Bo Chinh tri thong bao ket qua kiem diem phe binhNgay 8/11, tai Ha Noi, Bo Chinh tri da to chuc Hoi nghi thong bao ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo Nghi quyet Hoi nghi Trung uong 4 (khoa XI) “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” voi cac vi nguyen la can bo cap cao cua Dang va Nha nuoc.

» De xuat Tong bi thu lam truong ban phong, chong tham nhung
» Bo truong Tran Dai Quang tra loi nhung van de nong
» Be mac Hoi nghi lan thu 6 Ban Chap hanh TW Dang
» Toan van bai phat bieu cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong
» Trung uong Dang hop quyet dinh nhieu van de quan trong

Bo Chinh tri thong bao ket qua kiem diem phe binh
Quang canh Hoi nghi.
Sau khi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban Tuyen giao Trung uong Dinh The Huynh phat bieu khai mac Hoi nghi, Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh trinh bay Bao cao ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Bao cao neu ro: Nghi quyet Trung uong 4, khoa XI ve xay dung Dang co y nghia het suc quan trong, duoc toan Dang, toan dan dac biet quan tam, dong tinh, ung ho. Nghi quyet da lua chon dung van de, danh gia dung thuc trang, de ra cac nhom giai phap cu the, dong bo, thiet thuc doi voi cong tac xay dung Dang; trong do, nhom giai phap tu phe binh, phe binh co y nghia va tam quan trong dac biet.

Voi tinh cam va tinh than trach nhiem cao doi voi Dang va su nghiep cach mang do Dang lanh dao, bang kinh nghiem thuc tien day dan, phong phu, cac vi nguyen la can bo cap cao cua Dang, Nha nuoc da dong gop nhieu y kien tam huyet, thang than voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu truoc khi Bo Chinh tri, Ban Bi thu kiem diem tu phe binh va phe binh.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu tran trong, nghiem tuc tap hop, tong hop, tiep thu nhung y kien gop y cua cac vi nguyen la lanh dao cap cao cua Dang va Nha nuoc de phan tich lam ro trong qua trinh kiem diem tu phe binh va phe binh, nham phat huy uu diem, nhan ro nhung han che, khuyet diem, de ra bien phap khac phuc, sua chua.

Nhan thuc sau sac y nghia, tam quan trong cua dot sinh hoat kiem diem lan nay, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da trien khai cong tac chuan bi mot cach cong phu, nghiem tuc, chat che. Tu cac y kien gop y cua cac tap the va ca nhan, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da loc ra 30 van de de tiep thu, giai trinh.

Sau hon hai thang chuan bi, tu ngay 12/7 vua qua, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh voi nhan thuc va tam the buoc vao dot sinh hoat chinh tri dac biet, rat he trong, vi su trong sach, vung manh cua Dang.

Tap the kiem diem truoc, ca nhan kiem diem sau. Trong kiem diem ca nhan, Tong Bi thu kiem diem truoc, tiep den cac Uy vien Bo Chinh tri la Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu, Chu tich Quoc hoi, Thuong truc Ban Bi thu va cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu khac.

Viec kiem diem duoc tach thanh nhieu dot de co thoi gian cho Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao giai quyet cac cong viec thuong xuyen, dot xuat cua Dang va Nha nuoc. Tong Bi thu dieu hanh thao luan dan chu, dung nguyen tac, co goi mo, neu van de, huong vao nhung noi dung trong tam can thao luan va nhung van de con co y kien khac nhau.

Mot so van de noi com, buc xuc ma can bo, dang vien, nhan dan quan tam deu duoc dat ra, phan tich, mo xe kha sau sac. Nhung van de co the ket luan duoc thi Bo Chinh tri ket luan ngay (nhu van de tai lap Ban Noi chinh Trung uong, Ban Kinh te trung uong; doi moi cong tac giao ban bao chi; yeu cau Ban Can su Dang Chinh phu bao cao tinh hinh tai co cau tap doan Vinashin, Vinalines).

Nhung van de can phai xac minh, lam ro, giao cho Uy ban Kiem tra Trung uong chu tri, phoi hop voi mot so co quan chuc nang co lien quan xac minh, lam ro. Khong khi thao luan, gop y tu phe binh va phe binh doan ket, xay dung, thang than va chan thanh. Tat ca cac vi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu gop y cho tap the va ca nhan.

Nhung ket qua chu yeu: Ve nhan thuc, cang di sau vao qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem, tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu cung nhu tung ca nhan, cang nhan thuc sau sac hon ve su can thiet, tinh dung dan, kip thoi cua Nghi quyet Trung uong 4; y nghia va tam quan trong dac biet cua dot sinh hoat chinh tri tu phe binh va phe binh lan nay.

Qua kiem diem tu phe binh, phe binh va lang nghe y kien gop y cua can bo, dang vien va nhan dan, tung ca nhan va tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu nhan thuc sau sac hon, day du hon uu, khuyet diem cua minh; dong thoi phan tich, lam ro nguyen nhan chu yeu cua cac khuyet diem, han che, nhat la nhung khuyet diem, han che keo dai qua mot so nhiem ky, tu do tim bien phap khac phuc co hieu qua.

Trong qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da lanh dao va to chuc thuc hien mot so nhiem vu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4. Do la, chi dao xay dung quy trinh, thu tuc, cach thuc thuc hien viec lay phieu tin nhiem, bo phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, hoi dong nhan dan bau hoac phe chuan;

De an quy hoach Ban Chap hanh Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu va cac chuc danh lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc (trinh Hoi nghi Trung uong 6); ban hanh mot so van ban: Huong dan thuc hien viec chat van tai cac ky hop Ban Chap hanh Trung uong; Ket luan ve day manh cong tac quy hoach va luan chuyen can bo lanh dao, quan ly den nam 2020 va nhung nam tiep theo; quyet dinh dieu chuyen, phan cong cong tac doi voi mot so Uy vien Trung uong Dang.

Bo Chinh tri chi dao xu ly mot so van de phuc tap, noi com trong thuc hien chu truong co cau lai cac tap doan kinh te nha nuoc, he thong ngan hang thuong mai va thi truong tai chinh.

Qua trinh kiem diem cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu da co tac dung neu bai hoc, cach lam cho cap duoi, co tac dong lan toa, dinh huong, gop phan quan trong nang cao chat luong, hieu qua cua viec chuan bi va tien hanh kiem diem o cap tinh va tuong duong noi rieng, trong toan Dang noi chung.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu da de ra phuong huong, giai phap khac phuc thieu sot, khuyet diem, trong do nhan manh: tung Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, truoc het la cac lanh dao chu chot cua Dang, Nha nuoc, cam ket voi Ban Chap hanh Trung uong luon thuc su guong mau, thuc su doan ket thong nhat, dat loi ich cua Dang len tren loi ich ca nhan, het long, het suc vi Dang, vi dan; giao duc gia dinh, vo (chong), con, nguoi than, chap hanh chu truong, duong loi cua Dang, chinh sach, phap luat cua Nha nuoc, giu gin pham chat dao duc, loi song.

Tung nguoi thuc hanh tu phe binh, phe binh thang than, thuong yeu dong chi, khac phuc ngay tinh trang ne nang, ne tranh; guong mau hoc tap va lam theo tam guong dao duc Ho Chi Minh; tang cuong giam sat, nhac nho nhau de som phat hien, ngan ngua, xu ly nhung bieu hien vi pham Quy dinh 19 dieu dang vien khong duoc lam.

Ket qua kiem diem phe binh va tu phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc bao cao truoc Ban Chap hanh Trung uong tai Hoi nghi lan thu 6 (khoa XI). Sau khi thao luan, phan tich ky, Ban chap hanh Trung uong nhat tri danh gia ket qua kiem diem tu phe binh va phe binh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo Nghi quyet Trung uong 4 co ban dat yeu cau.

Tai Hoi nghi, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong Ban To chuc Trung uong To Huy Rua, thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu trinh bay bao cao giai trinh cac y kien cua tap the va ca nhan gop y cho Bo Chinh tri, Ban Bi thu truoc khi kiem diem. Nhieu vi nguyen can bo cao cap du Hoi nghi da phat bieu y kien ve viec tiep tuc trien khai thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 ve xay dung Dang.

Ket thuc Hoi nghi, Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh thay mat Bo Chinh tri tran trong cam on cac vi nguyen la lanh dao Dang, Nha nuoc, nguyen Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, nguyen Uy vien Trung uong Dang, nguyen Bo truong va cac chuc vu tuong duong, trong thoi gian qua cung nhu tai Hoi nghi nay, da dong gop nhieu y kien thang than, chan thanh voi Bo Chinh tri, Ban Bi thu, gop phan thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” dat ket qua thiet thuc.

Theo TTXVN

Viet Bao

Video nổi bật

CA Bắc Cạn chỉ đạo làm rõ clip "công an cầm dao đuổi tài xế"
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Những kiểu yêu đương quá đà của giới trẻ nơi công cộng

Hiện nay, tình trạng bày tỏ tình yêu “mọi nơi, mọi lúc”, thậm chí có những cử chỉ quá sỗ sàng nơi công cộng của nhiều bạn trẻ đang trở thành hiện tượng không còn quá xa lạ trong xã hội hiện đại. Điều đáng nói là những cách thể hiện tình cảm ấy đang tạo ra những làn sóng dư luận không mấy đồng tình.

Nhiều nước âm ỉ bực bội với thói xấu của người Việt

Liệu có phải chỉ có Singapore mới kỳ thị và gây khó dễ cho người Việt? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhiều người Việt đang sống ở các nước trên thế giới để hiểu rõ hơn về câu chuyện này.

Hiểm họa từ thang cuốn trong siêu thị

Bên cạnh sự tiện lợi, hệ thống thang cuốn tại các siêu thị và trung tâm thương mại còn tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường không chỉ đối với trẻ nhỏ mà cả những người lớn.

Những hành động xấu xí của du khách Việt ở nước ngoài

Siêu thị Nhật cảnh báo thói ăn cắp vặt; nhà hàng buffet Thái Lan, Singapore, Lào cảnh báo thói lãng phí đồ ăn và gần đây nhất, hai du khách người Việt ăn cắp đã bị bắt tại Thụy Sĩ... Cách hành xử của một số người Việt đã tạo ra một hình ảnh "xấu xí"...

Tìm hiểu: Ban Bi, Tu Phe Binh Va Phe Binh, Uy vien Bo Chinh tri, ban chap hanh trung uong, thong bao ket qua, tien hanh kiem diem, Dang va Nha nuoc, xay dung dang, nhung van de, tong bi thu, tam quan trong, mot so, chu

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ Chính trị thông báo kết quả kiểm điểm phê bình

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ Chính trị thông báo kết quả kiểm điểm phê bình bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo Chinh tri thong bao ket qua kiem diem phe binh

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo Chinh tri thong bao ket qua kiem diem phe binh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo Chinh tri thong bao ket qua kiem diem phe binh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0