Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem

Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ngay 13/8, tai Ha Noi, Bo Chinh tri to chuc Hoi nghi can bo toan quoc huong dan viec tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet Trung uong 4 Khoa XI “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay.”

» "Nha lanh dao day tai nang cua cach mang Viet Nam"
» Tong Bi thu ‘sot ruot’ ve te tham nhung
» Tong Bi thu tiep Tong thong Chile dang tham VN
» Vi sao phai co Nghi quyet nua ve xay dung Dang?
» Nhieu hoat dong tung bung ky niem ngay thanh lap Dang
» Toan van phat bieu cua Tong Bi thu Nguyen Phu Trong

Tong Bi thu Ban Chap hanh Trung uong Dang Nguyen Phu Trong va Uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu Le Hong Anh chu tri Hoi nghi.

Du Hoi nghi co Uy vien Bo Chinh tri, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung; cac Uy vien Bo chinh tri, Uy vien Ban Bi thu, Uy vien Trung uong Dang; Bi thu cac tinh uy, thanh uy, lanh dao cac ban dang Trung uong, Bi thu ban can su Dang, dang doan, dang uy truc thuoc Trung uong; cac Uy vien Uy ban Kiem tra Trung uong; Chu nhiem Van phong Quoc hoi, Van phong Chu tich nuoc, Van phong Chinh phu.

Cung co niem tin, quyet tam


Bo Chinh tri, Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem
Tong Bi thu Nguyen Phu Trong chu tri Hoi nghi.
Phat bieu khai mac Hoi nghi, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro: Theo ke hoach thuc hien Nghi quyet Trung uong 4, bat dau tu thang 7/2012, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da tien hanh kiem diem tu phe binh, phe binh doi voi tap the va tung ca nhan.

Bat dau tu thang Tam nay, tien hanh kiem diem tu phe binh, phe binh doi voi tap the va ca nhan cac tinh uy, thanh uy, cac to chuc dang, dang uy truc thuoc Trung uong, tiep do se tien hanh trien khai o cac cap theo ke hoach.


Hoi nghi lan nay nham pho bien cac cong viec, cach lam voi mong muon tang them quyet tam, tao niem tin, cung cap kinh nghiem thuc te buoc dau de van dung va trien khai thuc hien o cac tinh uy, thanh uy va tuong duong.

Thay mat Bo Chinh tri, ong Le Hong Anh trinh bay Bao cao cua Bo Chinh tri ve viec chuan bi va tien hanh cac buoc kiem diem tu phe binh va phe binh tap the, ca nhan Bo chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4.

Theo do, cong tac chuan bi duoc tien hanh cong phu, nghiem tuc, chat che, dung quy trinh. Bo Chinh tri, Ban Bi thu da to chuc Bo phan Thuong truc o Trung uong chi dao thuc hien Nghi quyet va To giup viec Bo phan Thuong truc; to chuc lay y kien gop y de chuan bi kiem diem tu phe binh va phe binh; chuan bi Bao cao kiem diem cua tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

De lam co so thong nhat chuan bi ban tu kiem diem ca nhan cua cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Bo phan Thuong truc da trinh Bo Chinh tri thong qua van ban "Mot so van de ve viec chuan bi va tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang."

Trong do, nhan manh viec chuan bi va to chuc kiem diem chu dao, chat che, khoa hoc; tien hanh nghiem tuc, than trong, lam den dau chac den do; bao dam ket qua thuc chat, khong lam luot, lam hinh thuc, chieu le; tranh tinh trang xue xoa, ne nang cung nhu loi dung kiem diem de noi xau, thoi phong khuyet diem, ha uy tin nguoi khac voi dong co khong trong sang.

That su phat huy dan chu trong sinh hoat cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu; tung dong chi nghiem tuc tu kiem diem va cau thi tiep thu nhung y kien gop y dung dan, xac dang cua cac to chuc va ca nhan; tu giac, trung thuc xem xet, nhin lai minh de phat huy uu diem, thay ro khuyet diem va tu sua chua; phai thuc su khach quan, chan thanh, thang than dong gop y kien cho cac dong chi khac va cho tap the. Ca nhan duoc gop y kiem diem khong duoc thanh kien hoac tru dap nguoi gop y.

Tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh voi phuong cham phong ngua, ngan chan, “ tri benh cuu nguoi,” giup nhau cung tien bo, vi su trong sach, vung manh cua tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cua tung thanh vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu va vi su nghiep chung cua Dang. Tu phe binh va phe binh phai giu dung nguyen tac, co tinh doan ket thuong yeu dong chi; vua co ly, co tinh, vua phai xu ly nghiem minh nhung truong hop co khuyet diem, vi pham nghiem trong, nhat la nhung truong hop khong tu giac nhan va sua chua khuyet diem.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu guong mau kiem diem de cap duoi va toan Dang noi theo; tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu kiem diem truoc, ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu kiem diem sau; Tong Bi thu va cac Uy vien Bo Chinh tri la Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu, Chu tich Quoc hoi kiem diem truoc, cac Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu khac kiem diem sau. Nhin chung, cac ban tu kiem diem ca nhan duoc chuan bi nghiem tuc, ky luong, noi dung bam sat ban huong dan cua Bo Chinh tri; giai trinh chi tiet cac gop y cua tap the va ca nhan.

Tren co so ket qua da neu, Bo Chinh tri xac dinh 25 van de can duoc xem xet, giai trinh. Cac ban du thao giai trinh la tai lieu chinh thuc trinh Hoi nghi kiem diem Bo Chinh tri, Ban Bi thu, de Bo Chinh tri, Ban Bi thu xem xet, cho y kien. Cac tai lieu phuc vu kiem diem tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc chuan bi ky luong, nghiem tuc voi khoi luong rat lon.

Tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu da kiem diem tu phe binh va phe binh trong bon ngay. Noi dung phat bieu duoc chuan bi ky; cac van de noi com cua tap the tren ca ba noi dung deu duoc neu ra de phan tich. Khong khi thao luan chan thanh, thang than, xay dung. Ket luan phan kiem diem tap the, Tong Bi thu khang dinh nhung uu diem co ban va chi ro nhung han che, khuyet diem da lam ro va yeu cau tiep tuc lam ro them mot so van de quan trong nay sinh trong qua trinh kiem diem.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan trong 12 ngay, chia lam hai dot: Dot 1 tu ngay 21-25/7 vua qua: kiem diem tu phe binh va phe binh bon dong chi lanh dao chu chot gom Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va cac Uy vien Bo Chinh tri: Chu tich nuoc Truong Tan Sang, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung. Cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu tham gia dong gop y kien. Dot 2 tu ngay 1-7/8 vua qua: Bo Chinh tri, Ban Bi thu tiep tuc kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu con lai.

Nhin chung, cac ban tu kiem diem ca nhan trinh bay truoc Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc chuan bi ky, kiem diem nghiem tuc. Cac y kien gop y chan tinh, thang than; cac van de duoc cac to chuc Dang va ca nhan gop y voi ca nhan cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu duoc trinh bay, phan tich gop y ky, sau sac. Ket luan phan kiem diem ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu, Tong Bi thu giao cho Uy ban Kiem tra Trung uong tham tra, xac minh, lam ro cac van de lien quan den mot so Uy vien Bo Chinh tri va bao cao Bo Chinh tri (trong thang 9/2012) de co ket luan cu the.

Mot so kinh nghiem buoc dau


Cong tac chuan bi kiem diem tu phe binh, phe binh cua tap the, ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc thuc hien nghiem tuc, can trong, chu dao, chat che va khoa hoc, voi nhieu diem noi bat khac voi kiem diem hang nam, giua nhiem ky va cac dot kiem diem cua cac khoa gan day.

Trong kiem diem, khong khi thang than, gop y dan chu, doan ket, chan thanh. Hau het cac van de noi com, buc xuc duoc cac tap the va ca nhan gop y deu duoc dat ra, phan tich ky. Qua phat bieu gop y, trao doi qua lai, co ket luan ve kiem diem cua tung dong chi de bao cao Ban Chap hanh Trung uong.


Qua kiem diem da lam ro hon, sau hon uu, khuyet diem va han che cua tap the va cac ca nhan trong Bo Chinh tri, Ban Bi thu tren mot so van de quan trong cap bach ve xay dung Dang (ve trach nhiem cua tap the va ca nhan trong lanh dao, chi dao, quan ly doanh nghiep Nha nuoc, nhat la ve cac vu viec Vinashin, Vinalines; ve thieu sot, khuyet diem trong cong tac chuan bi nhan su Dai hoi XI va cong tac can bo; ve thuc hien nguyen tac tap trung dan chu, tap the lanh dao, ca nhan phu trach; ve mot so du luan buc xuc lien quan den ca nhan, gia dinh, vo con...).

Kiem diem Bo Chinh tri, Ban Bi thu thuc su la mot cuoc sinh hoat chinh tri, la dip de cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu tang cuong hieu biet lan nhau, tu hoc hoi nang cao trinh do, nang luc (nhieu dong chi phat bieu, qua dot sinh hoat nay, da thu nhan duoc rat nhieu dieu bo ich, tu thay minh vung vang hon, gan bo, hieu biet nhau hon trong Bo Chinh tri, Ban Bi thu...).


Trong kiem diem, dieu noi bat nhat la phai that su tham nhuan tinh than tu phe binh va phe binh, tu giac, chan thanh, khep minh vao ky cuong, ky luat cua Dang. Noi dung kiem diem bam sat vao tung noi dung, yeu cau duoc neu trong Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI), cac chi thi, ke hoach cua Bo Chinh tri va huong dan cua cac ban xay dung Dang, trinh bay mot cach ro rang, mach lac, cu the, di thang vao nhung van de can kiem diem, nhung van de duoc gop y truoc khi kiem diem.

Trong qua trinh kiem diem, co nhung vu viec ket luan duoc thi Bo Chinh tri, Ban Bi thu thong nhat ket luan; nhung viec can phai co thoi gian de kiem tra, xac minh se giao cho Uy ban Kiem tra Trung uong lam ro. Nhung vu viec truoc day da co ket luan nay khong co tinh tiet gi moi lam thay doi ban chat su viec thi khong xem xet lai.


Ngay trong qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da thuc su cau thi, nghiem tuc tiep thu cac y kien gop y; da chi dao khan truong khac phuc ngay mot so khuyet diem da ro, khong cho toi khi to chuc kiem diem Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Cu the la tang cuong cong tac kiem tra, don doc, chi dao viec thuc hien cac nghi quyet, chi thi, quyet dinh, ket luan,... cua Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Bo Chinh tri da de xuat va trinh Hoi nghi Trung uong 5 thao luan, quyet dinh thanh lap Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung truc thuoc Bo Chinh tri. Lap lai Ban Noi chinh Trung uong la co quan tham muu cho Ban Chap hanh Trung uong, ma truc tiep, thuong xuyen la Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve chu truong, chinh sach lon thuoc linh vuc noi chinh; dong thoi la co quan thuong truc cua Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung.

Bo Chinh tri da ban hanh "Huong dan thuc hien viec chat van tai cac ky hop Ban Chap hanh Trung uong;" sua doi ngay cach di cong tac o dia phuong, co so theo huong thiet thuc, cu the, tranh hinh thuc, nghi le ruom ra.

Ban Bi thu ban hanh Quy dinh ve trach nhiem neu guong cua can bo, dang vien, nhat la can bo chu chot cac cap; ban hanh "Quy dinh bo sung, sua doi ve viec cung cap thong tin cho bao chi sau cac ky hop cua Uy ban Kiem tra Trung uong."

Bo Chinh tri quyet dinh dieu chuyen, phan cong cong tac khac doi voi mot so dong chi Uy vien Trung uong Dang; bo tri cong tac moi cho mot so dong chi Uy vien Trung uong Dang du khuyet.

Bo Chinh tri da chi dao Dang doan Quoc hoi, Ban To chuc Trung uong, Ban Dan van Trung uong khan truong nghien cuu, xay dung Quy trinh, thu tuc, cach thuc thuc hien viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, hoi dong Nhan dan bau hoac phe chuan va mot so de an ve cong tac can bo khac de thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI); Quy che giam sat va phan bien xa hoi cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi; co che de Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri-xa hoi va nhan dan tham gia gop y xay dung Dang, xay dung chinh quyen.

Nhung viec can lam tiep sau kiem diem


Tung ca nhan cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu se tiep tuc tu phe binh that su cau thi, thanh khan, nghiem khac voi chinh minh hon nua; bo sung, hoan thien, nang chat luong ban tu kiem diem ca nhan cua minh de bao cao voi Ban Chap hanh Trung uong, lam guong cho cap duoi va lam kinh nghiem cho cac khoa sau.

Bo Chinh tri giao cho Bo phan Thuong truc giup Bo Chinh tri, Ban Bi thu chi dao Van phong Trung uong Dang va cac co quan lien quan tiep thu y kien Bo Chinh tri, Ban Bi thu qua kiem diem de hoan thien Bao cao kiem diem tu phe binh, phe binh tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu va ban giai trinh cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve mot so van de chung ma cac tap the, ca nhan gop y cho tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Uy ban Kiem tra Trung uong khan truong tien hanh tham tra, xac minh, lam ro mot so van de ma Bo Chinh tri giao, bao dam that khach quan, dung nguyen tac, nghiem tuc, ket luan ro rang va bao cao Bo Chinh tri; dong thoi Bo Chinh tri se nghe Ban can su dang Chinh phu bao cao ve ket qua thuc hien chu truong co cau lai Tap doan Vinashin va ve vu viec Vinalines theo y kien ket luan cua Bo Chinh tri trong qua trinh kiem diem.

Thang Chin nam nay, Bo Chinh tri, Ban Bi thu se hop lai de thong qua Bao cao kiem diem tu phe binh va phe binh cua tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu; Ban tiep thu giai trinh..., danh gia chinh thuc ve ket qua kiem diem, xem xet viec ky luat (co hay khong, den muc nao doi voi tap the va ca nhan) de bao cao voi Trung uong.

Bo phan Thuong truc giup Bo Chinh tri, Ban Bi thu chuan bi bao cao trinh Hoi nghi Trung uong 6 ve viec chuan bi va tien hanh kiem diem tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) ve xay dung Dang.

Chuan bi thong bao cho cac co quan, ca nhan gop y cho tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve ket qua dot kiem diem nay sau Hoi nghi Trung uong 6 (khoa XI).

Phan cong cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu va lanh dao cac ban dang Trung uong di du, chi dao va theo doi kiem diem tu phe binh va phe binh o cap tinh va tuong duong.

Chi dao khan truong thuc hien ngay mot so viec da duoc quy dinh trong Nghi quyet Trung uong 4, da duoc ket luan qua kiem diem lan nay, dac biet la chuan bi cac de an, cac co che, chinh sach de trinh Trung uong, Bo Chinh tri xem xet quyet dinh, tao chuyen bien ngay trong qua trinh kiem diem thuc hien Nghi quyet cua Trung uong.

Sau khi nghe bao cao cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cac dai bieu tham du Hoi nghi trao doi, neu nhung van de can duoc lam ro hon, nhat la thong nhat cach lam, buoc di, tu tuong chi dao.

Phat bieu ket luan Hoi nghi, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro chin diem moi, noi bat, phat trien them so voi cac dot kiem diem tu phe binh, phe binh de xay dung Dang truoc day. Do la nhung no luc, kinh nghiem va ket qua buoc dau co y nghia het suc quan trong trong dot kiem diem tu phe binh va phe binh lan nay, nham thuc hien mot noi dung, mot so nhom van de ve xay dung Dang ma Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) tap trung lanh dao va nghiem tuc trien khai thuc hien.

Trong kiem diem phai danh gia nghiem tuc, khach quan, dung muc, ca uu diem, khuyet diem, ket qua va ca han che, thieu sot; neu quy trach nhiem thi trach nhiem the nao, muc do ra sao, ca nhan hay to chuc, khong the neu chung chung, dai khai.


Tong Bi thu dac biet luu y, kiem diem nhung van bao dam cong viec thuong xuyen, khong de anh huong den cong viec chung, phong trao chung.

Sau hoi nghi nay, cac dong chi du Hoi nghi se chu tri, chi dao viec kiem diem tu phe binh, phe binh o co quan, don vi, dia phuong minh. Trong chi dao thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) ve xay dung Dang, dieu quan trong la phai tao cho duoc khong khi dan chu, coi mo, thang than, tin cay nhau, tin cay to chuc, phai giu vung nguyen tac, tap trung vao nhung van de mau chot, phai di den ket luan.

Phai ket hop tu phe binh va phe binh voi viec sua chua ngay nhung khuyet diem, yeu kem, thuc hien ngay cac ket luan, khong cho den Hoi nghi tong ket, bao dam lanh dao, chi dao toan dien thuc hien cac cong tac thuong xuyen va nhiem vu trong tam khac, nhat la phat trien kinh te-xa hoi, tang cuong quoc phong an ninh, xay dung he thong chinh tri vung manh, cham lo cong tac doi ngoai.


Tong Bi thu cung da danh thoi gian phan tich, lam ro them mot so viec cu the ma cac dai bieu neu nhu xem xet, ky luat nhung dong chi sai pham da nghi huu hoac chuyen cong tac; xu ly nhung vu viec ton dong tu cac khoa truoc; cach thuc viec dong gop y kien truoc khi tien hanh kiem diem; cong tac tap hop, tong hop cac y kien dong gop, ve thoi gian tien hanh kiem diem, viec thong bao va tra loi cac tap the, ca nhan...

Tong Bi thu nhan manh, de thuc hien nghi quyet Trung uong 4 (khoa XI) dat ket qua tot, truoc het phai nhan thuc that day du, sau sac y nghia dac biet quan trong cua dot kiem diem tu phe binh va phe binh lan nay, tu do co quyet tam that cao, tin vao thang loi va co bien phap to chuc, chi dao that chat che, ti mi.

Nghi quyet Trung uong 4 da duoc toan Dang, toan dan dong tinh, nhat tri rat cao vi da dap ung yeu cau cap thiet cua thuc tien xay dung Dang va mong moi chinh dang cua can bo, dang vien va nhan dan. Toan Dang, toan dan dang hy vong, cho doi nhung cung khong khoi ban khoan, lo lang. Phe binh, tu phe binh la mot giai phap rat quan trong trong trien khai Nghi quyet lan nay, co y nghia mo dau. Dac biet, lan nay lam tu cap tren lam xuong nen phai rat chat che va phai lam co ket qua.


Tong Bi thu yeu cau cac tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong tiep tuc bam sat, trien khai nghi quyet, ke hoach, chi thi cua Trung uong, tiep thu nhung kinh nghiem cua Trung uong de kip thoi dieu chinh, bo sung, van dung cho tot. Phai co quyet tam cao, niem tin lon, tim ra cach lam phu hop, kha thi, theo lo trinh, buoc di hop ly, chat che, lam cho bang duoc, khong lam duoc phai lam lai.

Phai nhan thuc day du y nghia, tam quan trong, nhung diem moi, yeu cau, cach lam, buoc di cua dot kiem diem lan nay, de bo sung dieu chinh vao chuong trinh ke hoach cua tung tinh uy, thanh uy, dang uy truc thuoc Trung uong.

Phai chuan bi ky, cong phu, ti mi, het suc trach nhiem, bai ban, sau moi chang lai rut kinh nghiem, kip thoi dieu chinh, bo sung, chu y cuoi cung phai co ket luan cho tap the, ket luan cho tung ca nhan, viec gi lam duoc ngay thi lam, viec gi ket luan ngay duoc thi ket luan, viec gi phai co thoi gian thi cho lam tiep, ke ca dieu tra, xac minh, lam ro, ke ca xay dung co che, quy che, quy trinh, chinh sach.


Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh: toan Dang dang buoc vao thoi diem rat thieng lieng va he trong, dang lam nhung cong viec rat thieng lieng va he trong. Moi can bo, dang vien co trach nhiem rat lon doi voi dat nuoc, dan toc, doi voi Dang, chinh vi the phai phat huy day du tinh than trach nhiem de lam tot cong viec nay.

Day la thoi diem phai het suc tinh tao, binh tinh, vung vang, the hien cho duoc ban linh, pham chat tot dep cua nguoi cong san, cua nguoi dang vien cong san chan chinh cua Dang Cong san Viet Nam do Chu tich Ho Chi Minh to chuc, sang lap, lanh dao, ren luyen.

TTXVN

Viet Bao

Comment :Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Politburo, Secretariat of serious self-criticism
Nguyen Phu Trong, XI, self-criticism and criticism, member of the Politburo, the Central Executive Committee, conduct review committee test, centrally, the secretaries, general secretaries, party-building, personal, 4
Politburo, Secretariat of serious self-criticism-Day 13/8, the Political Conference national staff in guiding the conduct of self-criticism and criticism by the Central Resolution XI .. 4

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ Chính trị, Ban bí thư nghiêm túc tự kiểm điểm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ Chính trị, Ban bí thư nghiêm túc tự kiểm điểm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo Chinh tri Ban bi thu nghiem tuc tu kiem diem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0