Bo phieu tin nhiem hang nam

Bo phieu tin nhiem hang nam

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Chu tich uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam Pham The Duyet dua ra bien phap chon tham nhung bang viec quy trach nhiem nguoi dung dau: Bo phieu tin nhiem hang nam tai phien hop hom qua 13/6 tai Quoc hoi.

Bo phieu tin nhiem hang nam
Ong Pham The Duyet: “Nen bo phieu tin nhiem hang nam tu Chu tich nuoc tro xuong”

“Khong phai cho den khi co du 20% so dai bieu Quoc hoi de nghi moi tien hanh bo phieu. Theo toi nen bo phieu tin nhiem dinh ky hang nam doi voi tat ca cac chuc danh do Quoc hoi bau hoac phe chuan tu Chu tich nuoc, Thu tuong tro xuong.

Chang co gi phai lo ngai, do la cach de nang cao uy tin, trach nhiem ca nhan truoc nhan dan va neu ai khong du uy tin thi nen thay the, khong co gi phai an han ca. o dia phuong, HDND cung lam theo nhu vay”- Ong Duyet de xuat.

Ong Pham The Duyet cung gop y rang nen xu nang hon nguoi dua hoi lo. “Nhung khong nen xu nguoi dua hoi lo neu ho chu dong bao cao, nhu the ho moi dam to cao va nhung nguoi tham nhung truoc khi nhan hoi lo it nhat cung phai “rung minh”- Ong Duyet phan tich.

Trach nhiem nguoi dung dau: chinh xac!

Kha “kho tinh” voi nhieu quy dinh cua du an luat nay nhung Pho Chu nhiem uy ban Doi ngoai cua Quoc hoi Nguyen Ngoc Tran (dai bieu An Giang) cung phai dung tu “cuc ky chinh xac” de nhan dinh ve quy dinh de xay ra tham nhung trong co quan nguoi dung dau phai chiu trach nhiem”.

Theo ong Tran, tham nhung khong phat hien duoc la do “an tap the”, tham nhung nhu noi com duoc chia chung nen khong ai dung den ca, vi the neu quy trach nhiem cho nguoi dung dau se tao ra co so de han che tham nhung.

Trong hay ngoai?

It du an luat nao ma tranh luan no ra ngay tu khi gop y cho pham vi dieu chinh. Du thao luat dieu chinh hanh vi tham nhung cua nhung nguoi co chuc vu, quyen han trong cac to chuc, co quan o ca trong va ngoai Nha nuoc.

Ong Trieu Si Lau (dai bieu Cao Bang) tan thanh cach tiep can nay. “Tham nhung co moi lien he rat rong, vi du nguoi co chuc, co quyen ra y do, chu truong “bat den xanh” hay lam o du, bao ke, bao lanh de nguoi khac truc tiep thuc hien hanh vi tham nhung.

Hoac nguoi khac loi dung chuc quyen cua nguoi lanh dao de vu loi. Neu phat hien duoc mot vu viec tham nhung chung ta phai xu ly nghiem tat ca”- Ong Lau phan tich. Quan diem nay nhan duoc su huong ung cua mot so dai bieu khac.

Ong Ma Dien Cu (dai bieu Binh Thuan) dan chung “tu 2002-2004 tong so can bo tham nhung bi xu ly hinh su la 2.773 nguoi, trong do so doi tuong ngoai khu vuc Nha nuoc la 390 nguoi”.

“Nhu vay phai dieu chinh ca hanh vi cua nguoi co chuc vu, quyen han trong va ngoai khu vuc Nha nuoc moi dap ung duoc yeu cau chong tham nhung hien nay” - Ong Cu nhan dinh. Tuy vay, cung co khong it dai bieu cho rang quy dinh nhu vay la dan trai, xuat phat tu thuc te hien nay luat chi nen dieu chinh doi voi nguoi trong khu vuc Nha nuoc.

“Nguoi ngoai loi dung quyen han cua nguoi khac de tham nhung da co luat khac dieu chinh”- Ong Nguyen Van Nhuong (dai bieu Quang Binh) len tieng. Cu the hon, ong Nguyen Kim Khanh can gian: “Mo ra nhu vay la qua rong, khong lam noi, chi nen tap trung dieu chinh co trong diem (y noi nguoi trong co quan Nha nuoc) de dam bao hieu qua, hieu luc dau tranh.

Vo, chong, con cung phai ke khai tai san: Nen hay khong?

Quy dinh phai ke khai tai san khong nhung doi voi ban than nguoi co chuc vu quyen han ma ca cua vo, con neu trong cung ho khau trong du thao cung gay tranh luan.

Nhieu nguoi cho rang can phai quy dinh nhu vay vi “neu thuc su trong sang thi chang co gi phai ngai” nhung cung khong it nguoi than trong voi quan diem “vi pham quyen con nguoi da duoc quy dinh trong Bo luat Dan su”.

“Toi nhan thuc vo, chong, con la chu the doc lap voi nguoi co chuc vu va quyen han. Neu quy dinh phai ke khai la xam pham quyen tai san cua ho”- Ong Le Van Diet (dai bieu Vinh Long) phan ung. Nhung ong Vu Thanh Lich (dai bieu Dak Lac) lai lap luan: Thuc te vo, chong, con deu la mot. Da la can bo, cong chuc thi phai guong mau, cu trong sang thi co gi ma phai so, “cay ngay khong so chet dung”.

Lap Ban chi dao the nao?

Chuyen anh va em chia doi

Khi phat bieu tai hoi truong, ong Nguyen Lan Dung ke mot chuyen tieu lam hien dai. Chuyen rang mot don vi to chuc cuoc thi tuyen nhan vien voi de thi: Neu thay phong bi de tren ban giam doc thi xu ly the nao?

Nguoi bao dem tra lai, nguoi bao dem ve dua vo giam doc, nguoi bao dem lam tu thien ...deu truot. Den luot mot co gai, co nhoen mieng cuoi va noi: “Anh va em chia doi” the la co ay trung tuyen.

Nhieu dai bieu da om mat cuoi khi nghe cau chuyen tren, Pho Thu tuong Thuong truc Nguyen Tan Dung cung mim cuoi...

Nhieu nguoi khong hai long truoc quy dinh lap Ban chi dao phong, chong tham nhung tai cap Trung uong va cap tinh nhu trong du thao vi khong ro dia vi phap ly cua no. Tuy nhien co rat nhieu y kien khac nhau de cap den viec Ban nay nen duoc thanh lap the nao, truc thuoc co quan nao va van hanh ra sao.

Nguyen Bo truong Bo Tu phap Nguyen Dinh Loc (dai bieu TP HCM) noi rang ton tai lon nhat cua du an nay la quy dinh ve Ban chi dao chua co suc thuyet phuc. “Nuoc nao chong tham nhung thanh cong thi deu co Ban chi dao. Nhu Trung Quoc, ban nay co den 4 van can bo”- Ong Loc noi them. Pho Chu nhiem uy ban Phap luat cua Quoc hoi Tran The Vuong (dai bieu Hai Duong) de nghi Quoc hoi het suc can nhac ve van de nay.

“Nhu trong du thao, Ban nay gom mot so Truong ban Dang, mot so Bo truong, Chanh an TANDTC, Vien truong VKSNDTC nhung lai tu van ve chong tham nhung cho Chinh phu thi khong ro ve mat phap ly”- Ong Vuong phan tich. Hon the, theo ong Vuong, neu xay ra oan sai, phai van dung Nghi quyet 388 cua uy ban TVQH, cac co quan co trach nhiem la dieu tra, truy to, xet xu lai noi do la do Ban chi dao bao lam the thi giai quyet the nao?

Nhieu y kien khong dong tinh voi viec nguoi dung dau co quan hanh chinh lai lam Truong ban chi dao vi nhu the la “vua da bong, vua thoi coi” va se khong dem lai hieu qua mong muon. Mot so y kien de nghi cu the Ban nay duoc to chuc nhu mot tong cuc thuoc su chi dao cua Tong Bi thu hay Chu tich Quoc hoi...

Du an Luat phong, chong tham nhung se duoc dua ra lay y kien nhan dan trong thoi gian toi.

Huu Khoi

Dai bieu Nguyen Ngoc Tran (An Giang) de xuat:

4 cai cach can thiet de chong tham nhung va lang phi tu goc

Ben hanh lang Quoc hoi, dai bieu Nguyen Ngoc Tran cho Tien Phong biet ve mo hinh nhung cai cach can thiet de chong tham nhung va lang phi tu goc do ong soan thao (xem mo hinh). Theo mo hinh nay, co 4 cai cach can thiet la cai cach tu phap, phap ly; cai cach hanh chinh Nha nuoc; cai cach tai chinh ngan hang; va cai cach doanh nghiep Nha nuoc.

Trong do ong Tran de nghi xay dung mot the che tu phap doc lap ve xet xu, dong thoi phai co nhung bien phap de bao ve nguoi to giac tham nhung. Ong cung de nghi co che trach nhiem va co che phoi hop ro rang trong quan ly von ODA, trong lua chon nhan su co nang luc tranh tham nhung trong chay chuc chay quyen.

Dang chu y la ong Tran da manh dan de nghi cai cach cac ngan hang thuong mai Nha nuoc, sao cho viec cho vay va quan ly no cua cac ngan hang nay phai theo cac tieu chi quoc te. Dac biet la phai tao ra binh dang trong vay von kinh doanh giua cac doanh nghiep Nha nuoc va cac thanh phan doanh nghiep khac.

Vo Van Thanh (thuc hien)

Ong Tao Huu Phung, Pho Chu nhiem uy ban Kinh te - Ngan sach cua Quoc hoi:

Toi lo lang nhat la tinh kha thi cua luat

Bo phieu tin nhiem hang nam
Ong Tao Huu Phung, Pho Chu nhiem uy ban Kinh te - Ngan sach cua Quoc hoi
Trao doi voi Tien Phong ve mot so van de noi len khi Quoc hoi thao luan ve du an Luat phong, chong tham nhung, Pho Chu nhiem uy ban Kinh te- Ngan sach cua Quoc hoi Tao Huu Phung noi:

Toi lo lang nhat la tinh kha thi cua luat. Boi vi chung ta da co nghi quyet cua Trung uong, Phap lenh chong tham nhung - van ban chi thua luat mot chut - nhung chua di vao cuoc song. Do la do cac nganh, cac cap chua thuc su vao cuoc. Neu nhu co su chi dao quyet liet cua cac nganh, cac cap va nhu mot dai bieu da noi co su soi roi cua 164 trieu con mat thi du chi tham nhung cai kim, soi chi cung bi “loi” ra het.

Nhu the nghia la ong khong hy vong nhieu o du an luat nay?

Dung la toi khong hy vong gi nhieu lam! Dua duoc luat vao cuoc song moi la quan trong. Toi chi lay mot vi du, nhu quy dinh ke khai tai san cua vo, chong, con neu ho la nguoi tham nhung, ho chi can tach ho khau rieng, the la khoi phai ke khai. Neu la vo chong thi de doi pho ho gia vo ly hon la xong.

Theo ong, ngoai viec phat huy vai tro giam sat cua nguoi dan, de co the di vao cuoc song, du an luat nay nen tap trung vao van de nao?

Do la trach nhiem cua nguoi dung dau vi no rat quan trong. Su giam sat cua Dang, cua tung chi bo doi voi dang vien roi cua co quan doi voi can bo truc thuoc cung quan trong. Vi hau het can bo cao cap deu la dang vien. Anh sinh hoat ra sao, choi boi the nao nguoi ta deu biet het. Nhung toi thay su tu giac co vai tro quan trong hon ca.

Nhung tu giac thi lam sao quy dinh duoc trong luat, thua ong?

Muon dua luat nay di vao cuoc song thi moi nguoi phai co tu giac di doi voi viec giam sat. Neu luat quy dinh duoc mot su giam sat chat che se buoc can bo, cong chuc deu phai tu giac.

Ong vua de cap den viec giam sat cua co quan nhung co dai bieu vua noi tham nhung nhu noi com chung, chang ai muon dung vao ca?

Day la truong hop tham nhung tap the, nhung toi thay loai nay rat it. Trong truong hop nhu vay thi phai co su giam sat cua co quan cap tren.

Ong thay lanh dao cao cap da thuc su guong mau trong dau tranh chong tham nhung, lang phi chua?

Viec nay de dan giam sat, dan noi thi hay hon. Nhung ca nhan toi thay ve co ban chua co ai phat hien cac dong chi do lang phi hay tham nhung ca.

Xin cam on ong!

Huu Khoi (thuc hien)

Viet Bao
Comment :Bo phieu tin nhiem hang nam
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo phieu tin nhiem hang nam bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo phieu tin nhiem hang nam ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo phieu tin nhiem hang nam ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
annual vote of confidence?
Nguyen Ngoc Tran, Vietnam Pham Browse, Vietnam Fatherland Front, chairman of the Committee, Central Committee, chairman of committees, steering committees, bills, vice president, accountability, participation corruption, delegates, regulations, voting, the
President of the Central Committee of Vietnam Fatherland Front Pham The place Browse launched corruption measures by the head of accountability: the annual vote of confidence at the meeting yesterday 13/6 in Congress ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bỏ phiếu tín nhiệm hàng năm? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo phieu tin nhiem hang nam

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo phieu tin nhiem hang nam co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo phieu tin nhiem hang nam de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0