem ban ve tuong rieng.

1. Nay toi xay nha, co the dep bo tuong chung? Neu ba B khong dong y, toi hai lam sao?
2. Xin kien nghi: Nha co tuong chung, neu xay moi, phai xay tuong rieng va duong nhien tu bo tuong chung (Nguyen Thuy Dung, 26 tuoi, thuydung1233@ )

- So Xay dung: Ve nguyen tac, tuong chung duoc su dung chung, khi sua chua hoac pha do buc tuong nay phai duoc su chap thuan cua chu su dung (chu so huu nha lien ke). Truong hop ba neu nha ke can da xay tuong rieng va da ban lai cho mot chu khac. Nay Ba muon xay dung lai nha (du kien dap bo buc tuong chung neu tren), So Xay dung de nghi Ba lien he UBND Quan noi cong trinh toa lac de xin cap giay phep xay dung theo dung quy dinh.

Xin cam on!

+ Nam 2001, toi co mua mot manh dat o Ha Noi. Den nam 2002, toi lam nha cap 4 de o. Den nam 2004 toi xay nha 3 tang nhung khong co giay phep xay dung. Hien tai toi da o Ha Noi duoc 4 nam co KT3 han hoi nhung van khong duoc nhap ho khau. Toi da di ra phuong nhieu lan nhung nguoi ra noi rang cho o cua toi chua hop phap la sao? (Tran Trung Dung, 35 tuoi, muaxuanvietnam2003@ ).

- So Xay dung: Truong hop nha, dat cua Ong (Ba) o Ha Noi do do khong thuoc tham quyen giai quyet cua So Xay dung thanh pho Ho Chi Minh, de nghi Ong (Ba) lien he So Xay dung thanh pho Ha Noi hoac So Tai Nguyen Moi Truong va Nha Dat TP Ha Noi de duoc huong dan theo dung quy dinh. Xin cam on cau hoi cua Ong (Ba)!

+ Nha toi thuoc khu vuc Quy hoach trung tam Quan Binh Thanh, quy hoach “treo” da gan 10 nam nay roi nhung van chua co Quyet dinh. Viec nay da gay rat nhieu kho khan cho nguoi dan trong viec xay dung nha. Toi da nhieu lan lien he voi Phong QLDT Quan nhung van chi duoc tra loi la “Cho”, vay phai cho bao lau nua day khi nha da xuong cap tram trong? Toi mong muon co duoc mot cau tra loi dut khoat chu Quy hoach theo kieu “xi phan” nhu vay mai lam sao duoc. Mong duoc Thu truong cac Co quan chuc nang len tieng. Xin cam on. (truongle, 33 tuoi, truongle@ )

- Ong Tran Chi Dung, pho giam doc So Qui hoach - kien truc TP: Hien nay, ho so quy hoach chung xay dung Q. Binh Thanh va dieu chinh quy hoach chi tiet cap phuong dang duoc nghien cuu sau khi nhiem vu quy hoach, dieu chinh duoc thong qua. So Quy hoach se xem xet tham dinh dieu chinh quy hoach khi Q. Binh Thanh chuyen len. Truong hop trong quy hoach dieu chinh, ban van nam trong khu quy hoach cong trinh cong cong, de nghi lien he voi chinh quyen dia phuong de duoc xem xet quyen loi ve nha va dat theo chi thi 30 cua TP.

+ TP trien khai ke khai de cho ton tai nha xay dung trai phep truoc 1-7-2004, phuong thong bao nguoi dan phai nop ban ve, nhung that ra khi lam ho so xin ton tai moi can ban ve chu. Thu tuc lung tung, khong thong nhat, lam nguoi dan nhao nhao di do ve. Trach nhiem nay thuoc ve ai? (Nhieu nguoi dan)

- So Xay dung: Ve to chuc thuc hien Quyet dinh so 207/2005/QD-UBND ngay 01/12/2005 cua UBND thanh pho, tai dieu 7 co quy dinh cu the trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan co lien quan.

Viec UBND phuong thong bao nguoi dan nop ban ve hien trang nha khi ke khai tai phuong la khong dung quy dinh, So Xay dung de nghi ba con phan anh truc tiep tai UBND Quan de duoc chan chinh kip thoi.

Xin cam on!

+ Nhin tam anh rat nhieu nguoi dang dung trong rat hon don, em co mot cau hoi the nay. Tai sao o nhung noi hanh chinh, vi du phong cong chung, san bay va nhung noi hanh chinh, chung ta khong lam mot he thong de giup cho viec thu tu nguoi vao nguoi ra duoc thu tu? Chang han nguoi vao phai lay so de cho toi phien minh, hoac lam mot hang rao, phai dung vao hang de cho toi luot minh. Do khong phai la chuyen kho, tai sao chung ta khong lam duoc? Xin cam on. (Nguyen Thai Vinh!, 22 tuoi, iveqnguyen@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh: Hien nay, nhieu co quan hanh chinh nha nuoc co so luong nguoi dan den giao dich hanh chinh kha dong, de giai quyet van de trat tu tai noi giao dich, mot so co quan don vi da dau tu kha tot cac thiet bi tien nghi, trong do co ca thiet bi xep hang tu dong, he thong ma vach v.v... de nguoi dan tu kiem tra ket qua giai quyet ho so cua minh. Nho vay, o nhung noi nay khong xay ra tinh trang chen lan xo day hoac mat trat tu.

Nguoc lai, do chua co dieu kien de trang bi day du cac thiet bi tien nghi tai noi giao dich hanh chinh nen khi so luong nguoi dan den giao dich nhieu rat de xay ra tinh trang un tac, chen lan anh huong den trat tu tai noi giao dich hanh chinh.

+ Toi muon biet nhung doi tuong nao thi duoc nha nuoc giao dat? (cao hoai linh, 25 tuoi, muahaphai@)

- So Tai nguyen - Moi truong: Theo qui dinh tai Dieu 99 ND 181 thi to chuc, ho gia dinh, ca nhan, cong dong dan cu, co so ton giao, nguoi Viet Nam dinh cu o nuoc ngoai thuoc doi tuong duoc Nha nuoc giao dat.

+ Xin vui long giai thich: theo nghi dinh 127/2005/ND-CP va nghi quyet 755/2005/UBTVQH, khi nha nuoc cai tao nha cho thue truoc ngay 1-7-1991, mot phan de lai nguoi truc tiep su dung va phan con lai nha nuoc cho thue. Nay cac phan cho thue khong co giay to su dung, xin hoi nguoi truc tiep co giay to chung minh day du, vay co lam don xin lai duoc khong? Cam on! (huynh duc, 53 tuoi, huynh_duc2003@)

- So Xay dung: Theo quy dinh tai dieu 1, Nghi quyet 23/2003/QH11 ngay 26-11-2003 cua Quoc hoi: Nha nuoc khong thua nhan viec doi lai nha dat ma Nha nuoc da quan ly, bo tri su dung trong qua trinh thuc hien cac chinh sach ve quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia lien quan den nha dat. Do do, truong hop cua Ong xin lai phan nha dat ma Nha nuoc da quan ly, bo tri su dung la khong co co so.

Doi voi viec nguoi su dung (phan cho thue) khong co giay to su dung, de nghi Ong lien he So Xay dung (so 60 Truong Dinh, quan 3) de trinh bay cu the.

+ Trong lan theo doi cuoc doi thoai giua lanh dao thanh pho va gioi tre tai Nha Van Hoa Thanh Nien, toi nghe y kien cua ong Huynh Van Ty noi rang: thuc trang hien nay la co nhieu can bo hanh chinh nang luc yeu, nhung chua the sap xep cong viec cho ho, nen chua co cho cho nguoi tre co du nang luc tham gia bo may hanh chinh. Theo toi day la mot buoc thut lui, va la mot quan niem sai lam, khong giup ich gi cho su phat trien cua thanh pho noi rieng va dat nuoc noi chung. Vi he thong hanh chinh hien nay can nhung nguoi co nang luc chu khong phai nhung nguoi co tham nien va quan he. Cac vi nhin nhan van de nay nhu the nao? (Chan Luan, 28 tuoi, slthanh@)

- Ong Nguyen Trung Thong, pho ban thuong truc Ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Dung la trong bo may hanh chinh hien nay van con mot bo phan can bo cong chuc yeu kem ve nang luc chuyen mon can duoc bo tri thay doi. Song phai co lo trinh, buoc di phu hop de bo tri mot cong viec khac phu hop voi nang luc so truong cua nhung can bo cong chuc do. Qua do se tung buoc thay the vao do la nhung CBCC tre that su co nang luc chuyen mon.

+ Ho khau cua toi o tinh nhung lam tai TP.HCM duoc 5 nam, toi chi dang ki tam tru tam vang. Toi co mua dat 56m2 o Huyen Hoc Mon va lam giay to tay do chu dat phan lo ra ban. Vay toi co lam duoc so do khong, toi co duoc phep xay dung nha khong, toi can giay to va thu tuc dang ki nhu the nao? Neu chung minh thoi gian lam viec o TP.HCM thi thoi gian tham gia Bao Hiem Xa Hoi co chung nhan trong cuon so do co duoc khong? Vay truong hop cua toi phai lam tung buoc nhu the nao? Toi chan thanh cam on. (Thuong, 27 tuoi, hoaithuong115@)

- So Tai nguyen - Moi truong: Hien nay, TP.HCM chua xem xet giai quyet cap giay chung nhan quyen su dung dat cho nhung nguoi khong co ho khau tai thanh pho. Khi co qui dinh moi thi de nghi ba lien he UBND huyen Hoc Mon de duoc xem xet, giai quyet.

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam
Ong Do Phi Hung- pho giam doc So Xay dung TP trao doi voi lanh dao Phong Cap phep xay dung ve thac mac cua ban doc - Anh: T.T.D.
+ Toi xin hoi, nhung nguoi dan nhap cu mua dat xay nha o, chi co giay tay, hoac cap phuong cap chua duoc hop thuc hoa, vi thu tuc dang rat nhieu khe ruom ra. TP se co ke hoach gi khong? (Pham van Quang, 40 tuoi, nxtsg2269@)

- So Xay dung: Do cau hoi cua Ong, Ba chua neu tinh tiet cu the v/v thoi diem va noi chuyen nhuong dat va xay dung nha o nen So Xay dung tra loi chung nhu sau: hien nay, tham quyen cap Giay chung nhan quyen su dung dat cho ho gia dinh, ca nhan thuoc Uy ban nhan dan cap quan-huyen thuc hien theo Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu, So Tai nguyen - Moi truong la co quan chuyen mon tham muu cho Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh cac quy dinh va ke hoach chung de thuc hien.

Xin cam on cau hoi cua Ong, Ba.

+ Tu 1977, gia dinh toi da trinh voi UBNDTP ve ho so chu quyen so huu bat dong san cua toi o so 233B Hoang Van Thu (Phu Nhuan) la hop ly va hop phap (co van ban cua Ban cai tao TP chung nhan) nhung UBNDTP khong xem xet ma co tinh ra quyet dinh khong giai quyet khieu nai va vin vao Nghi quyet 23 cua Quoc hoi de khong tra lai bat dong san cho gia dinh toi. Vay toi phai gap ai va lam gi de trinh ho so hop phap cua toi? (Huynh Van Thi, 67 tuoi, hoanghongpc@)

- So Xay dung: Truong hop cau hoi cua Ong khong neu ro cac tinh tiet co lien quan, de nghi Ong truc tiep lien he So Xay dung (so 60 Truong Dinh, quan 3) de duoc huong dan theo quy dinh.

+ K/g ong Nguyen Van Chien: Cach day gan 2 thang, toi nop ho so len So khieu nai quyet dinh cua UBND Q.Tan Binh ve chu quyen nha chung toi, ma chung toi cho la sai trai. Nhan vien nhan ho so cua So thong bao cho gia dinh toi biet la sau 10 ngay, So se co tra loi cho gia dinh chung toi. Gan mot thang sau, toi khong nhan duoc hoi am, toi len So hoi thi duoc biet, chuyen vien phu trach ho so cua toi di hoc lop quan ly hanh chinh nha nuoc, chua he xem qua ho so va tra loi se co gang xem som ho so cho gia dinh chung toi.

Den nay, gan hai thang troi qua ma toi chua nhan duoc thong tin gi moi. Du sao toi van cu lac quan cho doi. Chi e rang chang may chuyen vien tren cua So duoc nha nuoc cu di hoc thac si, tien si o nuoc ngoai trong mot, hai nam thi chac gia dinh toi phai doi mot hai nam qua? Nhu vay, ong Pho Giam doc So co lac quan ve cong tac cai cach hanh chinh cua TP ta hay khong?

- So Tai nguyen - Moi truong: Truoc het, chung toi xin cam on ong da phan anh cho chung toi biet truong hop nay cua ong. Mac du ong khong neu ro bo phan va ten nguoi nhan va thu ly ho so, chung toi se cho kiem tra lai, neu thuc su nhan vien nay duoc cu di hoc thi lanh dao bo phan tiep nhan va thu ly phai phan cong cho nhan vien khac de giai quyet theo dung thoi han da duoc qui dinh (neu duoc de nghi ong cung cap thong tin chi tiet hon de chung toi co the xem xet giai quyet som).

+ Gui ong Nguyen Trung Thong, pho ban thuong truc Ban chi dao cai cach hanh chinh TP Thua ong Thong, quan diem cua ong the nao ve viec "hien dai hoa" he thong quan ly hanh chinh TP qua viec su dung may vi tinh cung nhu cac phan mem quan ly khac? Thanh pho da co chuong trinh cu the gi chua thua ong? Ong nghi the nao ve viec thay chung minh nhan dan bang giay nhu hien nay bang mot the tu co luu tru tat ca cac thong tin can thiet? (Vuong Dinh Hinh, 31 tuoi, dhvuong@)

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh: Mot trong nhung chuong trinh trong tam cua cong tac CCHC nam 2006 cung nhu chuong trinh CCHC giai doan tu 2006 den 2010 la viec tang cuong ung dung cong nghe thong tin trong quan ly hanh chinh nha nuoc cac cap tu TP den co so, nham tung buoc xay dung nen hanh chinh dien tu o TP thay cho nen hanh chinh mang tinh thu cong nhu hien nay, phan dau den nam 2010 hau het cac cong viec ve quan ly hanh chinh Nha nuoc va cung ung cac dich vu hanh chinh cong cho to chuc va cong dan deu duoc thong qua mang tin hoc. Van de nay TP da co mot chuong trinh cu the ve phat trien cong nghe tin hoc trong nam 2006 den nam 2010.

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam
Ong Nguyen Van Chien, pho giam doc So Tai nguyen - moi truong TP - Anh: T.T.D.
+ Toi la mot cong dan moi cua thanh pho. Tuy nhien sau mot thoi gian khong dai, toi da tham quan cac cung duong duoc xem la dep vay. Xin hoi dong chi Giam doc So Tai nguyen va Moi truong: ve viec xa rac bua bai tren hau het cac truc duong cua Thanh pho ma khong thay co quan chuc nang dau? Xin hoi quy So da co ke hoach gi de gai quyet tinh trang nay? Theo toi nghi chung ta can phai nghiem khac xem xet lai vi nhung truc duong nay gan nhu la bo mat cua thanh pho (Nuoi, 24 tuoi, nuointm_2005@ )

- So Tai nguyen - Moi truong: Vua qua So TNMT da du thao trinh UBND thanh pho ban hanh Chi thi tang cuong kiem tra, xu phat vi pham ve sinh moi truong do thi. Trong do co ghi ro tung hanh vi vi pham va muc do xu phat (nhu xa rac, vut tan thuoc, tieu, dai tien, xa nuoc thai...).

Hien nay tai cac quan trung tam, Doi Quan ly trat tu da thanh lap cac nhom thuong xuyen kiem tra, giam sat va xu ly nhung hanh vi vi pham, co nhung giai phap xu ly buoc dau dem lai hieu qua, vi du nhu: khi phat hien nguoi vi pham thi ngoai viec xu phat vi pham hanh chinh, con buoc nguoi do phai ve sinh tai lap lai hien trang ban dau.

Song song do, So TNMT phoi hop voi cac quan noi thanh khao sat, tang cuong cac nha ve sinh cong cong tren cac tuyen duong; yeu cau bat buoc cac cua hang, quan an phai co nha ve sinh, dam bao yeu cau ve sinh; co cac bang chi dan nha ve sinh cong cong tren cac tuyen duong; ...

Ngoai ra, So TNMT da to chuc nhieu lop tuyen truyen, nang cao nhan thuc cong dong thong qua cac phong trao doan the, ky ket lien tich voi UB Mat tran To quoc VN TP.HCM, Hoi Lien hiep Phu nu, Thanh doan TP.HCM, Hoi Cuu Chien binh TP.HCM,...

+ Chieu ngay 31-3-2006, toi den So Tu Phap TP.HCM de nop don xin cai chinh ho tich thi duoc thong bao phong ho tich khong nhan va tra ho so trong buoi chieu hom ay vi hop co quan. Ngay 02-4-2006, toi quay tro lai thi duoc thong bao tu ngay 01-4-2006, nhung ho so co lien quan den van de ho tich se chuyen ve UBND noi cap giay khai sinh.

Toi quay ve UBND Quan I thi duoc hen 1 tuan sau quay lai nop don vi hien tai co quan nay chua co duoc mau nao ve van de nay va cung chua biet qui trinh giai quyet nhu the nao. Toi cam thay thoi gian cua toi da bi lang phi mot cach vo ly va vo ich. (Thanh Thanh, 31 tuoi, tt29803@)

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh: Theo quy dinh moi thi van de lien quan den ho tich se duoc phan cap ve cho UBND cac quan huyen va phuong xa giai quyet qua do tao thuan loi cho nguoi dan co nhu cau lam cac thu tuc lien quan den ho tich.

Rieng viec ong (ba) den UBND Q1 de lam thu tuc cai chinh ho nhung khong duoc huong dan ngay ma hen sau mot tuan la khong dung quy dinh vi theo quy dinh khi nguoi dan co nhu cau giao dich hanh chinh thi co quan co tham quyen phai co trach nhiem huong dan kip thoi cac thu tuc cu the de nguoi dan thuc hien nham han che tinh trang buoc nguoi dan phai di lai nhieu lan de lam mot thu tuc ho so hanh chinh nao do.

1. Viec gia han giay phep trong thoi gian 12 thang khong xay dung thi phai gia han. Nhung do hoan canh gia dinh (di cong tac xa) nen giay phep qua mot thang. Vay toi co duoc phep gia han khong? Thoi gian xin gia han la bao nhieu ngay? Le phi viec gia han la bao nhieu?

2. Toi da duoc cap giay phep xay dung thang 6-1995, thang 10-2005, toi tien hanh xay dung 1 tret, 2 lau nhung vi dieu kien kinh te nen phai ngung thi cong. Nay thang 4-2006, toi tiep tuc xay dung theo giay phep duoc cap (1 tret, 3 lau), toi phai lam them thu tuc gi? Vi toi chua xay xong theo giay phep toi tiep tuc xay, nhung doi quan ly trat tu yeu cau toi phai gia han. nhung giay phep toi van con han. Yeu cau tren co dung khong?

Kinh xin quy co quan giup toi giai dap nhung thac mac tren, chan thanh cam on (tranthithanhtruc, 28 tuoi, xuantrucson@ )

- So Xay dung: 1) Theo quy dinh tai dieu 22 Quyet dinh 04/2006/QD-UBND ngay 17/01/2006 cua UBND thanh pho ve gia han giay phep xay dung thi trong thoi han 12 thang ke tu ngay cap giay phep xay dung ma cong trinh van chua co dieu kien khoi cong thi chu dau tu phai xin gia han giay phep xay dung theo quy dinh.

- Truong hop da qua thoi han giay phep xay dung co hieu luc ma chua gia han thi chu dau tu phai lien he co quan co tham quyen cap giay phep xay dung de duoc cap giay phep xay dung theo dung quy dinh.

- Thoi gian giai quyet gia han giay phep xay dung khong qua 5 ngay lam viec, ke tu ngay nhan du ho so hop le.

- Le phi gia han giay phep xay dung duoc tinh bang 10% le phi cap giay phep xay dung.

2) Truong hop ba da co giay phep xay dung tu thang 6 nam 1995 den thang 10 nam 2005 moi khoi cong xay dung cong trinh va nay muon xay dung theo quy mo giay phep xay dung da cap la khong dung quy dinh ve cap giay phep xay dung (giay phep xay dung co hieu luc khoi cong xay dung cong trinh trong thoi han 12 thang). De nghi Ba lien he voi UBND Quan noi xay dung cong trinh de duoc cap giay phep xay dung theo quy dinh.

Xin cam on!

+ Thua ong Thong! De cai cach hanh chinh, theo ong, can phai bat dau tu dau? Vi theo toi thay, chung ta to chuc thi diem, ton kha nhieu cong suc va tien bac nhung khi ap dung chua chac da hieu qua voi cac dia ban khac vi dieu kien kinh te xa hoi khac nhau. (Ngo Bao, 30 tuoi, baongo85@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Cong tac cai cach hanh chinh phai duoc bat dau tu cai cach the che hanh chinh, to chuc bo may va con nguoi (CBCC). Cong tac CCHC o Viet Nam noi chung va o TP.HCM noi rieng that ra chung ta chua co nhieu kinh nghiem thuc tien nen qua trinh trien khai thuc hien can phai co nhung mo hinh thi diem mang tinh dot pha de tu do rut kinh nghiem bo sung va hoan thien mo hinh, tu do nhan rong ra cac don vi khac.

Tat nhien, lam thi diem cung co the co nhung mo hinh khong thanh cong, nhung viec nay xay ra khong nhieu. Hau het cac mo hinh thi diem o TP.HCM deu duoc danh gia la thanh cong va nhan rong. Viec van dung mo hinh thi diem cung tuy thuoc vao dieu kien thuc tien cua tung dia phuong, khong nhat thiet tat ca cac mo hinh thi diem deu buoc cac dia phuong don vi phai thong nhat thuc hien.

+ 1. Ve 42 ho dan phai di doi o cong trinh xay dung cau Thu Thiem: theo Luat Dat dai va cac van ban cua Bo TNMT tra loi, neu cac ho dan o on dinh truoc 15-10-1993, khong tranh chap, duoc chinh quyen co so cong nhan thi khi phai di doi se duoc boi thuong. Vay sao UBND TP van cho la cac ho dan nay lan chiem, khi di doi chi duoc ho tro den bu giai toa? Lam nhu vay dung hay sai?

2. Gui So GTCC: Hien nay, khi xet xe tai cac trung tam dang kiem, lai xe van phai chung chi 100.000d/xe. Ho coi day la luat bat thanh van phai chap hanh, neu khong se bi "hanh". TP se xu ly ra sao? Hay cu de ton tai? (Tran Kien Quoc, 54 tuoi, kienquoc@)

- So Tai nguyen - Moi truong: Truong hop cac ho dan khu vuc cau Thu Thiem, can cu Luat dat dai, thanh pho da co huong xu ly va cong bo rong rai tren cac phuong tien thong tin dai chung. Chung toi rat mong cac ho dan co lien quan ung ho va hop tac thuc hien de cong trinh som duoc thi cong. Rieng ve truong hop tieu cuc nhu ong phan anh tai cac trung tam dang kiem, de nghi ong lien he va phan anh voi So Giao thong cong chanh de xu ly.

+ Tai sao Quyet dinh 207/2005/QD-UBND khong phan biet nhung cong trinh xay dung vi pham quy hoach co nghia la cong trinh xay dung khi da co quy hoach va nhung cong trinh bi quy hoach co nghia la nhung cong trinh co truoc khi quy hoach (Nguyen Dinh, 34 tuoi, nguyendinh83vn@ )

- So Xay dung: Quyet dinh 207/2005/QD-UBND ngay 01/12/2005 cua UBND thanh pho, tai dieu 1 ve pham vi dieu chinh co xac dinh:

- Cong trinh xay dung phu hop voi quy hoach xay dung duoc duyet nhung chua phu hop ve kien truc.

- Cong trinh xay dung khong phu hop voi quy hoach xay dung duoc duyet la phu hop theo quy dinh tai Quyet dinh so 39/2005/QD-Tgg ngay 28/02/2005 cua Thu tuong Chinh phu ve viec huong dan thi hanh dieu 121 cua Luat xay dung.

Xin cam on cau hoi cua Ong (Ba)!

Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh va ong Tran Chi Dung, pho giam doc So Qui hoach - kien truc TP (thu hai va thu ba tu trai qua) - Anh: T.T.D.

+ Can bo phuong va nhan vien (hop dong tam) lam cong viec ve nha dat, trat tu do thi (P16 Q4) co tham nhung nhieu tai tieng, gay du luan xau trong dan, con bi thanh tra quan bat qua tang dang nhan hoi lo. Co nen tiep tuc giu lai lam viec khong? Co nhieu phan anh tu nguoi dan, nhieu y kien buc xuc tu can bo Dang vien, huu tri nhung vi ly do "te nhi" nao do ma tu bi thu, chu tich van bo ngoai tai, tham chi con co bieu hien nang do. Vay thi chong tham nhung o co so co nghia ly gi dau. Nguoi chong tham nhung bi thu ghet, ke tham nhung thi len mat va nguoi dan cang so khong ai dam chong. (Vo Hoai Nam, 46 tuoi, vohoainam46@)

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Can bo nhan vien thuoc UBND phuong du la trong bien che hoac hop dong neu co hanh vi tham nhung gay buc xuc trong du luan dac biec neu da bi thanh tra quan bat qua tang dang nhan hoi lo thi phai duoc xu ly kien quyet kip thoi theo dung quy dinh cua phap luat voi hinh thuc tuong ung voi muc do vi pham, ke ca cho thoi viec.

Vu viec ma ong (ba) neu tren, chung toi de nghi ong (ba) can phan anh kip thoi voi UBND Quan 4 de xac minh lam ro va co hinh thuc xu ly phu hop.

+ Hien nay o TP.HCM chung ta toc do do thi hoa ngay cang nhanh. Song song do la nhung cong trinh giao thong dua vao hoat dong lai kem chat luong, dac biet nhu su co ham chui Van Thanh. Vay xin ong Do Phi Hung cho biet viec xay dung cac cong trinh trong thanh pho duoc quy hoach cu the nhu the nao? (Dang Hong Anh, 30 tuoi, cisranh@)

- So Xay dung: Xin cam on cau hoi cua ong (ba). Tuy nhien, xin duoc noi ro la viec quan ly cac cong trinh giao thong khong thuoc chuc nang, tham quyen cua So Xay dung ma thuoc tham quyen va chuc nang cua So Giao thong cong chanh Thanh pho. So Xay dung se ghi nhan y kien cua Ong (ba) de phan anh voi Uy ban nhan dan Thanh pho.

+ Nha toi nam trong khu dan cu Mieu Noi, gia dinh toi da ky giao dat cho BQL du an theo quy hoach. Nha va dat con lai khong lan chiem, khong tranh chap co duoc dang ky de cap giay chung nhan theo Luat Nha o hay khong? (Luu Van Ngu, Dinh Tien Hoang, Binh Thanh)

- Ong Tran Chi Dung, pho giam doc So Quy hoach - Kien truc: Quy hoach Khu dan cu Mieu Noi dang duoc xem xet dieu chinh lan cuoi. Vi khong biet ro dia chi nha ong co nam trong khu vuc dieu chinh hay khong nen toi khong the tra loi cu the. Ong co the lien he UBND quan Binh Thanh de duoc thong tin chi tiet.

+ Hien nay toi muon mua 1 can nha tai P.15 chi co giay ke khai. Trong ban ve co ghi la dat quy hoach cong trinh cong cong va duoc quan ky ten dong dau, nhu vay co lam duoc giay to nha khong? (vinh huy, 32 tuoi, caygao@ )

- So Xay dung: Hien nay, tham quyen cap Giay chung nhan quyen su dung dat co ghi nhan tai san tren dat cho ho gia dinh, ca nhan thuoc Uy ban nhan dan cap quan-huyen giai quyet, thuc hien theo Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu. Truong hop cua Ong, Ba khong neu ro yeu to quy hoach (chua ro quy hoachda duoc co quan co tham quyen phe duyet hay chua? Phe duyet tu khi nao? Da duoc trien khai thuc hien chua?...). Do do, de biet them thong tin ve dieu kien duoc cap Giay chung nhan hay khong, de nghi Ong, Ba lien he Uy ban nhan dan quan-huyen noi co can nha toa lac de duoc huong dan cu the va tranh rui ro xay ra; con viec co mua hay khong do Ong, Ba quyet dinh.

Xin cam on cau hoi cua Ong, Ba.

+ 1. Tai sao khong niem yet that chi tiet nhung quy dinh ve cac thu tuc hanh chinh tai moi co quan tiep nhan ho so cua cong dan? (Moi vai noi da co nhung khong day du), day la co hoi cho nhan vien phu trach chuyen mon thieu pham chat lam tinh lam toi nhan dan, cu the de doi tien bac, boi duong (?).

2. O nhung ho so phuc tap, nhu phong nha dat quan, huyen, tai sao khong dat mot ban huong dan nhan dan den co nhu cau? Va nhan vien nay phai la mot nguoi co tham quyen, tat nhien la phai co mat thuong xuyen de tra loi nhung thac mac cua nguoi dan.

3. Nay la thoi dai thong tin, viec moi co quan, nhat la quan huyen thanh lap mot website, de nguoi dan tham khao tu xa, la mot dieu dau kho khan ton kem gi? Vay tai sao chua?(Ha phuoc Trong, 65 tuoi, traquyit@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Theo quy dinh cua UBND thanh pho thi tat ca cac thu tuc quy trinh va cac khoan phi le phi, thoi gian giai quyet, ket qua giai quyet ho so hanh chinh cua cong dan deu phai duoc niem yet cong khai minh bach tai tru so co quan hanh chinh noi co tham quyen giai quyet de nguoi dan thuc hien va giam sat viec lam cua CBCC.

Tuy nhien, nhu ong ba phan anh, hien nay o mot so co quan don vi chua niem yet day du cac thu tuc theo quy dinh nen rat de gay phien ha cho nguoi dan. Do vay trong chuong trinh CCHC nam 2006 cua TP da co quy dinh tat ca cac co quan HC tu TP den CS cham nhat den quy 3 nam 2006, phai co 80% cac thu tuc hanh chinh phai duoc cong khai minh bach tren moi phuong tien va den het quy 4 thi 100% cac thu tuc hanh chinh phai duoc cong khai minh bach de thong nhat thuc hien.

+ Hien tai toi co mot manh dat o Phuong Tan Thoi Hiep Quan 12. Toi Xay nha hoi nam 2000 nhung khong co giay phep xay dung, va ban quan ly do thi Quan 12 da lap bien ban xu ly hanh chinh! Vay bay gio toi muon ke khai de hop thuc hoa nha dat thi phai lam nhu the nao? Toi dem ho so da di lam nhieu lan ma khong duoc giai quyet! Kinh Mong Quy Cap Giup Do. Xin chan Thanh Cam on! (Nguyen Dinh, 34 tuoi, nguyendinh83vn@ )

- So Xay dung: Quyet dinh 207/2005/QD-UBND ngay 01/12/2005 cua UBND thanh pho nham xu ly cac cong trinh xay dung khong phep va sai phep dang ton tai tren dia ban thanh pho Ho Chi Minh, co vi pham xay dung xay ra truoc ngay 01/7/2004. Truong hop cua Ong can lien he UBND phuong Tan Thoi Hiep Quan 12 de ke khai va duoc xac nhan theo mau 5 ban hanh kem theo Quyet dinh 207/2005/QD-UBND, sau do nop ho so va lien he UBND Quan 12 de duoc giai quyet theo quy trinh tai dieu 6 Quyet dinh 207/2005/QD-UBND.

Xin cam on!

+ Moi truong TP ngay cang o nhiem tram trong, tung doan duong dau dau cung tran ngap rac. Cac con rach nhu Thi Nghe, cam tuong van co gi do lam nguoi dan khong yen tam vi nuoc thai sinh hoat van deu dan thai ra. So TNMT nen co nhung bien phap gi de han che o nhiem moi truong trong tuong lai? (Dang Hong Anh, 30 tuoi, cisranh@ )

- So Tai nguyen - Moi truong: Hien nay ngoai tac dong o nhiem moi truong tu hoat dong san xuat cong nghiep - TTCN, Thanh pho dang chiu su qua tai ve luong dan cu ngay cang tang. Theo danh gia ve cac dieu kien ha tang thi thanh pho chi dap ung duoc khoang 4-5 trieu nguoi dan, nhu hien nay thanh pho thi con so do la xap xi 8 trieu. Cac kenh rach cua thanh pho hien nay dang phai hung chiu tat ca moi chat thai do vao va khong con kha nang tu lam sach va tham chi co noi khong con kha nang chua nuoc va giao thong do da bi thu hep va nong.

Thanh pho da va dang thuc hien chuong trinh di doi o nhiem cong nghiep vao cac KCN va Cum cong nghiep; dong thoi cai thien o nhiem moi truong do thi, kenh rach cu the nhu: du an nang cap do thi; cai tao kenh Nhieu Loc - Thi Nghe; cai tao kenh Tan Hoa - Lo Gom; kenh Hang Bang... Ve van de rac do thi, thanh pho dang dau tu cac khu xu ly chat thai, trong do ap dung nhieu cong nghe xu ly khac nhau nhu phan loai, tai che; lam phan compose; chon lap hop ve sinh... Ngoai ra viec thu gom rac do thi se thuc hien thong qua viec dau thau nham giam chi phi va tang cuong tinh canh tranh cho hoat dong nay.

Thanh pho da xay dung mot ke hoach thuc hien Nghi quyet cua HDNDTP, giao cho cac So nganh trien khai 05 nhom nhiem vu co ban de bao ve va cai thien moi truong TP trong 5 nam (2006-2010) nhu: Tang cuong cong tac nang cao nhan thuc cong dong; dau tu xu ly triet de nuoc thai san xuat truoc khi xa vao moi truong, muc tieu nam 2007 tat ca cac cong ty, xi nghiep va cac KCN co he thong xu ly nuoc thai tap trung; dieu tra, khao sat va ho tro dam bao 100% cac ho dan cu co be tu hoai dung tieu chuan; dau tu xay dung he thong xu ly nuoc thai sinh hoat tap trung doi voi cac khu quy hoach moi va tung buoc thuc hien xu ly nuoc thai cac kenh rach...

Mat khac, ben canh su co gang cua cac co quan quan ly Nha nuoc cung doi hoi phai co su quan tam va hop tac cua moi nguoi dan nhu khong xa rac ra kenh rach, duong pho, khong xa nuoc thai o nhiem ra kenh rach... So TN-MT cung da du thao trinh UBNDTP chi thi ve tang cuong kiem tra xu phat vi pham ve sinh moi truong do thi se duoc thuc hien trong thoi gian toi.

+ Toi co can nha tu nam 1967 den nam 1977 toi qua My, toi co gui lai nha nuoc. Vay nay toi ve xin lai co duoc khong, thua cac ong? (Hoang Thanh, 32 tuoi, Hoang@ )

- So Xay dung: Do noi dung cau hoi cua Ong (ba) khong neu ro cac tinh tiet ve viec khi Ong (ba) xuat canh, Nha nuoc quan ly can nha tren thuoc dien nao, So Xay dung khong the tra loi cu the.

Tuy nhien, theo quy dinh tai dieu 1, Nghi quyet 23/2003/QH11 ngay 26-11-2003 cua Quoc hoi, Nha nuoc khong thua nhan viec doi lai nha dat ma Nha nuoc da quan ly, bo tri su dung trong qua trinh thuc hien cac chinh sach ve quan ly nha dat va chinh sach cai tao xa hoi chu nghia lien quan den nha dat.

+ Noi la “mot cua” nhung chung toi di xin giay phep dang ky kinh doanh, phai qua toi… "10 cua”. Bao gio TP moi ap dung “mot cua” dung nghia? (Mot doanh nghiep thuoc quan 4)

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Xin ong (ba) co the cung cap them thong tin cu the ve truong hop nay qua dia chi: Ban chi dao CCHC TP, so 86 Le Thanh Ton, Q1.

+ Thu tuc cap so huu nha? (Le Thanh Quoc Huy, 28 tuoi, nhahanguyenuong@ )

- So Xay dung: Hien nay, lien quan den thu tuc cap chu quyen nha, dat (cap Giay chung nhan quyen su dung dat co ghi nhan tai san tren dat) cho ho gia dinh va ca nhan thuoc tham quyen cua Uy ban nhan dan quan-huyen, thuc hien theo Nghi dinh so 181/2004/ND-CP ngay 29/10/2004 cua Chinh phu; de nghi Ong, Ba lien he Uy ban nhan dan quan-huyen noi co can nha toa lac de duoc huong thu tuc giai quyet cu the.

+ Nha toi co giay chu quyen da doi qua so do nam 205. So do chi ghi nhan co giay chu quyen nha. Nay toi muon dang ky de duoc cong nhan chu quyen nha thi phai lam sao hay phai cho doi giay chu quyen moi? (nguyen vu, 48 tuoi, nguyenvu1959@)

- So Tai nguyen - Moi truong: Theo Luat nha o co hieu luc tu 01-7-2006 thi GCNQSDD van con gia tri su dung khong buoc phai doi. Truong hop ong muon xin cap doi giay chung nhan moi co cong nhan quyen so huu nha thi se can cu Nghi dinh huong dan thi hanh Luat nha o duoc ban hanh va lien he co quan co tham quyen de duoc cap doi.

+ Toi xin hoi voi cac can bo hanh chinh trong co quan nha nuoc cap phuong va cap quan truoc khi vao lam viec co duoc hoc qua nghiep vu co ban trong cong viec ma minh lam hay khong? (Nguyen Xuan Thang, 36 tuoi, thang2269@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Theo quy dinh cua Nha nuoc, thi tat ca cac CBCC truoc khi vao lam viec deu phai qua cac truong lop dao tao ve chuyen mon, nghiep vu lien quan den cong viec minh se lam, tuy nhien co mot bo phan CBCC o cac co quan hanh chinh nha nuoc chua duoc boi duong, cap nhat kip thoi cac kien thuc moi, nhat la ky nang hanh chinh, do vay ket qua cong viec kem hieu qua.

+ Vua qua UBND phuong Hoa Thanh, Q Tan Phu, TP.HCM ra thong bao so 04/TB-UBND ngay 14/02/2006 khong theo can cu nao ma noi rang phat huy thanh tich va dat ra 12 khoan thu nhu vay dung hay sai? Toi la mot nguoi tam tru tren dia ban thi phai dong nhung khoan thu nao theo quy dinh? Xin cam on (Hung, 28 tuoi, wecomesaigon77@)

- Ong Nguyen Trung Thong, pho ban thuong truc Ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Theo quy dinh, cac khoan thu van dong trong dan deu phai thuc hien dung theo quy dinh cua cac co quan nha nuoc co tham quyen, khong duoc bat cu mot co quan, don vi nao tu dat ra cac khoan thu ngoai quy dinh. Cac khoan thu van dong deu phai duoc cong khai minh bach trong do noi ro: co quan co tham quyen quy dinh, doi tuong thu, muc thu, v.v... de nguoi dan giam sat, chu khong duoc noi chung chung.

+ Kinh gui: Ong Do Phi Hung - Pho Giam doc So Xay dung: 1/ Quy hoach khu cu xa Bac Hai P15 Q.10 duoc xay dung may tang, khong che chieu cao? 2/ Hien nay trong khu Cu xa Bac HaI nguoi ta xay nha, sua nha rat nhieu da lam cho khu dan cu dep de va khang trang hon. Song neu muon sua nha cho dep cho bang cac nha ben canh thi khong duoc phep. Phong Do thi Q.10 khong cho, ly do phai giu nguyen dong bo nhu cu cua kien truc su truong tu nam 1996 den nay? Co dung khong? Tai sao phai giu nhu vay trong luc tung ngay, tung gio co cau cu bi pha vo?

3/ Neu quan khong cap phep cho sua chua nha, mo rong dien tich (khong lan chiem lo gioi) trong khuon vien dat o thi nen lien he xin phep o dau? Gap ai? 4/ TP.HCM nen co quy hoach tung quan, phuong ve xay dung khu dan cu de tranh viec phai xin phep. Da co xin cho la co tieu cuc trong viec cap phep. Thuc hien nhu Ha Noi: xay nha o tu 3 tang tro xuong khong phai cap phep mien khong lan chiem, khong thuoc khu co kien truc co, co cong trinh can bao ton hoac trong khu co quy hoach lau dai cua Nha nuoc. Nen day manh cai cach hanh chinh trong viec cap phep xay dung de can bo va nguoi dan khoi bi hanh la chinh. (Nguyen Thi Kim Tuyen 142 Nguyen Thi Minh Khai, P.6, Q.3, TP.HCM)

- So Xay dung: Cau hoi cua Ba neu gom co 4 y lien quan, chu yeu lien quan den quy hoach xay dung. Do do, Ba can lien he voi So quy hoach kien truc de duoc giai dap theo dung chuc nang.

Ngoai ra, nhung van de Ba neu co lien quan den chuc nang cua So Xay dung, So Xay dung tra loi Ba nhu sau:

- Ve khong che chieu cao nha tuy thuoc vao cac yeu to sau:

+ Quy hoach chi tiet duoc duyet

+ Thiet ke do thi duoc duyet

+ Quy chuan xay dung

- Ve tham quyen cap giay phep xay dung nha o rieng le theo Quyet dinh 04/2006/QD-UBND ngay 17/02/2006 cua UBND thanh pho se do UBND Quan giai quyet theo dung quy dinh.

- Ve cac cong trinh duoc mien giay phep xay dung phai theo dung quy dinh cua phap luat ve xay dung.

+ Toi o Quan Hoang Mai HN. Xin hoi ong Nguyen Trung Thong, ong nghi sao ve viec cac nhan vien cong so truc tiep lam viec voi dan ma thai do van cua quyen, hach sach, nhung nhieu vo loi?. Nguoi dan noi toi o rat so den cac "cua" dien luc, ho khau hay dia chinh vi nhung noi do noi tieng "nhieu khe". Theo ong co cach nao de dep bo duoc cung cach lam viec "hanh la chinh" nay khong? (Quynh Giang, 32 tuoi, Quynhgiang000)

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Dung la thuc te trong bo may chinh hanh chinh o nuoc ta hien nay van con mot bo phan can bo cong chuc con co thai do quan lieu, cua quyen voi nguoi dan va o doanh nghiep, nhung chua duoc phat hien va xu ly den noi den chon gay buc xuc cho nguoi dan. De tung buoc khac phuc van de nay, mot trong nhung giai phap quan trong la phai tang cuong thanh tra cong chuc cong vu bang moi hinh thuc thich hop, qua do phat hien va xu ly kip thoi nhung can bo cong chuc co vi pham, dong thoi phai co cac che do khen thuong thoa dang, kip thoi voi nhung CBCC lam tot cong viec va xu ly nghiem minh voi moi bieu hien tieu cuc, khong phan biet nguoi do la ai.

+ Cau hoi danh cho ong Nguyen Trung Thong: Thua ong, nhieu y kien cho rang, tinh toi thoi diem nay, De an 112 coi nhu da that bai (chi nhieu tien nhung ket qua khong duoc bao nhieu). La nguoi trong Ban chi dao cai cach hanh chinh, ong suy nghi gi ve dieu nay? (Ngoc Le, 32 tuoi, dubaongocle@ )

- Ong Nguyen Trung Thong, Pho truong ban chi dao cai cach hanh chinh TP: Toi cho rang de an 112 dang duoc trien khai thuc hien o TP.HCM buoc dau da dat duoc mot so ket qua nhat dinh. Day chinh la mot trong nhung cong cu quan trong gop phan tung buoc hien dai hoa nen hanh chinh TP. Tuy nhien, so voi nhu cau phat trien cua TP thi viec ung dung CNTT tren cac linh vuc noi chung van con han che. Van de nay, TP da co chuong trinh cu the de phat trien ung dung CNTT den nam 2010. Voi su quyet tam cua TP, toi tin rang, viec trien khai de an 112 se dat duoc nhung ket qua tich cuc.

Nhom PV

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Giao lưu trực tuyến

Comment :Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
PAR: More work to do!
Mr. Nguyen Trung Thong, Department of Finance, Department of Qui, Chi Dung Tran, Department of Natural Resources and Environment, District People's Committee, the competent authorities, Ho Chi Minh, administrative reform, building permit, the People's Committee, Steering Committee, deputy director, as required, building facilities, people, date
Many very specific questions, many questions on the macro level, many questions are not easy to answer ... More than 300 questions submitted to the exchange today were actually doing the officials in the fields of basic functions to sweat. The answer is ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Cải cách hành chính: Còn nhiều việc phải làm!

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Cải cách hành chính: Còn nhiều việc phải làm! bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam

Nhan xet, hay lien he ve tin Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cai cach hanh chinh Con nhieu viec phai lam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0