Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

Hom nay (20-9), Bo Tai nguyen va Moi truong va cac So Tai nguyen va Moi truong to chuc chuong trinh giao luu truc tuyen voi nguoi dan va doanh nghiep ve linh vuc quan ly nha nuoc, trong do co quy hoach "treo" va du an "treo".

Cuoc giao luu xoay quanh cac van de ve dat dai, tai nguyen nuoc, dia chat, khoang san, moi truong, khi tuong, thuy van, do dac va ban do, trong do tap trung trao doi ve tinh trang cham su dung dat cua cac quy hoach va du an dau tu, thuong goi la quy hoach “treo”, du an “treo”. TS trich dang mot so cau hoi trong chuong trinh giao luu nay.

* 1. Khi nao thi quy hoach bi goi la treo? 2. Neu da treo thi Bo se giai quyet the nao? 3. Va viec den bu di doi thi sao? (Pham Quoc Vu, 24 tuoi)

- Bo Tai nguyen Va Moi truong:

1. Nguoi ta thuong dung khai niem "quy hoach treo" de chi nhung truong hop co quan nha nuoc quy hoach mot khu dat cu the de su dung cho mot hoac nhieu muc dich cu the va da cong bo se thu hoi dat de thuc hien quy hoach nhung het nam nay den nam khac van khong thay thuc hien trong khi quyen su dung dat cua ngoi dan trong khu quy hoach bi han che, cam doan.

Khoan 3 Dieu 29 cua Luat Dat dai quy dinh: "Dien tich dat ghi trong ke hoach su dung dat da duoc cong bo phai thu hoi de thuc hien du an, cong trinh hoac phai chuyen muc dich su dung dat ma sau ba nam khong duoc thuc hien theo ke hoach thi co quan nha nuoc co tham quyen xet duyet ke hoach do phai dieu chinh hoac huy bo va cong bo". Nhung truong hop sau ba nam ma khong thuc hien va cung khong dieu chinh hoac huy bo quy hoach thi duoc coi la "quy hoach treo".

2. Neu xac dinh dung cac truong hop "quy hoach treo" thi co quan nha nuoc co tham quyen xet duyet quy hoach, ke hoach su dung dat phai dieu chinh hoac huy bo theo quy dinh tai khoan 3 Dieu 29 cua Luat Dat dai va Dieu 29 cua Nghi dinh so 181/2004/ND-CP.

3. Viec boi thuong, ho tro, giai phong mat bang chi duoc thuc hien khi co quyet dinh thu hoi dat cua co quan nha nuoc co tham quyen va phu hop voi quy hoach, ke hoach su dung dat duoc co quan nha nuoc co tham quyen xet duyet, cong bo (khoan 1 Dieu 39, Dieu 40, Dieu 41 Luat Dat dai). Doi voi truong hop "quy hoach treo", viec thu hoi dat chi duoc thuc hien sau khi da tien hanh cong bo viec dieu chinh quy hoach, ke hoach su dung dat va thong bao cho nguoi dan ve thoi gian va ke hoach di chuyen, phuong an tong the ve boi thuong, giai phong mat bang, tai dinh cu (khoan 2 Dieu 39 Luat Dat dai).

Doi tuong va nguyen tac duoc boi thuong, tai dinh cu thuc hien theo quy dinh tai Dieu 42 Luat Dat dai; Dieu 6 Nghi dinh so 197/2004/ND-CP ngay 03/12/2004. Viec di doi, giai phong mat bang chi duoc thuc hien sau khi da to chuc xong cong tac tai dinh cu (neu co).

* Toi muon biet the nao la quy hoach treo? Dua vao co so nao de xac dinh mot du an thuoc quy hoach treo, khi du an dau tu thuoc du an treo thi trong thoi gian bao lau bi nha nuoc thu hoi, va khi thu hoi du an do co duoc tra lai tien da boi thuong, ho tro ve dat va tai san tren dat cho chu dau tu hay khong? (Tuylip, 26 tuoi)

- Bo Tai nguyen Va Moi truong

1/ Viec xac dinh quy hoach "treo" can cu vao Khoan 3 Dieu 29 cua Luat Dat dai. De xu ly truong hop quy hoach "treo", Dieu 29 cua Nghi dinh so 181/2004/ND-CP da quy dinh:

1. Co quan nha nuoc co tham quyen xet duyet quy hoach, ke hoach su dung dat duoc phep dieu chinh vao quy hoach, ke hoach su dung dat ky nay hoac ky tiep theo doi voi dien tich dat da duoc xac dinh phai thu hoi hoac phai chuyen muc dich su dung trong ke hoach su dung dat da duoc cong bo ma sau 3 nam khong duoc thuc hien trong cac truong hop sau:

a) Dien tich dat de th.uc hien cac cong trinh, du an dau tu phuc vu muc dich quoc phong, an ninh, loi ich quoc gia, loi ich cong cong nhung chua du kinh phi de thuc hien;

b) Dien tich dat de thuc hien cac cong trinh, du an dau tu phuc vu muc dich phat trien kinh te ma xac dinh duoc nha dau tu vao nam cuoi cua thoi han 3 nam phai cong bo dieu chinh hoac huy bo ke hoach su dung dat theo quy dinh tai khoan 3 Dieu 29 cua Luat Dat dai.

2. Cac truong hop khong thuoc quy dinh tai khoan 1 Dieu nay thi co quan nha nuoc co tham quyen xet duyet quy hoach, ke hoach su dung dat phai cong bo huy bo ke hoach su dung dat doi voi dien tich dat da duoc xac dinh phai thu hoi hoac phai chuyen muc dich su dung.

Nhu vay, co the hieu doi voi cac cong trinh, du an dau tu thuoc nguon von ngan sach nha nuoc sau 3 nam, ke tu ngay ke hoach su dung dat duoc cong bo ma chua du kinh phi de thuc hien thi duoc phep dieu chinh. Doi voi cac cong trinh, du an dau tu khac ma khong du kinh phi hoac chua xac dinh duoc nha dau tu de thuc hien thi phai cong bo huy bo. Hien nay, mot so dia phuong khong thuc hien viec cong bo ke hoach su dung dat hoac co cong bo nhung sau 3 nam ke hoach su dung dat do chua duoc thuc hien van khong tuyen bo dieu chinh hoac huy bo cho nhan dan biet, co truong hop lai thong bao bang mieng voi nhan dan ve quy hoach cong trinh nay, du an no.v.v.. deu la khong dung voi quy dinh cua phap luat ve dat dai.

2/ Du an "treo" duoc hieu la du an da duoc co quan nha nuoc co tham quyen giao dat, cho thue dat ma chu dau tu khong thuc hien du an theo dung thoi han, tien do da duoc de ra khi xin giao dat, cho thue dat. Theo quy dinh tai khoan 12 Dieu 38 cua Luat Dat dai, dat duoc Nha nuoc giao, cho thue de thuc hien du an ma khong su dung trong thoi han 12 thang lien hoac tien do su dung dat cham hon 24 thang so voi tien do ghi trong du an dau tu, ke tu khi nhan ban giao dat tren thuc dia ma khong duoc co quan nha nuoc co tham quyen quyet dinh giao dat, cho thue dat do cho phep thi Nha nuoc se thu hoi. Viec tra lai tien da boi thuong, ho tro ve dat (tien su dung dat) va tai san tren dat cua chu dau tu bi thu hoi dat duoc thuc hien theo quy dinh tai Dieu 35 cua Nghi dinh so 181/2004/ND-CP.

Quy hoach "treo" o Ha Noi

* Du an "Dau tu xay dung dai dat phia nam Dai Co Viet" (thuoc quan Hai Ba Trung, Ha Noi) la du an bat minh vua ca ten goi den quyet dinh phe duyet lan khi thuc hien. Chu dau tu duoc phep lam... trai luat: xay nha sai phep, tuy tien doi lap muong thoat nuoc cua dan.v.v... Du an da het han gan hai nam ma chua biet khi nao se ket thuc. Chi biet nguoi dan cum 5 phuong Bach Khoa va to 66 P. Le Dai Hanh thi bi treo so do, treo xay dung... chua biet den bao gio? Xin cho biet ai se tra loi cho dan ve viec nay? (Cac ho dan trong vung du an - Mai Khac Ban,57 tuoi, Ha Noi)

- So Tai nguyen, Moi truong va Nha dat Ha Noi:

Du an dau tu xay dung dai dat phia nam duong Dai Co Viet, quan Hai Ba Trung duoc UBND TP phe duyet tai Quyet dinh so: 2105/QD-UB ngay 1/4/2002 do Cong ty Tu tao va phat trien nha Ha Noi (Tong cong ty Dau tu va phat trien nha Ha Noi) lam chu dau tu.

Muc tieu dau tu: Xay dung cai tao he thong ha tang ky thuat khu vuc theo quy hoach, nham cai thien ha tang ky thuat cho khu dan cu trong khu vuc; Xay dung cac cong trinh theo quy hoach, bao gom to hop cac cong trinh kien truc nha o chung cu cao tang (de kinh doanh va tao quy nha o phuc vu cong tac di dan giai phong mat bang Thanh pho); Gop phan hoan chinh kien truc mat pho tuyen duong Dai Co Viet theo quy hoach da duoc duyet duoc UBND thanh pho phe duyet quy hoach chi tiet dieu chinh, ty le 1/500 tai Quyet dinh so: 58/2002/QD-UB ngay 18/4/2002 va co Quyet dinh so 5016/QD-UB ngay 19/7/2002 thu hoi 38.377 m2 dat tai cac phuong Bach Khoa, Le Dai Hanh va Cau Den, quan Hai Ba Trung do cac to chuc, ho gia dinh, cac nhan dang su dung; Giao cho Cong ty Tu tao va phat trien nha Ha Noi de thuc hien du an dau tu da duoc UBND Thanh pho phe duyet.

Hien nay du an da trien khai duoc mot so nha chung cu cao tang phuc vu tai dinh cu tai cho, chu dau tu co trach nhiem phoi hop voi Hoi dong boi thuong ho tro tai dinh cu quan Hai Ba Trung de tiep tuc thuc hien cong tac giai phong mat bang, trien khai du an.

* 1. Tu nhieu nam nay, chinh quyen Phuong Dong Nhan thong bao cho dan la: TP Ha Noi co qui hoach du an giai toa nha dan o ben ngoai hang rao bao ve da xay dung tu 40 nam cua di tich lich su Den Hai Ba Trung. Thang 10/2005, Phuong cung da thong bao danh sach gan 200 ho dan co nha o lien quan den qui hoach du an noi tren khong duoc xet cap giay CNQSDD. De nghi chinh quyen TP Ha Noi cho dan biet:

1) Co hay khong du an noi tren? neu co thi qui hoach du an do bi "treo" den bao gio moi trien khai thuc hien? Viec cap giay CNQSDD cho cac ho bi "treo" lau dai theo thong bao cua Phuong co phu hop voi cac qui dinh huong dan thuc hien " luat dat dai" cua cac cap tham quyen hay khong?

2) Hang rao bao ve Khu vuc 1 di tich Den Hai Ba Trung da duoc xay dung kien co tu 40 nam nay, ben ngoai hang rao khong con cong trinh, yeu to nao khac lien quan den di tich. Cac thua dat ngoai hang rao nguoi dan da xay dung 3-4 tang va su dung nha on dinh tu nhieu chuc nam nay, khong co tranh chap, khong lan chiem lan nhau.

Mai den 8-2006 chinh quyen moi cho di cam mot loat " moc cap dat" o ben ngoai hang rao va duong noi cac moc do cat ngang qua nhieu thua dat, nha ma nguoi dan dang su dung on dinh. De nghi chinh quyen cac cap tren xem xet lai nhung can cu de ra quyet dinh cho viec cam cac " moc cap dat" do co vi pham luat dat dai va luat di san van hoa hien hanh hay khong? (Nguyen Manh Huy, 71 tuoi, 22/43 Dong Nhan-Hai ba trung Ha Noi)

- So Tai nguyen, Moi truong va Nha dat Ha Noi:

Viec cap GCN quyen su dung dat o cho cac ho gia dinh tai phuong Dong Nhan co lien quan den di tich lich su den Hai Ba Trung duoc thuc hien theo quy dinh tai Quyet dinh so 23/2005/QD-UB ngay 18/2/2005 cua UBND TP, thuoc tham quyen cua UBND quan Hai Ba Trung. Tai Khoan 1, Dieu 15 quy dinh voi cac truong hop nam trong vung 1 (thuoc khuon vien) cua cac di tich lich su, van hoa, danh lam thang canh khong duoc cap GCN; Khi Nha nuoc co quyet dinh thu hoi dat cua cac ho gia dinh dang su dung trong khuon vien di tich thi phai chap hanh quyet dinh thu hoi dat; Cac khu vuc con lai duoc xet cap GCN theo quy dinh chung, nhung chu su dung dat phai chap hanh dung quy dinh ve xay dung, ve sinh moi truong. Cac quy dinh ve han che su dung dat se duoc ghi tren GCN quyen su dung dat o.

Thuc hien Dieu 32 Luat di san van hoa, de bao ve phat huy gia tri di san van hoa, dong thoi tang cuong hieu luc quan ly Nha nuoc, nang cao trach nhiem cua cac to chuc, ca nhan tham gia bao ve va phat huy gia tri van hoa; UBND TP Ha Noi da giao nhiem vu cho So Van Hoa Thong tin chi dao Ban Quan ly di tich danh thang phoi hop voi cac quan, huyen xac dinh ranh gioi cu the cua tung di tich, ranh gioi bao ve di tich de chuan bi dieu kien giai phong mat bang va tao dieu kien thuan loi cho cac quan, huyen cap GCN cho cac ho gia dinh o vung bao ve di tich.

Quy hoach "treo" o TP.HCM

* Du an khu dan cu cao cap (6 ha) thuoc phuong Phuoc Long B, quan 9 do cong ty co phan Hai Nhan (so 4 Do Xuan Hop, P.Phuoc Long B, Q.9) lam chu dau tu. Tu dau nam 2006, Cty da rao ban nen cho nhung ai co nhu cau mua de lam nha.

Toi rat muon mua nen cua cong ty nay nhung van con dang phan van vi khong biet den khi nao thi viec den bu giai toa khi dat nay thuc hien xong? Va du an nay co kha thi khong? Hien nay con vuong mac gi ve mat thu thuc phap ly? Khi nao thi bat dau tien hanh san lap va lam co so ha tang? Xin cam on! (Le Thi Kim Dung, 44 tuoi, Thu Duc, HCM)

- So Tai nguyen va Moi truong Thanh pho Ho Chi Minh:

Du an khu dan cu tai phuong Phuoc Long B, quan 9 do Cong ty Co phan Hai Nhan lam chu dau tu hien chua nop ho so tai So Tai nguyen va Moi truong, hien tai So Tai nguyen va Moi truong chi nam thong tin Cong ty da den bu duoc khoang 84% (tren tong dien tich cua du an la 59.631m2). So da co van ban bao cao Uy ban nhan dan Thanh pho ve viec xin su dung dat cua Cong ty Co phan Hai Nhan, kien nghi Uy ban nhan dan Thanh pho chi dao Uy ban nhan dan quan 9 can cu vao tinh hinh thuc te, kha nang to chuc boi thuong giai phong mat bang cua dia phuong, quy hoach ke hoach su dung dat va nhu cau phat trien do thi khu vuc de tien hanh lap phuong an tong the ve boi thuong giai phong mat bang, to chuc cong bo cho cac ho dan, khi da du thoi han theo quy dinh thi chuyen ho so den So Tai nguyen va Moi truong de trinh Uy ban nhan dan Thanh pho quyet dinh thu hoi dat, hoac huong dan ho tro Cong ty tiep tuc thoa thuan boi thuong, nhan chuyen nhuong quyen su dung dat voi cac ho dan, khi hoan tat thi nop ho so xin giao dat theo quy dinh.

So luu y ba la hien nay phap luat dat dai khong cho phep Cong ty duoc phan lo ban nen, Cong ty chi duoc phep chuyen nhuong quyen su dung dat sau khi da xay dung nha o theo quy hoach da duoc duyet.

* Xin hoi quy hoach "treo" khu cong nghiep Tan Binh, tai to dan pho 04, Khu Pho 01, duong Phan Huy Ich, Phuong 15, Quan Tan Binh, Tp. HCM, tu nam 1995 den nay: - Khi nao thi mo rong khu cong nghiep Tan Binh nay? - Neu xoa bo quy hoach "treo" nay thi khi nao co quyet dinh? Xin cac co quan chuc nang thong bao chi tiet, cu the tung khu vuc de cho nguoi dan biet. Ngo Minh Cong (35 tuoi)

- So Tai nguyen va Moi truong Thanh pho Ho Chi Minh:

Can cu ho so giao dat Khu CN Tan Binh do So TNMT dang quan ly thi pham vi khu Cong nghiep Tan Binh hien nay nam tren dia ban phuong Tay Thanh va phuong Son Ky, quan Tan Phu. Hien nay dang tien hanh thu tuc khoanh lai theo hien trang da dau tu xay dung va da hoan tat boi thuong GPMB.

Khu Cong nghiep Tan Binh mo rong du kien se trien khai tren dia ban P. Binh Hung Hoa, quan Binh Tan, khong mo rong ra phuong 15, quan Tan Binh. De nghi ong lien he UBND Q.Tan Binh de nam ro hon thong tin quy hoach tai dia diem khu pho 1, duong Phan Huy Ich, P15, Q.Tan Binh.

* Theo toi duoc biet thi du an An Suong tai quan 12 duoc giao dat tu nam 2001, nhung den nay van chua hoan thanh. Vay day co phai la mot trong nhung du an treo khong? Toi la mot nguoi dan co dat trong khu vuc nay, nhung chua nhan den bu, vay neu duoc nhan muc den bu theo gia nao? (truoc day du an den bu la 240.000 dong/m2 dat nong nghiep. (Nguyen van phuc, 45 tuoi).

- So Tai nguyen va Moi truong Thanh pho Ho Chi Minh:

Du an dau tu phat trien co so ha tang va chinh trang khu dan cu An Suong do Cong ty Phat trien va kinh doanh nha Thanh pho lam chu dau tu duoc Thu tuong Chinh phu giao dat tai Quyet dinh so 56/QD-TTg ngay 12/01/2001. Du an cua Cong ty da boi thuong duoc 75% va dang trien khai thuc hien. Hien nay Cong ty dang trinh Uy ban nhan dan thanh pho dieu chinh du an dau tu.

Theo quy dinh cua phap luat hien hanh ve dat dai, truong hop ong (ba) da duoc Hoi dong Boi thuong giai phong mat bang cua du an khu dan cu An Suong thuc hien thu tuc boi thuong, ho tro theo dung phuong an da duoc cap co tham quyen phe duyet nhung ong (ba) khong nhan thi nay ong (ba) duoc nhan muc boi thuong, ho tro theo muc trong phuong an da duoc phe duyet,tru truong hop ong (ba) co don khieu nai ma duoc co quan co tham quyen giai quyet theo muc boi thuong khac; truong hop ong (ba) chua duoc Hoi dong Boi thuong giai phong mat bang cua du an khu dan cu An Suong thuc hien thu tuc boi thuong, ho tro thi ong (ba) duoc nhan muc boi thuong, ho tro theo gia dat tai thoi diem lam thu tuc nhan tien boi thuong, ho tro.

Quy hoach "treo" o cac tinh

Giay chung nhan quyen su dung dat

* Xin cho biet tinh uu viet khi su dung cua mau GCNQSDD moi so voi mau GCNQSDD cu do Tong cuc quan ly ruong dat ban hanh truoc day. (Doan hong Danh, 41 tuoi. TS an Chau, Huyen Chau Thanh, Tinh An Giang)

- Bo Tai nguyen Va Moi truong:

He thong quan ly dat dai cua Viet Nam duoc thiet lap tu Luat Dat dai nam 1988 nhung den Luat Dat dai nam 2003 moi co quy dinh cu the viec cap giay chung nhan quyen su dung dat. Giay chung nhan gom nhung noi dung gi doi voi dat duoc cong nhan, nguoi su dung dat duoc cap giay va noi dung gi cho phan chinh ly trong qua trinh su dung dat tiep theo hoan toan phu thuoc vao yeu cau quan ly cua tung giai doan.

1. Giay chung nhan quyen su dung dat cu duoc thiet ke tren cac nguyen tac sau: mot la doi voi dat san xuat nong nghiep Giay CN duoc cap chung cho nhieu thua dat thuoc quyen su dung dat cua mot chu vi tinh trang manh mun ruong dat sau khi giao dat cho ho giai dinh, ca nhan tren nguyen tac "co tot, co xau, co gan, co xa", moi chu su dung co tu 20 toi 40 thua dat va cap mot giay lam giam duoc chi phi (chu su dung va cac thua dat ghi vao trang 2 cua giay CN); hai la doi voi cac loai dat khac van cap mot giay CN cho moi thua dat; ba la so do thua dat ghi vao trang 3 va cap nhat bien dong ghi vao trang 4 cua giay CN.

2. Giay chung nhan quyen su dung dat moi duoc thiet ke khong khac ve hinh thuc so voi giay chung nhan cu, co 2 diem khac ve noi dung bao gom: mot la cap mot giay CN cho moi thua dat vi thoi gian vua qua da hoan thanh co ban viec cap giay chung nhan cho dat san xuat nong nghiep, nay cac noi dang thuc hien "don dien, doi thua" lam giam so thua dat cua moi chu su dung xuong muc tu 3 toi 5 thua, viec cap moi thua mot giay la phu hop voi nguyen ly quan ly dat dai trong giai doan hien nay va thuan loi cho nguoi su dung dat khi thuc hien cac quyen (chuyen nhuong, thua ke, the chap...); hai la viec chinh ly bien dong ve chu su dung duoc ghi vao trang 4 cua giay CN va cac bien dong khac duoc ghi vao trang phu cua giay CN; ba la giay CN duoc lam thanh 2 ban, mot ban trao cho chu su dung va mot ban giao cho Van phong dang ky quyen su dung dat. Thiet ke nhu vay la phu hop voi tinh hinh su dung dat trong giai doan day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa dat nuoc va lo trinh tin hoc hoa he thong quan ly dat dai. Viec phat hanh 2 ban giay chung nhan trong do mot ban luu o Van phong dang ky quyen SD dat la nham tung buoc thay the ho so dia chinh duoc phap ly thua nhan, cac thong tin khac duoc luu trong co so du lieu ve dat dai. Viec dua them cac trang phu kem theo giay la de giay chung nhan tro thanh mot cuon so ghi nhan toan bo ly lich thua dat tu khi lap thua toi khi thua dat khong con nua.

3. Giay chung nhan quyen su dung dat moi cung chi duoc thuc hien trong giai doan truoc khi hinh thanh Bo luat Dat dai. Theo lo trinh da duoc xac dinh thi Bo luat Dat dai duoc hinh thanh khi viec cap giay chung nhan da hoan thanh, he thong quy hoach, ke hoach su dung dat duoc trien khai day du, viec quan ly bat dong san da thong nhat. Luc do se phai hinh thanh mot giay chung nhan chung cho ca dat va tai san gan lien voi dat.

P.V (Theo Website Bo Tai nguyen & Moi truong)

Viet Bao

Comment :Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Ministry of Natural Resources - Environment answer questions about planning to hang
Hanoi, Tan Binh, Hai Ba Trung, An Suong, Hai Nhan, Phuoc Long B, Department of Natural Resources and Environment, Ministry of Natural Resources and Environment, land-use planning, land use, investment, land clearance, land law, the competent authority, as prescribed, planning, suspended

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ Tài nguyên - Môi trường giải đáp thắc mắc về quy hoạch treo

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ Tài nguyên - Môi trường giải đáp thắc mắc về quy hoạch treo bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo Tai nguyen Moi truong giai dap thac mac ve quy hoach treo de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0