Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang

Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo truong Bo Tai nguyen - moi truong Mai Ai Truc
Sau 20 phut giai lao, den luot Bo truong Bo Tai nguyen moi truong Mai Ai Truc dang dan. Bo truong da nhan duoc bon chat van bang van ban cua DBQH, noi dung xoay quanh van de o nhiem moi truong, dac biet la su co dau loang nghiem trong dang xay ra o nhieu tinh mien Trung va mien Nam...

>> Video clip Bo truong Mai Ai Truc tra loi chat van ve tinh trang dau loang

Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan: Quan ly xay dung van ngon ngang
>> Bo truong Giao duc tra loi chat van

Bo truong Mai Ai Truc bat dau bang viec bao cao nhung viec da thuc hien tu ky hop truoc:

- Bo da dua ra trinh QH qui trinh dang ky the chap quyen su dung dat 1 tuan sau khi ky hop thu 10 be mac. Nguoi dang ky phai duoc nhan su chap thuan ngay trong ngay trinh ho so dang ky hop le, cham nhat den 3g chieu. Truong hop dang ky tai xa, thi can bo xa duoc quyen ky giay xac nhan ngay trong ngay nhan du ho so hop le, cham nhat den ngay lam viec hom sau. Tu do den nay da hon 4 thang, chung toi dang rat sot ruot cho Chinh phu ra Thong tu de thuc hien.

- Ve qui hoach treo, du an treo: cac con so la rat nhieu. chung toi cung da xay dung lo trinh de khac phuc. Tinh than la cong khai, minh bach cac qui hoach, cho nao khong hop ly hoac lau khong thuc hien duoc thi phai dieu chinh de giam anh huong den doi song nguoi dan.

Van de thu 3 la dinh gia dat sat gia thi truong. Chung toi va Bo tai chinh da nghien cuu. Bo tai chinh da co huong dan ve viec tham dinh gia dat. Trong thuc te thi co nhieu to chuc tham dinh gia dat, song, hieu qua hoat dong thi khong nhu mong muon.

Van de thu 4 la khac phuc o nhiem moi truong. Vua ra chung toi da tien hanh thanh tra kiem tra 604 co so, va phat hien 568 co so khong du tieu chuan, vi pham tieu chuan moi truong va quy dinh phap luat. Chung toi dang cho phuc tra sau thoi gian de co so khac phuc.

Van de thu 5, chung toi cung voi mot so ban nganh lien quan da trinh CP ve de an bao ve moi truong, cung nhu da nhan duoc nhieu su quan tam tu cac ban nganh lien quan cung thuc hien.

Van de thu 6, ve lang ung thu Thach Son, chung toi duoc biet cuoi nam nay thi du an nuoc sach cho khu vuc nay se di vao hoat dong. Nha may cung dang xin de an tuan hoan ve nuoc, giam thieu nuoc thai ra moi truong. Hien da betong hoa duong nuoc thai, khoanh vung khu vuc chat thai, cung cac cong tac kham chua benh cua Bo Y te.

Van de thu 7, giao dat cho dia phuong canh tac. Sap toi, chung toi se giao cho dan 497.344ha canh tac, nhung thuc te van con gap mot so kho khan va dang rao riet tim cach khac phuc.

Con voi nhung y kien chat van cua DB Tran Van Tan, Bo truong Mai Ai Truc cung tra loi can ke ve nhung viec da lam tu phia Bo, cung nhu nhung thao trinh den CP de co nhung chi thi kip thoi giai quyet. Bo truong nhan manh, sau ngay 30-6-2007, noi nao co quy hoach treo, thi mong nhan dan cu hay goi vao so dien thoai cua Bo truong da cong bo hoac goi ve so 04.7734941, 04.7734942, 04.7734943.

Ve tinh trang tran dau, o nhiem ven bien, Bo truong cho biet da kip thoi cung voi dia phuong huong dan xu ly va bao cao Chinh phu de co van ban huong dan xu ly. Hien da thu gom 1.312 tan can dau, van chuyen ve trung tam o Da Nang xu ly. Tran dau dang xay ra o 14 tinh mien Trung. Con nguyen nhan, Thu tuong CP da giao cho UB quoc gia Tim kiem cuu nan tim hieu. Ve phan Bo, Bo dang giao cho cac phong thi nghiem phan tich tim hieu cac mau dau nay.

Viec tim kiem nguyen nhan dang la van de kho khan nhat. Su co tran dau tu cac tau thi da khang dinh la khong co. Bo xac dinh day la dau tho. Co phai day la hau qua cua viec dau tran trong qua trinh khai thac? Co phai la do hau qua cua su kien tao cua trai dat voi nhung mo dau chung ta da tung tham do va dong lai?... Bo truong cung cho biet van con mot so kho khan trong qua trinh xac dinh nguyen nhan voi nhung ly do khach quan nhu phuong tien ky thuat, anh chup tu ve tinh vien tham bi anh huong boi thoi tiet (may che), su ket hop voi cac to chuc co chuc trach tren the gioi... Chung toi van dang tim phuong huong giai quyet.

Cach thu hai: phan tich tinh ly hoa cua mau dau de doi chieu mau dau tran voi cac mau dau dang duoc khai thac, van chuyen ngoai khoi. Cong viec nay kha ton thoi gian, song Bo dang thuc hien.

Ve cach xu ly, Bo truong cho biet da tra loi bang van ban.

Tiep tuc tra loi cho chat van cua DB Tran Thi Quoc Khanh ve viec giai quyet o nhiem o song Cau, song Nhue, song Day, song Sai Gon - Dong Nai, thi Bo co the giai quyet rot rao duoc khong? Bo truong thang than tra loi: neu chi mot minh Bo tai nguyen moi truong don than doc ma giai quyet thi khong the, ma phai co su ket hop tu cac dia phuong. Bo truong cho biet tung dia phuong cu the dang giai quyet theo yeu cau cua Bo va dieu kien thich hop tung dia phuong, buoc dau thu duoc ket kha quan. TP.HCM da co de an, Ha Noi da co cac giai phap tinh the cap thoi...

+ DB Nguyen Ngoc Linh (Ninh Thuan): Bo chua co dong thai giai quyet gia boi thuong dat khi thu hoi dat thap so voi gia dat tren thi truong, gay buc xuc cho nhan dan. Theo van ban tra loi cua BT thi gia dat thap la do khau to chuc thuc hien, vay tai sao, Bo TNMT khong phoi hop voi Bo tai chinh giai quyet triet de?

- Bo truong Mai Ai Truc: Gia dat da duoc quy dinh trong ND 188, trong do co ghi gia dat boi thuong tai thoi diem do phai phu hop voi gia thi truong. Ve co che da co roi, chung toi se gui them cho DB tham khao ve van de nay.

+ DB Huynh Minh Hoang (Bac Lieu): Van de trieu cuong, xam nhap man cung se anh huong rat nghiem trong den doi song, san xuat cua dan, vay Bo da co giai phap gi?

- Bo truong Mai Ai Truc: Chung toi da cho tien hanh cong tac thanh tra, kiem tra tai DBSCL, o do nuoc rat manh, nhung bay gio chung ta lai lam de bao, tat yeu thi dien tich thoat lu bi thu hep, gay xoi lo. Song, giua viec tang vu lua voi viec xoi loi thi dieu nao quan trong? Tuy nhien, chac chan rang chung ta se biet can nhac giua nhung loi hai xoay quanh van de nay.

+ DB Hoang Thanh Phu (Thai Nguyen): Trong tra loi cua Bo truong chua ro trong viec nguyen nhan, cung nhu trach nhiem gay o nhiem trong dat lien, ngoai khoi? Tuy UB quoc gia ve cuu nan dang tim ra nguyen nhan, nhung Bo thi chiu trach nhiem truoc CP ve van de nay. Vay, chung ta co phai ket hop voi cac cac nuoc lan can de tim ra nguyen nhan? Hoac thue chuyen gia quoc te, nhanh ngay nao tot ngay ay, cham ngay nao, thiet hai nang ne cho dan ngay ay?

Bo TNMT chiu trach nhiem chinh trong viec xac dinh chinh ve muc do thiet hai de yeu cau boi thuong. Bo truong da co the cho biet uoc doan thiet hai la bao nhieu?

- Bo truong Mai Ai Truc: Viec quan ly nha nuoc khac voi tac nghiep, o day thi UB quoc gia tim kiem cuu nan dang thuc hien hoat dong tac nghiep tim ra nguyen nhan. Thu tuong CP da can nhac ai co kha nang tim ra nguyen nhan va da giao trach nhiem cho co quan co day du phuong tien ky thuat nhu may bay, ve tinh... la UB quoc gia tim kiem cuu nan de tim kiem. Ben canh do, chung ta cung dang co nhung thong tin lien quan vu tran dau nay tu su phoi hop tu mot so nuoc ban, da co nhung thong tin ve su co sau bao Chanchu o mot mo dau lon o trung Quoc ....

Ve viec xac dinh thiet hai, Bo TNMT chiu trach nhiem chinh, chung toi dang tinh toan thiet hai cung nhu can bao nhieu tai chinh de giai quyet anh huong sinh thai, du lich, xu ly o nhiem... va se co so lieu sau.

+ DB Hoang Thanh Phu: Toi khong dong tinh voi cau tra loi cua Bo truong ve van de xac dinh nguyen nhan dau tran? Bo TNMT khong the thoai thac trach nhiem voi CP ve viec tim ra nhung nguyen nhan va giai phap khac phuc. Chung toi cung muon biet quyet tam cua Bo trong van de nay?

- Bo truong Mai Ai Truc: Chung toi khong thoai thac, nhung Thu tuong da giao cu the viec tim kiem trach nhiem cho co quan co day du chuc nang va phuong tien de tim kiem nguyen nhan. Con ve phan Bo, chung toi cung da co gang thuc hien nhung giai phap nhu hien tai.

+ DB Luong Thi Hoa (Thanh Hoa): Trach nhiem cua Bo truong trong van de xu ly hanh chinh voi nhung can bo quan ly dat dai sai pham?

- Bo truong Mai Ai Truc: Chung toi da co de xuat CP va CP da ban hanh ND 181, co nhung noi dung xu ly ky luat cac can bo sai pham trong viec quan ly dat dai. Van de nay, dia phuong phai chu dong vi can bo truc thuoc dia phuong, Bo khong the di den het tung noi de giai quyet.

Con ve nhung vi pham dat dai, o nhung noi do deu co nhung cac cap chinh quyen, cac to chuc ban nganh tai sao lai khong ngan chan?

+ DB Phan Thi Thu Ha (Dong Thap): Tinh trang o nhiem hien nay con rat nhieu. Xin hoi, trong hoat dong quan ly tai nguyen moi truong, Bo co trinh CP ap dung mot cong trinh khoa hoc tien tien nao de khai thac nguon nuoc sach trong san xuat va sinh hoat

Chung ta chi dang co nhung giai phap tinh the, vay Bo da co nhung du an nao dam bao nguon nuoc sach? Bo da co giai phap nao de nguoi dan o nong than su dung nguon nuoc sach?

- Bo truong Mai Ai Truc: Nhung giai phap, cong trinh khoa hoc de ap dung dai tra tren dien rong la ca mot van de lon. Chung toi dang xay dung. Tuy nhien, ben canh du an chung ta can co con nguoi, co bo may, chinh sach de thuc hien va nhung dieu kien nay dang tren duong xay dung va hoan thien.

Ve van de dam bao nguon nuoc sach, chung toi khang dinh rang phai lam sao cho nguoi dan co y thuc nuoc la hang hoa, de tu do moi tiet kiem, su dung dung muc dich; chang han nhu khong the su dung nuoc sach hoang phi, nhung viec nhu tuoi cay, lam vuon cung can tiet kiem de co nuoc sinh hoat.

+ DB Tran Dinh Dan (Ha Tinh): De xay ra nhung khieu kien keo dai, nguyen nhan noi com nhat la chinh sach vi mo. Song, Bo truong da tra loi trach nhiem truoc het thuoc ve dia phuong. Chung ta da co nhung luat ve dat dai, do do, chinh phu da dua nhung bang gia dieu chinh. Vay trach nhiem cua Bo the nao, khung gia thi truong o day la the nao? Neu chi noi gia thi truong thi nhieu cong dan ho co the ap dung gia ao?

Toi de nghi Bo truong cho biet cach xu ly khieu kien cua dan ve gia den bu qua thap so voi gia thi truong?

- Bo truong Mai Ai Truc: Ve nguyen nhan khieu nai, thi toi da noi ro, co nguyen nhan ve co che chinh sach, co nguyen nhan truc tiep tu gia dat. Chung ta da tung co nhung chinh sach khong thoa dang thi dan ho kien; song, gio day, chung ta da co nhung chinh sach dap ung thoa dang hon cho dan. Trong CP da co phan cong ro rang, khong phai noi den dat dai thi phai do Bo TNMT chiu trach nhiem hoan toan. Bo co chuc nang giup CP de ra chinh sach hop ly, di kiem tra thanh tra, va chung toi da nhan trach nhiem trong viec thanh tra - kiem tra chua sat sao. Con ve trach nhiem den bu thi phai do dia phuong chiu trach nhiem truoc het khi khong thuc hien dung cac chinh sach de ra.

Xin noi them, cac truong hop khieu nai phan lon da nhieu nam, do truoc day chung ta co chinh sach khong hop ly, co luc khong den bu gi ca. Trach nhiem la cua Chinh phu, Quoc hoi, Bo Tai chinh. Chinh nhung chinh sach sau nay de nghi phai den bu thoa dang cho dan la cua chung toi.

Con ve gia dat, chung ta khong dua ra gia dat chu quan, gia thi truong la gia mua ban - chuyen nhuong. Chung ta phai den bu sat voi gia thi truong trong dieu kien binh thuong.

+ DB Nguyen Dinh Xuan (Tay Ninh): 10 nam qua, nam nao cung co dau tran vao Vung Tau. Vay ma nam nay chung ta moi cho tim kiem nguyen nhan, co phai chung ta da khong lam tron trach nhiem ve van de nay trong nhieu nam? VN chua la thanh vien cua co quan quan trac toan cau, nhung chung ta la thanh vien cua nhieu nghi dinh thu ve moi truong, vay trach nhiem cua Bo the nao ve viec o nhiem nay. Con ve trach nhiem boi thuong?

- Bo truong Mai Ai Truc: Thong tin 10 nam thi toi moi biet, toi khong nghe bao cao nao, nhung neu co thi la nho le, chi co nam nay la tren dien rong. Neu noi khong hoan thanh trach nhiem thi con rat nhieu viec chua hoan thanh.

Ve van de boi thuong, o van de tran dau nay chac chan se co. Neu ai gay ra thi chac chan phai boi thuong, ke ca nuoc ban.

+ DB Le Quoc Dung (Thai Binh): Khung gia dat cua chung ta khong thuc te. Chung toi rat dong tinh khi Bo truong cho biet CP se cho den bu voi gia dat thi truong, nhung cung lai noi phai phu hop voi khung gia dat cua CP. De nghi Bo truong va CP phai dua ra khung gia phu hop cho nhan dan. Ben canh do, tinh hinh cap giay su dung dat trong nong thon va do thi chua duoc thoa man su mong doi cua dan, den bao gio chung ta se hoan thanh viec cap giay su dung nay?

- Bo truong Mai Ai Truc: Ve viec dinh gia sat gia thuc te thi co mot so truong hop dinh gia khong theo khung thuc te, nhu khi giao dat cho nha dau tu, khi chung ta co phan hoa doanh nghiep nha nuoc... Song, khi den bu cho dan, thi chung ta luon ap dung theo gia thi truong trong dieu kien binh thuong tai thoi diem do.

Ve van de cap giay su dung dat o nong thon va do thi, truoc khi co luat dat dai thi viec cap giay su dung dat trong nong thon va do thi thuoc ve Bo xay dung; sau khi co co luat dat dai thi thuoc ve Bo TNMT va den nay, Bo da cap hon 720.000 giay su dung dat. Chung toi van dang tiep tuc hoan thanh viec cap giay su dung dat de dap ung mong doi cua dan

+ DB Nguyen Ngoc Tran (An Giang): Thoi gian vua qua, o DBSCL, nhieu nguoi dan da ban dat trong cay an trai sang cho cong ty khai thac nuoi ca tra? Bo truong co y kien the nao? Tac dong cua viec nay len qui hoach su dung dat? Mot cong dat tang gia 2, 3 lan trong thoi gian ngan thi co phai la gia thi truong?

- Bo truong Mai Ai Truc: Theo quy dinh thi viec chuyen tu dat trong trot sang nuoi trong thuy san la phai xin phep, neu dia phuong nao lam sai quy dinh thi phai chiu trach nhiem. Chung toi se kiem tra lai.

Nha nuoc khi dinh gia dat thi khong the lay gia ca biet de dinh khung ma phai lay gia chung nhat, tinh toan tren nhieu phuong dien.

- Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong: Bo truong Mai Ai Truc va cac dai bieu trao doi thang than, khong khi thao luan rat tot. Trong hai van de chinh la quan ly dat dai va o nhiem moi truong dat ra hom nay, toi de nghi tat ca chung ta cung suy nghi them ve gia den bu dat dai sat gia thi truong nhu the nao, lam sao de dam bao gia hop ly dam bao duoc doi song nhan dan nhu chu truong Chinh phu de ra? Mot mat du luan buc xuc ve gia den bu qua thap, mat khac lai keu ca viec tien den bu qua cao trong du toan cac cong trinh xay dung... Viec phan cong trach nhiem cho cac co quan huu quan cung can ban them. Mong rang chieu nay Bo truong Bo Tai Chinh va Thu tuong cung se co y kien ve viec nay.

Phien chat van sang nay cham dut.

NHOM PV TT

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Tràn dầu dọc bờ biển Việt Nam

Comment :Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Minister environmental resources and oil spill incidents
Mai Ai Truc, MONRE, Ministry of Natural Resources and Environment, incidents of oil spills, pollution, pollution problems, the market price, on problems, land use, responsible minister, we, we, the cause, to
After 20 minute break, turn to the Minister of Natural Resources and Environment Mai Ai Truc stage. Minister has received four written questions DBQH, content revolves around environmental issues, especially serious oil spill incidents going on ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ trưởng tài nguyên môi trường và sự cố dầu loang

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ trưởng tài nguyên môi trường và sự cố dầu loang bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0