Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiemSang nay, 24/6 ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI da chinh thuc lam cong tac nhan su. Ba vi lanh dao cao cap nhat cua Nha nuoc da doc don tu nhiem truoc Quoc hoi .

Tu trai sang phai: cac ong Tran Duc Luong, Phan Van Khai, Nguyen Van An
Mo dau phien hop sang nay, Quoc hoi da nghe Tong Bi thu Nong Duc Manh phat bieu y kien. Tong Bi thu noi:

""Sau Dai hoi Dang X, nhan su BCH TU Dang va Bo Chinh tri da co nhung thay doi. De bao dam su lanh dao toan dien cua Dang, ket hop hai hoa su lanh dao cua Dang va lanh dao cua Nha nuoc, su ke thua lien tuc cua doi ngu can bo lanh dao, can thiet bo tri lai mot so chuc danh lanh dao cap cao cua nha nuoc ta"".

Tong Bi thu cho biet, Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich nuoc Tran Duc Luong, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An vi tuoi da cao va thuc hien chu truong tre hoa doi ngu can bo lanh dao da neu nguyen vong xin khong tai ung cu vao Ban Chap hanh Trung uong khoa X, nguyen vong nay da duoc Ban Chap hanh Trung uong khoa IX va Dai hoi X chap thuan.

Tu nay cho den het ngay 29/6, du kien Quoc hoi se hoan tat viec bau tan Chu tich nuoc, tan Thu tuong Chinh phu, tan Chu tich Quoc hoi, 2 Pho Thu tuong, 7 bo truong, thu truong co quan ngang bo, Tong kiem toan nha nuoc, Pho Chu tich va uy vien Hoi dong Quoc phong - An ninh.

Tong Bi thu Nong Duc Manh bay to su danh gia cao doi voi Thu tuong Phan Van Khai, Chu tich nuoc Tran Duc Luong, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An.

Ong khang dinh ho la nhung can bo truong thanh tu co so, duoc dao tao co he thong, lien tuc tham gia Ban Chap hanh Trung uong khoa V-IX, la Uy vien Bo Chinh tri, dai bieu QH nhieu khoa".

""La nhung can bo lanh dao co tu duy chien luoc, giau kinh nghiem chi dao thuc tien, gop phan rat quan trong vao hoach dinh duong loi, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc""- Tong Bi thu noi

“Tai ky hop nay, Quoc hoi se xem xet bau lanh dao cap cao cua Nha nuoc, phe chuan thanh vien Chinh phu va bau mot so chuc danh khac. Ban Chap hanh Trung uong Dang, Bo Chinh tri da nhat tri gioi thieu nhan su voi cac co quan nha nuoc co tham quyen de xem xet trinh Quoc hoi

Cac dong chi duoc gioi thieu deu trai quan ren luyen, thu thach trong thuc tien, truong thanh tu co so, hoan thanh nhiem vu cong tac duoc phan cong, co pham chat va nang luc dam nhan nhung trong trach moi duoc giao""- Tong bi thu khang dinh.

Thu tuong Phan Van Khai tu nhiem

Sau phat bieu cua Tong Bi thu Nong Duc Manh, Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai da doc don xin tu nhiem cua minh. Thu tuong noi:

"Theo su gioi thieu cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa VIII va khoa IX, va theo de nghi cua Chu tich nuoc, toi da duoc Quoc hoi bau vao chuc vu Thu tuong Chinh phu nhiem ky 1997-2002 va nhiem ky 2002-2007.

Tren cuong vi Thu tuong Chinh phu, toi da cung cac thanh vien khac trong Chinh phu nhiem ky Quoc hoi khoa X va khoa XI doan ket mot long, gop phan xay dung va nghiem tuc thuc hien nghi quyet cua Dang, cac nghi quyet cua Quoc hoi.

Chung toi da co phan dong gop vao nhung thanh tuu doi moi va phat trien dat nuoc trong gan 10 nam qua va xin nhan phan trach nhiem cua Chinh phu va ca nhan toi la nguoi dung dau Chinh phu ve nhung yeu kem va bat cap trong viec thuc hien chuc nang cua co quan chap hanh cua Quoc hoi va co quan hanh chinh Nha nuoc cao nhat.

Den Dai hoi lan thu X cua Dang, do tuoi cao, y nguyen cua toi xin rut khoi Ban Chap hanh Trung uong da duoc chap thuan.

De tao them thuan loi cho su lanh dao cua Ban Chap hanh Trung uong Dang doi voi Chinh phu, thuc hien viec chuyen giao cho dong chi tre hon thay toi dam duong trach nhiem trong Chinh phu, toi xin de nghi Chu tich nuoc va Quoc hoi cho thoi chuc vu Thu tuong Chinh phu tai ky hop nay cua Quoc hoi khoa XI.

De nghi Ban Chap hanh Trung uong Dang va Chu tich nuoc gioi thieu mot dong chi Uy vien Bo Chinh tri de Quoc hoi bau vao chuc vu Thu tuong Chinh phu.

De nghi Chu tich nuoc va Quoc hoi chap thuan de nghi cua toi".

Ngay sau do, Chu tich nuoc Tran Duc Luong doc to trinh de nghi Quoc hoi chap nhan don tu nhiem cua Thu tuong Phan Van Khai. Chu tich noi:

"Tai ky hop thu nhat, Quoc hoi khoa XI thang 7/2002, ong Phan Van Khai duoc Chu tich nuoc gioi thieu va Quoc hoi da bau giu chuc Thu tuong Chinh phu, nay ong Phan Van Khai co van ban de nghi Chu tich nuoc xem xet, trinh Quoc hoi cho thoi giu chuc vu Thu tuong Chinh phu.

Theo trinh bay cua ong Phan Van Khai, can cu vao Dieu 84 va Dieu 103 cua Hien phap nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam nam 1992 da duoc sua doi, bo sung theo Nghi quyet so 51/2001-QH10 ngay 25/12/2001 cua Quoc hoi khoa X, ky hop thu 10; Dieu 87 cua Luat To chuc Quoc hoi, toi xin trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh de ong Phan Van Khai duoc mien nhiem chuc vu Thu tuong Chinh phu".

Trong to trinh doc truoc Quoc hoi, Chu tich nuoc Tran Duc Luong cung khang dinh:

"Trong hai nhiem ky qua, tren cuong vi Thu tuong Chinh phu, ong Phan Van Khai da cung cac thanh vien Chinh phu doan ket mot long, no luc phan dau de hoan thanh nhiem vu voi chuc trach nang ne ma Dang, Nha nuoc va nhan dan giao pho.

Hoa nhip voi tien trinh doi moi va phat trien dat nuoc, to chuc va hoat dong cua Chinh phu co nhieu doi moi; su dieu hanh nang dong cua Chinh phu phu hop voi chuc nang quan ly Nha nuoc trong nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia.

Trong thoi gian giu chuc vu Thu tuong Chinh phu, ong Phan Van Khai voi chuc trach cua minh da gop phan tich cuc vao thanh tuu doi moi va phat trien dat nuoc trong nhung nam qua.

Chu tich nuoc Tran Duc Luong tu nhiem

Doc xong to trinh tren, Chu tich nuoc Tran Duc Luong buoc len buc doc don xin tu nhiem cua minh. Chu tich Tran Duc Luong noi:

Toi co vinh du duoc tham gia Ban Chap hanh Trung uong Dang 5 khoa (tu khoa V den khoa IX), duoc Ban Chap hanh Trung uong bau lam Uy vien Bo Chinh tri cac khoa VIII va IX.

Ve cong tac Nha nuoc, toi duoc Bo Chinh tri, Ban Chap hanh Trung uong Dang gioi thieu va duoc Quoc hoi phe chuan bo nhiem Pho Chu tich Hoi dong Bo truong va Pho Thu tuong Chinh phu hai khoa (1987-1997); duoc Quoc hoi bau giu chuc Chu tich nuoc kiem Chu tich Hoi dong Quoc phong- An ninh cac khoa Quoc hoi thu X va thu XI (tu nam 1997 den nay).

Trong 20 nam qua, toi da het suc co gang, toan tam toan y thuc hien cac chuc trach nang ne ma Dang, Nha nuoc va nhan dan giao pho, gop phan nhat dinh cung toan Dang, toan dan thuc hien thang loi cac nhiem vu xay dung va bao ve To quoc theo duong loi doi moi cua Dang.

Trong tien trinh chuan bi Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang, vi tuoi da cao va thuc hien chu truong tre hoa doi ngu can bo, toi da neu nguyen vong xin khong tai cu Ban Chap hanh Trung uong khoa X.

Nguyen vong cua toi da duoc Ban Chap hanh Trung uong khoa IX va Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu X cua Dang chap thuan.

De ket hop hai hoa giua nhan su cap cao cua Dang va Nha nuoc, nay toi de nghi Quoc hoi cho toi duoc thoi giu chuc Chu tich nuoc dong thoi la Chu tich Hoi dong Quoc phong – An ninh de chuyen giao nhiem vu cho nguoi ke nhiem.

Mong duoc Quoc hoi chap thuan nguyen vong chinh dang cua toi. Toi tin tuong nguoi ke nhiem theo gioi thieu cua Ban Chap hanh Trung uong Dang khoa X se duoc Quoc hoi tin nhiem cao va se hoan thanh tot nhiem vu.

Nhan dip nay, toi xin bay to long biet on chan thanh den Uy ban Thuong vu Quoc hoi, quy vi dai bieu Quoc hoi va dong bao ca nuoc da tin nhiem, cong tac va giup do toi hoan thanh nhiem vu truong thoi gian qua".

Sau khi Quoc hoi nghe don xin tu nhiem cua Chu tich nuoc Tran Duc Luong, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da doc to trinh cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi de nghi Quoc hoi chap nhan don tu nhiem cua Chu tich nuoc Tran Duc Luong. Chu tich Nguyen Van An noi:

“Ngay 17/6/2006, Uy ban Thuong vu Quoc hoi da thao luan va nhat tri voi de nghi cua ong Tran Duc Luong ve viec xin duoc thoi giu chuc vu Chu tich nuoc. Uy ban Thuong vu Quoc hoi trinh Quoc hoi xem xet, quyet dinh de ong Tran Duc Luong duoc mien nhiem chuc vu Chu tich nuoc”.

Chu tich Nguyen Van An khang dinh:

“Trong hai nhiem ky qua, tren cuong vi Chu tich nuoc, ong Tran Duc Long da cung dong bao, chien si ca nuoc dua cac chu truong, duong loi, chinh sach cua Dang, phap luat cua Nha nuoc duoc thuc thi trong cuoc song, gop phan quan trong vao cong cuoc doi moi, xay dung va phat trien dat nuoc.

Trong thoi gian giu chuc vu Chu tich nuoc, ong da luon lang nghe y kien, nguyen vong cua dong bao ta o trong va ngoai nuoc, chi dao giai quyet kip thoi nhung van de phat sinh, kien nghi voi Dang va cac co quan nha nuoc huu quan ban hanh va dieu chinh kip thoi cac chu truong, duong loi, chinh sach va phap luat phu hop voi cong cuoc doi moi, lam cho hinh anh va vi the cua nuoc ta tren truong quoc te ngay cang duoc cung co va nang cao, quan he ngoai giao ngay cang duoc mo rong”.

Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An tu nhiem

Ngay sau khi doc to trinh tren, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An da doc don xin tu nhiem cua minh. Chu tich noi:

"Tai ky hop thu chin, Quoc hoi khoa X (6/2001 va ky hop thu nhat, Quoc hoi khoa XI (7/2002), toi da duoc Quoc hoi bau lam Chu tich Quoc hoi.

Trong 5 nam qua, toi da co nhieu co gang thuc hien loi hua truoc Quoc hoi va cu tri ca nuoc, tuy van con khong it nhung han che va yeu kem, chua dap ung duoc yeu cau mong doi cua nhan dan, song cung da gop phan tich cuc cung voi cac co quan cua Quoc hoi va cac vi dai bieu Quoc hoi tiep tuc doi moi hoat dong, nang cao nang xuat, chat luong va hieu qua trong cong tac lap phap, giam sat toi cao va quyet dinh cac van de quan trong cua dat nuoc.

Truoc Dai hoi lan thu X cua Dang, toi da co don xin khong tham gia ung cu Ban Chap hanh Trung uong khoa X, dong thoi cung xin thoi giu chuc Chu tich Quoc hoi ngay sau Dai hoi X cua Dang, vi tuoi cao, suc yeu. Va da duoc Ban Chap hanh Trung uong khoa IX dong y.

Dai hoi X da ket thuc thang loi, de tao su dong bo, thuan loi cho su lanh dao cua Dang va hoat dong cua Quoc hoi, de nghi Quoc hoi cho toi duoc thoi giu chuc Chu tich Quoc hoi tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI.

Kinh trinh va rat mong duoc Quoc hoi chap nhan nguyen vong cua toi".

Truoc khi ket thuc phien hop buoi sang, Quoc hoi da nghe Pho Chu tich Quoc hoi Truong Quang Duoc thay mat Uy ban Thuong vu Quoc hoi doc to trinh de nghi Quoc hoi chap thuan don xin tu nhiem cua Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An. Pho Chu tich Truong Quang Duoc khang dinh:

Trong nhung nam qua, voi cuong vi Chu tich Quoc hoi, ong Nguyen Van An da cung tap the Uy ban Thuong vu Quoc hoi thuc hien tot chuc nang, nhiem vu cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi, gop phan quan trong vao viec thuc hien co ket qua cac chuc nang, quyen han cua Quoc hoi ve lap phap, giam sat va quyet dinh cac van de quan trong cua dat nuoc.

Ong Nguyen Van An da cung Uy ban Thuong vu Quoc hoi to chuc nghien cuu va de xuat voi Quoc hoi co nhung doi moi ve cach thuc to chuc cong viec, do vay chat luong va hieu qua hoat dong cua Quoc hoi ngay cang duoc nang cao”.

Ngay sau do, cac dai bieu Quoc hoi da tien hanh thao luan o Doan va ghi vao phieu xin y kien ve viec xin tu nhiem cua Thu tuong Chinh phu Phan Van Khai, Chu tich nuoc Tran Duc Luong, Chu tich Quoc hoi Nguyen Van An.

Tu 14h den 15 h chieu nay, ket qua thao luan va xin y kien nay se duoc Doan thu ky ky hop bao cao len Uy ban Thuong vu Quoc hoi.

15h 30, Uy ban Thuong vu Quoc hoi se bao cao ket qua thao luan va viec xin y kien noi tren truoc Quoc hoi. Quoc hoi se tien hanh bau Ban kiem phieu (Ban nay se phuc vu tat ca cac cong tac nhan su tai ky hop thu 9, Quoc hoi khoa XI nay).

Ngay sau do, Truong Ban kiem phieu vua duoc bau se cong bo the le bo phieu de Quoc hoi tien hanh bo phieu mien nhiem cac chuc vu noi tren.

Ket qua bo phieu mien nhiem chuc vu Thu tuong Chinh phu doi voi ong Phan Van Khai, Chu tich nuoc doi voi ong Tran Duc Luong, Chu tich Quoc hoi doi voi ong Nguyen Van An du kien se duoc thong bao vao sang ngay thu Hai (26/6).

TPO se tiep tuc cap nhat nhung thong tin moi nhat ve viec Quoc hoi lam cong tac nhan su tai ky hop nay den ban doc trong thoi gian som nhat.

Nhom PV thoi su

Viet Bao

Video nổi bật

Ba Anh rất tỉnh và ..... =))
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Hôm nay 27/3, xét xử vụ tiêm nhầm vắc-xin làm 3 cháu bé tử vong

TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến hôm nay (27/3), sẽ xét xử sơ thẩm vụ án tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa ngày 20/7/2013.

Bãi tập kết gỗ: Hàng loạt thân cây gỗ lớn "đi đâu"?

Tại bãi tập kết gỗ của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội), số lượng gốc cây, cành rất nhiều, trong khi đó những khúc gỗ cỡ lớn lại rất ít.

Chuyện nhích ga đạp phanh Hà Nội - Sài Gòn

Con người sống trong xã hội, có lẽ trừ lúc ngủ, còn lại phải thực hiện những mối tương tác với người khác suốt phần thời gian còn lại. Ngay cả khi lái xe ô tô, xe máy, hay đi bộ… chúng ta vẫn phải thực hiện mối tương tác ấy.

Bộ trưởng Tiến yêu cầu cắt hợp đồng nữ điều dưỡng bị "tố" vòi tiền

Sau khi xuất hiện clip ghi hình tố cáo một nữ điều dưỡng Bệnh viện K Trung ương vòi tiền bệnh nhân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu cắt hợp đồng đối với điều dưỡng có hành vi sai phạm trong đoạn băng ghi hình.

Tìm hiểu: Phan Van Khai, Tran Duc Luong, Nguyen Van An, Bo Chinh, Pho Chu, Nong Duc Manh, Uy Ban Thuong Vu Quoc Hoi, ban chap hanh trung uong, Chu Tich Quoc Hoi, thu tuong chinh phu, Quoc hoi khoa XI, chu tich nuoc, cua nha nuoc, tong bi thu, cua Quoc hoi, tu nhiem, dang

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Các ông Trần Đức Lương, Phan Văn Khải, Nguyễn Văn An chính thức xin từ nhiệm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem

Nhan xet, hay lien he ve tin Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Cac ong Tran Duc Luong Phan Van Khai Nguyen Van An chinh thuc xin tu nhiem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0