Bo truong Giao duc tra loi chat van

Bo truong Giao duc tra loi chat van

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>TT - Chieu nay (30-3), ky hop thu 11 cua Quoc hoi khoa XI bat dau phien chat van voi su dang dan cua Bo truong Bo Giao duc dao tao Nguyen Thien Nhan, Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan, Bo truong Bo Tai nguyen moi truong Mai Ai Truc, Bo truong Bo Tai Chinh Vu Van Ninh...

>> Bo truong Bo Xay dung Nguyen Hong Quan: Quan ly xay dung van ngon ngang
>> Bo truong tai nguyen moi truong va su co dau loang

169 y kien cua cu tri

Mo dau buoi hop chieu, ong Huynh Dam, dai dien Mat tran To Quoc bao cao tong hop y kien cu tri gui den Quoc hoi:

Cu tri yeu cau dai bieu Quoc hoi tang cuong tiep xuc cu tri o dia ban dan cu; Tang cuong, nang cao chat luong giam sat cua dai bieu quoc hoi. Cu tri muon Quoc hoi gianh nhieu thoi gian hon vao chat van va tra loi chat van, nguoi tra loi chat van can co loi hua thuc hien cac bien phap da dua ra trong tra loi chat van.

Cu tri mong muon cuoc bau cu Quoc hoi khoa XII se duoc tien hanh dung luat, dan chu.

Cu tri kien nghi:

1. Chong tham nhung va lang phi: viec trien khai cac vu an chong tham nhung con qua cham, nhat la cac vu co lien quan den can bo cap cao, con bao che nhung quan chuc nhan hoi lo. Phai thuc day nhanh viec giai quyet cac vu viec nay.

Viec cai cach hanh chanh nhieu noi con qua tri tre.

De nghi cong khai, minh bach tai san nhung nguoi ung cu quoc hoi.

2. Doi song: Cu tri co nhieu lo lang truoc doi song nong dan lao dong ngheo, khoang cach giau ngheo dang ngay gian rong. Tinh trang gia nong san thap trong khi cac nguyen lieu khac cao, de nghi nha nuoc co bien phap binh on gia de nong dan yen tam san xuat.

Chinh sach luong bong chua hop ly cho can bo, cong nhan vien.

Can co bien phap han che hang gia, hang nhai.

Tinh trang thieu viec lam, mat phuong tien sinh song do giai toa, mat dat, hinh thanh do thi. Tinh trang dinh cong, te nan xa hoi gia tang. De nghi giai quyet nha o, tien luong, doi song van hoa cho cong nhan o cac KCN.

Can co cac chinh sach, giai phap hop ly hon, phu hop voi su phat trien xa hoi voi nguoi co cong, nan nhan chat doc da cam.

3. Trat tu an toan xa hoi, giao thong, moi truong:

- Tinh hinh TNGT dien bien phuc tap, gay lo lang, buc xuc. De nghi phai co giai phap triet de giai quyet tinh trang mai lo cua canh sat giao thong.

- Can co bien phap triet pha cac duong day buon ban ma tuy. Dau tu nhieu hon cho cac trung tam cai nghien, giao duong...

- Chi dao xu ly nghiem tinh trang pha rung dau nguon, cac xi nghiep, nha may khong tuan thu luat bao ve moi truong.

Chat van va tra loi chat van

41 chat van gui den tu 22 dai bieu Quoc hoi, it hon cac phien hop truoc do day la ky hop cuoi cung, can tap trung vao tong ket. Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong cung yeu cau cac Bo truong truoc khi tra loi can bao cao nhung viec da va dang thuc hien ve van de duoc dat ra tu ky chat van truoc.

Bo truong Nguyen Thien Nhan tra loi chat van cac dai bieu QH tai ky hop thu 10 QH khoa 11 - Anh: V.Dung
Mo dau la phan bao cao va tra loi chat van cua Bo truong Bo Giao duc dao tao Nguyen Thien Nhan. Bo truong da tra loi 4 chat van qua van ban va 16 chat van truc tiep tai hoi truong.

Bo truong Bo GD-DT Nguyen Thien Nhan tom tat nhung van de DB Quoc hoi da dat ra trong phien hop truoc va mot so viec nganh da lam: Giao duc THPT trong thoi gian qua da tap trung thay sach giao khoa va nang cao sach giao khoa. Tu nam 2002 den nay da thay hau het sach cac khoi lop, phan dau hai nam toi thay sach lop 11, 12.

Mac du duoc bien soan cong phu, song nguoi viet sach khong truc tiep day pho thong nen chac chan con thieu sot, bat hop ly, chua chinh xac noi dung. Vua qua Bo giao Vien Chien luoc xem xet va nghien cuu van de nay.

Thong qua cuoc van dong "hai khong", tung nganh thuc hien day nghiem tuc, thi nghiem tuc. Neu thi nghiem tuc thi ty le hoc sinh kha gioi se giam so voi nam truoc, nhin chung yeu kem tang len nhu THCS 17%, THPT 23%; rieng o mien nui, yeu kem tang 40-50%.

Sap toi se xin y kien chi dao cua Thu tuong: tang cuong boi duong hoc sinh (boi duong he quy mo lon toan quoc, day dac biet de cac em co nang luc hoc tot); cac So GD-DT phai bao cao voi UBND tinh va bao cao Bo de nam tinh hinh dia phuong; cac truong ngay tu giua hoc ky 2 lap danh sach hoc sinh yeu kem, dac biet hoc sinh lop 5, 9 va 12.

Ky thi tot nghiep 12 nam nay, tinh nao co ti le dau thap thi bao cao tinh va Bo, Bo se to chuc thi lan 2 cuoi he de cac em thi thuc chat, co co hoi hoc cao hon.

Chuan hoa, nang cao chat luong giao vien: Ngay 29-12-2006 (sau khi hop QH) Bo da hop cac truong su pham de phat trien cac truong nay, trong do co doi moi phuong phap va trien khai chuong trinh dao tao cho giao duc mam non.

Bo da chu truong phan cap quan ly DH cho DH Hue, DH Thai Nguyen... va doi moi phuong phap chi tieu tuyen sinh. Theo do, Bo da ban hanh qui dinh moi quy che chi tieu tuyen sinh, theo do cac truong duoc xac dinh chi tieu sinh vien/giang vien. trong cac nam tiep theo se tap trung nang cao trinh do tin hoc, trang thiet bi, ky tuc xa.

Nam 2005, Thu tuong Phan Van Khai da ky 2 nhom muc tieu, 7 nhom giai phap ve nang cao chat luong giao duc DH. Theo huong do, Bo se kiem dinh chat luong 20 truong DH, phan dau sau 2010 tro di cac truong se duoc kiem dinh va xep hang; cac truong DH da bat dau tuyen sinh chuong trinh tien tien voi nuoc ngoai; Ngay 28-3, Bo da khai truong thu vien giao trinh dien tu (hien co 200) va phan dau den 2008 se dua len 1.000 giao trinh; dao tao 20.000 tien si de nang trinh do giang vien cho cac truong DH; dao tao theo nhu cau xa hoi het suc quan trong, Bo cung da to chuc hoi thao quoc gia va da co 17 thoa thuan hop tac dao tao.

+ DB Hoang Thanh Phu (Doan Thai Nguyen): Ap dung thi trac nghiem 2007 trong khi hoc sinh chua hoc tot thi Bo co giai phap gi khi hinh thuc luyen thi dang phat trien?

Bo truong Nguyen Thien Nhan: thi trac nghiem co uu diem la khach quan, bao dam cong bang... sau khi nghien cuu kinh nghiem cac nuoc, thang 2-2005 Bo da to chuc hoi nghi de cong bo thi trac nghiem va lo trinh da cong bo den nay se thi.

Bo da to chuc thi thu 850 ngan thi sinh trong nam nay de thi sinh biet cach thi. Truoc do nam 2006 thi trac nghiem ngoai ngu da dien ra an toan. Chuan bi cho ky thi 2007 Bo da gui cong van cho cac truong ve thi trac nghiem .

Sau khi tap huan tai Ha Noi, Nghe An, TP.HCM, Hue... ngan hang de thi cua Bo da du de cho ky thi tiep theo. Tu thang 2-2007 Bo da dua de thi len website cua Bo. Tu 30-3 Bo cung da dua tiep de de giao vien va hoc sinh thuc tap, cung nhu huong dan thi trac nghiem tren Dai truyen hinh Viet Nam, cung nhu tu van tren cac bao. Bo da ban hanh sach Trac nghiem Ly, Hoa, Sinh. Ngoai ngu.

+ DB Ngo Thi Minh (Doan Quang Ninh): Truoc thuc trang nhieu giao su dau nganh chua duoc dai ngo, cham soc xung dang (nhu truong hop GS nganh Duoc Nguyen Van Chuyen da gia yeu ma phai o trong nha qua nho hep, tren gac cao, khong co dieu kien ve sinh...). Bo co huong nao giai quyet?

Bo truong Nguyen Thien Nhan cho biet, Bo da tham muu voi Chinh phu va cac bo nganh, sau khi co xet duyet chuc danh GS, PGS thi nang luong; dong thoi co nghi dinh cho phep GS, PGS keo dai thoi gian lam viec khi den tuoi nghi huu.

Bo truong cung cho biet ngay sang nay Bo truong da truc tiep den tham va chung kien gia canh kho khan cua giao su Nguyen Van Chuyen. Bo de nghi thuc hien khao sat, nghien cuu, thong ke toan bo, sap toi se de xuat tieu chuan nha cho cac giao su, quyet tam den 2010 moi giao su deu phai co phong lam viec rieng, tao dieu kien cho nghien cuu.

DB Nguyen Dinh Loc: Toi nghe ke truong hop giao su nganh Duoc qua bi dat, rat nhieu buc xuc. lieu GS co cho duoc den ngay khao sat, nghien cuu xong? De nghi Bo, nganh Duoc va TP.Ha Noi phai co bien phap giup do ngay cho truong hop cu the nay. Khi khao sat cung phai dua cac truong hop buc xuc truoc.

Bo truong Nguyen Thien Nhan: May ngay nua chung toi se quay lai nha GS Nguyen Van Chuyen va se ban giai phap cu the voi Uy ban thanh pho Ha Noi.

+ DB Tran Xuan Nay (Doan Binh Thuan) hoi huong dan thuc hien chinh sach doi voi nha giao vung kho khan, Bo co huong giai quyet den dau?

Bo truong Nguyen Thien Nhan cho biet da thuc hien xong.

+ DB Tran Van Tan (Doan Tien Giang): Lien ket dao tao dang loan ca trong va ngoai nuoc. Trach nhiem do thuoc ve ai? Bo truong cho biet, dao tao lien ket co nhieu dang: Dang thu nhat la hai truong cung DH, CD cung co tu cach phap nhan da lien ket dao tao, day la dang dao tao tot. Dang thu hai la dao tao hop dong theo chuc nang dao tao va khong co chuc nang dao tao, day la loai hinh chua duoc quan ly tot, kiem soat kem cua Bo. Vi du mot so truong DH, CD ky voi mot so to chuc kinh te, cong ty tu nhan de dao tao cap bang trung cap, CD... khong dung co so phap ly.

Nguyen nhan do nguoi hoc co nhu cau (30% hoc sinh tot nghiep THPT hoc DH, CD chinh quy). Bo chua xu ly nghiem va ban hanh cac tieu chuan chat che ve lien ket nhu giao vien, dieu kien lien ket dao tao. Cac truong ky van ban voi cac chuc nang khong co chuc nang dao tao phai chiu trach nhiem.

Hien nay ca nuoc co 200 chuong trinh lien ket dao tao, co mot so chat luong tot, cung co mot so chua co chat luong, lien ket chui. Loi do Bo chua ban hanh quy dinh dao tao. Dong thoi cung do nguoi hoc chua chu trong trinh do ma chi cham lo can bang cap. Mot so truong BGH quan ly long leo, bo se len chuong trinh ban hanh cu the.

+ DB Huynh Thanh Phu (Thai Nguyen): Viec giai nhan von ODA la cham so voi ke hoach chu khong phai voi hom nay nhu Bo truong vua trinh bay. Sap toi Bo da rut ra kinh nghiem gi ve kien co hoa phong hoc nam 2007 de khong trung lap voi 2001, lam the nao de khong lang phi nguon von?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Toi xin loi chua cung cap duoc so lieu nhu dai bieu yeu cau. Thuc te truong tranh tre nua la cung khong con nhieu.

+ DB Nguyen Ngoc Tran (Doan An Giang): Kinh phi, chat luong quan ly DH, CD, thach thuc thoi co khi gia nhap WTO cua nganh giao duc. Bo truong da tra loi rat cong phu, chi tiet. Tuy nhien, toi muon hoi them: co cau su dung kinh phi danh bao nhieu cho giao duc? Khi nao thi dao tao DH trong ca nuoc moi thong nhat, theo nien che hay theo tin chi? Hien nay Bo chi quan ly 92 truong, trong hon 400 truong, chiem 29,6%, vay cac truong ngoai Bo quan ly thi Bo co quan ly noi khong?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Bo quan ly khoang 30% cac truong, con 70% cac truong khac khong do Bo quan ly. Kinh phi Bo nhan chi chiem 5%, con lai la dia phuong tren 80%, va cac bo nganh khac. Chung toi chua the quan ly duoc phan cua cac bo, nganh khac.

Viec quan ly theo nien che hay tin chi: Thuc te cho thay viec dao tao theo tin chi, tinh tin chi de hoan tat chuong trinh dai hoc o nuoc ta con nhieu kho khan.

Theo nghi quyet 14 cua Chinh phu thi den nam 2010, tat ca cac DH phai dao tao tin chi, doi hoi phai tang giao vien va phong oc day du; hien tai day con kho khan nen chua the hoc het bang tin chi.

+ DB Nguyen Van Ngan (Hai Phong): Bo truong co cach nao giai quyet viec co nhung hoc sinh sang hoc lop 6, chieu hoc lop 1? Viec chuyen THPT dan lap sang tu thuc hien nay co ket qua the nao?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Viec cac em hoc sinh yeu kem con nhieu, la mot thuc trang rat dau long. Bien phap truoc het la phai dao tao lai, hoc lai chuong trinh chua nam vung, ke ca cho cac em xuong lop duoi. Chung toi chi so cac em khong hoc duoc, khong so gia dinh phan doi.

Phan lon cac em hoc sinh yeu kem roi vao hoc sinh dan toc thieu so la mot yeu kem cua nganh giao duc, nguyen nhan do cac em khong biet tieng Kinh. Chung toi de nghi thanh lap Vu giao duc dan toc, nghien cuu co cach dao tao tieng noi truoc khi cac em vao lop 1 de theo kip voi chuong trinh cua cac hoc sinh nguoi Kinh.

So lieu chuyen THPT dan lap sang tu thuc chung toi chua nam duoc, xin khat lai.

+ DB Dang Thi Ngoc Thinh (TP.HCM): Viec bo thi DH nam 2008 da co quyet dinh chinh thuc nhu the nao? Giai phap nao de xet tuyen hop ly?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Theo lo trinh doi moi giao duc DH thi du kien 2009 khong thi DH ma chi to chuc mot ky thi gan ket voi tot nghiep THPT. Cac truong DH chua tin cay ket qua thi pho thong nen phai to chuc thi. Cac nuoc khac khong to chuc ky thi quoc gia, vi ho xac dinh do la quyen cua cac truong. Nhu vay, neu sau nam 2007 thi nghiem tuc thi se khong can phai thi cuoc thi thu hai (DH) va nhu vay chi de xet tuyen DH.

Sau ky thi nam 2007 thi se quyet dinh thi DH nua hay khong, va se co thay co DH cung giam sat thi tot nghiep THPT. Nam 2008 thi tot nghiep THPT nghiem tuc thi Bo se co chu truong va cac truong se len phuong an xet tuyen.

Chung ta cung nhan thay la moi nam, hang trieu em hoc sinh va gia dinh phai tu khap cac tinh thanh len cac diem thi DH la mot viec rat lang phi va vat va cho xa hoi. Xin khat DB Thinh sau ky thi nay thi se ban tiep cac buoc di tiep theo.

+ DB Nguyen Thi Kim Thoa (Binh Duong): Bo truong co ke hoach dao tao 20 ngan tien si nam 2020 (1/2 dao tao nuoc ngoai va 1/2 dao tao VN). 10 ngan nghien cuu sinh dao tao tai VN trong khi so luong giao su con it co phai la mot con so khong hop ly?

Cu tri cua chung toi cung de nghi Bo truong phan bo bot cac cong viec cho cac can bo duoi quyen de tap trung vao hoach dinh cac chinh sach vi mo cho giao duc.

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: DH trong nuoc hien nay chi dao tao 600 nghien cuu sinh, Bo giao chi tieu dao tao cho cac truong de dao tao thac si, tien si theo de an cua Bo. Dac biet can uu tien cac nghien cuu khoa hoc lam nghien cuu sinh. Tap trung cac truong manh nhat moi dao tao tien si, chu khong phai truong nao cung dao tao duoc. Dong thoi huy dong cac giao su gioi de tham gia giang day, va cac giao su se tiep tuc lam viec khi ve huu.

Toi da co phan cap, phan quyen cho cac So giao duc dia phuong, viec cua dia phuong nao, noi do truoc tien phai giai quyet, Bo cung se xem xet xem co can can thiep hay khong.

+ DB Nguyen Manh Cuong (Ha Noi): Day them hoc them Bo da lay y kien rong rai nhung thuc te nhieu nguoi cho rang tinh trang day them hoc them van cu the, khong co bien chuyen gi. Bo truong co y kien gi de thuc hien viec nay?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Nhu cau day them hoc them la co that theo nhu cau xa hoi. Truoc 30-6 nam nay, cac So phai tham muu voi UBND tinh de dua ra huong phu hop cho dia phuong minh va som nhat dau thang 9-2007 moi co the ap dung cu the.

+ DB Dieu Dieu (Binh Phuoc): Hoc sinh yeu kem o vung sau vung xa len den 40%, hoc sinh kha o day chi bang hoc sinh trung binh o thanh pho, thanh thi. Vay nhung muc tieu cu the nao de hoc sinh vung sau, vung xa giam yeu trong thoi gian toi?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Giao duc mam non, thuong xuyen va chuyen nghiep day la ba van de toi chua chuyen sau nen chua co phuong huong cu the. Tinh than chung la phan dau 3 nam toi se chong benh ngoi nham lop.

+ DB Nguyen Kim Cuc (Long An): Da ban hanh quyet dinh 16 (5-5-2006) ve chuong trinh pho thong, nhung chuong trinh van qua tai. Cu the la chuong trinh lop 10 THPT con qua nang ne, day la nguyen nhan dan den day them hoc them. Bo truong co y kien gi?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Khi Bo lam SGK moi thi giao vien cu tim cach noi het nhung gi trong SGK moi, do phuong phap giao vien con han che. Bo dang len chuong trinh de giao vien doi moi phuong phap day. Tu nay den 2010 doi moi 1 trieu giao vien co phuong phap day moi.

Dong thoi do nhung nguoi viet sach chua day pho thong nen chuong trinh co phan nang phan nay, nhe phan kia. Se co hoi nghi de ban ve sach giao khoa sap toi. Ngoai ra, se dieu chinh lich hoc de giam qua tai

+ DB Truong Huu Chinh (Dong Nai): Cac truong DH ky thuat hien nay dang co nhu cau rat lon. Bo GD-DT co nhung lo trinh gi de thanh lap cac truong DH ky thuat cong nghe cao?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Cac DH dan lap hien chu yeu dao tao xa hoi, ky thuat can nhieu dieu kien vat chat hon. Bo rat coi trong cac truong ky thuat va se co huong xay dung, dao tao tot hon.

+ DB Nguyen Thi Kha (Tra Vinh): Co qua nhieu SV su pham khong tim duoc viec lam? Ngoai ra dien SV cu tuyen thi nganh co bo tri viec lam khong?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Cac truong su pham dao tao phai theo nhu cau, nen cu dao tao su pham lien tuc theo quan tinh thi rat kho tuyen dung. Giai phap chung se danh gia va khuyen khich chuyen cac truong su pham thanh truong dao tao da nganh. Dong thoi huong toi se tinh den mo hinh dao tao song song noi tiep de vua co the ra truong day hoc hoac lam ky su...

+ DB Phan Thanh Binh (TP.HCM): He thong giao duc hien nay ton tai hai hoc sinh lop 6 khong biet doc biet viet. Co phai do benh thanh tich, chuong trinh hay do giao vien?

- Bo truong Nguyen Thien Nhan: Do toi chua gap cac em nen chua biet cu the, nhung co the co nhieu nguyen nhan: gia dinh khong quan tam, hoac trong lop giao vien khong co trach nhiem, vi cac em da hoc den lop 6 ma chua biet doc thi trach nhiem cua giao vien o dau....

- Chu tich Quoc hoi Nguyen Phu Trong: Phan tra loi cua Bo truong Nguyen Thien Nhan thang than, khong vong vo, ne tranh. Nhung phan tra loi chua du bo truong se tra loi bang van ban. Hoan nghenh bo truong da xem xet cu the tung truong hop chat van de tra loi truoc Quoc hoi va da bao cao truoc Quoc hoi ve nhung viec da lam.

Thoi gian vua qua, Quoc hoi co giam sat va nhan thay Bo giao duc da rat khan truong va nghiem tuc thuc hien nhung van de Bo truong duoc chat van va da de ra o cac ky hop truoc. Toi cung rat hoan nghenh tinh than lam viec nghiem tuc, tich cuc cua Bo truong Nguyen Thien Nhan. Dem qua bo truong va cac cong su da thuc den 2g sang de chuan bi cac cau tra loi, sang nay da lai dich than den nha GS Nguyen Van Chuyen, sang mai lai di cong tac som...

Phien chat van chieu nay den day tam nghi.

NHOM PV TT

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XI

Comment :Bo truong Giao duc tra loi chat van
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo truong Giao duc tra loi chat van bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo truong Giao duc tra loi chat van ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo truong Giao duc tra loi chat van ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Secretary of Education to answer questions
Nguyen Thien Nhan, Nguyen Hong Quan, Hanoi, Ministry of Finance Vu Van Ninh, the Ministry of Finance, Mai Ai Truc, Minister of Construction, Ministry of Education and Training, MPs, oil spill incident, the National Assembly, graduation exams, school teachers, Vu Van Ninh, the posted messages, questions, University
This afternoon (30-3), 11th session of the National Assembly session starts with the posted forum questions of the Minister of Education and Training Nguyen Thien Nhan, Minister of Construction Nguyen Hong Quan, Minister of Natural Resources and Environment Mai Ai Truc, Minister of Finance .. .

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ trưởng Giáo dục trả lời chất vấn

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ trưởng Giáo dục trả lời chất vấn bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo truong Giao duc tra loi chat van

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo truong Giao duc tra loi chat van co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo truong Giao duc tra loi chat van de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0