Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri

Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mo dau phien chat van sang nay (24-11), QH da nghe Tong thu ky Uy ban TU MTTQ VN, ong Huynh Dam trinh bay bao cao tong hop kien nghi cua cu tri. Chung toi xin chuyen den ban doc noi dung ban bao cao nay.

Tai ky hop thu 9 QH khoa XI, Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam da phoi hop voi Uy ban Thuong vu QH tong hop y kien, kien nghi cua cu tri va nhan dan ca nuoc gui den QH va cac co quan nha nuoc xem xet, giai quyet. Den nay Uy ban Thuong vu QH va Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam da nhan duoc van ban cua 30 co quan nha nuoc, to chuc don vi tra loi cac y kien, kien nghi cua cu tri va nhan dan ca nuoc. Qua theo doi chung toi nhan thay hau het cac bo, nganh lien quan da som xem xet, tra loi va de ra mot so giai phap de tung buoc giai quyet nhung y kien, kien nghi cua cu tri va nhan dan. Song van con mot so bo, nganh co tra loi nhung nang ve giai thich ma chua dua ra duoc co che, chinh sach cu the de giai quyet kip thoi nhung kien nghi dung dan cua cu tri va nhan dan.

De chuan bi cho ky hop thu 10 QH khoa XI, Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam phoi hop voi Uy ban Thuong vu QH tong hop duoc 860 y kien, kien nghi cua cu tri va nhan dan. Qua tong hop hop, chung toi nhan thay cu tri va nhan dan ca nuoc tiep tuc bay to su vui mung, phan khoi truoc thanh cong Dai hoi lan thu X cua Dang Cong san Viet Nam, nhung thanh tuu da dat duoc sau 20 nam doi moi cua dat nuoc, 5 nam thuc hien ke hoach Nha nuoc 2001-2005 va ket qua thuc hien ke hoach phat trien kinh te - xa hoi 10 thang dau nam 2006: kinh te tiep tuc tang truong cao, doi song nhan dan tiep tuc duoc cai thien; quoc phong, an ninh duoc giu vung; vi the nuoc ta tren truong quoc te ngay cang duoc nang cao.

Cu tri va nhan dan rat vui mung truoc su kien nuoc ta chinh thuc gia nhap vao To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va to chuc thanh cong Hoi nghi APEC lan thu 14. Cu tri va nhan dan hoan nghenh Trung uong Dang, QH, Chinh phu va he thong chinh tri da the hien quyet tam, co nhung quyet sach, chu truong de phat huy thanh tuu da dat duoc nhung nam qua, phat huy suc manh toan dan toc, tranh thu thoi co, vuot qua thach thuc, dua dat nuoc buoc vao thoi ky phat trien moi; hoan nghenh Chinh phu da chi dao cuong quyet, kip thoi giai quyet mot so vu viec tieu cuc noi com, buoc dau tao duoc niem tin va hy vong trong nhan dan.

Tuy nhien, cu tri va nhan dan van con buc xuc ve nhieu van de da duoc kien nghi nhieu lan tai ky hop thu 9 va cac ky hop truoc cua QH nhung van chua duoc giai quyet hoac giai quyet khong den noi den chon, hoac giai quyet xong o noi nay lai phat sinh noi khac, nhu: tinh trang tham nhung, lang phi tien va tai san nha nuoc van dien ra nghiem trong, nhat la trong linh vuc quan ly su dung dat dai va xay dung co ban; cai cach hanh chinh hieu qua thap; gia ca len xuong that thuong, doi song cua nguoi huong luong, nguoi lao dong, nong dan con gap nhieu kho khan; che do chinh sach doi voi nguoi co cong va chinh sach doi voi doi ngu can bo cap xa, phuong; van de giao duc, dao tao, moi truong, ve sinh an toan thuc pham, kham chua benh; van de toi pham, ma tuy, tai nan giao thong; viec quy hoach, nang cap, cai tao he thong thuy loi cho cac vung, mien; viec phong chong dich benh cho cay trong, vat nuoi...

Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam phoi hop voi Uy ban Thuong vu QH tap hop nhung y kien, kien nghi cua cu tri va nhan dan ca nuoc, de gui den cac Doan dai bieu QH va cac co quan nha nuoc co lien quan xem xet, giai quyet.

Thay mat Doan Chu tich Uy ban Trung uong Mat tran To quoc Viet Nam, ong Tong thu ky cung da trinh bay truoc QH bao cao tong hop nhung y kien, kien nghi buc xuc ma dong dao cu tri va nhan dan quan tam sau:

1. Ve san xuat, doi song cua nhan dan:

Cu tri va nhan dan phan khoi truoc su quan tam cua Dang, Nha nuoc, Mat tran va cac doan the, cac nganh, cac cap trong nhung nam qua da co nhieu chinh sach va to chuc thuc hien co hieu qua cong cuoc xoa doi giam ngheo, nhat la cho nhan dan o nhung vung sau, vung xa, vung kho khan, dem lai niem vui cho hang trieu nguoi, duoc the gioi ghi nhan va danh gia cao. Tuy nhien, hien nay ca nuoc van con hon 2 trieu ho co muc song ngheo kho, trong do con khoang 400.000 ho dang song trong canh nha tam bo, dot nat, tap trung nhieu o vung dong bao dan toc thieu so, vung dac biet kho khan.

Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu chi dao tiep tuc dau tu nhieu hon nua cho chuong trinh xoa doi, giam ngheo; phoi hop voi Mat tran To quoc Viet Nam tiep tuc ho tro de cac ho ngheo nhanh chong duoc cai thien nha o khong con song trong canh nha tam bo, dot nat; keo dai thoi han thuc hien Chuong trinh 134 ve ho tro dat o, dat san xuat, nha o, nuoc sinh hoat cho dong bao dan toc thieu so ngheo; nang muc ho tro xoa nha tranh, tre tam bo tu 5 trieu dong/ho len 10-12 trieu dong/ho; tang cuong chi dao, thuong xuyen kiem tra de viec ho tro lam nha cho nguoi ngheo cong khai, dung doi tuong, dam bao chat luong va phu hop voi dieu kien sinh song, an o cua nhan dan o tung vung mien dat nuoc; dong thoi quan tam giai quyet nha o cho cong nhan lao dong o cac khu cong nghiep tap trung va nhung nguoi co thu nhap thap.

Cu tri va nhan dan nhieu dia phuong kien nghi Chinh phu som chi dao Uy ban nhan dan cac tinh, thanh pho keo dai thoi han thuc hien va day nhanh tien do ban nha thuoc so huu nha nuoc cho nguoi dang o thue theo Nghi dinh 61/CP, ngay 5-7-1994 de nguoi dang thue nha yen tam on dinh cuoc song.

Cu tri va nhan dan phan anh tinh trang quy hoach nhieu khu cong nghiep, khu do thi, du an o nhieu dia phuong tran lan theo phong trao, khong phu hop voi nhu cau thuc te va kha nang dau tu, cham trien khai, hoac thu hoi dat cua dan xong lai de hoang, gay lang phi lon; viec giai toa, den bu thieu cong khai, thieu dan chu va nhieu tieu cuc, ap gia den bu chua sat voi thuc te, viec tai dinh cu chua duoc quan tam giai quyet den noi den chon; nhieu ho gia dinh bi thu hoi dat khong co dat san xuat, khong co viec lam, doi song kho khan.

Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu chi dao dieu chinh gia den bu dat bi thu hoi de giao cho cac doanh nghiep sao cho sat voi thuc te; co giai phap cham dut trinh trang quy hoach treo, du an treo; xem xet that ky truoc khi quyet dinh thanh lap cac khu cong nghiep, khu do thi moi; co chinh sach tai dinh cu de dam bao noi sinh song moi phai bang hoac tot hon noi o cu; quan tam dao tao nghe va giai quyet viec lam de cac gia dinh bi thu hoi dat co cuoc song on dinh lau dai.

Nong dan ca nuoc, nhat la nong dan cac tinh dong bang song Hong, dong bang song Cuu Long lo lang ve nan sau ray, dich benh o cay lua, dich cum gia cam, lo mom long mong trong gia suc la moi de doa anh huong nghiem trong den san xuat va doi song cua nhan dan; he thong thuy loi o cac vung, mien dang bi xuong cap nghiem trong. Kien nghi Chinh phu tap trung chi dao phong chong dich benh doi voi cay trong, vat nuoi mot cach co ban; khoi phuc va on dinh san xuat cho nong dan; dong thoi som co quy hoach tong the va giai phap sua chua, nang cap, hoan thien he thong thuy loi phuc vu cho san xuat nong nghiep.

Tai ky hop thu 9 va cac ky hop truoc day, cu tri va nhan dan da phan anh ve tinh trang o nhiem moi truong do bui, khi thai, nuoc thai, chat thai trong san xuat va sinh hoat dang dien ra nghiem trong, anh huong den doi song cua nhan dan va phat trien ben vung, nhung chua duoc cac co quan chuc nang quan tam giai quyet dung muc. Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu chi dao khan truong co huong dan cu the thuc hien nghiem Luat Bao ve moi truong va tang cuong kiem tra, giam sat viec xu ly chat thai cua cac nha may, xi nghiep, cong ty, nhat la o cac khu cong nghiep, cac thanh pho, cac lang nghe; kien quyet dinh chi hoat dong doi voi cac co so san xuat khong thuc hien nghiem Luat Bao ve moi truong.

Tinh trang vi pham phap luat ve ve sinh an toan thuc pham dang dien ra nghiem trong, nhieu noi co nhung vu hang tram nguoi bi ngo doc thuc pham. Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu chi dao som chan chinh tinh trang tren va QH som xem xet ban hanh Luat ve sinh an toan thuc pham, nham tao co so phap ly de kiem soat chat che linh vuc nay, dam bao suc khoe cho nhan dan.

Van de toi pham, an toan giao thong, te nan xa hoi, ma tuy dang dien bien phuc tap, gay hau qua nghiem trong ve truoc mat va lau dai doi voi xa hoi, anh huong truc tiep den cuoc song hang ngay cua nhan dan da duoc cu tri va nhan dan kien nghi nhieu lan, nay van la van de buc xuc. Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu, cac co quan bao ve phap luat co giai phap dong bo, ngan chan va day lui tinh trang tren.

Cu tri va nhan dan hoan nghenh Chinh phu da chi dao phong chong bao lut  voi muc thiet hai thap nhat, kip thoi cuu tro, khac phuc hau qua, nhanh chong on dinh doi song va san xuat cho dong bao vung bi bao, lu. Tuy nhien do dieu kien dia ly, nhieu vung o nuoc ta, nhat la khu vuc mien Trung, hang nam phai duong dau voi nhieu con bao, lu, san xuat va doi song cua nhan dan luon bi de doa.

Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu chi dao co nhung giai phap de phong chong bao lu co hieu qua ve truoc mat cung nhu lau dai. Mat khac gan day, viec chi dao phoi hop phat dong, tiep nhan, phan bo, huong dan su dung tien hang ung ho cua cac don vi, to chuc, ca nhan bi phan tan, chong cheo, khong it truong hop ung ho va phan phoi khong sat thuc te, nhu viec ung ho nan nhan bao Chanchu o mot so tinh mien Trung vua qua. Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu phoi hop chat che voi Mat tran To quoc Viet Nam co giai phap khac phuc tinh trang tren.

2. Ve hoi nhap kinh te quoc te va gia nhap WTO:

Cu tri va nhan dan hoan nghenh Dang, Nha nuoc tich cuc chi dao day manh qua trinh hoi nhap kinh te quoc te, nhat la su kien nuoc ta tro thanh thanh vien chinh thuc cua To chuc Thuong mai The gioi (WTO) va to chuc thanh cong Hoi nghi cac nha lanh dao cac nen kinh te thanh vien APEC lan thu 14.

Tuy nhien, cu tri va nhan dan cung bay to tam trang vua mung vua lo, khong biet khi gia nhap WTO chung ta se duoc gi, mat gi, kho khan, thuan loi ra sao, tac dong den san xuat va doi song cua nhan dan, nhat la doi voi cong nhan, nong dan, nguoi lao dong nhu the nao. Kien nghi Chinh phu khan truong thong bao, huong dan cho cac doanh nghiep noi dung cac cam ket ma chung ta da ky ket voi cac thanh vien WTO de chuan bi ke hoach thuc hien, dong thoi tuyen truyen, giai thich rong rai lam cho nhan dan hieu ro ca co hoi va thach thuc de nhan dan chu dong tham gia thuc hien qua trinh hoi nhap.

Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu chi dao viec thuc hien cac cam ket trong qua trinh hoi nhap kinh te quoc te can quan tam va co nhung giai phap dong bo de bao dam loi ich dan toc, ngan chan tac dong xau den cac van de xa hoi, giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc, giu vung doc lap tu chu va bao ve vung chac che do xa hoi chu nghia cua dat nuoc ta. Cu tri va nhan dan kien nghi QH cung voi viec phe chuan viec Viet Nam gia nhap WTO, can som xem xet, phe chuan "Cong uoc ve bao ton va phat huy, da dang van hoa” da duoc Hoi nghi toan the UNESCO thong qua ngay 20-10-2006 tai Paris (Phap). Cong uoc nay la co so de bao ve va phat huy cac gia tri cua van hoa dan toc, xay dung va giu gin nen van hoa tien tien, dam da ban sac dan toc trong qua trinh thuc hien cac cam ket, dua cac thoa thuan cua chung ta voi cac thanh vien WTO vao cuoc song.

3. Ve phong, chong tham nhung, thuc hanh tiet kiem, chong lang phi:

Cu tri va nhan dan hoan nghenh Trung uong Dang da co Nghi quyet ve phong, chong tham nhung; QH da ban hanh Luat phong chong tham nhung va co hieu luc tu ngay 1-7-2006; Uy ban Thuong vu QH da thanh lap Ban Chi dao phong, chong tham nhung o Trung uong do Thu tuong Chinh phu lam Truong ban; Ban Chi dao phong, chong tham nhung Trung uong da xay dung chuong trinh hanh dong phong, chong tham nhung, lang phi; Thu tuong Chinh phu buoc dau da kien quyet chi dao cac nganh chuc nang nhanh chong xu ly nghiem cac vu tieu cuc.

Tuy nhien, viec phong chong tham nhung, lang phi van chua dat duoc ket qua dang ke do viec thuc hien chua duoc dong bo tu tren xuong duoi va chua phat huy suc manh cua toan dan. Tham nhung, lang phi con nghiem trong, pham vi rong o nhieu cap, nhieu nganh, nhieu linh vuc, nhieu dia ban, nhat la trong cac linh vuc dau tu, xay dung co ban, chi ngan sach nha nuoc, quan ly su dung dat dai, tai san cong, "bien nha cong vu thanh nha tu"; trong nhieu doanh nghiep nha nuoc va ca trong hoat dong cua cac co quan tu phap... Cu tri va nhan nhan van tiep tuc buc xuc ve cac vu tieu cuc lon duoc phanh phui vua qua, nhung den nay van chua duoc dua ra xet xu va tinh trang nhung nguoi co chuc, co quyen bao che cho nhung nguoi co hanh vi tham nhung, lang phi nhu vu xet xu nhung nguoi cap dat trai phep o Thi xa Do Son (TP. Hai Phong) gay bat binh trong nhan dan.

Cu tri va nhan dan kien nghi QH, Uy ban Thuong vu QH, Hoi dong dan toc, cac Uy ban cua QH, cac Doan dai bieu QH, cac vi dai bieu QH tang cuong nang cao chat luong, hieu qua giam sat, phat hien kip thoi nhung sai pham thong qua hoat dong giam sat va giam sat viec xu ly cac vu tieu cuc da phat hien. Kien nghi Chinh phu khan truong ban hanh dong bo cac van ban huong dan thuc hien Luat phong, chong tham nhung, Luat thuc hanh tiet kiem, chong lang phi de huy dong va phat huy suc manh cua ca he thong chinh tri va cua toan dan; co co che, chinh sach de bao ve va bieu duong, khen thuong doi voi nhung nguoi to cao tham nhung, lang phi dung su that; kiem tra, thanh tra xu ly nghiem minh, kip thoi moi truong hop tham nhung, lang phi;. Cac co quan tu phap, nhat la toa an phai nang cao chat luong xet xu, dam bao xet xu cong minh, kip thoi; khong de oan sai va cung khong de lot nguoi, lot toi hoac qua loa, chieu le. 

4. Ve cai cach hanh chinh:

Nhung nam qua, chuong trinh cai cach hanh chinh cua Chinh phu tuy da dat duoc nhung ket qua nhat dinh; song tinh trang thu tuc hanh chinh ruom ra, phuc tap gay kho khan trong qua trinh giai quyet cong viec cua cong dan va cac doanh nghiep van con dien ra pho bien nhu: viec cap giay chung nhan quyen su dung dat; quan ly ho khau, nhieu co quan Nha nuoc lam dung trong viec su dung so ho khau; thu tuc cong chung, chung nhan; tiep nhan va giai quyet don thu khieu nai, to cao cua cong dan; kham chua benh bang bao hiem y te; ho so, thu tuc dang ky kinh doanh...

Ben canh do, bo may nha nuoc cong kenh, mot bo phan can bo, cong chuc nha nuoc yeu ve nang luc chuyen mon, kem ve pham chat dao duc, thieu tinh than trach nhiem trong khi thi hanh cong vu, quan lieu, sach nhieu, gay kho khan, phien ha cho nhan dan va doanh nghiep. Cu tri va nhan dan kien nghi Chinh phu tiep tuc day manh cai cach hanh chinh, sap xep bo may theo huong tinh, gon, phan cong, phan cap ro rang; nang cao pham chat, dao duc va nang luc chuyen mon cho doi ngu can bo, cong chuc nha nuoc; kien quyet dua ra khoi co quan nha nuoc nhung nguoi yeu kem ve pham chat dao duc, nang luc chuyen mon, thieu tinh than trach nhiem trong khi thi hanh cong vu; tap trung giai quyet nhanh chong, dut diem don thu khieu nai, to cao cua cong dan, nhat la nhung vu khieu kien vuot cap, dong nguoi do quyet dinh cuoi cung cua cap co tham quyen khong dung phap luat, hoac ne tranh, dun day, gay bat binh trong nhan dan.

Theo Ha Noi Moi

Viet Bao

Bài viết cùng chủ đề:Kỳ họp thứ 10 QH khóa XI

Comment :Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
General report of voter petition
Huynh Dam, PRIVATE VN Fatherland Front, the Central Committee of Vietnam Fatherland Front, Vietnam Fatherland Front, a general report, state agencies, professional capacity subjects, the Standing Committee, union president, secretary, industrial parks, people, voters, QH
Opening the session this morning questioned (24-11), the Secretary-General Assembly heard Fatherland Front Committee INVESTMENT VN Mr. Huynh Dam presented a general report of voter petitions. We would like to transfer content to readers of this report ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao cao tong hop kien nghi cua cu tri de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0