CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen

CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Thanh qua lon nhat cua Cach mang Thang Tam nam 1945 la da xay dung Nha nuoc cach mang kieu moi o Viet Nam. Dac trung noi bat cua Nha nuoc cach mang kieu moi do la Nha nuoc dan chu, Nha nuoc cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan.

Ngay sau khi gianh duoc chinh quyen (8/1945), Dang ta va Chu tich Ho Chi Minh da cung toan dan xay dung va cung co chinh quyen nhan dan.

CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen
Chu tich Ho Chi Minh: "Chinh phu nhan dan bao gio cung phai dat quyen loi dan len tren het thay". (Anh tu lieu)

Mot thang sau, ke tu ngay Cach mang Thang Tam thanh cong, trong bai Chinh phu la cong boc cua dan, Chu tich Ho Chi Minh neu ro: "Cac cong viec cua Chinh phu lam phai nham vao mot muc dich duy nhat la muu tu do hanh phuc cho moi nguoi. Cho nen Chinh phu nhan dan bao gio cung phai dat quyen loi dan len tren het thay. Viec gi co loi cho dan thi lam. Viec gi co hai cho dan thi phai tranh".

Ve chinh quyen nhan dan o cac dia phuong, Chu tich Ho Chi Minh neu ro yeu cau: "Cac Uy ban nhan dan lang, phu la hinh thuc Chinh phu dia phuong phai chon trong nhung nguoi co cong tam, trung thanh, sot sang voi quyen loi dan chung, co nang luc lam viec, duoc dong dao dan lang tin nhiem. Khong the nho tien tai hay mot the luc gi khac ma chui lot vao cac Uy ban do".

Nguoi nhan manh: "Uy ban nhan dan lang trai voi cac hoi dong ky muc cu thoi nat, se lam nhung viec co loi cho dan, khong pham vao cong ly, vao tu do cua dan chung. No het suc tranh nhung cuoc bat bo danh dap doc doan, nhung cuoc tich thu tai san khong dung ly.

Uy ban nhan dan than trong het suc trong cho chi dung cong quy, khong dam tuy y tieu tien vao nhung viec xa phi nhu an uong"

"Nhung nhan vien uy ban se khong loi dung danh nghia Uy ban de gay be tim canh, dua nguoi "trong nha trong ho" vao lam viec voi minh" (...) "Uy ban nhan dan la Uy ban co nhiem vu thuc hien tu do dan chu cho dan chung. No phai hanh dong dung tinh than tu do dan chu do".

Mot dieu de nhan thay la vai tro quan trong cua chinh quyen o dia phuong va co so trong viec thuc thi dan chu truc tiep voi nhan dan. Nhung ngay thang sau Cach mang Thang Tam, Chu tich Ho Chi Minh da danh nhieu thoi gian viet nhieu bai ve xay dung cac Uy ban nhan dan.

Ngay 11/9/1945, Nguoi viet bai "Cach thuc to chuc cac Uy ban nhan dan". Gan mot thang sau do (4/10/1945), Nguoi lai viet tiep bai "Thieu oc to chuc - mot khuyet diem lon cua cac Uy ban nhan dan".

Va mot tuan sau (12/10/1945), la bai "Sao cho duoc long dan?". Trong bai viet nay, Nguoi nhan manh: "Phai chu y giai quyet het cac van de dau kho den dau mac long, nhung van de quan he toi doi song cua dan. Phai chap don, phai xu kien cho dan moi khi nguoi ta dem toi. Phai cham lo viec cuu te nan nhan cho chu dao, phai chu y tru nan mu chu cho dan.

Noi tom lai, het thay nhung viec co the nang cao doi song vat chat va tinh than cua dan phai duoc dac biet chu y"; "muon duoc dan yeu, muon duoc long dan, truoc het phai yeu dan, phai dat quyen loi cua dan len tren het thay, phai co mot tinh than chi cong vo tu".

Trong xay dung Nha nuoc cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan, Ho Chi Minh coi trong phat huy dan chu de nguoi dan tu lua chon bau ra nguoi dai bieu vao co quan chinh quyen nha nuoc.

Ngay trong phien hop dau tien cua Chinh phu lam thoi ngay 3/9/1945, Chu tich Ho Chi Minh da de nghi Chinh phu to chuc cang som cang hay cuoc Tong tuyen cu voi che do pho thong dau phieu.

Theo do, tat ca cong dan trai gai muoi tam tuoi deu co quyen ung cu va bau cu, khong phan biet giau ngheo, ton giao, dong giong ...

Viet ve y nghia cua Tong tuyen cu, Chu tich Ho Chi Minh nhan manh: "Tong tuyen cu la mot dip cho toan the quoc dan tu do lua chon nhung nguoi co tai, co duc, de ganh vac cong viec nuoc nha. Tong tuyen cu tuc la tu do, binh dang; tuc la dan chu, doan ket".

"Do Tong tuyen cu ma toan dan bau ra Quoc hoi. Quoc hoi se cu ra Chinh phu. Chinh phu do that la Chinh phu cua toan dan".

Nhan manh dan chu, dong thoi Chu tich Ho Chi Minh dac biet coi trong quan ly dat nuoc, xa hoi bang Hien phap va phap luat, quan tam xay dung Nha nuoc phap quyen.

Ngay tu khi con di tim duong cuu nuoc, nam 1919, Nguyen Ai Quoc thay mat nhung nguoi yeu nuoc Viet Nam trong yeu sach 8 diem gui toi Hoi nghi Vec-xay da yeu cau cai cach phap luat o Dong Duong de nguoi ban xu duoc bao dam ve luat phap nhu nguoi chau Au.

Nguyen Ai Quoc da neu ro tu tuong xay dung nha nuoc phap quyen, Nguoi nhan manh "Tram dieu phai co than linh phap quyen". Mot ngay sau le tuyen bo doc lap, ngay 3/9/1945, Chu tich Ho Chi Minh neu ro: "Truoc chung ta da bi che do quan chu chuyen che cai tri, roi den che do thuc dan khong kem phan chuyen che, nen nuoc ta khong co hien phap. Nhan dan ta khong duoc huong quyen tu do dan chu. Chung ta phai co mot hien phap dan chu".

Voi tu cach la nguoi dung dau Nha nuoc va Chinh phu, Truong ban soan thao Hien phap, Chu tich Ho Chi Minh da phat huy tri tue cua Dang, toan dan cung voi Quoc hoi duoc bau ra ngay 6/1/1946 soan thao ban Hien phap dan chu, do la ban Hien phap dau tien trong lich su nuoc nha.

Cach mang Thang Tam thanh cong, Nha nuoc cach mang moi duoc xay dung qua 14 thang, da co duoc ban Hien phap do Quoc hoi khoa I, ky hop thu hai thong qua ngay 9/11/1946. Do la hien tuong dac biet cua lich su cac cuoc cach mang tren the gioi.

Dac biet, trong hoan canh cach mang nuoc ta "vua khang chien, vua kien quoc" phai vuot qua bao kho khan, thach thuc, viec thong qua Hien phap cang co y nghia quan trong ve thuc tien va phap ly.

Do con la thanh qua to lon cua qua trinh xay dung Nha nuoc phap quyen cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan o nuoc ta duoi su lanh dao cua Dang Cong san va Chu tich Ho Chi Minh.

Tinh chat dan chu, ban chat nhan dan cua Hien phap nam 1946 that sau sac va den nay van giu nguyen gia tri. Su xac dinh ro nghia vu va quyen loi cong dan da the hien dieu do.

Moi cong dan Viet Nam phai co nghia vu bao ve To quoc, ton trong Hien phap va tuan theo phap luat. Co toi 11 dieu cua Hien phap quy dinh ve quyen loi cua cong dan (tu dieu thu 6 den dieu thu 16). Hien phap xac dinh tat ca cong dan Viet Nam deu ngang quyen ve moi phuong dien: chinh tri, kinh te, van hoa. Cong dan deu binh dang truoc phap luat, deu duoc tham gia chinh quyen va cong cuoc kien quoc tuy theo tai nang va duc hanh cua minh.

Ngoai su binh dang ve quyen loi, nhung quoc dan thieu so duoc giup do ve moi phuong dien de chong tien kip trinh do chung. Dan ba duoc ngang quyen voi dan ong ve moi phuong dien. Cong dan Viet Nam co quyen tu do ngon luan, tu do xuat ban, tu do to chuc va hoi hop, tu do tin nguong, tu do cu tru, di lai trong nuoc va ra nuoc ngoai.

Tu phap chua quyet dinh thi khong duoc bat bo va giam cam nguoi cong dan Viet Nam. Nha o va thu tin cua cong dan Viet Nam khong ai duoc xam pham mot cach trai phap luat. Quyen tu huu tai san cua cong dan duoc bao dam. Quyen loi cua nhung nguoi tri thuc va lao dong chan tay duoc bao dam. Nguoi tan tat, gia ca duoc giup do. Tre con duoc san soc ve mat giao duong. Thuc hien che do pho cap giao duc bat buoc v.v..

Do la nhung noi dung dan chu mang tinh cach mang sau sac. Tu do den nay, nhung noi dung nen tang do tiep tuc duoc phat trien, bo sung trong cac ban Hien phap tiep theo, da va dang duoc thuc hien mot cach sinh dong tren dat nuoc ta.

Nhung quy dinh cua Hien phap 1946 ve to chuc bo may nha nuoc tu Nghi vien nhan dan, Chinh phu den Hoi dong nhan dan va Uy ban hanh chinh cac cap, ve co quan tu phap deu chua dung sau sac ban chat cua mot nha nuoc cach mang - Nha nuoc phap quyen kieu moi, cua dan, do dan va vi dan.

Nha nuoc cua dan va do dan nghia la nhan dan xay dung, cung co, bao ve chinh quyen nha nuoc, coi chinh quyen la ruot thit cua minh.

Nha nuoc vi dan nghia la nha nuoc muu cau quyen loi, hanh phuc cho nhan dan. Vi dan khong chi la muc tieu hoat dong va ton tai cua chinh quyen ma con la phuong thuc, phong cach va phuong phap hanh dong cua chinh quyen.

Chu tich Ho Chi Minh nhac lai nhieu lan: "Chung ta phai hieu rang, cac co quan cua Chinh phu tu toan quoc den cac lang, deu la cong boc cua dan, nghia la de ganh vac viec chung cho dan, chu khong phai de de dau dan nhu trong thoi ky duoi quyen thong tri cua Phap, Nhat".

Nguoi nhan manh : "Viec gi co loi cho dan, ta phai het suc lam. Viec gi co hai den dan, ta phai het suc tranh. Chung ta phai yeu dan, kinh dan thi dan moi yeu ta, kinh ta".

Xay dung Nha nuoc cua nhan dan, do nhan dan va vi nhan dan, Chu tich Ho Chi Minh het suc chu trong ren luyen doi ngu can bo chinh quyen.

Chi hon mot thang sau khi thanh lap chinh quyen cach mang, trong thu gui Uy ban nhan dan cac cap Nguoi da chi ro: "Toi van biet trong cac ban co nhieu nguoi lam theo dung chuong trinh cua Chinh phu, va rat duoc long dan. Song cung co nhieu nguoi pham nhung lam loi nang ne".

Nguoi da thang than chi ra nhung lam loi chinh nhu: trai phep, cay the, hu hoa, tu tui, chia re, kieu ngao. Nguoi da chi ro nhung bieu hien cu the cua tung loi lam do. Trong nhung loi lam do, noi bat len la benh tham o, xa hoa, lang phi, quan lieu va hach dich voi dan.

Nguoi nghiem khac phe phan nhung bieu hien nhu: "ngang tang, phong tung, muon sao duoc vay, coi khinh du luan, khong nghi den dan. Quen rang dan bau minh ra la de lam viec cho dan, chu khong phai de cay the voi dan".

Trong khi doi song cua dan con doi kho ma can bo "An muon cho ngon, mac muon cho dep, cang ngay cang xa xi, cang ngay cang lang man, thu hoi tien bac ay o dau ra ? Tham chi lay cua cong dung vao viec tu, quen ca thanh liem, dao duc". Nhung bieu hien keo be, keo canh, ca nhan, cuc bo, khong vi viec chung v.v.. cung rat nang ne.

Dac biet, Chu tich Ho Chi Minh phe phan gay gat thai do, cu chi luc nao cung vac mat "quan cach mang" hoac la doc hanh, doc doan, hoac la di cong, dinh tu (lay cua chung lam cua rieng), tham chi dung phap cong de bao thu tu (dung phap luat nha nuoc de tra thu rieng). Thai do do lam mat long tin cay cua dan va uy tin cua Chinh phu.

Phe phan nhung khuyet diem cua can bo chinh quyen, Chu tich Ho Chi Minh mong muon moi nguoi sua chua de chinh quyen ngay cang hoan thien va lam viec tot hon.

Nguoi neu ro: "Chung ta khong so sai lam, nhung da nhan biet sai lam thi phai ra suc sua chua. Vay nen, ai khong pham nhung lam loi tren nay, thi nen chu y tranh di, va gang suc cho them tien bo. Ai da pham nhung lam loi tren nay, thi phai het suc sua chua; neu khong tu sua chua thi Chinh phu se khong khoan dung".

Chu tich Ho Chi Minh cung dat ra yeu cau moi can bo phai thuong xuyen tu phe binh, tu giao duc, tu chi trich de khac phuc khuyet diem va cai hu hong trong moi nguoi va trong bo may.

Nguoi doi hoi can bo phai nhan thuc va tu giao duc khong ngung, can phai co su thanh thuc vach ra nhung khuyet diem sai lam ma sua doi di.

Sau khi lam xong mot cong tac gi, hay sau moi ngay lam viec, can phai tu minh kiem diem xem co cho nao nham lan, cho nao chua day du, co duoc uu diem gi nen nho, co duoc kinh nghiem gi quy dang ghi. Phai bo thai do "xong viec thi thoi". "Khong chiu tu phe binh, tu chi trich thi khong bao gio tan toi duoc".

Chu tich Ho Chi Minh cho rang, nhung khuyet diem nho cua can bo thi lam cho dan chung hoang mang, lon thi anh huong den khoi doan ket toan dan. Vi vay, chung ta phai lap tuc sua doi ngay. Chung ta khong so co khuyet diem ma chi so khong co quyet tam sua doi.

Y nghia lich su cua Cach mang Thang Tam nam 1945 ve phuong dien xay dung Nha nuoc kieu moi mai mai la bai hoc lon, la dinh huong sang ro cho den ngay nay va nhiem vu sap toi trong viec xay dung va khong ngung hoan thien Nha nuoc Cong hoa xa hoi chu nghia Viet Nam.

Do la su tiep tuc phat trien thanh qua cua Cach mang Thang Tam va su van dung tu tuong Ho Chi Minh ve xay dung Nha nuoc phap quyen cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan trong thoi ky moi.

PGS. Nguyen Trong Phuc

Viet Bao
Comment :CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
CM in August and thought the building of rule of law
Vietnam, President Ho Chi Minh, the rule of law, Cach Mang Thang Tam, People's Committee, for the people, general election, the government, unpopular, construction, government, home building, constitution day
The greatest achievement of the Revolution in August 1945 that the State has developed revolutionary new style in Vietnam. Striking features of the revolutionary new type of state that is democratic state, the state of the people, by the people and for the people. As soon as ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: CM tháng 8 và tư tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet CM tháng 8 và tư tưởng xây dựng Nhà nước pháp quyền bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen

Nhan xet, hay lien he ve tin CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet CM thang 8 va tu tuong xay dung Nha nuoc phap quyen de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0