Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su

Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su
So voi 20 nam ve truoc, dat nuoc ta da co su thay doi co ban va toan dien: da ra khoi khung hoang kinh te - xa hoi, kinh te tang truong tuong doi nhanh, buoc dau hinh thanh nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, dang day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; doi song nhan dan duoc cai thien dang ke; he thong chinh tri va khoi dai doan ket toan dan toc do Dang lanh dao duoc cung co va tang cuong; suc manh tong hop cua dat nuoc tang len nhieu; vi the nuoc ta tren truong quoc te khong ngung duoc nang cao. (Phat bieu be mac Hoi nghi BCH T.U lan thu 11 - khoa IX cua Tong bi thu Nong Duc Manh).

Tu ngay 17 den ngay 25/1/2005, Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong lan thu 11 (khoa IX) da duoc to chuc tai Ha Noi. Hoi nghi lan nay co y nghia dac biet quan trong nham chuan bi cac van kien cho Dai hoi X cua Dang. Hoi nghi da nghe va thao luan ve noi dung Bao cao tong ket mot so van de ly luan - thuc tien qua 20 nam doi moi va cac de cuong chi tiet Bao cao chinh tri, Bao cao bo sung mot so noi dung trong Cuong linh chinh tri nam 1991, Bao cao phuong huong, nhiem vu phat trien kinh te - xa hoi 5 nam 2006 - 2010, Bao cao xay dung Dang va Bao cao bo sung, sua doi dieu le Dang va mot so van de quan trong khac. Dong chi Tong bi thu Nong Duc Manh co bai phat bieu quan trong trong phien khai mac va be mac.

Sau khi nghe cac ban trinh bay cua Bo Chinh tri, voi 261 y kien phat bieu tai cac to va tai hoi truong, cac dong chi trong Ban Chap hanh Trung uong va cac dong chi tham du hoi nghi da thao luan va tranh luan dan chu, soi noi, thang than, tap trung vao nhung van de chu yeu, quan trong neu trong cac to trinh cua Bo Chinh tri, danh gia mot cach khach quan, trung thuc voi tinh than tu phe binh va phe binh nghiem tuc, chi ra nhung mat manh, mat yeu cua Dang qua 20 nam tien hanh su nghiep doi moi va gan 4 nam thuc hien nghi quyet Dai hoi IX cua Dang. Cac y kien phat bieu deu bay to su tan thanh ve co ban voi cac van de neu ra trong cac du thao De cuong va cac van de Bo Chinh tri neu len, dong thoi bo sung, phan tich, lam sang ro nhieu van de quan trong. Nhieu y kien cho rang, noi dung cac bao cao duoc chuan bi cong phu, co chat luong cao, trinh bay ro rang, bo cuc hop ly nhat la da neu len nhieu diem moi ve ly luan va thuc tien. Hoi nghi cho rang, nhung diem moi do neu duoc bo sung hoan chinh va dien dat chinh xac hon, duoc Hoi nghi Trung uong nhat tri va Dai hoi X thong qua thi se tao ra buoc dot pha moi doi voi su phat trien cua dat nuoc ta.

Ve Bao cao tong ket mot so van de ly luan - thuc tien qua 20 nam doi moi va cac de cuong chi tiet cua cac bao cao du kien trinh tai Dai hoi X, hoi nghi thong nhat cao voi nhan dinh ve nhung thanh tuu, han che tren cac linh vuc chu yeu, cung voi nhung bai hoc rut ra qua 20 nam doi moi cung nhu nhung ket qua va thieu sot, yeu kem qua gan 4 nam thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX cua Dang. Day la co so cho viec chi dao bien tap cac ban du thao van kien dai hoi de trinh Hoi nghi Trung uong 12 sap toi xem xet. Nhin lai gan 20 nam doi moi, hoi nghi nhat tri rang, thanh tuu dat duoc trong 20 nam qua la to lon, toan dien va co y nghia lich su. Den nay, Dang ta da buoc dau hinh thanh duoc tren nhung net co ban mot he thong quan diem ly luan ve cong cuoc doi moi, ve con duong di len chu nghia xa hoi o Viet Nam, lam co so khoa hoc cho duong loi cua Dang, gop phan bo sung va phat trien quan diem cua chu nghia Mac-Lenin va tu tuong Ho Chi Minh ve chu nghia xa hoi.

Hoi nghi cung nhan dinh rang, tuy moi duoc 4 nam, nhung nhung gi da dat duoc, nhat la trong nam 2004 vua qua da the hien su no luc phan dau cao cua cac tang lop nhan dan ta, tiep tuc day manh cong cuoc doi moi dat nuoc duoi su lanh dao cua Dang. Mac du tinh hinh the gioi va trong nuoc co nhieu dien bien phuc tap, song toan Dang, toan dan ta da tranh thu thoi co, thuan loi, vuot qua nhieu kho khan, thach thuc, nho vay, dat nuoc ta da dat duoc nhung thanh tuu rat quan trong trong cong cuoc phat trien kinh te - xa hoi va tren cac linh vuc khac. Tuy vay, nhin chung phat trien kinh te - xa hoi trong gan 4 nam qua nhieu mat van con cham va chua vung chac, hieu qua, chat luong va suc canh tranh cua nen kinh te con thap, chuyen doi co cau kinh te chua theo kip yeu cau; van hoa - xa hoi phat trien chua ngang tam va con nhieu van de buc xuc.

Hoi nghi da danh nhieu thoi gian thao luan va cho y kien ve tinh hinh Dang va cong tac xay dung Dang, nhat la tinh hinh tu tuong, chinh tri va pham chat dao duc, loi song cua can bo, dang vien; tinh hinh cong tac to chuc, can bo cua Dang, nhat la tinh hinh to chuc co so Dang; van de doi moi phuong thuc lanh dao cua Dang; cong tac kiem tra, ky luat Dang; xem xet nguyen nhan cua tinh hinh cung nhu rut ra nhung bai hoc kinh nghiem trong cong tac xay dung Dang; tren co so do xac dinh phuong huong muc tieu va nhiem vu cong tac xay dung Dang trong nhung nam toi nham nang cao, xay dung Dang trong sach, vung manh, dap ung yeu cau cua giai doan cach mang moi.

Ban Chap hanh Trung uong khang dinh quyet tam to lon cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta trong 5 nam toi la:

Ra suc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh doi moi toan dien va dong bo, phan dau dat bang duoc muc tieu den nam 2010 dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, tao nen tang den nam 2020 dua nuoc ta ve co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai va dinh huong xa hoi chu nghia.

Tren tinh than ay, Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong 11 da giao cho Bo Chinh tri chi dao viec tiep thu y kien cua Ban Chap hanh Trung uong de bien tap cac du thao van kien Dai hoi trinh Hoi nghi Trung uong lan thu 12 sap toi.

Hoi nghi cung da thao luan va thong qua mot so van de quan trong khac.

Hoi nghi Ban Chap hanh Trung uong lan thu 11 nhan manh, thoi gian tu nay den Dai hoi X cua Dang chi con hon mot nam. Nam 2005 la nam cuoi cung thuc hien Nghi quyet Dai hoi IX cua Dang, thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi nam 2001 - 2005, cung la nam Dang ta tien hanh Dai hoi Dang cac cap, tien den Dai hoi X cua Dang, dong thoi la nam co nhieu ngay ky niem trong dai. Hoi nghi keu goi toan Dang, toan dan, toan quan huong ve ky niem 75 nam Ngay thanh lap Dang Cong san Viet Nam quang vinh (3/2/1930 - 3/2/2005), hay phat huy truyen thong anh hung, bat khuat, ve vang cua dan toc ta, cua Dang ta, bien chu nghia yeu nuoc va chu nghia anh hung cach mang Viet Nam thanh suc manh tinh than va vat chat to lon, thuc day manh me cac phong trao thi dua lao dong sang tao nham hoan thanh va hoan thanh vuot muc cac chi tieu kinh te - xa hoi nam 2005, xay dung va bao ve vung chac To quoc Viet Nam xa hoi chu nghia, chuan bi moi dieu kien thuan loi cho cac buoc phat trien tiep theo, gop phan tich cuc vao thanh cong Dai hoi X cua Dang.

Phat huy suc manh toan dan toc, som dua
dat nuoc ra khoi tinh trang kem phat trien

(Trich Phat bieu be mac Hoi nghi cua
Tong bi thu Nong Duc Manh - Dau de cua Thanh Nien)

Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su... Nhin lai 20 nam doi moi, chung ta nhat tri rang, thanh tuu dat duoc la to lon, toan dien va co y nghia lich su, tren ca hai mat thuc tien va ly luan. So voi 20 nam ve truoc, dat nuoc ta da co su thay doi co ban va toan dien: da ra khoi khung hoang kinh te - xa hoi, kinh te tang truong tuong doi nhanh, buoc dau hinh thanh nen kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, dang day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa; doi song nhan dan duoc cai thien dang ke; he thong chinh tri va khoi dai doan ket toan dan toc do Dang lanh dao duoc cung co va tang cuong; suc manh tong hop cua dat nuoc tang len nhieu; vi the nuoc ta tren truong quoc te khong ngung duoc nang cao. Nhung thanh tuu to lon do chung to duong loi doi moi cua Dang ta la dung dan va sang tao; con duong di len chu nghia xa hoi cua nuoc ta la phu hop voi thuc tien Viet Nam. Duong loi do duoc nhan dan ta tich cuc ung ho va quyet tam thuc hien. Thanh tuu do duoc the gioi hoan nghenh va thua nhan. Dieu quan trong la, sau 20 nam lanh dao va chi dao cong cuoc doi moi, Dang va Nha nuoc ta ngay cang tich luy them duoc nhieu kinh nghiem; nhan thuc ve chu nghia xa hoi va con duong di len chu nghia xa hoi o nuoc ta ngay cang sang to hon.

Ben canh nhung thanh tuu to lon do, chung ta van con nhieu yeu kem va khuyet diem; khong it van de ve nhan thuc ly luan con chua du ro; khong it van de ve thuc tien, nhat la nhung van de buc xuc nay sinh tu cuoc song, chua duoc giai quyet kip thoi va tot nhat.

... Quyet tam to lon cua Dang, Nha nuoc va nhan dan ta trong 5 nam toi la ra suc nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh doi moi toan dien va dong bo, phan dau dat bang duoc muc tieu den nam 2010, som dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien, nang cao ro ret doi song vat chat va tinh than cua nhan dan, tao nen tang de den nam 2020, nuoc ta co ban tro thanh mot nuoc cong nghiep theo huong hien dai.

Nhung nhiem vu va giai phap de ra, bao gom ca nhung giai phap mang tinh dot pha, la nham: ve kinh te dat nhip do tang truong nhanh hon, co chat luong cao hon va ben vung hon, dong thoi hoan thien va thuc hien dong bo the che kinh te thi truong dinh huong xa hoi chu nghia, day manh cong nghiep hoa, hien dai hoa gan voi phat trien kinh te tri thuc, chu dong va tich cuc hoi nhap kinh te quoc te, tang them suc manh tong hop quoc gia trong qua trinh phat trien. Ve van hoa, xa hoi, tiep tuc doi moi nhieu hon nua ve cach nghi, cach lam, sao cho van hoa ngay cang thuc su la nen tang tinh than cua xa hoi, van hoa va xa hoi the hien ngay cang ro hon ban chat va tinh uu viet cua che do xa hoi chu nghia ngay trong moi buoc phat trien cua kinh te. Ve quoc phong va an ninh, tiep tuc duoc tang cuong hon nua; ve quan he doi ngoai, mo rong va khong ngung nang cao tinh hieu qua, de ben trong thi on dinh chinh tri, xa hoi, giu vung duoc doc lap, chu quyen, toan ven lanh tho, bao ve vung chac To quoc, ben ngoai thi giu vung moi truong hoa binh, phat trien quan he tren tinh than san sang la ban va la doi tac tin cay cua tat ca cac nuoc trong cong dong the gioi, phan dau vi hoa binh, doc lap, hop tac va phat trien. Ve chinh tri, tang cuong nen dan chu xa hoi chu nghia, kien toan he thong chinh tri, dac biet la nang cao ro ret nang luc cam quyen, nang luc lanh dao va suc chien dau cua Dang; doi moi, chinh don Dang dong bo ve chinh tri, tu tuong, to chuc, phuong thuc lanh dao; xay dung nha nuoc phap quyen xa hoi chu nghia cua nhan dan, do nhan dan, vi nhan dan, trong sach, vung manh, co hieu luc va hieu qua cao; phat huy vai tro cua Mat tran To quoc va cac doan the nhan dan, day lui va khac phuc te quan lieu, tham nhung, lang phi va cac mat tieu cuc khac trong bo may lanh dao, quan ly va trong toan xa hoi...

Hoi nghi lan thu 11 cua Ban Chap hanh Trung uong Dang ket thuc vao nhung ngay giap Tet Nguyen dan At Dau. Toi mong rang moi dong chi trung uong, moi can bo, dang vien chung ta deu neu guong trong viec to chuc don tet, vui xuan lanh manh, an toan, tiet kiem, khong lang phi, pho truong hinh thuc, khong dung cua cong de lam qua bieu trai voi cac quy dinh cua Dang va cua Nha nuoc, cung khong nhan hoi lo tra hinh duoi hinh thuc qua bieu.

Viet Bao
Comment :Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Closing Ceremony of the 11th Conference of the IXth Party Central Executive Committee: Achievements 20 years of reform is huge, comprehensive and meaningful history
BCH T, Vietnam, Nong Duc Manh, u are Ministry of Government, the socialist orientation, the central executive committee, of national unity, closing the conference, Economic Development, Political Systems, which makes sense, party building, modernization, innovation, quality
Compared to 20 years ago, our country there has been a fundamental change and comprehensive: got out of the economic crisis - social, economic and relatively fast growth, the initially formed market economy socialist orientation, are stepping up ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng khóa IX: Thành tựu 20 năm đổi mới là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bế mạc Hội nghị lần thứ 11 BCH T.Ư Đảng khóa IX: Thành tựu 20 năm đổi mới là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su

Nhan xet, hay lien he ve tin Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Be mac Hoi nghi lan thu 11 BCH T U Dang khoa IX Thanh tuu 20 nam doi moi la to lon toan dien va co y nghia lich su de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0