Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem

Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Bo Chinh tri, Ban Bi thu guong mau kiem diem
Bo Chinh tri, Ban Bi thu se guong mau kiem diem de cap duoi noi theo (Anh: VGP/Nguyen Hoang)
Ngay 13/8, Bo Chinh tri da to chuc Hoi nghi can bo toan quoc huong dan viec tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh theo Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI ve xay dung Dang.

Cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang; cac dong chi Bi thu tinh uy, thanh uy; lanh dao cac Ban dang Trung uong; Bi thu Ban can su dang, dang doan, dang uy truc thuoc Trung uong; lanh dao Ban Chi dao Tay Bac, Ban Chi dao Tay Nam Bo, Ban Chi dao Tay Nguyen… du Hoi nghi.

Thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay”, cac tinh uy, thanh uy, dang uy va to chuc dang truc thuoc Trung uong da to chuc viec nghien cuu, quan triet trien khai thuc hien va da dat duoc ket qua buoc dau, hien nay dang chuan bi trien khai kiem diem tu phe binh va phe binh.

Vua qua, viec chuan bi kiem diem tu phe binh va phe binh tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu da duoc lam nghiem tuc, ky cang, tren tinh than khach quan, nhin thang vao su that, danh gia dung su that, khong ne nang, ne tranh; the hien tinh guong mau cua Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu da tien hanh kiem diem theo trinh tu: tap the truoc, ca nhan sau; trong kiem diem ca nhan, dong chi Tong Bi thu kiem diem truoc, sau do lan luot den cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri la Chu tich nuoc, Thu tuong Chinh phu, Chu tich Quoc hoi va Thuong truc Ban Bi thu, tiep den la cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu khac.

Tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu da kiem diem tu phe binh va phe binh trong 4 ngay. Khai mac cuoc kiem diem, dong chi Tong Bi thu da neu ro y nghia dac biet quan trong cua dot tu phe binh va phe binh lan nay; xac dinh ro yeu cau phai dat duoc, trach nhiem neu guong cua tap the Bo Chinh tri, Ban Bi thu va moi dong chi thanh vien.

Tiep do, sau khi nghe Van phong Trung uong Dang trinh bay du thao Bao cao kiem diem, tat ca cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu, co dong chi phat bieu 2 lan; phat bieu dai nhat gan 2 gio; it nhat tren 30 phut. Noi dung phat bieu duoc cac dong chi chuan bi ky; cac van de noi com cua tap the tren ca 3 noi dung cap bach da neu trong Nghi quyet deu duoc dat ra de phan tich. Khong khi thao luan chan thanh, thang than, xay dung. Ket luan phan kiem diem tap the, dong chi Tong Bi thu khang dinh nhung uu diem co ban va chi ro nhung han che, khuyet diem da ro va yeu cau tiep tuc lam ro them mot so van de quan trong nay sinh trong qua trinh kiem diem.

Ve kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan trong 12 ngay, chia lam 2 dot. Dot 1 trong nam ngay (tu 21-25/7) kiem diem tu phe binh va phe binh 4 dong chi lanh dao chu chot: Tong Bi thu Nguyen Phu Trong va cac Uy vien Bo Chinh tri: Chu tich nuoc Truong Tan Sang, Thu tuong Chinh phu Nguyen Tan Dung, Chu tich Quoc hoi Nguyen Sinh Hung. Binh quan thoi gian kiem diem moi dong chi tren 1 ngay. Cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu tham gia dong gop y kien.

Dot 2, trong bay ngay (tu 1-7/8), Bo Chinh tri, Ban Bi thu tiep tuc kiem diem tu phe binh va phe binh ca nhan cac dong chi Uy vien Bo Chinh tri, Ban Bi thu con lai.

Cac ban tu kiem diem cua ca nhan duoc trinh bay truoc Bo Chinh tri, Ban Bi thu duoc chuan bi ky, kiem diem nghiem tuc. Cac y kien gop y chan tinh, thang than; cac van de duoc cac to chuc Dang va ca nhan gop y voi ca nhan cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu duoc trinh bay, phan tich gop y. Sau khi kiem diem tap the, tung dong chi doi chieu, hoan thien lai ban kiem diem ca nhan.

Ket luan phan kiem diem ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu, dong chi Tong Bi thu giao Uy ban Kiem tra Trung uong tham tra, xac minh, lam ro cac van de lien quan den mot so dong chi Uy vien Bo Chinh tri va bao cao Bo Chinh tri (trong thang 9/2012) de co ket luan cu the.

Bo Chinh tri, Ban Bi thu guong mau kiem diem, Tin tuc trong ngay,

Tong Bi thu Nguyen Phu Trong: Viec thuc hien cong tac phe binh, tu phe binh theo Nghi quyet Trung uong 4 phai thuc su cau thi, thanh khan, lam chat che, theo dung quy trinh, phai bam sat vao Nghi quyet, ke hoach, huong dan cua Trung uong. Anh: VGP/Nguyen Hoang

3 bai hoc lon

Co 3 bai hoc kinh nghiem lon duoc duc rut qua viec chuan bi va tien hanh kiem diem Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Thu nhat, chuan bi kiem diem tu phe binh, phe binh tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4 duoc thuc hien rat nghiem tuc, can trong, chu dao, chat che va khoa hoc, voi nhieu diem noi bat khac voi kiem diem hang nam, giua nhiem ky va cac dot kiem diem cua cac khoa gan day. Cu the, ve to chuc, co Bo phan Thuong truc va To giup viec khong chuyen trach hoat dong theo quy che, chuong trinh; chi dao phoi hop chat che giua cac Ban cua Dang; tong hop, tap hop cac y kien gop y; chuan bi tai lieu ky, dung quy trinh, quy che; gui tai lieu som (10 ngay) truoc khi kiem diem...

To chuc lay y kien cac cap uy, to chuc dang, cac chi uy (hoac chi bo) noi cu tru, cac dong chi nguyen lanh dao Dang va Nha nuoc, nguyen Uy vien Trung uong Dang, nguyen Bo truong va tuong duong gop y chuan bi kiem diem tu phe binh va phe binh tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu truoc khi kiem diem.

Viec tong hop, tap hop y kien gop y cua cac tap the, ca nhan bao dam khach quan, trung thuc va gui cho tat ca cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu; tap hop nguyen van y kien cua cac ca nhan ( khong de ten) gop y cho ca nhan cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu chuan bi ban kiem diem ca nhan chu dao, nghiem tuc, thang than, cau thi. Nhieu dong chi viet bo sung ban kiem diem ca nhan ba lan truoc va trong qua trinh kiem diem tap the va ca nhan.

Thu hai, trong kiem diem, nhin chung, cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu; khong khi thao luan thang than, gop y dan chu, doan ket, chan thanh. Hau het cac van de noi com, buc xuc duoc cac tap the va ca nhan gop y voi tap the va ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu duoc dat ra, phan tich, mo xe. Khi kiem diem ca nhan, tat ca cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu deu phat bieu gop y cho dong chi minh, nhieu dong chi phat bieu lan 2, co trao doi qua lai giua cac dong chi Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve cung mot van de. Cuoi cung dong chi Tong Bi thu thay mat Bo Chinh tri, Ban Bi thu ket luan ve kiem diem cua tung dong chi (Bo Chinh tri se ban hanh cac ket luan nay de bao cao Ban Chap hanh Trung uong).

Qua kiem diem da lam ro hon, sau hon uu, khuyet diem va han che cua tap the va cac ca nhan trong Bo Chinh tri, Ban Bi thu tren mot so van de quan trong cap bach ve xay dung Dang (ve trach nhiem cua tap the va ca nhan trong lanh dao, chi dao, quan ly doanh nghiep nha nuoc, nhat la ve cac vu viec Vinashin, Vinalines; ve thieu sot, khuyet diem trong cong tac chuan bi nhan su Dai hoi XI va cong tac can bo; ve thuc hien nguyen tac tap trung dan chu, tap the lanh dao, ca nhan phu trach; ve mot so du luan buc xuc lien quan den ca nhan, gia dinh, vo con,...);…

Thu ba, ngay trong qua trinh chuan bi va tien hanh kiem diem, Bo Chinh tri, Ban Bi thu da thuc su cau thi, nghiem tuc tiep thu cac y kien gop y, da chi dao khan truong khac phuc ngay mot so khuyet diem da ro, khong cho toi khi to chuc kiem diem Bo Chinh tri, Ban Bi thu, cu the la tang cuong cong tac kiem tra, don doc, chi dao viec thuc hien cac nghi quyet, chi thi, quyet dinh, ket luan,... cua Trung uong, Bo Chinh tri, Ban Bi thu.

Bo Chinh tri da de xuat va trinh Hoi nghi Trung uong 5 thao luan, quyet dinh thanh lap Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung truc thuoc Bo Chinh tri. Lap lai Ban Noi chinh Trung uong la co quan tham muu cho Ban Chap hanh Trung uong, ma truc tiep, thuong xuyen la Bo Chinh tri, Ban Bi thu ve chu truong, chinh sach lon thuoc linh vuc noi chinh; dong thoi la co quan thuong truc cua Ban Chi dao Trung uong ve phong, chong tham nhung (Ket luan so 21-KL/TW, ngay 25/5/2012).

Bo Chinh tri cung da chi dao Dang doan Quoc hoi, Ban To chuc Trung uong, Ban Dan van Trung uong khan truong nghien cuu, xay dung Quy trinh, thu tuc, cach thuc thuc hien viec lay phieu tin nhiem doi voi nguoi giu chuc vu do Quoc hoi, Hoi dong nhan dan bau hoac phe chuan va mot so de an ve cong tac can bo khac de thuc hien Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI; Quy che giam sat va phan bien xa hoi cua Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi, co che de Mat tran To quoc va cac doan the chinh tri - xa hoi va nhan dan tham gia gop y xay dung Dang, xay dung chinh quyen.Cac dai bieu du Hoi nghi. - Anh: VGP/Nguyen Hoang


Mot so yeu cau dat ra

Phat bieu ket luan Hoi nghi can bo toan quoc, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh, Nghi quyet Trung uong 4 khoa XI “Mot so van de cap bach ve xay dung Dang hien nay” duoc toan Dang, toan dan va dong tinh, nhat tri rat cao, vi dap ung dung yeu cau thuc tien va nguyen vong chinh dang cua can bo, dang vien va nhan dan.

Phe binh va tu phe binh la mot giai phap, nhung la mot giai phap rat quan trong. Lan nay chung ta lam co y nghia mo dau, bat dau lam ngay tu cap tren lam xuong, cho nen phai lam phai rat chat che, phai lam cho duoc thanh cong va phai dat yeu cau. Hien Bo Chinh tri dang chuan bi xay dung mot van ban neu ro tieu chi the nao la dat yeu cau, the nao la khong dat yeu cau va phai lam lai.

Viec thuc hien kiem diem phe binh va tu phe binh phai het suc binh tinh, tinh tao neu chung ta lam lan nay khong tot, nguy co lai tiep tuc giam sut long tin va nhu the la vo cung nguy hiem. Day la suc ep doi voi chung ta nhung day cung la mot co hoi lon de xay dung va chinh don Dang ngay cang trong sach, vung manh.

Day la mot cong viec rat kho khan, doi hoi phai phan tich, mo xe uu, khuyet diem cua chinh ban than minh, to chuc cua minh. Day thuc su la mot cuoc dau tranh, khong phai dau tranh giua nguoi nay va nguoi kia ma la dau tranh trong chinh ban than cua moi con nguoi, giua cai chinh va cai ta, cai tot va cai xau vi loi ich cua tap the va ca nhan.

Sau khi phan tich, chia se nhung bai hoc kinh nghiem trong kiem diem tu phe binh va phe binh tap the, ca nhan Bo Chinh tri, Ban Bi thu theo tinh than Nghi quyet Trung uong 4, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong neu ro yeu cau, viec thuc hien cong tac phe binh, tu phe binh theo Nghi quyet Trung uong 4 phai thuc su cau thi, thanh khan, lam chat che, theo dung quy trinh, phai bam sat vao Nghi quyet, ke hoach, huong dan cua Trung uong de lam cho tot, lam bai ban, cong phu, ty mi voi tinh than trach nhiem cao nhat. Dac biet, phai co quyet tam rat cao, niem tin lon, tim ra cach lam kha thi theo lo trinh va buoc di chat che. Lam khong thanh cong phai lam lai, khong lam theo kieu hinh thuc, chieu le.

Cuoi cung, phai co ket luan cho tap the, co ket luan cho tung ca nhan. Viec gi lam duoc ngay thi lam, viec gi ket luan duoc ngay thi ket luan, viec gi can phai co thoi gian thi phai cho lam tiep, ke ca dieu tra, xac minh, lam ro…

Ben canh do, trong qua trinh tien hanh kiem diem tu phe binh va phe binh van phai luon dam bao cong viec thuong xuyen cua co quan, don vi,…

Chung ta dang buoc vao thoi diem rat thieng lieng va he trong, lam nhung cong viec thieng lieng va he trong khong chi cho moi ban than chung ta, doi voi tung to chuc ma doi voi toan Dang, toan dan, Tong Bi thu Nguyen Phu Trong nhan manh.

Theo Nguyen Hoang (Chinhphu.vn)
Comment :Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Politburo, Secretariat exemplary review
Nguyen Phu Trong, self-criticism and criticism, member of the Politburo, the conduct, conference staff, the real market demand, the secret letter, the general secretary, party building, the Steering Committee, Mr., 4
Day 13/8, the Politburo held a national conference of guiding the conduct of self-criticism and criticism by Central Resolution 4 XI on Party building ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bộ Chính trị, Ban Bí thư gương mẫu kiểm điểm

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bộ Chính trị, Ban Bí thư gương mẫu kiểm điểm bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem

Nhan xet, hay lien he ve tin Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bo Chinh tri Ban Bi thu guong mau kiem diem de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0