Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Truc tuyen : “Chong tham nhung the nao cho hieu qua?” (Hay la Cong chuc voi chu Liem)

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

(TPO) Gan 1000 y kien, giai phap tam huyet duoc ban doc lien tuc gui ve trong suot 3 gio dong ho truc tuyen. Dung nhu loi Nguyen Tong Bi thu Le Kha Phieu, trong buc thu gui Tien phong , tin tuong buoi truc tuyen se "co an tuong tot trong quang dai nhan dan".

Chong tham nhung the nao co hieu qua la cau hoi duoc dat ra tu lau, duoc nhac den rat nhieu, nhung duong nhu cau tra loi that su thoa man, day du va kha thi van con dang o phia truoc.

Ban doc co the theo doi toan van buoi truc tuyen tai day . Chung toi se thong bao danh sach ban doc duoc trao tang hoc bong toan phan cua TT Dao tao ENCOM trong tuan nay.
Rat nhieu giai phap da duoc nhac den: Ke khai tai san rieng cua can bo, cong chuc; cong khai tai chinh cong; minh bach trong cac thu tuc, cac quan he giua cac co quan, to chuc voi nhau va voi nguoi dan; kien quyet dau tranh dua ra dieu tra, truy to xet xu doi voi bat ky hanh vi tham nhung nao du nguoi vi pham la ai; nang cao vai tro giam sat cua Dang, cua cac co quan dan cu; cac to chuc, doan the...

Dac biet la 6 nhom giai phap cu the cua Chinh phu de dau tranh phong chong tham nhung, lang phi co hieu qua ma Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung vua trinh bay truoc Ky hop thu 7 Quoc hoi khoa XI lan nay.

The nhung nhung giai phap nay can duoc thuc hien, duoc van hanh theo mot co che the nao de dat duoc hieu qua thuc su la van de dang duoc suy nghi va can duoc ban bac mot cach ky luong, thau dao.

Rat tiec den phut chot, Tien phong Online vua nhan duoc dien thoai tu Chu tich UB TW MTTQ VN Pham The Duyet, ong dang tren duong di cong tac dot xuat. Ong Pham The Duyet chuc Ban tron truc tuyen "Chong tham nhung the nao cho hieu qua ?" do bao Tien phong to chuc thanh cong tot dep, va de nghi bao chuyen toan bo cac cau hoi, y kien dong gop ve chu de nay truc tiep cho ong.

Khach moi cua chung toi gom: Ong Pham The Duyet
- Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam; TS Nguyen Si Dung - Pho Chu nhiem Van phong Quoc hoi phu trach ve nghien cuu khoa hoc, hop tac quoc te, quan he bao chi va cong nghe thong tin; Ong Dinh Van Minh - Pho Vien truong Vien KH Thanh tra (Thanh tra Chinh phu), Thuong truc To bien tap du an Luat Phong, chong tham nhung ; Ong Dinh Dinh Phu - nguyen Dai ta An ninh da nghi huu, hien cu tru tai phuong Ngoc Xuyen (thi xa Do Son, thanh pho Hai Phong); Tong bien tap bao Tien Phong Duong Xuan Nam.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Tong Bien tap bao Tien Phong Duong Xuan Nam
Mo dau buoi Ban tron truc tuyen, Tong Bien tap bao Tien phong Duong Xuan Nam noi: Trong ky hop Quoc hoi vua qua, nhieu dai bieu da dong gop nhung y kien sau sac, thiet thuc cho Du an Luat Phong, chong tham nhung. Cac tang lop nhan dan rat quan tam va cung da bay to su tin tuong rang viec dau tranh voi tham nhung du kho khan, nhung nhat dinh thanh cong. Gop phan cung toan Dang, toan dan bao Tien phong to chuc Ban tron truc tuyen voi chu de Chong tham nhung the nao cho hieu qua (Cong chuc voi chu Liem).

Ong Dinh Van Minh - Pho Vien truong Vien Khoa hoc Thanh tra (Thanh tra Chinh phu), Thuong truc To bien tap du an Luat Phong, chong tham nhung - noi:

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh - Pho Vien truong Vien KH Thanh tra
Toi cho rang, cuoc Ban tron truc tuyen hom nay rat y nghia. Toi rat tham thia loi can dan cua Nguyen Tong bi thu Le Kha Phieu gui den cuoc ban tron. Chung ta da noi qua nhieu, nhung da den luc chung ta phai hanh dong.

Tham nhung, la can benh nay sinh tu quyen luc, nuoc nao cung co. Van de la chung ta phai phong chong nhu the nao de co hieu qua. Khong phai den bay gio chung ta moi co nhung giai phap. Nam 1998, chung ta da ban hanh Phap lenh chong tham nhung...

Phong chong tham nhung la viec rat quan trong, nhung khong the co hieu qua tuyet doi vi bieu hien rat da dang, phuc tap... Vi the, can nhung giai phap dong bo va quyet tam cao.

Dieu do doi hoi su chi dao thong nhat cua toan bo bo may Nha nuoc, dac biet la cac co quan hanh chinh. Giai phap co tinh dong bo la: Phong ngua, phat hien va xu ly tham nhung - 3 van de co lien quan mat thiet voi nhau.

De phong, chong thuc su co hieu qua, doi hoi su ket hop chat che giua cac co quan Nha nuoc, voi su tham gia cua xa hoi nhu cac co quan bao chi, cong dong doanh nghiep va cong dan.

Dao luat chong tham nhung da the hien duoc dieu nay.

Voi tu cach la nguoi truc tiep tham gia cong tac nay, tu kinh nghiem duc rut duoc cua cac nuoc, toi cho rang, phong ngua tot se giup han che mot cach hieu qua nhat "nan" tham nhung (toi xin nhan manh den bien phap phong ngua).

Tham nhung la "benh tat" va do la benh cua chinh ban than chung ta. Vi vay, chung ta chong tham nhung la chung ta dang "chua benh" cho chinh chung ta.

Neu phong ngua tot, se ngan chan duoc rat nhieu thiet hai. Ve doi ngu can bo, neu khong lam tot cong tac phong ngua, chung ta se mat nhung can bo cong chuc tieu cuc (su mat mat ve nhan to con nguoi).

Khi chung ta quyet tam lam tot bien phap phong ngua la chung ta lay lai duoc niem tin cua dan. Khi da co long tin cua dan thi kho khan den dau cung se giai quyet duoc.

Neu nguoi dan cam thay co su khong cong bang, nguoi dan se rat bat binh. Va khi do "de tram lan khong dan cung chiu". Muon tao duoc long tin cua nhan dan thi phai cong tam

Tom lai, theo toi, phuong phap phong ngua la trong tam trong cong tac chong tham nhung.

Ve phat hien va xu ly, chung ta cung da co nhung quy dinh cu the cua phap luat nhung neu phong ngua tot thi ro rang, tham nhung se khong co "dat" de hanh hoanh.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Dinh Phu
Ong Dinh Dinh Phu - Nguoi duoc Thu tuong bieu duong trong vu dau tranh chong tieu cuc tai Do Son (Hai Phong) - boc bach:

Sau khi duoc thanh tra ket luan to cao cua toi ve nhung tieu cuc tai thi xa Do Son hoan toan chinh xac, toi da nhan duoc rat nhieu su dong vien tu dong dao cong chung.

Doi tuong tham nhung la ai? Toi nghi, do phai la nhung nguoi co chuc quyen. Vi the, phat hien duoc nhung vu viec tham nhung la rat kho, tuy quyet liet nhung am tham.

Doi tuong tham nhung de nhin thay, nhung vach duoc ra anh sang, chi duoc ra nhung chung cu tham nhung cua ho thi khong de chut nao.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
TS Nguyen Sy Dung
TS Nguyen Sy Dung - Pho Chu nhiem Van phong Quoc hoi - de cap den khia canh: Chong tham nhung la mot cong viec lon, khong phai la viec cua mot nuoc ma nhieu nuoc, ca the gioi dang song. Thuc chat, do la mot loai benh, gan voi quyen luc.

Mot trong nhung tinh chat cua quyen luc la lon len vo tan, dan den banh truong, lam quyen. Tu khi con nguoi y thuc duoc nhan quyen da nghi den chuyen khong che quyen luc. Nha nuoc phap quyen la cach thuc de han che lam quyen.

Tham nhung la viec su dung mot cach khong dung dan quyen luc duoc trao cho vi muc dich ca nhan hoac cua nguoi than.

Quyen luc duoc trao cho la phai su dung dung nguyen tac: Co 2 nguyen tac. Thu nhat la, nhu Bac Ho noi "chi cong vo tu" co nghia la da nhan luong thi phai danh toan bo tri luc de lam dung cong viec

Nguyen tac thu hai la: Bao dam khong su dung sai quyen luc va phai tranh tat ca cac truong hop xung dot loi ich trong viec su dung quyen.

Chong tham nhung la van de khoa hoc. Va day la van de lon o nhieu nuoc. Va van de la phai co mot chien luoc, mot chuong trinh, mot triet ly de thay doi toan bo cach thuc to chuc doi song va cong viec de loai bo cac truong hop lam quyen va tham nhung.

Hon nua la phai to chuc dau tranh chong tham nhung gom cac hoat dong cua cac co quan chong tham nhung nhu thanh tra, dieu tra, xet xu. Tiep do, can xay dung dao duc cong vu.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh
Lieu co the co Doi chong tham nhung lam viec duoi su chi dao truc tiep cua Thu tuong hoac Tong Bi thu hay khong? Dong thoi, cho phep ho duoc huong mot phan tai san do chinh Doi nay dieu tra ra (vi du 20%) hay khong?(TNN, 28 tuoi, Dat cang)

Ong Dinh Van Minh: Tren thuc te, hanh vi tham nhung dien ra rat phuc tap nen viec phat hien va xu ly can co cac co quan phoi hop chat che voi nhau va thuc hien viec dieu tra chat che thi moi co hieu qua.

Chinh vi vay, neu chi co "Doi chong tham nhung" thi se kho co the phanh phui duoc nhung vu an tham nhung. Tat nhien, trong cac co quan bao ve phap luat co the to chuc nhung don vi chuyen trach duoc trang bi hien dai, voi nhung can bo co trinh do nghiep vu cao de chuyen dau tranh voi cac loai toi pham nay.

Theo quy dinh cua Nha nuoc, nhung can bo cong chuc trong co quan bao ve phap luat co thanh tich trong qua trinh phat hien va xu ly tham nhung, se duoc khen thuong, ke ca thuong ve vat chat.

Tuy nhien, muc do khen thuong con tuy thuoc vao tung vu viec cu the, cung nhu dong gop cu the cua tung ca nhan, tap the.

Xin hoi bac Duong Xuan Nam, la TBT bao Tien Phong, bac co the ke cho doc gia nghe mot ky niem dang nho nhat cua bac khi doc mot ban thao cua phong vien ve de tai chong tieu cuc? (Le Hung, 22 tuoi, 182 Luong The Vinh, Thanh Xuan, Ha Noi)

Nha bao Duong Xuan Nam: Ky niem lan dau tien toi duyet mot bai bao ve chong tham nhung, do la bai bao dai ky "Vu an 3000 ngay oan trai" cua phong vien Manh Viet va Ho Hong Tuyen.

Bai bao ke ve mot can bo giang day dai hoc rat tre, bi vu cho toi giet nguoi... Toi doc ma ngo ngang. Toa an tu cap huyen den toa an toi cao deu xu anh Nguyen Si Ly - Nguoi can bo giang day do - ve toi giet nguoi ma thuc ra anh ay khong he pham toi do. Ke da giet nguoi thi lai nhon nho ngoai vong phap luat. Chung toi phai qua 1 nguoi o tu cung anh Nguyen Si Ly la anh Mui de dieu tra lam sang to vu viec.

Sau bai bao dai ky do, 3 cap toa an da xu lai, minh oan cho anh Nguyen Si Ly trang an. Khi chung toi gap lai anh Nguyen Si Ly, sau nhieu nam o tu trong anh khong con ra con nguoi nua. Chung toi dau don vo cung. Tuy anh duoc minh oan nhung than the anh, tam hon anh, danh du anh, gia dinh anh da tan nat.

Tu do, toi nghi rang, chong tieu cuc de bao ve nhung nguoi vo toi la viec lam rat can thiet cua bao chi.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
TS Nguyen Si Dung - Pho Chu nhiem Van phong Quoc hoi
Toi muon hoi tai sao Quoc hoi khong thiet lap duong day nong de nguoi dan tien to cao te nan tham nhung khi ho nghi ngo hoac phat hien? (Nguyen Dac Xoan, 37 tuoi, Dinh Cong, Hoang Mai, Ha Noi)

TS Nguyen Si Dung: Thuc chat moi co quan nha nuoc co mot chuc nang. Viec phat hien, dieu tra, buoc toi tham nhung la viec cua cac co quan hanh phap. Viec goi dien den Quoc hoi chua chac da hop ly. Vi Quoc hoi khong the to chuc hoat dong dieu tra, truy to duoc.

Mot co quan duoc sinh ra de thuc hien chuc nang va nhiem vu cua minh. Quoc hoi cung vay, chuc nang quan trong cua Quoc hoi la lam luat va giam sat.

Quoc hoi phai de ra mot he thong phap luat huu hieu de chong tham nhung, dong thoi lang nghe tieng noi cua nguoi dan. Tren co so do ma thuc hien chuc nang giam sat doi voi cac co quan nha nuoc duoc giao nhiem vu chong tham nhung.

Van de quan trong nhat la Quoc hoi phai giam sat de tat ca cac co quan nay hoan thanh tot nhiem vu duoc giao va ap dat che do trach nhiem neu cac quan chuc co lien quan khong lam tot chuc nang nhiem vu cua minh.

Ca nhan toi chu quan nghi rang: Trong viec chong tham nhung hien nay cai thieu nhat la tinh than chien dau, neu ta co duoc tinh than chien dau cua khang chien chong Phap, chong My nhu cha ong thi chong tham nhung se thanh cong. Xin co doi dieu suy nghi gui toi Ban tron. Chuc Ban tron truc tuyen thanh cong. (Du Duc Manh, 37 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Ong Dinh Dinh Phu: Toi dong y voi y kien cua ban. Trong viec dau tranh chong tham nhung, day do, nguoi nao do trong co quan nao do chung con ne tranh, chua xu ly nghiem minh, cuong quyet nhu loi cac dong chi lanh dao da noi: Du bat cu nguoi ay la ai, o cuong vi nao deu phai xu ly nghiem. Nghi quyet IX Trung uong cung the hien tinh than do.

Neu toan dan ta co tinh than chien dau nhu trong khang chien chong Phap, chong My, dam hy sinh vi cong bang, le phai, thi chung ta cung se day lui va ngan chan duoc te tham nhung. Bao gio toi cung tin tuong vao dieu do.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh
Trung Quoc co co quan phong chong tham nhung rieng de chuyen trach ve van de nay. Vay Viet Nam cung nen thanh lap co quan phong chong tham nhung truc thuoc Chinh phu, co quyen hanh phap de dieu tra ve thuc trang tham nhung hien nay? (Tran Trong Nghia, 22 tuoi, Cty RC Entertainment JSC.)

Ong Dinh Van Minh: Mac du chung ta khong to chuc co quan chuyen trach chong tham nhung, nhung trong cac co quan dieu tra cung da co don vi dieu tra chuyen ve toi pham, ve quan ly kinh te va toi pham ve chuc vu. Thuc te, hoat dong cua don vi nay rat hieu qua.

Vua qua, nganh cong an da to chuc hoi nghi tong ket cong tac dau tranh toi pham tham nhung va da tong ket duoc nhieu vu viec trong vong 10 nam qua.

Neu phat hien cap tren tham nhung thi co the to cao voi ai?(Nguyen Minh Chau, 40 tuoi, My Dinh, Tu Liem, Ha Noi)

Ong Dinh Van Minh:Neu phat hien cap tren cua minh co hanh vi tham nhung thi co 2 cach:

1. Bao cao voi "thu truong cua thu truong" (tren cap). Vi du: Neu phat hien Chu tich xa co hanh vi tham nhung thi to cao len Chu tich huyen... Ngoai ra, co the gui don hoac trinh bay truc tiep voi to chuc Thanh tra Nha nuoc.

2. Neu thay nghiem trong den muc do toi pham, co the to giac voi co quan dieu tra hoac Vien kiem sat.

Xin duoc hoi bac Duong Xuan Nam, tren cuong vi TBT bao TP, co khi nao mot bai bao cua phong vien lien quan den van de chong tieu cuc, ma BBT bao TP khong duyet va khong cho dang vi mot ly do "te nhi"? (Nguyen Quoc Hieu, 21 tuoi, DH Thuong mai, Ha Noi)

Nha bao Duong Xuan Nam: Cho den hien nay, toi chua phai trai qua mot truong hop nao nhu the. Toi nghi, cung co the co nhung truong hop nhu the nhung toi chua gap.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Nha bao Duong Xuan Nam
Gui TBT bao Tien Phong: Thua bac, bac se lam gi khi bai bao chong tieu cuc chuan bi cho dang va doi tuong trong bai do biet duoc den xin bac va ho hua se sua chua sai pham ngay lap tuc? (Hoang Ha, 21 tuoi, Phan vien Bao chi tuyen truyen)

Nha bao Duong Xuan Nam: Toi chua gap truong hop nao nhu the nay. Nhung tren thuc te, neu co truong hop ho tu biet minh phai sua chua khuyet diem thi bao cung khong can neu lam gi. Muc dich cua chong tieu cuc la nguoi co tieu cuc phai sua chua khuyet diem.

Tuy nhien, nhung bai bao chong tieu cuc chung toi phai vat va lam moi lam cho nhung nguoi tieu cuc phan nao nhan ra khuyet diem, mac dau dua dung, co bang chung ro rang nhung ho van phan ung rat du, hoac kien cao, hoac de doa, hoac bien bach rat phuc tap. Cho nen, bao Tien phong chong tham nhung la chong den cung, lam den cung vu viec, den khi nao vu viec duoc xu ly moi thoi.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Dinh Phu
Thua bac Phu, bac co the noi nguyen nhan co ban nhat khien bac dau tranh thang loi voi tieu cuc trong viec quan ly dat dai o Do Son duoc khong a? (Nguyen Phi Hung, 18 tuoi, Thuy Nguyen, Hai Phong)

Ong Dinh Dinh Phu: Nguyen nhan co ban nhat toi la mot cong dan chap hanh luat phap va bao ve luat phap, song theo Hien phap va phap luat, duoc hau het nhan dan, can bo dang vien Do Son dong tinh va ung ho trong cuoc dau tranh doi co quan u phap phai thi hanh luat phap. Khong co ly do gi de co quan tu phap khong thi hanh luat phap khi nhan dan da co du chung cu, phat hien doi tuong loi dung chuc quyen de tham nhung.

Toi la dang vien, toi chap hanh Dieu le Dang, thuc hien nhiem vu cua dang vien la dau tranh chong tham nhung de bao ve su trong sach, vung manh cua Dang; doi hoi Thanh uy, Trung uong Dang cung phai thuc hien Dieu le Dang. Den dau toi cung neu cao quyen cong dan va trach nhiem dang vien de bao ve Nha nuoc phap quyen cua dan, do dan va vi dan, bao ve Dang thuc su trong sach, vung manh.

Quan trong la toi di duoc, toi den duoc va toi noi duoc voi nhung nguoi co trach nhiem chu khong gui thu qua duong buu dien (cuoi).

Neu nhan dan co du chung cu ve mot vu tieu cuc dong den mot can bo lanh dao cap cao thi co the gui don den dau, ong co the cong khai dia chi email ca nhan?(Le Van Ha, 23 tuoi, Pho Yen, Thai Nguyen)

Ong Dinh Van Minh: Toi chua ro la "can bo lanh dao cap cao" nhu ban noi la thuoc cap nao? Tuy nhien, ban co the gui don to giac den Thanh tra Chinh phu, Cuc Dieu tra toi pham quan ly kinh te va toi pham ve chuc vu (Bo cong an), Vien Kiem sat Nhan dan Toi cao.

Ngoai ra, neu nguoi do la dang vien, ban co the to giac len Uy ban Kiem tra Trung uong Dang.

Do la nhung co quan co tham quyen xem xet xu ly nhung don thu to cao.

TS Nguyen Si Dung: Theo toi, nen gui Ban kiem tra Trung uong.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
TS Nguyen Si Dung
Tham nhung la do dao duc, nhan pham, loi song cua con nguoi. Vay khi dao tao cac cap can bo quan ly van de nay co duoc dac biet chu trong?(Nguyen Huong, 29 tuoi, Bo Quoc phong)

TS Nguyen Si Dung: Tat nhien la co, khong chi la trong luc hoc ma sau khi duoc nhan vao co quan nha nuoc thi viec giao duc va tu duong dao duc phai duoc tien hanh khong ngung. Cai chinh la phai xay dung duoc mot nen dao duc cong vu cao dep vi dan.

Xin Ban to chuc vui long cho biet mot hanh vi nhu the nao duoc coi la hanh vi tham nhung? (Duong Duc Thoai, 52 tuoi, Cang Cam Pha, Quang Ninh)

Ong Dinh Van Minh: Tham nhung la hanh vi loi dung chuc vu quyen han de vu loi, tuc la loi dung viec thuc hien nhiem vu cong vu hoac vi tri cong tac de lam nhung viec phuc vu cho loi ich ca nhan.

Xin chao ong Dinh Van Minh, theo ca nhan ong, bien phap nao la huu hieu nhat de chong tham nhung?(Hoang Long, 22 tuoi, quan Le Chan, TP Hai Phong)

Ong Dinh Van Minh: Theo toi, bien phap huu hieu de phong ngua tham nhung la cong khai minh bach. Bien phap huu hieu de chong tham nhung la xu ly nghiem minh, bat ke nguoi co hanh vi tham nhung giu chuc vu gi. Tat nhien, viec xu ly nay cung phai duoc cong khai.

O Singapore, khau hieu chong tham nhung cua ho chi goi gon trong 4 chu: Chop bu trong sach!

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Nha bao Duong Xuan Nam (ben trai)
Thua bac Duong Xuan Nam: Bac se lam gi khi mot bai bao cua phong vien co du chung cu, nhung co mot the luc dang sau khong cho bac dang bai? Neu bai bao do dang len, ban than bac, nguoi than bac co the bi de doa, bac se lam gi? (Le Hoang, 22 tuoi, khoa Van, DH KHXH&NV)

Nha bao Duong Xuan Nam: Bat cu mot the luc nao cung khong ngan can duoc chung toi, tuy nhien khong phai vu tieu cuc nao cung co the dua len bao duoc.

Ban than toi va gia dinh toi cung nhieu lan bi de doa khi bao Tien phong viet ve mot so vu tieu cuc lon. Nhung chung toi van tin la nhung the luc tieu cuc cung khong dam ngang nhien hoanh hanh...

Theo toi nghi cac don vi hach toan kinh doanh cung nhu hanh chinh su nghiep nen xay dung che do huong thu rat cu the cho cac cap lanh dao. Che do nay duoc cong khai cho toan the CBCNV trong don vi duoc biet nhu vay nguoi dan moi co co so de giam sat. O cuong vi lanh dao ong co the tu nguyen tham gia xay dung che do de cat bo dac quyen , dac loi cua minh (Vi du: su dung xe cong) khong?(Nguyen Duc Dat, 53 tuoi, Ngan hang DT & PT Ha Noi)

Ong Dinh Van Minh: Dung! Day la mot trong nhung noi dung duoc quy dinh trong Du an Luat Phong, chong tham nhung. Tinh than chung la phai cong khai hoa, va neu ai duoc huong loi vuot muc quy dinh se bi xu ly va phai boi thuong, boi hoan.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Dinh Phu
Kinh thua bac Phu, chau va nhieu ban tre tuoi ma rat kinh phuc bac boi long dung cam. Theo chung chau nghi thanh cong cua bac, ngoai long dung cam ra can phai rat muu luoc vi doi tuong tham nhung ma bac dau tranh co quyen va co tien. Vay chung chau xin hoi, nghiep vu cua mot dai ta an ninh co giup nhieu cho bac khong? Chau xin hoi them, trong suot qua trinh dau tranh co bao gio bac nan chi khong? (Duong Trong Nghia, 28 tuoi, Hai Duong)

Ong Dinh Dinh Phu: Cai do chinh la kinh nghiem tu cuoc doi cong tac cua toi: phai co y chi, phai co quyet tam, cach nay khong duoc thi lam cach khac, cach khac khong duoc, lai cach khac nua.... Phai lam cho bang duoc!

Toi danh gia duoc doi tuong phai dau tranh, tuc la biet minh biet nguoi, va da dam lam, dam chiu trach nhiem truoc luat phap. Toi tu tin la minh se thanh cong, chu neu nan chi thi hong viec ngay! Neu toi ham muon ve vat chat thi cung se bi "phan cong" lai ngay.

Muon chien thang thi phai vuot qua moi cam bay, kho khan, tien tai vat chat mua chuoc. Vi nghia lon thi se duoc nhan dan dong tinh ung ho va cong ly se duoc lam sang to.

Xin hoi ong Dinh Van Minh: Can cu tren co so nao ma Du luat de ra viec thanh lap Ban chi dao chong tham nhung ma khong phai la mot to chuc chuyen trach chong tham nhung? Co che giam sat, tham gia chong tham nhung cua nhan dan duoc Du luat quy dinh the nao?(Nguyen Van Hoan, 28 tuoi, Bac Ninh)

Ong Dinh Van Minh: Hien nay, chung ta da co cac co quan bao ve phap luat co du quyen han de dau tranh voi toi pham tham nhung. Van de la o cho can phai bao dam de cac co quan nay thuc hien duoc tot chuc nang, nhiem vu cua minh. Dong thoi, co su phoi hop chat che, nhip nhang thi se nang cao duoc hieu qua dau tranh chong tham nhung.

Vi vay, Du an Luat Phong, chong tham nhung dua ra phuong an thanh lap Ban chi dao phong chong tham nhung chinh la de thuc hien tot su phoi hop noi tren.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
TS Nguyen Si Dung
Chong tham nhung lien quan nhieu den hoat dong kiem tra, giam sat ma hoat dong ma hoat dong nay doi hoi phai co tinh doc lap. Hien nay o nuoc ta co quan nao cung co thanh tra (Thanh tra cac bo/nganh, thanh tra chinh phu, UB kiem tra cua Dang) nhung khong hieu qua vi "vua da bong vua thoi coi". Cac ong co cho rang can co mot to chuc thuc hien chuc nang thanh tra, giam sat doc lap? Mat tran To quoc co the dam nhiem duoc chuc nang nay khong? (Do Xuan, 30 tuoi, 15 Cau Giay, Ha Noi)

TS Nguyen Si Dung: Viec moi nganh co mot co quan thanh tra la can thiet. Chung ta dang song trong mot xa hoi hien dai ma cac nganh deu co linh vuc chuyen mon rat sau. Khong phai chuyen nganh thi khong the nao biet duoc. Lay vi du nhu thanh tra ve thi truong chung khoan, khong phai la luc luong thanh tra chuyen mon thi khong the phat hien duoc vi pham trong linh vuc nay.

Vi vay mot co quan thanh tra chung cho moi linh vuc co the tiet kiem duoc nhan luc, tai luc nhung chua chac da dam nhan duoc khoi luong cong viec khong lo va voi nhieu linh vuc chuyen mon

Chong tham nhung trong thuc tien nhu the nao la co hieu qua nhat? (Hong Dieu, 25 tuoi)

TS Nguyen Si Dung: Chong tham nhung la mot cong viec lon, dung cham den hau het cac linh vuc doi song, to chuc doi song cong. Vi vay, cach lam hop ly nhat la truong hop nao, linh vuc nao nghiem trong nhat thi lua chon lam truoc va tap trung moi nguon luc de lam. Theo thu tu uu tien thi do la cac linh vuc sau:

1. Linh vuc phan bo nguon: Tai chinh, ngan sach, nguon tai nguyen thien nhien, dat dai.

2. Linh vuc phan bo quyen: Gom viec giao quyen, viec giao chuc.

3. Mua sam tai san cong va hop dong.

4. Linh vuc cung ung dich vu cong.

5. Linh vuc lien quan den cong ly.

Bao Tien phong co ke hoach gi de khuyen khich moi nguoi tham gia phat giac, to cao nhung hanh vi tham nhung khong? Chang han nhu viec thuong qua cho nhung nguoi do...?(Ngoc Dung, 23 tuoi, Hoang Cau, Ha Noi)

Nha bao Duong Xuan Nam: Chung toi da va dang lam viec ma ban noi. Nhung nguoi tham gia to cao hanh vi tham nhung dung su that thi bao Tien Phong tim cach bao ve va co nhung phan thuong xung dang.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh
Thua ong Minh, lieu Vien Khoa hoc Thanh tra co tham nhung khong, va cac ong lam the nao de phong chong tham nhung ngay trong noi bo minh? (Quang Minh, 35 tuoi, Hung Yen)

Ong Dinh Van Minh:Vien Khoa hoc Thanh tra la co quan nghien cuu cua Thanh tra Chinh phu. Voi tinh chat la co quan nghien cuu nen cung it co "co hoi" duoc tiep xuc voi tai san cua cong va cung khong truc tiep giai quyet cac cong viec cua dan nen "nguy co lay benh" tham nhung khong nhieu.

Tuy nhien, chung toi cung thuong xuyen co su kiem tra giam sat cong viec cung nhu nhac nho can bo cong chuc de tranh nhung sai sot hoac khuyet diem co the lam thiet hai den tai san cua cong.

Tham nhung, nguoi dan biet den thi nhieu; con cac co quan chuc nang thi co le khong thau dao nhu nhung gi nguoi dan thay. Vay phai co bien phap gi de tang cuong viec giam sat cung nhu quan ly chat hon doi voi nan tham nhung hien nay?(Nguyen Thuy Linh, 19 tuoi, DH Ngoai Thuong)

TS Nguyen Si Dung: De tang cuong giam sat, can phai co mot he thong cac co quan lam nhiem vu nay.

Truoc het la cac co quan thanh tra, co quan kiem toan - Do la cac co quan quan trong nhat.

Quoc hoi va cac co quan dan cu co vai tro rat quan trong nhung thuc hien viec giam sat o tam chinh sach va o tam ap dat che do trach nhiem doi voi cac co quan nha nuoc.

He thong cac co quan bao chi, truyen thong.

Cong chung va cac to chuc quan chung nhan dan. Dieu quan trong la bao dam dieu kien thuan loi de nhan dan va cac to chuc quan chung thuc hien quyen to cao cua minh.

Toi song xa Viet Nam da lau, nhung van luon theo doi bao chi va hieu ro ve tinh trang tham nhung cua Viet Nam hien nay. Tham nhung nay sinh tu quyen luc ma ra. Chinh dieu do gay kho khan cho cong tac dieu tra va giam sat. Neu de lau thi chi lam kho cho nguoi dan. Vay Dang va Nha nuoc co nhung bien phap gi de thi hanh viec phong va chong tham nhung hieu qua trong thoi gian toi? Viec phong chong luon la quan trong nhat, vay chung ta co nen lap ra mot co quan chuyen trach co quyen hanh phap toi cao truc thuoc Dang de thi hanh nhiem vu nay?(Tran Thi Nhung, 55 tuoi, Ba Lan)

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
TS Nguyen Si Dung
TS Nguyen Si Dung: Thu nhat la Dang va Nha nuoc rat quan tam den viec chong tham nhung. Viec Chinh phu trinh Quoc hoi Du an Luat Phong, chong tham nhung, Quoc hoi da thao luan cong khai va viec thao luan duoc truyen hinh truc tiep cho nguoi dan cho thay quyet tam nay.

Ve viec co nen thanh lap mot co quan chuyen trach co quyen hanh phap toi cao hay khong la dieu phai duoc can nhac, phan tich ky de xem do co phai la mot giai phap hieu nang nhat hay khong. Van de la tham nhung phai duoc chong bang ca he thong, bang ca cach thuc to chuc doi song xa hoi va cong viec cua chung ta.

Ngoai ra, cung can tim duoc cau tra loi la chung ta se giam sat co quan co quyen hanh phap toi cao do nhu the nao truoc khi thanh lap no.

Bao Tien phong co neu mot so can bo Thanh tra tinh Nam Dinh nhan hoi lo. Vay xin thua voi lanh dao Thanh tra Chinh phu la ai se dam bao rang can bo Thanh tra se khong nhan hoi lo khi tien hanh thanh tra?(Dong Van Thanh, 23 tuoi, Lop K41/15.02. Hoc vien Tai chinh Ha Noi)

Ong Dinh Van Minh: Can bo thanh tra cung nhu bat ky can bo cong chuc nao cung co the co hanh vi vi pham phap luat neu ban than nguoi do khong co su ren luyen thuong xuyen ve dao duc, pham chat va khong co co che giam sat co hieu qua khi ho thuc hien cong vu nhiem vu.

Bat cu ai co hanh vi tham nhung deu bi xu ly nghiem khac theo quy dinh cua phap luat.

Toi hien dang la mot sinh vien, toi rat quan tam den van de chong tham nhung. Viec bao Tien phong to chuc ban tron truc tuyen ve van de nay giua luc Quoc hoi dang du thao de dua ra luat chong tham nhung toi rat hoan nghenh (Dong Van Thanh, 23 tuoi, Lop K41/15.02. Hoc vien Tai Chinh Ha Noi)

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Nha bao Duong Xuan Nam
Thua Tong Bien tap bao Tien phong, toi la doc gia trung thanh va thuong xuyen cua qui bao tren trang Tienphong Online, toi nhan thay bao Tien phong thuc su la vu khi sac ben chien dau tren moi tran tuyen, nhat la chong tham nhung. Xin hoi dieu gi khien quy bao lam duoc nhu vay? (Dai Viet, 34 tuoi, Bac Giang)

Nha bao Duong Xuan Nam: Toi nghi Tien phong la bao cua tuoi tre, ma tuoi tre thi luon phai hang hai di dau trong moi viec, nhat la chong tieu cuc. Bao Tien phong chong tieu cuc chinh nho su hang hai cua tuoi tre, la suc manh cua tuoi tre.

Theo cac ong, Du an Luat Phong, chong tham nhung ma Quoc hoi dang thao luan da thuc su de cao duoc vai tro giam sat cua nhan dan chua? Cu the la da co cac quy dinh phap ly chi tiet va kha thi de nguoi dan duoc tiep can thong tin, cac to chuc, ca nhan phai cong khai thong tin de nguoi dan giam sat chua?(Nguyen Tuan Anh, 32 tuoi, 409 Kim Ma, Ha Noi)

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh:Trong Du an Luat Phong, chong tham nhung da co nhieu quy dinh ve van de nay. Trong do co neu nhieu noi dung bat buoc phai cong khai, hinh thuc cong khai, cung nhu quyen cua cong dan trong viec yeu cau cung cap thong tin ve hoat dong cua co quan nha nuoc va trach nhiem cua cac co quan nha nuoc trong viec dap ung cac yeu cau ve thong tin.

Vi du, dieu 18: Cac noi dung phai cong khai; dieu 19: Cac hinh thuc cong khai; dieu 30: Quyen yeu cau cung cap thong tin cua ca nhan...

TS Nguyen Si Dung: Toi cho rang vai tro giam sat cua nguoi dan da duoc de cao. Tuy nhien, nhieu quy dinh ve viec giam sat cua nguoi dan chua chac da giai quyet duoc van de.

Truoc het, tham nhung trong nhung linh vuc chuyen mon sau nhu tai chinh, ngan hang, chung khoan la dieu khong phai nguoi dan nao nhin vao la cung thay ngay duoc. Ngoai ra, chong tham nhung theo phong trao co the lam roi cong viec ma chua chac da dat duoc hieu qua.

Dieu quan trong hon la viec xac lap cho duoc che do trach nhiem truoc dan. Nghia la nguoi nao khong co duoc tin nhiem cua dan thi se khong duoc bau, thi se mat chuc. Ben canh do, nen to chuc he thong dieu tra ve su hai long cua nguoi dan doi voi cac nganh de danh gia ve cong viec cua cac quan chuc.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Dinh Phu
Thua bac Phu, viec lanh dao TP Hai Phong xu ly "mien nhiem" mot so can bo nhu vay theo bac da dung nguoi , dung toi chua va hien nay , so can bo nay o dia phuong bac co duoc "co cau" sang vi tri khac roi khong a? (Vu Van Khuong, 40 tuoi, Ha Tay)

Ong Dinh Dinh Phu: Day la noi buc xuc lon nhat, khong chi cua rieng nhan dan Do Son, dang vien, can bo huu tri Do Son noi rieng, hau het nhan dan, can bo, dang vien thanh pho Hai Phong cung deu dang quan tam den van de nay.

Toi da duoc Thanh tra Chinh phu tra loi bang van ban la to cao dung su that, va Thu tuong Phan Van Khai cung da chi dao giai quyet vu viec dat dai o Do Son, chuyen sang Bo Cong an de khoi to vu an. Toi dang cho doi co quan dieu tra Bo Cong an som khoi to vu an theo phap luat hien hanh de on dinh duoc tinh hinh chinh tri xa hoi dia phuong.

Nhan dan Do Son, can bo, dang vien Do Son rat quan tam den viec 28/37 bo phieu khong ky luat ong Hoang Anh Hung - Thanh uy vien, Chu tich Uy ban nhan dan thi xa Do Son. 21/37 phieu bau khong ky luat ong Luu Kim Thai - Thi uy vien, Pho chu tich Uy ban nhan dan thi xa Do Son. Ket qua bo phieu nay da khong phu hop voi ket luan cua Thanh tra Chinh phu va y kien chi dao cua Thu tuong Phan Van Khai.

Nhu vay, nhung nguoi bo phieu khong ky luat nay con du tu cach dang vien hay khong va co bi xu ly hay khong? Mot so nguoi thuoc dien duoc Thi uy Do Son cap dat, nay van con giu cac chuc vu trong bo may chinh quyen cua thi xa Do Son ma chua bi xu ly.

Neu khong cuong quyet giai quyet van de nay thi to chuc Dang Do Son khong the thuc su trong sach, vung manh. Mong duoc co quan to chuc can bo thanh pho Hai Phong tiep tuc quan tam, lam trong sach bo may Dang va chinh quyen o Do Son.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
TS NGuyen Si Dung
Nguoi ta noi "quyen luc tuyet doi thi tham nhung cung tuyet doi" Cac ong giai thich luan diem tren?(Bui Huy Chau, 70 tuoi, Phuong Tan Thanh, TX Tam Ky, Quang Nam)

TS Nguyen Si Dung: Thuc ra, cau noi duoc nhieu nguoi trich dan la "Quyen luc dan den su doi bai. Quyen luc tuyet doi dan den su doi bai tuyet doi".

Neu tham nhung la viec su dung sai trai quyen luc vi loi ich ca nhan thi co quyen luc nghia la co dieu kien de tham nhung. Tuy nhien, day chi la dieu kien can chu khong phai la dieu kien du. Co tham nhung duoc hay khong con phu thuoc vao cac co che giam sat cua he thong va dao duc cua nguoi co quyen.

Thua ong Dinh Van Minh, tham nhung da tro thanh "can benh hiem ngheo" cua dat nuoc, mot "khoi u ac tinh cua xa hoi". Chinh phu co dam thang tay trung tri cac quan tham de lam guong hay khong? (Nguyen Duc Thanh, 50 tuoi, to 26, phuong Phan Dinh Phung, TP Thai Nguyen)

Ong Dinh Van Minh: Dung! Chong tham nhung chinh la chong can benh cua ban than bo may nha nuoc cho nen khong the tranh khoi mat mat, dau don. Thuc te, chung ta da rat kien quyet xu ly voi nhung nguoi vi pham.

Theo tong ket cua nganh Cong an, tu nam 1994 den nay, da co 1 Bo truong, 5 Thu truong, 14 Chu tich, Pho chu tich tinh va hang tram can bo cap vu da bi xu ly hinh su. Dieu do the hien quyet tam va thai do nghiem khac cua nha nuoc ta doi voi te nan tham nhung.

Hien nay, chung ta dang dau tranh manh me voi tinh trang su dung ma tuy (thuoc lac) cung nhu cac te nan xa hoi khac, nhung van de o cho la cu danh cho nay thi cho kia lai nay sinh. Nhu vay tuc la van co nhung the luc ngam bao ke cho chung. Theo ong thi nhung the luc bao ke kieu do co coi la tham nhung hay khong? (Pham Quy Hoan, 28 tuoi, Cong ty CP DT & PT Dien Viet- Lao, G10-Thanh Xuan Nam, Thanh Xuan, Ha Noi)

Ong Dinh Van Minh: Viec bao ke cho cac hoat dong co tinh chat te nan xa hoi thuc chat la hanh vi tham nhung, vi da loi dung chuc vu quyen han, an hoi lo de lam ngo, tham chi tiep tay cho cac hanh vi vi pham phap luat.

Vua qua, UBND TP Ha Noi da co chi thi cho cac co quan xu ly nghiem khac cac hanh vi bao ke nay. Dieu do chung to, chung ta da nhan thuc duoc tinh chat nghiem trong cua hanh vi tham nhung bieu hien qua hinh thuc ket hop, moc noi giua nhung ke vi pham phap luat va nhung ke thoai hoa bien chat trong co quan cong quyen.

Tai sao chung ta khong trien khai luat thue thu nhap ca nhan nhu o cac nuoc de tu do quan ly duoc nguon thu nhap va viec su dung thu nhap cua cong dan ma phai ban viec ke khai thu nhap trong Du luat Phong, chong tham nhung, ma theo nhu nhieu dai bieu Quoc hoi co ve khong kha thi lam? Thuc su ta co muon quan ly thu nhap cua cong chuc hay khong?(Nguyen Thi Hien Gia, 16 tuoi, Tay Ho, Ha Noi)

TS Nguyen Si Dung: Thuc te, hien nay chung ta co thue thu nhap doi voi nhung nguoi co thu nhap cao. Dao luat thue nay dang duoc trien khai thuc hien. Tuy nhien, kho khan dat ra la nhan biet thu nhap chinh thuc cua nhung nguoi dan (ke ca cua cong chuc) khong phai la de.

Ly do la vi:

- Chung ta co mot nen kinh te tien mat, moi giao dich deu bang tien mat vi vay it de lai dau vet gi.

- He thong chung tu va ke toan chua that phat trien.

- Doi ngu nhan vien thue dong dao dang chu yeu lam nhiem vu thu hon la nhiem vu thanh tra. Vi vay ho cung khong co nghiep vu de phat hien nhung gian doi trong viec ke khai thu nhap.

- He thong ngan hang va thanh toan qua ngan hang cung chua that phat trien.

Xin hoi TS Nguyen Si Dung va ong Dinh Van Minh: Van hao Phap H. Balzac tung noi luat phap giong nhu cai mang nhen, co the bat duoc nhung con ruoi nho nhung lai tha nhung con ruoi lon. Hai ong nghi the nao ve cau noi nay trong viec chong tham nhung o Viet Nam hien nay? (Bui Huy Chau, 70 tuoi, Phuong Tan Thanh, TX Tam Ky, Quang Nam)

TS Nguyen Si Dung: Ong Balzac noi chuyen ngay xua. Thi ra ngay xua voi bay gio cung co nhieu chuyen kha giong nhau.

Luat phap va ap dung luat phap la 2 chuyen khac nhau. De bao dam nguyen tac, moi cong dan deu binh dang truoc phap luat (hay viec moi con ruoi deu bi dinh luoi nhu nhau) thi chung ta phai xay dung duoc nha nuoc phap quyen. Ma xay dung nha nuoc phap quyen lai chinh la mot trong nhung nhiem vu trong tam cua chung ta hien nay.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh
Ong Dinh Van Minh: Chung ta dang huong toi xay dung nha nuoc phap quyen, ma mot trong nhung nguyen tac quan trong la dam bao su binh dang cua moi cong dan truoc phap luat. Moi hanh vi vi pham deu bi xu ly nghiem minh.

Co the truoc kia o Phap cung nhu bat ky nha nuoc nao khac co nhung ke dung tren phap luat lung doan nha nuoc. Nhung, qua trinh phat trien cua bo may nha nuoc, cung voi su dau tranh cua nhan dan, cang ngay su lung doan do cang giam.

Thuc te cho thay, rat nhieu nhung nguoi co chuc vu quyen han, tham chi ca nguyen thu quoc gia cua mot so nuoc cung bi truy cuu vi hanh vi tham nhung. O Viet Nam cung vay, cang ngay chung ta cang xu ly duoc nhieu vu viec tham nhung va tren thuc te khong chi nhung "con ruoi nho" ma ngay ca khong it nhung "con ruoi lon" da phai sa luoi phap luat va chiu trach nhiem truoc Dang, Nha nuoc va nhan dan.

Kinh gui ong Dinh Dinh Phu. Ong la nguoi rat dung cam va kien quyet chong lai nhung hanh vi tham nhung ve dat dai tai Hai Phong. Neu ong con dang duong chuc thi ong co dam lam nhu vay khong? Theo ong thi hien co khoang bao nhieu phan tram cong chuc dung cam nhu ong?

Ong Dinh Dinh Phu: Theo toi thi hien nay co rat nhieu nguoi cung dung cam nhu toi, vi ho dong tinh, nhat tri quan diem bao ve Dang, bao ve Nha nuoc phap quyen cua dan. Ho dam lam va cung cap thong tin cho toi thi toi moi to cao duoc thanh cong. Nhan dan ung ho toi, tao moi dieu kien de toi lam cong viec nay. Ho cung la nguoi dung cam, nhat la nhung phong vien bao chi nhu bao Van nghe tre, Thoi bao Tai chinh, bao Tien phong, Dai Doan ket...

Co nhung phong vien bao chi con dung cam hon toi, dam phanh phui nhung hanh vi vi pham phap luat cua nhung dang vien can bo tham nhung ma khong so mat viec.

Toi mong rang dia phuong nao cung co nhieu nhung nguoi dung cam dau tranh chong tham nhung, de te tham nhung bi ngan chan va day lui.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
TS Nguyen Si Dung
Ban chi dao phong chong tham nhung (cap trung uong va cap tinh) co co cau bao gom cac chuc vu quan trong cua bo may nha nuoc. Theo toi, pham vi quyen han cua Ban chi dao can mo rong hon, khong chi gioi han viec chi dao cong tac phong chong tham nhung ma con co tham quyen yeu cau cac co quan khac dieu tra, thanh tra va tien hanh ky luat, hoac xu ly hinh su doi voi cac nguoi tham nhung (tuc la co tham quyen chi dao xu ly cac vu viec, can bo cong chuc cu the). Do vay nen cho nguoi dan truc tiep to cao den Ban chi dao?(Nguyen Minh Vong, 24 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

TS Nguyen Si Dung: Ban chi dao phong chong tham nhung la mot giai phap duoc de ra trong du luat. Vi vay chac se con nhieu thoi gian va co hoi de thao luan ve giai phap nay. Tuy nhien, da chi dao thi khong dieu hanh.

Nhung nguoi tham nhung deu la can bo dang vien co chuc quyen, chua thay chi bo dang nao phat hien ra ho (neu khong noi la che giau), ma thuong do quan chung thong qua bao chi phat hien va to giac. Cac ong nghi sao ve viec nay? Vi sao chung ta chua phat dong mot phong trao toan dan to cao tham nhung (co khen thuong thich dang va bao ve nguoi to cao)? (Hoang Linh, 25 tuoi, Hoan Kiem, Ha Noi)

Nha bao Duong Xuan Nam: Do la dieu dang buon va cung la dang lo. Boi vay, phai co nhung dieu luat de bao ve nhung nguoi chong tham nhung khoi bi tru dap. Co nhu vay, moi can bo dang vien o cac co quan, chi bo moi dam dung len phat hien dau tranh voi tham nhung.

TS Nguyen Si Dung: Thuc chat, viec to cao tham nhung duoc ghi nhan va bao ve trong he thong phap luat (Luat khieu nai, to cao; phap lenh phong chong tham nhung...) van de la phai thuc thi tot cac quy dinh cua phap luat ve viec bao ve nguoi to cao.

Tuy nhien, viec to cao theo phong trao la dieu dang phai ban khoan. Chung ta da tung co mot nha nuoc phong trao; moi thu deu duoc phat dong thanh phong trao. Cach lam nhu vay co the dung trong may chuc nam truoc day nhung chua han dung trong mot nha nuoc hien dai.

O day theo toi viec gi chung ta cung nen lam theo luat chu khong phai lam theo phong trao.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Dinh Phu
Thua ong Dinh Dinh Phu, chung toi la nhung cuu chien binh o Quang Nam, duoc biet ong la nguoi duoc Thu tuong bieu duong trong dau tranh chong tham nhung. Chung toi thiet nghi, chung ta da tung danh thang 2 de quoc sung so tren the gioi boi co nhung vi tuong tai ba, vay trong cuoc chien chong tham nhung lam the nao de co nhung vi tuong kiet xuat? (Bui Huy Chau, 70 tuoi, Phuong Tan Thanh, TX Tam Ky, Quang Nam)

Ong Dinh Dinh Phu: Dang va nhan dan Viet Nam tung lam nen nhung chien cong chan dong dia cau. Nay Dang va nhan dan tiep tuc dong tam hiep luc, duong nhien se ngan chan va day lui duoc te tham nhung, tieu cuc. Phan dau cho dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu va van minh thi tieu cuc, tham nhung moi bi triet tieu.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh
Lam the nao de phan biet mot mon qua bieu vi tinh cam thuan tuy hay nham muc dich hoi lo? (Nhat Thang, 31 tuoi, Hoang Mai, Ha Noi)

Ong Dinh Van Minh: Ve ly thuyet, co the phan biet: Qua bieu vi tinh cam khi "nguoi dua thuc tam, nguoi nhan khong doi hoi". Tuy nhien, de phan biet duoc dieu nay tren thuc te rat kho.

Chinh vi vay, co the phai dua ra mot muc nao do. Chang han, voi mot mon qua trong dip sinh nhat, le tet len toi hang trieu dong kho co the coi la don thuan tinh cam. Tat nhien, doi voi viec giup do nhau khi gap kho khan, hoac trong truong hop tham hoi khi om dau, tai nan... thi tuy tung truong hop de danh gia mon qua nao la "qua dang" hay khong?

Chinh phu se co quy dinh cu the ve tang qua va nhan qua doi voi can bo cong chuc (dip tang qua, nhan qua, muc gia tri qua tang, nhung dieu nghiem cam...).

Thua ong Dinh Van Minh, trong thoi gian qua mot so can bo tham nhung (vi du nhu o cap tinh chang han) nhung sau khi bi ky luat lai duoc chuyen len len cap cao hon, vay la tai sao? (Le Van Hoang, 30 tuoi, Bac Ninh)

Ong Dinh Van Minh: Toi khong co thong tin cu the, chinh xac ve viec nay nen xin phep chua the tra loi.

Vua qua chung ta da co nhieu bien phap phong chong tham nhung, trong do co bien phap "ke khai tai san khi de bat, bo nhiem". Xin cac ong cho biet ket qua thuc tien cua bien phap nay trong thoi gian qua.(Le Thai Nam, 39 tuoi, 4A, Vong Ha, Ha Noi)

Ong Dinh Van Minh: Thuc hien phap lenh chong tham nhung hien hanh, chung ta da thuc hien viec ke khai tai san doi voi can bo cong chuc. Tuy nhien, viec ke khai chua thuc su co hieu qua vi chua co co che de kiem tra tinh trung thuc cua viec ke khai. Ben canh do, viec cong khai ban ke khai tai san con han che nen chua tao dieu kien de nhan dan giam sat.

Chinh vi vay, Du an Luat Phong, chong tham nhung da co nhung quy dinh de khac phuc nhung han che neu tren, lam cho viec ke khai thuc su la mot bien phap phong ngua tham nhung co hieu qua.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Dinh Phu
Chao bac Phu: neu bay gio nguoi ta noi viec lam cua bac se lam tang them so luong nguoi di khieu kien nha dat thi bac nghi sao? (nguyenlanhuong, 18 tuoi, Ha Noi)

Ong Dinh Dinh Phu: Nhieu nguoi hieu lam noi toi di khieu kien la khong dung. Y nghia cua viec toi lam: Toi khong di kien ai, khong di kien vi loi ich ca nhan va cung khong mat gi de ma phai di kien.

Viec toi lam la kien nghi va to cao mot bo phan can bo chu chot cua thi uy Do Son vi pham nghiem trong nguyen tac Dang, vi pham nghiem trong phap luat de bao ve su trong sach, vung manh cua Dang, bao ve duong loi chinh sach, phap luat cua Dang, bao ve quyen loi cho nhan dan va giu gin truyen thong cach mang cua nguoi Do Son.

Nhieu nguoi den voi toi hoi va xin toi tu van cho ho, toi noi rang: Thu nhat, phai lam dung phap luat khi khieu nai, to cao thi moi doi hoi duoc co quan Tu phap thi hanh luat phap voi minh.

Thu hai, khong duoc lam mat on dinh tinh hinh chinh tri, xa hoi cua dia phuong, neu khong se bi phap luat trung tri. Ai cung dong tinh nhu the.

Xin hoi, trong ban ke khai tai san cua minh, ong da ke khai the nao? Ong co ung ho viec cong khai ban ke khai cua minh o noi cu tru?(dongnghiep, 30 tuoi, 72 Thuy Khue)

TS Nguyen Si Dung: Toi da ke khai tai san cua minh. Ban ke khai duoc luu giu o co quan theo dung quy dinh cua phap luat. Ke khai va cong khai la 2 viec khac nhau. Voi cuong vi cua toi hien nay, phap luat moi chi yeu cau phai ke khai. Viec cong khai co the xay ra khi co nguoi yeu cau. Toi ung ho viec ke khai tai san doi voi cac quan chuc co quyen ban hanh quyet dinh.

Cong khai minh bach va bao ve quyen rieng tu, quyen bi mat doi tu la hai mat cua mot van de. Doi voi cong chuc ho cung phai duoc bao ve nhung dieu rieng tu nhu doi voi moi cong dan. Hon the nua, toi con cho rang bao ve quyen rieng tu la quan trong de chong tham nhung va chong lam quyen.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh
Tham nhung thuong lien quan den mot ekip, mot duong day, tham chi mot bo may. Lam the nao de co the trong sach hoan toan? Trach nhiem dau tien co phai la nguoi quan ly, lanh dao cao nhat trong e kip do? Tuy co khi khong phai chinh mot so nguoi tham nhung, nhung ho da thao tung va dong tinh. (Nguyen Huong, 29 tuoi, Bo Quoc phong)

Ong Dinh Van Minh: Dung la nhu vay, cho nen Du an Luat Phong, chong tham nhung da quy dinh ve trach nhiem cua nguoi dung dau (Muc 5, chuong 2: Che do trach nhiem cua nguoi dung dau co quan to chuc don vi khi de xay ra tham nhung).

Neu phat hien ra tham nhung lieu nguoi dan co duoc bao ve bi mat va nguoi bi phat hien co bi xu ly nghiem minh khong? Hien nay trong cac co quan nha nuoc co rat nhieu bat cong vi co hoc ma khong duoc trong dung,che do phuc loi khong cong bang do co tham nhung ngay trong co quan do,thi buc xuc do duoc giai quyet nhu the nao?(Le Minh Thu, 27 tuoi, Cau Giay, Ha Noi)

Ong Dinh Van Minh: Du an Luat Phong chong tham nhung cung nhu Luat Khieu nai, to cao hien hanh deu co quy dinh trach nhiem cua cac co quan nha nuoc la phai giu bi mat cho nguoi to cao, to giac. Dong thoi, phai co bien phap bao ve nguoi to giac khi ho bi de doa, tru dap, tra thu.

Viec xu ly cac hanh vi tham nhung trong tung co quan tuy thuoc vao tung truong hop cu the va tuy thuoc vao tinh chat va muc do vi pham ma co hinh thuc xu ly thich hop.

Khi nguoi chong tham nhung bi tru dap, khung bo (kinh te, tinh than) boi nguoi bi chong tham nhung thi ai dung ra bao ve ho? Trong mot so truong hop toi biet, nguoi viet don to cao hoi lo cung bi xu boi toi dua hoi lo? Ta co luat bao ve nhan chung, bao ve nguoi to cao khong? Neu truong hop nguoi to cao muon giu bi mat suot doi ve minh thi lam the nao? Tai sao mot so co quan nhan duoc don to cao lai gui nguoc tro lai voi co quan bi to cao voi day du ca danh tinh nguoi to cao, viec nay co dung khong? Toi nghi rat nhieu nguoi muon to cao, nhung so...!(Tran Tien Dung, 35 tuoi, Bac Ninh)

Ong Dinh Van Minh: Toi chia se voi suy nghi cua ban. Hien nay quy dinh cua phap luat ve viec xu ly nguoi dua hoi lo co nhung diem chua hoan toan phu hop nen chua khuyen khich duoc viec to giac ke nhan hoi lo. Theo toi, chi nen xu ly nguoi dua hoi lo khi ho yeu cau nguoi nhan hoi lo lam mot viec vi pham phap luat co loi cho minh.

Trong truong hop nguoi buoc phai "dua hoi lo" moi duoc nguoi nhan hoi lo thuc hien trach nhiem thi khong the bi truy cuu ve hanh vi do.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
TS Nguyen Si Dung
Theo nhu chau hoc Kinh te Chinh tri, vi 300% loi nhuan nguoi ta co the giet nguoi. Con o day tham nhung tuc la tien vao tay ho ma ho khong phai dau tu mot khoan nao, vay thu hoi co ke nao tien vao tay minh qua de dang ma khong sinh long tham hay khong? Vi vay, theo chau nghi can phai triet tham nhung tu goc tu re cua no. (Vu Thi Hong Thuy, 22 tuoi, Hoc vien Tai chinh)

TS Nguyen Si Dung: Xin chuc mung vi chau rat thuoc C.Mac. Co the giet nguoi la mot chuyen, giet duoc hay khong lai la mot chuyen khac. Cung nhu vay, co mong muon tham nhung la mot chuyen, tham nhung duoc hay khong lai la chuyen khac.

Dong y la phai chong tham nhung tu goc re. Tuy nhien, goc re o dau va hinh thu nhu the nao thi khong de tra loi. Phai chang goc re no la quyen luc? Vay thi dung nen giao quyen cho ai mot cach de dang, dung nen giao quyen cho ai mot cach lau dai, dung nen giao quyen cho ai ma thieu su kiem tra, giam sat, dung nen giao quyen cho ai ma thieu co che che uoc quyen luc do.

Trong khi tra loi don to cao cua can bo trong co quan ve vu tham nhung, thu truong co quan lai bao che, tra loi sai su that toi ca cac dong chi lanh dao cap cao nhat cua Dang, Nha nuoc. Sau nay co quan phap luat vao cuoc moi phanh phui duoc vu tham nhung do. Khi do phap luat se xu ly the nao voi ong thu truong do? (Nguyen Hung, 40 tuoi, TP Vung Tau)

Ong Dinh Van Minh:Trong truong hop ban neu tuy tung truong hop cu the, thu truong co quan do co the bi xu ly ve:

1. Yeu kem ve nang luc quan ly

2. Thieu trach nhiem trong quan ly.

3. Bao che cho hanh vi tham nhung

Toi doc bao thay o Singapore truoc thoi Thu tuong Ly Quang Dieu thu nhap quoc dan va tinh trang tham nhung khong khac nuoc ta bay gio nhung khi len nam quyen Ly Quang Dieu da ap dung nhung bien phap rat quyet liet nhu giao quyen rat lon cho Uy ban chong tham nhung, hay o Indonesia bay gio cung dang chong tham nhung rat quyet liet. Co phai vi ta khong muon ap dung nhung kinh nghiem rat thanh cong cua nuoc ban hay, vi dong cham den rat nhieu can bo, tham chi can bo cao cap, so "het" can bo nen ta khong ap dung? (Nguyen Van Hung, 43 tuoi, Quan Long Bien, Ha Noi)

TS Nguyen Si Dung: Kinh nghiem cua nuoc ngoai la rat dang tham khao, nhung khong mot kinh nghiem va khong mot cach lam nao coppy mot cach nguyen ven vao nuoc ta ma lai khong de lai nhung hau qua nang ne cho dat nuoc va cho dan toc.

Kinh nghiem cua Singapore va cua Indonesia la rat dang tham khao, nhung cung phai thay rang ho xay dung mo hinh dat nuoc, mo hinh xa hoi theo nhung chu thuyet khong hoan toan giong cua ta. Van de la phai biet cach ap dung kinh nghiem cua ho vao thuc tien cua Viet Nam.

Viec mat can bo dung la rat tiec nhung dat nuoc nay, the che nay van la nhung gia tri cao hon.

Ong Dinh Dinh Phu: "Du bat cu ai, du o cuong vi nao cung phai bi xu ly nghiem". Cho nen ca viec dau tranh to cao tham nhung cung voi xu ly tham nhung deu can phai dien ra cong khai, minh bach truoc dan. Chung ta co lam duoc nhu vay thi dau tranh chong tham nhung moi co hieu qua.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Ong Dinh Van Minh
Thua ong Dinh Van Minh, toi xin duoc hoi la trong thoi gian vua qua Dang va Nha nuoc ta da triet pha duoc rat nhieu duong day tham o, buon lau. Nhung trong thuc te chu yeu la cac can bo cap cao? Vay viec chong tham nhung o day chu yeu la o cac cap lanh dao, dieu do that dang buon phai khong ong.(Le Van Hoang, 30 tuoi, Bac Ninh)

Ong Dinh Van Minh: Chong tham nhung la chong o tat ca cac cap, nganh. Chong tham nhung cung la chua tri can benh cho chinh minh. Nguoi tham nhung o nhung vi tri cao cung giong nhu can benh do o nhung bo phan quan trong. Cang quan trong thi cang phai chua tri.

Tat nhien, thuoc co dang thi moi gia duoc tat. Du co dau don, cay dang thi chung ta van cu phai lam de bao dam "su song con cua che do" (Nghi quyet Dai hoi Dang lan thu IX).

Thua ong Dinh Dinh Phu, khi quyet dinh viet don gui len trung uong, ong co nghi den "hau qua" khi nhung la don cua minh khong den duoc "dich"?(Tung, 30 tuoi, Ha Noi)

Ong Dinh Dinh Phu: Toi cung nhu moi nguoi dan khac, truoc khi lam dieu gi cung phai co muc dich va luong truoc hau qua cua viec lam do. Tu do moi quyet dinh lam duoc hay khong. Con khi da quyet tam lam thi phai tin la minh se thanh cong. Chinh the moi thanh cong duoc!

Toi muon gop y nhu sau: Muon chong duoc tham nhung, nguyen tac bat di bat dich la phai minh bach. Chung ta deu biet toan dan rat cam ghet tham nhung cho nen ta nen loi dung diem nay de phat huy. Mot sinh vien o Nga, 25 tuoi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

1- Chong phai minh bach, xu phat nghiem minh, thuong vat chat va bao ve cho nguoi to giac.

2- Danh vao tham nhung rat kho, boi ho co chuc co quyen va lai co tien nua. Boi vay ta se nho dan to cao.

Hien nay nguoi ta dang nhac nhieu toi lang phi vay ve ban chat no co phai la vo boc cua tham nhung khong?(Lan Huong, 25 tuoi, Ba Dinh, Ha Noi)

Ong Dinh Van Minh: Dung la lang phi co lien quan chat che voi tham nhung va deu gay thiet hai rat lon ve tai san. Nguoi ta vi tham nhung nhu hat ngo con lang phi thi nhu... bap ngo. Ca hai te nan nay deu can phai dau tranh manh me.

Ban co ly khi noi trong nhieu truong hop ban chat cua mot so hanh vi duoc coi la lang phi la tham nhung. Chang han, viec dung qua tieu chuan dien thoai, xe cong... khong don thuan la lang phi. Lang phi la thu mat di. Trong truong hop tren, ro rang la khong mat di ma co nguoi duoc huong loi. Nhu vay phai coi la tham nhung.

Them nua, viec lang phi thuong quy ve trach nhiem tap the va bien phap chu yeu la phe binh, nhac nho thuc chat chang may tac dung vi khong co ca nhan nao phai chiu. Chinh vi vay nen nguoi ta hay "do toi" cho... lang phi de che giau cho hanh vi tham nhung.

Chung ta phai phan biet ro giua 2 loai hanh vi nay de co bien phap xu ly thich hop, boi le benh nao thuoc ay.

Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

Ket thuc buoi Ban tron, Pho Tong bien tap bao Tien phong Nguyen Ngoc Nam noi: Dau tranh voi nhung hien tuong tieu cuc tham nhung la viec khong chi mot som, mot chieu ma thanh cong. Nhung neu nguoi cong chuc, nguoi dang vien, nguoi lanh dao nao cung nguyen phan dau het suc minh de lam nguoi cong boc tot cua dan thi tham nhung se mat di nhung manh dat mau mo de phat sinh.

Cac co quan chuc nang cua Dang, Nha nuoc, Quoc hoi, Chinh phu lam tot cong tac dieu hanh, thuong ton phap luat thi nhung nguoi nam trong bo may nha nuoc se co them "thuoc" de phong va tri "benh tham nhung".

Dac biet, nguoi dan bang la phieu, bang su phat hien va dau tranh cua minh se truc tiep lua chon va xay dung nen nhung cong chuc va nha nuoc thuc su do dan, vi dan, giam thieu duoc tham nhung.

Nhom phong vien TPO

Viet Bao

Comment :Boc thuoc cho can benh cua quyen luc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Boc thuoc cho can benh cua quyen luc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Boc thuoc cho can benh cua quyen luc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Boc thuoc cho can benh cua quyen luc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
"drug loading" for the disease of power
Mr. Dinh Van Minh, Dr. Nguyen Si Dung, Dinh Phu Dinh, Son, Hanoi, Duong Xuan Nam, state agencies, the Government Inspectorate , Asset Declaration, draft laws to be effective, how the steering committee, corruption, we, I
(TPO) Nearly 1,000 ideas, solutions are enthusiastic readers sent in continuous for 3 hours online. True to Former Party General Secretary Le Kha Phieu, in a letter to Pioneer trust online sessions will "have a good impression in the general ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: "Bốc thuốc" cho căn bệnh của quyền lực

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet "Bốc thuốc" cho căn bệnh của quyền lực bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Boc thuoc cho can benh cua quyen luc

Nhan xet, hay lien he ve tin Boc thuoc cho can benh cua quyen luc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Boc thuoc cho can benh cua quyen luc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0