Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh

Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nhan dip dau xuan moi 2013, Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an, Dai tuong Tran Dai Quang da co nhung chia se voi TS ve cong tac dau tranh phong, chong toi pham.

Dau tranh lau dai, ben bi

Thua Bo truong, thoi gian gan day, luc luong Cong an ca nuoc, trong do co Cong an TP.HCM da ra quan dong loat tran ap toi pham, khien du luan vo cung phan khoi. Vay tu day, nguoi dan co the ky vong ve su lau dai va ben vung trong van de binh yen cuoc song khong, thua Bo truong?


Bo truong Tran Dai Quang: Truoc het, toi xin khang dinh rang, dau tranh phong, chong toi pham, bao ve su binh yen cho xa hoi la nhiem vu het suc quan trong, vua cap bach, vua la nhiem vu thuong xuyen, lau dai, can co quyet tam cao, su kien tri, ben bi.

Uy vien Bo Chinh tri, Bo truong Bo Cong an, Dai tuong Tran Dai Quang. (Anh: Le Anh Dung)
Bo truong Cong an: 'Khong de toi pham long hanh'

Trong nam 2012, luc luong Cong an da trien khai dong bo nhieu chu truong, bien phap dau tranh voi cac loai toi pham o tat ca cac dia ban do thi, nong thon; lien tuc mo cac cao diem tan cong, tran ap toi pham, tap trung vao cac tuyen, dia ban trong diem va cac loai toi pham nguy hiem co to chuc, toi pham xuyen quoc gia, toi pham hoat dong theo kieu “xa hoi den”, toi pham la nguoi nuoc ngoai, toi pham su dung “vu khi nong”, vat lieu no de gay an, toi pham chong nguoi thi hanh cong vu, toi pham xam hai tre em...

Da trien khai nhan rong mo hinh to cong tac phoi hop 03 luc luong Canh sat giao thong, Canh sat co dong, Canh sat hinh su trong phong, chong toi pham va xu ly vi pham ve trat tu, an toan giao thong. Dieu tra kham pha 37.221 vu pham toi hinh su, dat ty le 73,4%; triet pha 2.785 bang, nhom toi pham; kip thoi dieu tra, kham pha nhieu vu an nghiem trong, dac biet nghiem trong; giai cuu thanh cong 100% cac vu tong tien, bat coc chiem doat tre em, duoc du luan danh gia cao.

Gan day, tai TP.HCM, Cong an Thanh pho da thanh lap 34 to Canh sat giao thong, Canh sat co dong, Canh sat hinh su, Bo cong an cung dieu 600 canh sat co dong vao TP.HCM de phoi hop trong dau tranh phong, chong toi pham, nhat la trong tan cong, tran ap toi pham cuop, cuop giat tren cac tuyen, dia ban trong diem.

Bo Cong an cung da chi dao cac don vi nghiep vu ho tro Cong an Thanh pho triet pha cac bang, nhom toi pham co to chuc hoat dong theo kieu “xa hoi den”, cac bang nhom dam thue, chem muon, siet no, doi no thue, su dung vu khi gay an, to chuc cac hoat dong co bac, mai dam; quan ly chat che so doi tuong hinh su, kinh te, ma tuy tai dia ban; thuc hien tot cac phuong an phong, chong cuop, cuop giat, trom cap...; day manh cong tac truy bat, van dong doi tuong truy na ra dau thu, dac biet la so doi tuong nguy hiem va dac biet nguy hiem.

Bo truong Cong an: 'Khong de toi pham long hanh'
Cac luc luong cong an kiem soat 'cung duong cuop' o TP.HCM. (Anh: TS)

Toi rat hieu va thong cam voi nhung lo lang, bat an, cung nhu ky vong ve su lau dai va ben vung trong van de binh yen cuoc song cua nguoi dan. De tao su chuyen bien manh me trong cuoc dau tranh phong, chong co hieu qua voi cac loai toi pham, Bo Cong an thuc hien nghiem tuc Chi thi so 48-CT/TW, ngay 22/10/2010 cua Bo Chinh tri (khoa X) ve tang cuong su lanh dao cua Dang doi voi cong tac phong, chong toi pham trong tinh hinh moi, Nghi quyet so 37/2012/QH13, ngay 23/11/2012 cua Quoc hoi khoa XIII ve cong tac phong, chong vi pham phap luat va toi pham va cong tac thi hanh an nam 2013; da chi dao Cong an cac don vi, dia phuong quan triet va thuc hien tot phuong cham: “Chu dong phong ngua, tich cuc tan cong toi pham”.

Theo do, muc dich cao nhat va cung la yeu cau co ban cua cuoc dau tranh phong, chong toi pham la bao ve cuoc song binh yen, hanh phuc cua nhan dan, tao moi truong on dinh, gop phan thuc hien nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi va doi ngoai cua dat nuoc. Chung toi luon xac dinh, da la chien si Cong an nhan dan thi phai chap nhan moi hy sinh, vat va vi cuoc song binh yen va hanh phuc cua nhan dan.

Moi lo toi pham tre vi thanh nien
gia tang

Trong nam qua, luc luong Cong an nhan dan da co rat nhieu co gang trong viec dam bao su binh yen cho xa hoi. Tuy nhien, cac vu giet nguoi, cuop tai san, cuop giat van co chieu huong gia tang, dac biet la loai doi tuong toi pham con o tuoi vi thanh nien. Bo truong danh gia the nao ve thuc trang nay?

Bo truong Tran Dai Quang: Trong nam qua, duoi su lanh dao cua Trung uong Dang, Quoc hoi, Chinh phu, luc luong Cong an nhan dan da tap trung tham muu, huy dong suc manh tong hop cua ca he thong chinh tri va moi tang lop nhan dan, lien tuc trien khai cac chuong trinh, ke hoach, bien phap tang cuong phong ngua, dau tranh, kiem che su gia tang cua cac loai toi pham, gop phan dam bao an ninh, trat tu.

Tuy nhien, tinh hinh toi pham van dien bien het suc phuc tap; toi pham giet nguoi, cuop tai san, cuop giat co chieu huong gia tang, dac biet la toi pham do nguoi chua thanh nien gay ra. Nam 2012, trong so 122.277 bi can bi khoi to thi co den 9.904 bi can duoi 18 tuoi, chiem 8,1 %, tang 7,4% so voi nam 2011. Nhieu vu an do nguoi chua thanh nien gay ra thu doan tan bao, da de lai nhung hau qua rat nghiem trong, dac biet nghiem trong, gay tam ly hoang mang, lo lang trong du luan xa hoi.

Dong co, muc dich, phuong thuc thu doan hoat dong pham toi cua nguoi chua thanh nien thuong rat don gian, nhieu doi tuong sau khi pham toi van khong nhan thuc duoc tinh chat, muc do nghiem trong ve hanh vi cua minh gay ra va tiep tuc pham toi.

Thanh phan pham toi cung rat khac nhau, song phan lon so doi tuong nay thich an choi, dua doi, khong chiu lao dong, tu tap leu long, co loi song lech lac, ua huong thu va coi thuong cac gia tri chuan muc dao duc xa hoi. Hau het tre em vi pham phap luat tap trung o lua tuoi 16-18. Thuc trang tren dang la moi lo cua cac bac cha me va toan xa hoi trong viec quan ly va giao duc thanh, thieu nien.

Theo Bo truong nguyen nhan cua tinh trang nay la gi?

Bo truong Tran Dai Quang: Nguyen nhan khach quan la do tinh hinh kinh te - xa hoi kho khan, tac dong truc tiep den doi song cac tang lop nhan dan cong voi tac dong tieu cuc cua cac an pham doi truy, tro choi bao luc truc tuyen tren mang Internet (game online) nhung chua co giai phap ngan chan.

Nguyen nhan chu quan la do viec quan ly, giao duc cua gia dinh va cac doan the co chieu huong long leo va chua duoc quan tam dung muc; chua co su phoi hop chat che, thuong xuyen giua gia dinh, nha truong va xa hoi trong viec giao duc thanh, thieu nien.

Bo truong Cong an: 'Khong de toi pham long hanh'
Vu an Le Van Luyen la mot dien hinh cua tinh trang tre vi thanh nien pham toi dac biet nghiem trong. (Anh: CAND)

Thuc te cho thay, phan lon thanh thieu nien pham toi la xuat than tu nhung gia dinh co bo, me ly than, ly di, co hanh vi vi pham dao duc, vi pham phap luat, nguoi lon khong guong mau, gia dinh thuong xuyen xay ra tinh trang bao hanh... Mat khac, tai mot so truong hoc co xu huong chi quan tam “day chu”, chua chu trong “day nguoi” va giao duc toan dien cho hoc sinh, sinh vien.

Ben canh do, su xuong cap ve dao duc xa hoi, loi song thuc dung, coi thuong ky cuong, phap luat, lech lac ve dao duc, loi song... da tac dong tieu cuc den tam sinh ly cua mot bo phan thanh thieu nien. Dao duc xa hoi co mat xuong cap nghiem trong, loi song ung xu bao luc co xu huong hinh thanh trong mot bo phan nhan dan, nhat la trong thanh, thieu nien; cac bien phap phong ngua xa hoi hieu qua thap, dau tranh tran ap chua du manh. Su vao cuoc cua cac nganh, doan the nhieu noi con mang tinh hinh thuc, hieu qua chua dong deu; phong trao toan dan phong, chong toi pham, te nan xa hoi o co so chua di vao chieu sau va co hieu qua thiet thuc.

Voi tinh trang thanh thieu nien pham toi nhu hien nay, Bo Cong an da chi dao thuc hien nhung giai phap gi?

Bo truong Tran Dai Quang: Bo Cong an da va dang tap trung chi dao thuc hien cac nhiem vu, giai phap trong tam cu the, nhu chi dao luc luong Cong an tham muu voi cap uy, chinh quyen cac cap tiep tuc trien khai thuc hien co hieu qua cac chi thi, nghi quyet cua Dang, Nha nuoc va Quoc hoi ve cong tac phong, chong vi pham phap luat va toi pham.

Phat huy suc manh tong hop cua ca he thong chinh tri trong cong tac phong, chong toi pham; day manh cong tac tuyen truyen, giao duc, nang cao y thuc phap luat trong nhan dan, nhat la trong thanh, thieu nien, dinh huong cho nguoi dan nhan thuc va xu su dung phap luat trong giai quyet cac cong viec co lien quan.

Thong tu lien tich giua Bo GD-DT va Bo Cong an ve cong tac bao ve an ninh, trat tu trong truong hoc; Nghi quyet Lien tich giua Hoi LHPN Viet Nam va Bo Cong an ve quan ly giao duc con em trong gia dinh khong pham toi va te nan xa hoi; Nghi quyet lien tich giua Bo Cong an voi TU Doan TNCS HCM ve phong ngua, ngan chan toi pham va te nan xa hoi trong thanh, thieu nien...
Dong thoi, phoi hop chat che voi cac ban, nganh, doan the trien khai nhieu chuong trinh, ke hoach, nghi quyet lien tich nham tang cuong cong tac tuyen truyen, giao duc, phong ngua, ngan chan va phoi hop dau tranh toi pham noi chung, toi pham chong nguoi thi hanh cong vu, toi pham do nguoi chua thanh nien gay ra noi rieng.

Ngoai ra, nhieu mo hinh ve phong, chong toi pham trong thanh, thieu nien duoc xay dung va trien khai hieu qua trong cac truong dai hoc va cac co so day nghe nhu mo hinh “Khu noi tru sinh vien an toan, van minh, khong co toi pham va te nan xa hoi”, “Uong nuoc nho nguon”, “Thap sang uoc mo hoan luong”… duoc the he tre huong ung.

Khong de toi pham long hanh

Vay, nam 2013, nganh Cong an se dua ra giai phap “dot pha” nhu the nao de gop phan on dinh tinh hinh an ninh, trat tu tren ca nuoc, thua Bo truong?

Bo truong Tran Dai Quang: Nam 2013 co y nghia ban le trong viec thuc hien thang loi Nghi quyet Dai hoi lan thu XI cua Dang va Ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 05 nam (2011-2015). Kinh te nuoc ta tiep tuc phai doi mat voi nhieu kho khan, thach thuc hon nam 2012.

Bo truong Cong an: 'Khong de toi pham long hanh'
Bo truong, Dai tuong Tran Dai Quang tai mot ky hop Quoc hoi. (Anh: Le Anh Dung)

Do tac dong cua nhung kho khan ve kinh te- xa hoi va nhung anh huong tieu cuc tu ben ngoai va tinh trang xuong cap ve dao duc xa hoi… tinh hinh toi pham va vi pham phap luat khac se dien bien phuc tap hon, nhat la toi pham co to chuc, toi pham su dung “vu khi nong”, toi pham su dung cong nghe cao, toi pham tham nhung, toi pham chong nguoi thi hanh cong vu…; thien tai, dich benh va cac te nan xa hoi con dien bien phuc tap, anh huong den an ninh, trat tu.

Trong boi canh do, de giu vung an ninh, trat tu, luc luong Cong an nhan dan tiep tuc bam sat cac chu truong, chi dao cua Dang, Nha nuoc; nam chac tinh hinh, chu dong trien khai thuc hien tot cac bien phap nghiep vu, kip thoi tham muu de xuat nhieu chu truong, giai phap quan trong, ket hop chat che giua nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi, mo rong quan he doi ngoai voi nhiem vu bao dam an ninh, trat tu.

Tang cuong cong tac dau tranh phong, chong toi pham, tap trung triet pha cac bang, nhom toi pham hoat dong theo kieu “xa hoi den” nhat la cac bang, nhom dam thue, chem muon, siet no, doi no thue, su dung vu khi gay an, to chuc hoat dong co bac...

Bo truong Cong an: 'Khong de toi pham long hanh'
Cuc C45 da pha duoc soi bac khung o Bac Ninh, duoc Bo Cong an khen thuong. (Anh: TS)

Trien khai thuc hien tot dot cao diem tran ap toi pham, bao dam an ninh, trat tu truoc, trong va sau Tet Nguyen dan Quy Ty 2013, voi muc tieu khong de gia tang toi pham, khong de toi pham long hanh, bao dam tot trat tu, an toan giao thong, khong de xay ra tinh trang dot phao no trong dip Tet. Nang cao hieu qua quan ly nha nuoc ve an ninh, trat tu.

Day manh phong trao toan dan bao ve an ninh To quoc, nhan rong cac mo hinh, dien hinh tien tien trong phong trao toan dan phong, chong toi pham. Tap trung cung co luc luong Cong an xa, bao ve dan pho, bao ve co quan doanh nghiep, thuong xuyen mo lop boi duong nghiep vu chuyen de ve cong tac xay dung phong trao toan dan bao ve an ninh To quoc cho luc luong chuyen trach.

Dang uy Cong an Trung uong va Bo Cong an tiep tuc chi dao thuc hien nghiem tuc cac chi thi, nghi quyet cua Dang, nhat la Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”, xac dinh day la viec lam thuong xuyen cua moi to chuc dang trong Cong an nhan dan.

Doi moi cong tac giao duc chinh tri, tu tuong, dong vien can bo, chien si guong mau, di dau trong cong tac, chien dau, chap hanh nghiem chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc va Dieu lenh Cong an nhan dan.

Day manh thuc hien Cuoc van dong “Cong an nhan dan chap hanh nghiem dieu lenh; xay dung nep song van hoa, vi nhan dan phuc vu” gan voi phong trao hoc tap thuc hien 6 dieu Bac Ho day Cong an nhan dan; to chuc cac hoat dong ky niem 65 nam Cong an nhan dan hoc tap, thuc hien 6 dieu Bac Ho day; 65 nam “Ngay Chu tich Ho Chi Minh ra loi keu goi thi dua ai quoc” va thuc hien nghiem tuc khau hieu hanh dong cua toan luc luong Cong an nhan dan: “Ky cuong, trach nhiem, hieu qua”.

Xin cam on Bo truong!

Duc Bao (thuc hien)

Viet Bao
Comment :Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Minister of Public Security: 'Failing to inshore crime'
Ministry of Industry, Tran Dai Quang, Minister Main
On the occasion of the new spring 2013, member of the Politburo, the Minister of Public Security Tran Dai Quang have shared with TS on the fight against crime ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ trưởng Công an: 'Không để tội phạm lộng hành'

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ trưởng Công an: 'Không để tội phạm lộng hành' bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo truong Cong an Khong de toi pham long hanh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0