Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung

Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Do mua lon dau nguon phia rung Vu Quang nuoc lu ao ve cuon sap cau Hoi Doi gan ban Kim Quan xa Huong Quang thuoc dia phan huyen Vu Quang. Hai chien sy Bien phong bat ngo bi lu cuon vut xe may lai thoat duoc lu.

Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung
Ghe thuyen cua nguoi dan Dien Chau, Nghe An da duoc chuyen len bo.

Mot chau 13 tuoi ten la Nguyen Thi Thuy o xa Huong Minh bi chet troi. Mot so doan duong doc tuyen Ho Chi Minh bi sap khoang 150 m3 dat. Gan 170 ha ngo dong cua huyen Vu Quang va Huong Khe bi ngap. Song Ngan Sau doan Chu Le nuoc dang vuot muc bao dong hai 0,2m.

Tau HT 1065 cua ong Nguyen Trong Thin nguoi Ha Tinh co 6 nguoi di tren tau hien nay dang mat lien lac. Luc luong cuu ho cuu nan cua bo doi Bien phong Ha Tinh phoi hop voi Bo doi Hai quan vung 1 dang tim kiem con tau nay.

Vo Minh Chau

Nghe An: 7 tau mat lien lac

UBND tinh Nghe An da co ra cong dien so 18, Ban chi huy Phong chong lut bao tinh ra CD so 4 giao cho cac huyen, thi va cac nganh trong tinh khan truong trien khai phuong an phong chong bao. Bi thu Tinh uy Nguyen The Trung cung cac thanh vien Ban Phong chong bao lut Nghe An xuong co so don doc cong tac cuu ho cuu nan.

Ngay 24 – 25/9, tai Nghe An co mua vua tren dien rong. Luong mua do duoc o cac huyen Dien Chau, Quynh Luu, TP Vinh, Nghia Dan… dao dong tu 3mm den 53mm. Tuy nhien, mua khong gay thiet hai lon den vu lua he thu vi hau het cac huyen da gat xong. Tinh trang ngap ung cuc bo xay ra o vai noi.

Ngay 25/9, thuyen danh ca cua ong Ho Van Hoan (xa Quynh Long, huyen Quynh Luu, Nghe An) bi dam tai vung bien Cua Sot (thuoc huyen Thach Ha, Ha Tinh), khien thuyen vien Nguyen Van Canh (que Quynh Long) bi chet duoi thiet hai ve tai san uoc khoang 130 trieu dong.

Nguon tin tu Ban Phong chong lut bao dia phuong cho biet: Den 17 gio chieu 25/9, van con 7 tau thuyen danh ca chua lien lac duoc voi dat lien, trong tong so hon 4.000 tau thuyen cua toan tinh.

Quang Long

Quang Binh: Di doi 200 ho dan den noi an toan

Anh huong cua con bao so 5 da gay mua dien rong tu 19 gio, ngay 24/9 den 12 gio trua 25/9 tren toan tinh Quang Binh. Luong mua do duoc 250 mm. Mua lon da gay ngap ung cuc bo o mot so dia phuong thap trung nhu Le Thuy, Quang Ninh.

Chieu va dem 24 va rang sang ngay 25, suc gio anh huong truc tiep vao Quang Binh manh cap 7. Ban chi huy phong chong lut bao va Cuu nan cuu ho da bang moi phuong tien goi tau thuyen vao bo. Hon 250 tau thuyen tren khu vuc da vao bo an toan.

Hien co mot tau danh ca cua thon Tan My (Quang Phuc - Quang Trach) dang mat lien lac.

Luc luong cuu ho, cuu nan dang tich cuc tim kiem. Nhung vung trong diem ve sat lo nhu ven song Gianh, song Long Dai... cac dia phuong da to chuc di doi cuc bo tren 200 ho dan den noi an toan.

Den thoi diem nay (18 gio, 25/9) cac tuyen giao thong trong yeu nhu QL1A. QL12, duong HCM nhanh Dong va Tay chua bi ach tac. Chua co thong tin thiet hai ve nguoi.

Minh Toan

Quang Nam: Them 1 nguoi chet

Ong Nguyen Kit (sinh 1970-tru tai Dai Nghia, Dai Loc) khi di lam an tai huyen Phuoc Son, da bi lu cuon troi vao toi 24/9. Sang 25/9, xac cua ong da duoc tim thay.

Day la nguoi thu hai thiet mang do anh huong bao so 5 vua qua tai Quang Nam. Toan tinh hien da co 656 ha lua he thu, 220 ha rau mau bi ngap ung.

Tai Huyen Dong Giang co 3 cong trinh thuy loi bi hu hai, uoc tinh thiet hai khoang 450 trieu dong. Hien cac tuyen QL 14 D, 14 E qua vung cao, duong HCM, sat lo chua khac phuc duoc.

Trung Viet

Thua Thien - Hue: Hang chuc nha dan va cong trinh giao thong, thuy loi bi hu hong

Sau 2 ngay hoanh hanh, den sang qua (25/9), mua bao da bat dau tan tren dia ban TT-Hue, nuoc lu tren cac song lon nhu song Huong, song Bo dan rut xuong thap.

Thong ke so bo thiet hai qua 2 ngay mua bao tu Ban Chi huy Phong chong lut bao va tim kiem cuu nan tinh, da co 20 ngoi nha, 1 truong hoc o huyen Huong Tra, Huong Thuy, Quang Dien bi toc mai, sap do.

Tai cac xa Quang Loi (huyen Quang Dien), Dien Hai, Phong Binh (Phong Dien)... co hang tram met de bao ven pha Tam Giang va duong giao thong bi sat lo nghiem trong. QL 49A (Hue- A Luoi) sat lo hon 297m3 dat da, duong Ho Chi Minh doan qua A Luoi sat lo khoang 838m3 dat da ta luy duong tai nhieu diem, gay ach tac giao thong.

Mua bao con lam hon 1.117 ha hoa mau bi ngap va hu hai, 4,5 tan ca cua ngu dan huyen Phu Vang va 60 van tom nuoi o huyen Phong Dien da bi lu cuon troi...

Tuy nhien, nho chu dong phong chong bao lut tai cac diem xung yeu, nen khong co thiet hai ve nguoi xay ra.

Cac dia phuong hien dang tap trung luc luong de dau ung, giai phong nhanh nuoc lu, khoi phuc lai mang luoi giao thong, dien sinh hoat, khan truong khac phuc hau qua thien tai.

Ngoc Van

Khong quan, Hai quan va Bo doi Bien phong san sang doi pho voi bao

De doi pho con bao so 5, Quan chung Phong khong khong quan da chuan bi luc luong va 3 may bay (AN 26, K28, MI-8). Quan chung Hai quan chi dao vung 1 va vung 3 chuan bi luc luong va 6 tau thuong truc, san sang ung pho cac tinh huong.

Bo doi Bien phong Thua Thien - Hue da dieu dong 3.767 can bo chien sy, voi 220 tau xuong va xe o to.

Bo doi Bien phong tinh phoi hop cung chinh quyen dia phuong lien lac duoc 15.016 tau thuyen, voi 77.941 ngu dan; sap xep cho 10.126 phuong tien neo dau an toan; ngan chan khong cho ra khoi 859 phuong tien...

Duc Ke

Bo Cong an chi dao phong chong con bao so 5

TP- Hom qua, Thuong tuong Le The Tiem, Thu truong Bo Cong an, cung da co dien khan gui Giam doc CA cac tinh tu Nghe An den Quang Ngai, yeu cau chi dao trien khai cac bien phap cap bach doi pho voi con bao so 5.

Theo do, Bo CA yeu cau CA cac tinh phai tham gia cac bien phap bao dam an toan cho ngu dan, ho de, ho dap, gia co cac doan de bien xung yeu; So tan, di doi dan khoi vung co nguy co cao, dac biet doi voi cac vung ven bien, vung co nguy co xay ra lu quet, sat lo dat; Chu dong phong tranh va doi pho kip thoi con bao so 5, han che den muc thap nhat thiet hai do bao gay ra, nhat la thiet hai ve nguoi...

Lanh dao Bo CA cung yeu cau CA cac tinh to chuc truc ban nghiem tuc 24/24 gio, kiem tra, nam chac tinh hinh luc luong va phuong tien tham gia phong chong lut bao cua don vi, chu dong trien khai cac phuong an de ung pho kip thoi va co hieu qua khi co tinh huong xay ra;

Co cac phuong an phong chong lut bao bao ve co quan, kho tang, trai giam, nha tam giu… va viec di doi pham nhan den noi an toan; Chu dong ve luong thuc, thuc pham, thuoc, hoa chat… de dam bao hau can, dac biet la vung co kha nang bi chia cat khi ngap lu;

Dam bao tot ANTT tren dia ban, khong de cho ke gian, bon toi pham loi dung thien tai de trom cap, pha hoai... C.M

Truc 24/24 gio cap cuu nan nhan bao so 5 tai cac co so y te

Hom qua (25/9), Bo Y te da co cong dien khan so 775 /CD/BYT gui So Y te cac tinh Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai yeu cau So Y te cac tinh, thanh pho khan truong:

Phan cong can bo den ngay cac khu vuc co nguy co xay ra bao lu va trong diem ngap lut de chi dao va kiem tra cac co so y te. Noi nao co nguy co sap do, ngap lut phai so tan ngay nguoi va tai san den noi an toan. Dam bao an toan tuyet doi cho benh nhan, can bo cong tac tai cac co so y te;

Tien hanh ke kich, bao ve cac phuong tien, may moc, vat tu, cac kho thuoc, hoa chat tai cac co so y te, khong duoc de mua bao lam sap do hoac ngap lut gay hu hong.

Cac noi co lenh so tan, phan cong can bo y te bam sat dan di noi so tan, dong thoi bo tri nguoi bao ve tai san tai don vi; To chuc truc cap cuu 24/24 gio tai cac co so y te, san sang thu dung va cap cuu nan nhan mua bao gay ra.

Cac co so y te tuyen tren san sang cac doi cap cuu co dong, ung cuu cho tuyen duoi khi co lenh; Lam tot cong tac ve sinh moi truong, khong de dich benh xay ra sau mua bao;

Cac Cty Duoc, Thiet bi y te trung uong va cac don vi truc thuoc Bo tai khu vuc mien Trung san sang thuoc, hoa chat, nhan luc ho tro cho cac dia phuong khac phuc hau qua do bao lu gay ra. Th.Ha

Bao tan, muc nuoc song mien Trung dat dinh

Theo Trung tam Du bao Khi tuong Thuy van Trung uong, trua 25/9, bao so 5 do bo vao dat lien thuoc khu vuc tu Quang Binh-Ha Tinh, di sau vao dat lien, suy yeu thanh ap thap nhiet doi.

Cac tinh tu Quang Tri den Thanh Hoa co mua vua, mua to, co noi mua rat to. Vung ven bien cac tinh tu Hai Phong den Ha Tinh nuoc dang do bao ket hop voi thuy trieu cao tu 2,0 - 2,5 met.

Chieu toi hom 24/9 va sang som 25/9, lu tren cac song tu Thua Thien Hue den Quang Nam len den dinh o muc bao dong II. Rieng tai Le Thuy len muc bao dong III.

Den hom 25/9, muc nuoc cac song nay xuong. Nguoc lai, muc nuoc cac song tu Thanh Hoa den Ha Tinh se len. Cac song o Ha Tinh co kha nang len muc bao dong I; cac song khac o Trung Bo va khu vuc Tay Nguyen bien doi cham. De phong lu quet va sat lo dat o vung nui thuoc cac tinh tu Nghe An den Quang Binh.

QD

Viet Bao
Comment :Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Typhoon No. 5 caused extensive damage in Central
Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh, Quang Nam, Thanh Hoa, Kim Quan, Border Guard, Department of Health, Vu Quang district, the local safety, damage, 5, prevention, central Quang
TP - Due to the rain forest watershed Vu Quang rushing flood water on his questions to the near collapse of Kim Quan Huong Vu Quang district territory Quang. Two border guards suddenly throw motorcycles were washed again to escape the flood ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bão số 5 gây nhiều thiệt hại ở miền Trung

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bão số 5 gây nhiều thiệt hại ở miền Trung bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao so 5 gay nhieu thiet hai o mien Trung de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0