Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007

Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007
Thu tuong Nguyen Tan Dung

Khi trinh bay ve nhung nhiem vu va giai phap lon de phat trien kinh te - xa hoi nam 2007, Thu tuong Nguyen Tan Dung nhan manh trong nam 2007, nhiem vu nay cang tro nen cap thiet hon nham dap ung nhu cau phat trien nhanh va ben vung trong qua trinh hoi nhap, nhat la khi nuoc ta la thanh vien cua To chuc Thuong mai the gioi (WTO).

Theo do, Chinh phu dat ra bon nhom giai phap lon de phat trien kinh te - xa hoi do la: Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong XHCN; Tao chuyen bien manh trong nong nghiep, nang cao doi song nong dan; day manh phat trien giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe; Tap trung cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc quan ly nha nuoc; kien quyet phong chong tham nhung, lang phi...

Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, chu dong hoi nhap kinh te quoc te, huy dong cac nguon luc cho dau tu phat trien

Tiep tuc hoan thien the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia voi viec tap trung hoan thien he thong phap luat ve kinh te thi truong; tiep tuc thuc hien chinh sach tien te linh hoat; bao dam muc tieu on dinh gia tri dong tien, kiem soat duoc lam phat, thuc day tang truong kinh te; kien toan cac ngan hang thuong mai, nang cao nang luc quan tri, tang nhanh von phap dinh, doi moi cong nghe, phat trien manh he thong chi nhanh va cac dich vu, tien ich ngan hang; hoan thien cac quy dinh phap luat, thao go vuong mac, tao moi truong thuan loi de day manh viec hinh thanh va hoat dong cua thi truong bat dong san; thuc day phat trien manh me hon thi truong lao dong va thi truong khoa hoc, cong nghe. Nhan rong va nang cao hieu qua cua loai hinh cho, san giao dich thiet bi cong nghe, xem day la mot kenh quan trong cho viec cung ung, doi moi thiet bi cong nghe; khan truong xay dung cac chinh sach va thuc hien lo trinh hop ly cua viec dieu hanh gia ca...

Chi tieu kinh te - xa hoi 2007

1. Kinh te

Tong san pham trong nuoc (GDP) tang khoang 8,2 - 8,5%[3]; du kien dat tren 1.130 nghin ty dong, tuong duong khoang 70 ty USD; GDP binh quan dau nguoi khoang 820 USD.

Gia tri tang them cua nganh nong, lam, ngu nghiep tang 3,5 - 3,8%; nganh cong nghiep va xay dung tang 10,5 - 10,7%; nganh dich vu tang 8 - 8,5%;

Co cau nganh trong GDP: khu vuc nong nghiep khoang 19,5%, cong nghiep va xay dung khoang 42% va dich vu khoang 38,5%;

Tong kim ngach xuat khau 45,2 ty USD, tang 17,4% so voi nam 2006; nhap khau 49,1 ty USD, tang 15,5%;

Tong von dau tu phat trien toan xa hoi khoang 452 nghin ty dong, bang 40% GDP;

Tong thu ngan sach nha nuoc tren 274 nghin ty dong, bang 24,2% GDP va tang 15,5%; tong chi ngan sach nha nuoc 347 nghin ty dong, tang 17,7% so voi du toan nam 2006;

Boi chi ngan sach nha nuoc bang 5% GDP;

Toc do tang gia tieu dung thap hon toc do tang truong kinh te.

2. Xa hoi

Nang so tinh dat chuan pho cap trung hoc co so len 40 tinh. Tuyen moi dai hoc, cao dang tang 10%; trung hoc chuyen nghiep tang 15%; dao tao nghe dai han tang 15,4%;

Muc giam ty le sinh 0,3‰; quy mo dan so 85,3 trieu nguoi;

Tao viec lam moi cho khoang 1,6 trieu lao dong (trong do xuat khau lao dong 8 van);

Giam ty le ho ngheo theo chuan moi xuong con 17%;

Giam ty le tre em duoi 5 tuoi bi suy dinh duong xuong duoi 22,3%, ty le tu vong tre em duoi 1 tuoi xuong 17,5%o, ty le tu vong tre em duoi 5 tuoi xuong 29%o.

3. Moi truong

Ty le dan so duoc cung cap nuoc sach o nong thon dat 67,2%; o do thi dat 80%;

Ty le khu do thi co he thong xu ly nuoc thai tap trung dat tieu chuan moi truong dat 31%; ty le chat thai ran duoc thu gom dat 75%; ty le xu ly chat thai nguy hai dat 48%; ty le xu ly chat thai y te dat 79%;

Ty le che phu rung den cuoi nam 2007 khoang 39%.


Thuc hien nhat quan cac chinh sach tao moi truong thuan loi cho hoat dong san xuat, kinh doanh va phat trien manh me cac loai hinh doanh nghiep.

Tao dieu kien thuan loi cho viec hinh thanh va hoat dong cua cac tap doan kinh te, cac tong cong ty kinh doanh da nganh, da linh vuc va co nhieu chu so huu, tao suc manh cho nen kinh te trong hoi nhap kinh te quoc te.

Khan truong trien khai thuc hien ke hoach sap xep, doi moi doanh nghiep nha nuoc 5 nam2006 - 2010, trong tam la co phan hoa hau het cac doanh nghiep, cac tong cong ty nha nuoc.

Tiep tuc doi moi chinh sach dau tu va cong tac quy hoach, ke hoach; khuyen khich thu hut manh dau tu va nang cao hieu qua dau tu

Tao moi dieu kien thuan loi de cac thanh phan kinh te dau tu phat trien nhung san pham quan trong cua nen kinh te, nhu loc hoa dau, khai thac quang va luyen thep, phan bon, hoa chat, xi mang, khai thac bo-xit va san xuat alumin, san xuat bot giay gan voi trong rung va cac san pham co khi che tao, dien tu, cong nghe cao...

Khan truong chuan bi dau tu cac du an nang cap duong bo, duong sat Bac - Nam va duong bo, duong sat noi voi cac nuoc lang gieng; dong thoi lua chon dau tu mot so du an cap bach khac cua giao thong duong bo, duong sat, duong song, duong bien, duong hang khong. Nha nuoc tap trung dau tu va khuyen khich cac thanh phan kinh te dau tu de dap ung du dien cho nhu cau phat trien; thuc hien co che thi truong trong dau tu va kinh doanh dien.

Chu trong dau tu xay dung va cai tao mang luoi giao thong noi do, he thong cap nuoc, thoat nuoc va xu ly chat thai; bo sung va quan ly chat che viec thuc hien quy hoach va cac quy che ve phat trien do thi, dac biet la Thu do Ha Noi va thanh pho Ho Chi Minh.

Bo sung chinh sach, tao moi truong thuan loi hon nua de thu hut manh dau tu truc tiep cua nuoc ngoai (FDI); mo rong linh vuc, dia ban va cac hinh thuc thu hut dau tu, huong vao nhung thi truong giau tiem nang va cac tap doan kinh te hang dau the gioi, tao su chuyen bien manh me ca ve so luong, chat luong, hieu qua cua nguon von dau tu truc tiep; hoan thien chinh sach de thu hut manh von dau tu gian tiep cua nuoc ngoai, gan voi viec bao dam su phat trien ben vung cua nen kinh te.

Cap nhat quy hoach va tranh thu toi da nguon von ho tro phat trien chinh thuc (ODA), tap trung vao dau tu ket cau ha tang kinh te - xa hoi quan trong; day nhanh toc do giai ngan, nang cao hieu qua su dung, kiem soat chat che, khong de that thoat lang phi va co ke hoach dam bao tra no. Thu hut manh kieu hoi vao dau tu phat trien.

Cung voi day manh xuat khau, phan dau tang nhanh ty trong xuat khau cac san pham che bien co gia tri tang them cao, giau ham luong cong nghe; han che va tien toi cham dut xuat khau tai nguyen thien nhien va nong san chua qua che bien.

Tao chuyen bien manh me hon trong phat trien san xuat nong nghiep, nong thon va nang cao doi song nong dan

Tang dau tu tu ngan sach va da dang hoa cac nguon von de dau tu phat trien manh ket cau ha tang cho nong nghiep va nong thon.

Phat huy loi the ve trong lua cua cac vung dong bang, nhat la dong bang song Cuu Long... Mo rong dien tich trong cay cao su, cay dieu tren dat con hoang hoa, dat nuong ray kem hieu qua. Dau tu phat trien cac vung san xuat nong san hang hoa tap trung theo cong nghe sach, chat luong cao, an toan ve sinh thuc pham, gan voi viec chuyen giao cong nghe san xuat, che bien, bao quan.

Tang cuong cac bien phap phong chong dich benh trong chan nuoi. Khoi phuc va phat trien nhanh chan nuoi theo huong tap trung, hieu qua, an toan dich benh va ben vung ve moi truong, phan dau dat toc do tang truong tu8 - 10%/nam.

Hoan thanh viec ra soat, quy hoach lai 3 loai rung, gan voi viec thuc hien chuong trinh 5 trieu ha rung.

Phat trien cong nghiep che bien nong, lam san de tao thi truong tieu thu on dinh cho nguoi san xuat va tang nhanh gia tri san pham; tap trung vao nhung mat hang xuat khau chinh, nhu gao, ca phe, cao su, che, hat tieu, rau qua, thit, giu muc tang truong che bien khong thap hon 14%/nam. Khuyen khich khoi phuc va phat trien cac lang nghe.

Day manh phat trien toan dien giao duc va dao tao, khoa hoc va cong nghe; giai quyet co hieu qua cac van de buc xuc ve van hoa, xa hoi, moi truong

Xac dinh ro co cau dao tao cua he thong giao duc quoc gia, day manh phan luong dao tao sau trung hoc co so; bao dam lien thong giua cac cap dao tao. Doi moi co ban, toan dien de nang cao chat luong giao duc dai hoc. Tren co so he thong cac truong dai hoc hien co, khan truong xay dung mot, hai truong dai hoc cua Viet Nam va mot so khoa trong diem dat dang cap quoc te.

Sap xep lai he thong day nghe, nang cao chat luong va mo rong quy mo day nghe va trung hoc chuyen nghiep, bao dam toc do tang nhanh hon dao tao dai hoc, cao dang. Quy mo tuyen sinh day nghe dai han tang khoang 17%/nam va trung hoc chuyen nghiep tang khoang 15%/nam. Tang nhanh ty le hoc sinh tot nghiep pho thong duoc hoc tiep len dai hoc, cao dang, trung hoc chuyen nghiep, hoc nghe. Chu trong dao tao nghe co trinh do cao.

Sua doi che do hoc phi di doi voi doi moi co che tai chinh giao duc va dao tao, xac dinh day du chi phi day va hoc, chia se hop ly trach nhiem chi tra giua Nha nuoc, xa hoi va nguoi hoc; thuc hien mien, giam hoc phi va cap hoc bong cho hoc sinh ngheo, hoc sinh thuoc dien chinh sach va hoc sinh gioi. Su dung dung muc dich, co hieu qua Quy dao tao dai hoc va tren dai hoc o nuoc ngoai.

Doi moi co che hoat dong, de cao quyen tu chu, tu chiu trach nhiem cua nha truong, truoc het la cac truong dai hoc. Tiep tuc day manh cuoc van dong chong tieu cuc trong nganh giao duc.

Khac phuc nhanh nhung yeu kem trong cong tac bao chi xuat ban, dap ung nhu cau ve thong tin ngay cang cao cua nhan dan...

Chi dao quyet liet hon ve cong tac dan so va ke hoach hoa gia dinh, bao dam kiem che toc do tang de dat bang duoc chi tieu ke hoach ve dan so. Chu trong nang cao chat luong dan so va phan bo dan cu hop ly.

Thuc hien vung chac chuong trinh xuat khau lao dong va tang ti le lao dongxuat khau da qua dao tao. Doi moi he thong bao hiem xa hoi, da dang hoa hinh thuc bao hiem phu hop voi kinh te thi truong. Xay dung che do bao hiem that nghiep.

Tang dau tu cua Nha nuoc de nang cap mang luoi y te co so, y te du phong, cac benh vien da khoa, cac trung tam y te vung, cac co so y te chuyen sau. Hoan thien co che kham, chua benh gan voi sua doi che do vien phi theo nguyen tac xac dinh day du chi phi kham, chua benh va chia se hop ly trach nhiem chi tra giua Nha nuoc, xa hoi va nguoi benh; Nha nuoc tro giup mot phan hoac toan bo vien phi cho nguoi ngheo, cac doi tuong chinh sach va tre em duoi 6 tuoi.

Nam 2007 va mot so nam truoc mat, phai tao cho duoc su chuyen bien ro ret trong cong tac bao ve moi truong, phai vua kiem soat va xu ly chat thai phat sinh, vua xu ly triet de nhung co so dang gay o nhiem nghiem trong va tung buoc khoi phuc nhung khu vuc dang bi suy thoai nang, truoc het la cac luu vuc song, cac khu cong nghiep, lang nghe, cac do thi lon; tang cuong kiem soat tinh trang khoi bui cua cac nha may, cac phuong tien giao thong.

Tap trung chi dao cai cach hanh chinh, nang cao hieu luc quan ly nha nuoc; thuc hien kien quyet va dong bo cac giai phap phong chong tham nhung, lang phi

Chinh phu tap trung chi dao thuc hien Chuong trinh tong the cai cach hanh chinh nha nuoc giai doan II (2006 - 2010) voi cac noi dung trong tam: he thong the che; to chuc bo may; tai chinh cong; xay dung va nang cao chat luong doi ngu can bo, cong chuc; hien dai hoa nen hanh chinh nha nuoc.

Phan cap manh cho cac Bo va chinh quyen dia phuong, gan lien voi xac dinh ro trach nhiem va quyen han trong cac linh vuc. Quy dinh ro pham vi va noi dung quan ly nha nuoc ve kinh te, xa hoi cua co quan hanh chinh cac cap; nang cao nang luc va hieu qua chi dao thuc hien.

Trien khai thuc hien dong bo Nghi quyet Trung uong 3, cac luat va Nghi quyet cua Chinh phu ve phong chong tham nhung, lang phi. Kien toan to chuc va trien khai hoat dong cua Ban Chi dao trung uong ve phong chong tham nhung.

Tap trung chi dao viec ra soat de bo sung, dieu chinh cac van ban phap quy co lien quan va thuc hien cong khai, minh bach trong quan ly su dung dat dai, tai san cong, chi tieu ngan sach, dau tu xay dung co ban; quan ly tai chinh va co phan hoa doanh nghiep nha nuoc; huy dong va su dung cac khoan dong gop cua nhan dan va cong tac can bo.

Trien khai ke hoach thanh tra, kiem tra, kiem toan co trong tam, trong diem doi voi cac linh vuc neu tren; lam ro chuc nang nhiem vu cua tung co quan thanh tra, khac phuc su trung dam; nang cao hieu qua va chu dong ngan ngua tieu cuc, nhung nhieu trong thanh tra, kiem tra, kiem toan.

Thuc hien nghiem quy dinh ve xu ly trach nhiem cua nguoi dung dau co quan, to chuc, don vi khi de xay ra tham nhung. Xu ly dung phap luat, kip thoi, cong khai nhung can bo, cong chuc tham nhung. Tap trung chi dao dieu tra lam ro va xu ly dung phap luat nhung vu viec tham nhung da duoc phat hien, nhat la nhung vu tham nhung lon, xa hoi dac biet quan tam.

Cong tac phong chong tham nhung phai duoc ket hop chat che voi cai cach hanh chinh o tung co quan, dia phuong, don vi va gan voi thuc hanh tiet kiem, chong lang phi, quan lieu.

Nam 2007, xi mang, sat thep, phan bon kinh doanh theo gia thi truong va se khong bu lo gia xang, giam manh bu lo gia dau; han che xuat khau va khong bu lo gia than (tru gia than cung cap cho phat dien); trien khai thuc hien lo trinh dieu chinh phu hop ve gia ban dien, khong bao cap tran lan.

* Ky hop thu X, Quoc hoi khoa XI chinh thuc khai mac
* Dua noi dung thao luan va thong qua Nghi quyet phe chuan viec Viet Nam gia nhap WTO vao ky hop
* Se thong qua luat theo cach cuon chieu

Anh Thi

Viet Bao

Comment :Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Four groups of measures of economic development - economic development in 2007
World Trade Organization, Prime Minister Nguyen Tan Dung, economic development, market economy, waste disposal, the growth rate, growth, capital investment, in the process, social, performance, concentration, rate, training, years
When presented on the major tasks and measures for economic development - social in 2007 Prime Minister Nguyen Tan Dung stressed in 2007, this task becomes more urgent to meet the demand for rapid and sustainable development in the process ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bốn nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2007

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bốn nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007

Nhan xet, hay lien he ve tin Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bon nhom giai phap phat trien kinh te xa hoi nam 2007 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0