Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Nam 2005, Kiem toan Nha nuoc (KTNN) da thuc hien kiem toan: bao cao quyet toan ngan sach cua 30 tinh, thanh pho truc thuoc trung uong (chiem 28,3% so thu va 40,5% chi ngan sach dia phuong); bao cao quyet toan cua 11 bo, co quan trung uong (chiem 22,4% chi ngan sach trung uong); bao cao quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004; bao cao quyet toan cua 9 du an, chuong trinh trong diem; bao cao tai chinh cua 19 Tong cong ty, doanh nghiep nha nuoc va to chuc tai chinh - ngan hang; bao cao tai chinh cua 24 don vi thuoc linh vuc an ninh, quoc phong, tai chinh Dang (phu luc so 01).

Tai ky hop thu IX, Quoc hoi khoa XI da phe chuan quyet toan NSNN nam 2004. Can cu quy dinh tai Dieu 58 Luat kiem toan nha nuoc, duoc su dong y cua Uy ban Thuong vu Quoc hoi va Thu tuong Chinh phu, KTNN cong khai Bao cao kiem toan nam 2005 va bao cao ket qua thuc hien ket luan, kien nghi kiem toan nhu sau:

A - Ket qua kiem toan:

Tong hop ket qua kiem toan nam 2005 doi voi nien do ngan sach nam 2004, KTNN da phat hien, kien nghi tang thu, giam chi, dua vao quan ly qua ngan sach 4.408 ty dong, gom:

- Tang thu NSNN: 789 ty dong

- Giam chi: 708 ty dong

- Dua vao quan ly qua NSNN (Ghi thu - Ghi chi): 2.164 ty dong

- Kien nghi xu ly cac khoan tam thu, tam giu, no dong thue do KTNN xac dinh tang them 747 ty dong

(So lieu chi tiet theo noi dung cac khoan thu, chi va don vi duoc kiem toan tai cac bieu so 02, 03, 04, 05 kem theo)

I. Danh gia cong tac quan ly NSNN nam 2004

Ket qua kiem toan nam 2005 cho thay, cong tac quan ly tai chinh, ngan sach da co nhung tien bo dang ke:

(1) Nhin chung chat luong cong tac quan ly tai chinh tai cac don vi duoc nang cao hon. Cac don vi duoc kiem toan da co y thuc tuan thu phap luat trong quan ly tai chinh, ngan sach. Cac quy dinh cua phap luat ve co ban da duoc thuc thi nghiem hon. Ngoai su no luc cua cac don vi duoc kiem toan, co duoc ket qua nay la do hieu qua cong tac quan ly, dieu hanh cua Chinh phu, hoat dong giam sat cua Quoc hoi, Hoi dong nhan dan cac cap, tac dong cua cac co quan thanh tra, kiem tra, kiem toan, dieu tra…; su tac dong manh me cua du luan, cong chung, cac co quan truyen thong, bao chi.

(2) Chinh sach che do quan ly tai chinh, ngan sach da day du, chat che hon. Nhieu chinh sach, che do ban hanh da di vao thuc tien. Cong tac quan ly tai chinh, ngan sach da theo quy dinh cua phap luat. Tinh trang "xin - cho " da duoc han che nhieu nho co che, chinh sach moi ro rang va minh bach hon. Luat NSNN nam 2002 bat dau co hieu luc tu nam ngan sach 2004 nhung do chuan bi tot nen khong co su lung tung trong trien khai va thuc thi luat, khong co su xao tron trong quan ly.

(3) Luat Ke toan ra doi va co hieu luc da gop phan quan trong trong viec nang cao y thuc chap hanh che do ke toan tai cac don vi duoc kiem toan. So ke toan, chung tu ke toan, hach toan ke toan da tung buoc di vao ne nep.

(4) Cac don vi duoc kiem toan da co y thuc trach nhiem hon trong viec thuc hien cac kien nghi, ket luan cua co quan thanh tra, kiem tra, kiem toan.

Tuy nhien mot so bat cap, khuyet diem, sai pham xay ra da nhieu nam van chua co giai phap de khac phuc mot cach can ban nhu: Du toan nhieu dia phuong lap va duoc giao chua tich cuc va sat thuc te; du toan thu su nghiep thap hon nhieu so voi thuc hien nam truoc; cac khoan de lai chi quan ly qua ngan sach tai cac dia phuong khong duoc giao du toan hoac giao thap hon nhieu so voi thuc te; chi hanh chinh o nhieu dia phuong vuot du toan rat cao; vay dau tu xay dung co ban vuot muc quy dinh; su dung ngan sach cho vay, tam ung, chi ho tro sai quy dinh; su dung du phong khong dung muc dich; ghi thu, ghi chi ngan sach cac khoan thu de lai chi quan ly qua ngan sach khong kip thoi, day du; su dung vuot thu khong dung tham quyen; hieu qua san xuat kinh doanh cua doanh nghiep nha nuoc con rat thap, cong tac xu ly no, giam sat tai chinh doanh nghiep nha nuoc con han che; quan ly dau tu XDCB con nhieu bat cap, yeu kem o ca 3 khau: chuan bi dau tu, thuc hien dau tu, quyet toan cong trinh dua vao su dung; viec mua sam, quan ly tai san tai cac ban quan ly du an con long leo.

Dac biet la nam 2005 KTNN phat hien tinh trang nhieu lenh phat sinh tai cac Du an dau thau khong dung thu tuc, khong chap hanh cac dieu khoan thanh toan cua hop dong (chi rieng tai Du an Quoc lo 18 doan Noi Bai - Bac Ninh do PMU 18 lam chu dau tu, KTNN da kien nghi xuat toan va giam tru quyet toan gan 50 ty dong, gan bang 10% gia tri duoc kiem toan). Viec su dung kinh phi cac du an, chuong trinh muc tieu sai muc dich, sai nhiem vu chi con dien ra kha pho bien.

The hien tren cac mat nhu sau:

1. Ve lap va giao du toan ngan sach nha nuoc

a. Lap va giao du toan thu ngan sach nha nuoc

Qua ket qua kiem toan, cong tac lap du toan chua co nhieu thay doi so voi cac nam truoc. So uoc thu nam 2003 de xay dung du toan thu 2004 chi bang 87 % thuc hien nam 2003. Do do, mac du du toan thu 2004 tang 12,6% so voi uoc thuc hien 2003, nhung chi bang 98% thuc hien nam 2003. Neu tinh rieng thu noi dia thi du toan thu tu khu vuc quoc doanh bang 117,2%, thu linh vuc doanh nghiep co von dau tu nuoc ngoai bang 122,6% va thu ngoai quoc doanh bang 115,2% so thuc hien 2003. 9/30 tinh du toan Trung uong giao cao hon 10% so thuc hien 2003. Tuy nhien 9/30 tinh du toan giao thap hon thuc hien 2003, ca biet co 2 tinh du toan Trung uong giao chi bang 55% den 60%.

Doi voi cac khoan thu de lai chi quan ly qua ngan sach: Nhieu dia phuong van chua chu trong dung muc cong tac du toan khoan thu nay: 17/30 tinh duoc kiem toan khong giao du toan, 13 tinh co giao du toan nhung pho bien chi bang 40 den 60% thuc hien 2003.

Doi voi cac khoan thu su nghiep tai cac bo:du toan thu Trung uong giao cho mot so bo thap hon nhieu so voi thuc hien 2003 (Bo Van hoa-Thong tin bang 34,6%), nen thuc hien nam 2004 vuot nhieu lan so voi du toan (Bo Nong nghiep va PTNT thuc hien vuot 2, 8 lan; Bo Tai nguyen va Moi truong vuot 2, 5 lan; Bo Van hoa- Thong tin vuot 12 lan).

b. Lap va giao du toan chi ngan sach nha nuoc

Nhieu dia phuong da thuc hien tot chi dao cua Chinh phu, danh mot phan von dau tu nam ngan sach 2004 de thanh toan no dong XDCB tu truoc nam 2003.

Cac bo, co quan trung uong, dia phuong da phan bo von dau tu theo dung muc von duoc Thu tuong Chinh phu giao, co ban da bo tri dung muc tieu, co cau nganh va co cau nguon von duoc giao. Tai mot so bo, dia phuong khong phan bo het von ngay tu dau nam, de lai phan bo nhieu lan trong nam khong dung quy dinh cua Luat NSNN, trong do chi dau tu 79, 8 ty dong (Quang Binh 42, 5 ty dong; Vinh Phuc 32, 5 ty dong), chi thuong xuyen 418 ty dong (Bo NN &PTNT 212, 9 ty dong, Tinh Nghe An 130 ty dong...).

Mot so dia phuong phan bo va giao du toan chi su nghiep giao duc va dao tao; su nghiep khoa hoc va cong nghe thap hon du toan Trung uong giao, khong dung quy dinh tai Thong tu so 114/2003/TT-BTC ngay 28/11/2003 cua Bo Tai chinh ve huong dan thuc hien du toan ngan sach 2004, so tien 64, 6 ty dong (Lai Chau 23, 8 ty dong; Tuyen Quang 18, 7 ty dong...).

Hoi dong nhan dan tinh Kien Giang quyet dinh du toan ngan sach dia phuong boi chi 155, 4 ty dong, nen phai vay de bu dap thieu hut chi thuong xuyen, chua hoan tra het, con no den cuoi nam la 74 ty dong.

2. Ve chap hanh ngan sach nha nuoc

2.1. Chap hanh thu ngan sach nha nuoc

2.1.1. Ket qua thuc hien du toan thu ngan sach nha nuoc

Ket qua thu NSNN dat 125,5% so voi du toan, tang 23% so voi thuc hien nam 2003. Thu NSNN tang lon nhung chu yeu van la tang thu tu dau tho va dat; neu khong ke cac khoan tang thu nay thi thu NSNN nam 2004 chi tang 5% so voi du toan. Co cau nguon thu NSNN chua ben vung, van phu thuoc nhieu vao thu tu dau tho va hang hoa nhap khau (chiem 43,6% tong thu NSNN).

Cac bo, co quan trung uong, dia phuong duoc kiem toan deu vuot du toan thu va tang so voi thuc hien nam 2003. Thu ngan sach vuot cao so voi du toan la do ket qua no luc trong quan ly dieu hanh ngan sach cua Chinh phu, cac cap, cac nganh, ngoai ra con do yeu to lap va giao du toan chua tich cuc nhu da neu o tren.

Thu tu doanh nghiep nha nuoc dat 95,5% so voi du toan, day la nam thu hai lien tiep khong dat du toan. Mot trong nhung nguyen nhan la hieu qua san xuat kinh doanh cua doanh nghiep nha nuoc thap, tinh hinh tai chinh rat kho khan, thua lo keo dai: 4/19 (21%) doanh nghiep duoc kiem toan trong nam 2004 lo 124 ty dong; 11/19 (58%) doanh nghiep co lo luy ke den 31/12/2004 len toi 1.058 ty dong.

2.1.2. Cong tac quan ly thu ngan sach nha nuoc

Ve thue GTGT, KTNN da phat hien, kien nghi tang thu 131, 2 ty dong (rieng Tong cong ty Cong nghiep Tau thuy Viet Nam 63, 9 ty dong). Nguyen nhan tang thu la do doanh nghiep chua chap hanh nghiem chinh luat thue, ke khai sai thue suat thue GTGT, hach toan giau doanh thu chiu thue, ke khai khau tru thue dau vao khong dung quy dinh.

Ve thue thu nhap doanh nghiep, KTNN da phat hien va kien nghi tang thu 187, 7 ty dong. Cac don vi co so kien nghi tang thu lon la Tong cong ty Dau tu phat trien nha va do thi 33, 3 ty dong; Tong cong ty Xay dung Sai Gon 9 ty dong. Sai pham pho bien la doanh nghiep hach toan thieu doanh thu, thu nhap; hach toan vao chi phi san xuat kinh doanh cac khoan chi phi khong hop ly, hop le.

Quan ly thu doanh nghiep ngoai quoc doanh: Viec ke khai, nop thue cua cac doanh nghiep ngoai quoc doanh thuc hien theo luat dinh. Tuy nhien chat luong cong tac kiem tra ho so thue buoc 1 (kiem tra tai co quan thue) con han che, ket qua kiem toan ho so thue tai co quan thue cua 112 doanh nghiep o 07 tinh, kiem toan xac dinh so thue phai nop tang them 8 ty dong. Nguyen nhan chu yeu la do doanh nghiep ap dung sai thue suat thue GTGT, hach toan thieu doanh thu, ke khai khong du thue GTGT dau ra, hach toan cac khoan chi phi khong hop ly, hop le.

Ve no dong thue noi dia: Theo bao cao cua Tong cuc Thue, tong so no dong thue den 31/12/2004 la 4.314 ty dong, trong do no khong co kha nang thu hoi 1.421 ty dong, no cho xu ly 902 ty. Cong tac quan ly no dong thue tai cac dia phuong duoc kiem toan con mot so ton tai:

- Mot so co quan thue khong thuc hien day du trach nhiem trong viec ap dung triet de cac hinh thuc xu phat theo luat dinh doi voi cac don vi khong thuc hien nghiem tuc nop thue, de thu hoi no dong, mac du nhieu doanh nghiep no dong thue co du kha nang nop thue, nhu tai Kien Giang, An Giang, Lang Son...

- Mot so co quan thue cap nhat, dieu chinh khong kip thoi no dong thue theo so phat sinh thuc te tu ket qua kiem tra quyet toan thue, nen bao cao no dong thue thuong thieu chinh xac, thap hon thuc te. Tai 8/30 tinh kiem toan xac dinh no dong thue tang hon so co quan thue bao cao la 433, 3 ty dong (Dong Thap 117, 7 ty dong, Vinh Phuc 87, 6 ty dong...).

- Mot so doanh nghiep nha nuoc san xuat, kinh doanh co hieu qua nhung chua tu giac ke khai va nop thue thu nhap doanh nghiep; so nop chi bang 30% den 55% so thuc te phat sinh phai nop. Day la mot trong nhung nguyen nhan dan toi no dong ngan sach cua cac doanh nghiep lon, nhu Dong Thap 03 doanh nghiep no 152 ty dong.

No dong thue xuat nhap khau: Theo bao cao cua Tong cuc Hai quan so no dong thue hai quan qua han den 31/12/2004 la 5.542 ty dong (no chuyen thu 3.195 ty dong, no tam thu 2.347 ty dong). Trong so no chuyen thu co no cua cac doanh nghiep khong co dia chi 173 ty dong, no cua cac doanh nghiep theo chinh sach noi dia hoa xe may 1.032 ty dong keo dai nhieu nam chua xu ly xong...

Ve thu su nghiep: Mot so don vi chua phan anh tang kinh phi hoat dong tu nguon thu su nghiep duoc de lai chi theo che do 108 ty dong, trong do Bo Ngoai giao 38, 2 ty dong; mot so don vi Bo Quoc phong 31, 6 ty dong; Bo Van hoa- Thong tin 19, 8 ty dong.

2.2. Ve chap hanh chi ngan sach nha nuoc

2.2.1. Ket qua thuc hien du toan chi NSNN

a. Doi voi chi dau tu phat trien

Thuc hien dat 117% so voi du toan, chiem 29,7% tong so chi ngan sach; nguyen nhan chinh vuot du toan cao la do trong nam da bo sung tu nguon vuot thu. Hau het cac bo, co quan trung uong, dia phuong thuc hien dat va vuot du toan, mot so tinh vuot cao so voi du toan la Hai Duong vuot 103,9%, Lang Son vuot 88,7%, Son La vuot 52,9%.

b. Doi voi chi thuong xuyen

Thuc hien dat 116,7% so voi du toan. Chi quan ly hanh chinh, Dang, doan the vuot 33,5% du toan; trong khi cac bo, co quan trung uong khong vuot du toan, thi hau het cac dia phuong deu vuot du toan; mot so dia phuong vuot du toan rat cao, nhu Vinh Phuc vuot 114,9%, Hai Duong 50%, Ninh Thuan 55%; Khanh Hoa 51,7%.

Chi quan ly hanh chinh, Dang, doan the nam 2004 chiem 7,5% tong chi NSNN, tang so voi cac nam truoc. Nguyen nhan co ban la khoan phu cap cho can bo xa tu nam 2004 chuyen thanh luong cong chuc va do mot so dia phuong su dung du phong ngan sach chi cho cac nhiem vu chua thuc su cap bach, vuot thu va chi vuot tieu chuan, dinh muc ve mua sam, hoi nghi, khanh tiet v.v...

2.2.2. Cong tac quan ly chi NSNN2

2.2.2.1. Ve chi dau tu phat trien

a. Giai doan chuan bi dau tu

Tai hau het cac bo, co quan trung uong, dia phuong va cac du an XDCB duoc kiem toan tinh trang dau tu phan tan, dan trai cua cac nam truoc van chua duoc khac phuc. Nhieu du an nhom B, nhom C bo tri ke hoach von qua thoi gian quy dinh (Tien Giang, Kon Tum, Ninh Thuan, Nghe An, Tay Ninh, Dong Thap, Vinh Long, Can Tho,...). Bo Giao thong Van tai co 196 du an nhom B, C phai keo dai thoi gian so voi quy dinh, dac biet co du an nhom B keo dai 23 nam (Du an Dai hoc Hang hai), du an nhom C keo dai 17 nam (Du an nang cap, cai tao Truong dao tao, boi duong cong chuc nganh giao thong); tinh Lai Chau co 21 du an nhom C thoi gian dau tu keo dai qua 02 nam voi tong muc dau tu la 142 ty dong.

Nguyen nhan cua tinh trang dau tu dan trai, thoi gian thi cong keo dai la do:

+ Cong tac ke hoach von dau tu: Tai mot so dia phuong, don vi duoc kiem toan con xay ra tinh trang ghi ke hoach von cho nhieu du an khong du dieu kien dau tu theo quy dinh. Tinh Lang Son co 24/26 du an (chiem 92%) khong co du thu tuc theo quy dinh, ...

+ Quyet dinh dau tu vuot qua kha nang ve nguon von:dan den tinh trang khong bo tri duoc du nguon von cho cac du an da duoc quyet dinh dau tu. Dien hinh nhu tinh Lang Son quyet dinh dau tu voi tong muc 2.334 ty dong, trong do von dau tu chi bo tri duoc 271, 5 ty dong, bang 11,6% tong muc dau tu trong nam da quyet dinh. Tinh trang nay dien ra o hau het cac tinh duoc kiem toan, nhu: Tien Giang, Kon Tum, Ninh Thuan, Nghe An, Tay Ninh, Dong Thap, Vinh Long, Can Tho,...

+ Cong tac tham dinh va phe duyet du toankhong phat hien duoc cac sai sot trong qua trinh khao sat, thiet ke va lap du toan nen hau het cac du an duoc kiem toan phai bo sung, thay doi thiet ke, dieu chinh du toan. Ca biet mot so truong hop khong thuc hien tham dinh du toan theo quy dinh; phe duyet du toan sau khi goi thau da duoc cap co tham quyen phe duyet ket qua dau thau; phe duyet du toan khoi luong phat sinh khong kip thoi, thuc chat la hop phap hoa ho so phap ly gay that thoat, lang phi von dau tu xay dung.

b. Giai doan thuc hien dau tu

- Cong tac dau thau

Hau het cac don vi duoc kiem toan co tinh trang vi pham quy che dau thau hoac thuc hien khong tot cong tac dau thau, nhu: khong to chuc dau thau day du theo quy dinh, chia nho goi thau de chi dinh thau; to chuc dau thau han che thieu co so phap ly; xac dinh khoi luong moi thau khong chinh xac. Ca biet co truong hop nha thau khong du nang luc van trung thau dan toi phai bo sung nha thau phu; mo thau, cham thau mang tinh hinh thuc; xet thau khong khach quan, ket qua dau thau khong hop phap.

Tai mot so don vi duoc kiem toan nhu tinh Son La, tinh Lam Dong, Bo Thuy san, mot so goi thau xay lap thuoc dien phai dau thau nhung don vi khong to chuc dau thau ma chon thau canh tranh hoac chi dinh thau. Du an duong Chieng Ngan, tinh Son La co gia tri xay lap la 238, 8 ty dong nhung don vi thuc hien chi dinh thau va gia tri chi dinh thau cao hon gia tri trong quyet dinh phe duyet du an la 18, 8 ty dong. Mot so nha thau duoc chon qua dau thau khong du nang luc (Bo GTVT), dan toi phai bo sung nha thau phu nhu Du an Nghia Lo -Vach Kim phai bo sung 5 nha thau phu tai goi thau so 7 va bo sung 3 nha thau phu tai goi thau so 2.

Cong tac mo thau, cham thau tai mot so du an chi mang tinh hinh thuc. Du an Trung tam Chieu phim quoc gia giai doan II (Bo Van hoa- Thong tin) da khong xem xet, dieu chinh nhung khoi luong va don gia nha thau ap dung khong dung che do, gia tri nha thau tinh khong dung quy dinh trong ho so trung thau la 10, 6 ty dong.

Mot so du an (Bo Thuy san) khong dam bao du so luong nha thau tham du, ca biet goi thau phan than nha lam viec va giang duong 5 tang Truong Trung hoc Ky thuat va Nghiep vu Thuy san II co 5 nha thau gui ho so, nhung khi mo thau thi chi co 1 nha thau tham du va cung la don vi trung thau. Dac biet, hang muc san nen, xay tuong chan dat cua goi thau so 4 cong trinh Trung tam Quoc gia giong hai san nuoc ngot Mien Bac thi cong xong moi to chuc dau thau gay lang phi kinh phi to chuc dau thau va khong su dung duoc ket qua dau thau de thanh, quyet toan.

Tinh trang thoa thuan, dan xep ket qua dau thau, co dau hieu thong thau giua cac nha thau. Tai tinh Dong Thap, ho so du thau goi thau ky tuc xa Truong day nghe tinh giai doan II, goi thau san lap mat bang thuoc Du an Nghia dia nhan dan Tan Kieu huyen Thap Muoi va goi thau duong Cai Dau - Xep Ba Vai huyen Lap Vo (cua cac nha thau) tai moi goi thau co nhieu tai lieu giong nhau hoan toan ve hinh thuc, noi dung, cau chu, kieu chu va cac loi chinh ta; to chuyen gia xet thau de nghi huy bo ket qua dau thau goi thau ky tuc xa Truong day nghe tinh giai doan II de dau thau lai nhung So Ke hoach va Dau tu van trinh UBND tinh phe duyet ket qua dau thau.

- Cong tac nghiem thu, thanh quyet toan chua tot

Tai hau het cac du an, cong trinh va chuong trinh duoc kiem toan, gia tri khoi luong nghiem thu thanh toan cho nha thau deu phai giam tru: sai sot pho bien la thanh toan trung khoi luong, tong hop sai khoi luong; mot so du an, cong trinh thieu bien ban nghiem thu hien truong giua tu van giam sat va nha thau xay lap; ca biet co hien tuong nha thau chua thi cong xong don vi da tien hanh nghiem thu khoi luong hoan thanh (nghiem thu theo thiet ke).

- Su dung von dau tu khong dung muc dich, sai nhiem vu

Bo Giao thong Van tai su dung von dau tu XDCB giao thong de dau tu cho cac ban quan ly du an, cac cong ty quan ly va sua chua duong bo xay tru so, mua o to, thiet bi dieu hanh du an: 143, 6 ty dong.

Chuong trinh kien co hoa truong lop hoc giai doan 2002 -2004 su dung von khong dung muc tieu 167, 8 ty dong, trong do dau tu sai danh muc 102, 6 ty dong, dau tu cho cac hang muc khong phai la phong hoc 65 ty dong.

Chuong trinh 135 tai 4 tinh (Thanh Hoa, Tay Ninh, Binh Phuoc, Dak Lak) su dung von sai muc dich 7, 5 ty dong; ke hoach phan bo von khong dung doi tuong 14, 2 ty dong.

Tinh Lang Son su dung von dau tu XDCB khong dung muc dich 54, 55 ty dong (von Chuong trinh kien co hoa truong lop hoc 8, 5 ty dong, nguon von ha tang kinh te cua khau 38 ty dong, nguon von dau tu theo Quyet dinh so 120/2003/QD-TTg ngay 11/6/2003 cua Thu tuong Chinh phu 8 ty dong);

Tinh Lam Dong phan bo nguon von tu dat khong dung quy dinh tai Chi thi 15/CT-TTg ngay 12/6/2003 cua Thu tuong Chinh phu cho cac du an nha lam viec cac huyen, nha an, nha khach UBND, Trung tam dao tao boi duong tai chuc 15, 4 ty dong.

Ve vay dau tu xay dung co ban: Hau het cac tinh duoc kiem toan da thuc hien dung quy dinh cua Luat NSNN ve trinh tu, thu tuc va muc du no von vay dau tu xay dung co ban, du no von vay cua 24 tinh la 5.291 ty dong. Tuy nhien 5/30 tinh van de phat sinh no sai luat dinh, du no von vay lon hon muc 30% nhu quy dinh cua Luat NSNN. Vay dau tu xay dung co ban co xu huong gia tang, nam 2004 la 7.289 ty dong tang 42,9% (7.289/5.099) so voi nam 2003, chua ke 2.213 ty dong chua duoc cac dia phuong dua vao quyet toan ngan sach.

Doi voi no khoi luong xay dung co ban: Ngoai so du vay no xay dung co ban neu tren, hau het cac tinh deu co phat sinh no dong khoi luong xay dung co ban. Mac du nam 2004 cac dia phuong da bo tri du toan 1.980 ty dong de tra no khoi luong xay dung co ban, nhung theo so bao cao cua 19 tinh duoc kiem toan, so no dong khoi luong xay dung co ban van la 2.812 ty dong. Nhung dia phuong co so no lon la Nghe An 485 ty dong, Nam Dinh 366 ty dong, Quang Binh 374 ty dong, Binh Thuan 299 ty dong.

c. Quyet toan von dau tu

Tinh trang quyet toan von dau tu cham dien ra tai hau het cac don vi duoc kiem toan, ca biet co truong hop du an hoan thanh tu truoc nam 1992 nhung van chua duoc quyet toan: tinh Dong Thap, tai thoi diem 31/12/2004 co 1.761 du an, tong so tien 925 ty dong da hoan thanh nhung chua lap xong bao cao quyet toan; tinh Lang Son co 64 du an, so tien 166 ty dong chua lap bao cao quyet toan, trong do co nhieu du an hoan thanh, dua vao su dung tu nam 1992; Bo Giao thong – Van tai chi co 56/226 du an, hang muc cong viec hoan thanh duoc phe duyet quyet toan, trong do 82 du an hoan thanh da lap xong quyet toan nhung chua duoc phe duyet...

2.2.2.2. Ve chi thuong xuyen

Ve chap hanh che do, tieu chuan, dinh muc chi thuong xuyen: Tinh trang chi khong dung che do, tieu chuan, dinh muc van dien ra o nhieu don vi duoc kiem toan. Cac vi pham chu yeu la don vi tu dat ra che do chi tieu nhu tham quan, phuc loi; chi hoi nghi, cong tac phi vuot dinh muc; dac biet Trung tam dieu hanh bay thuoc Cuc Hang khong dan dung Viet Nam da chi sai che do la 1, 9 ty dong cho 20 nguoi khong phai la can bo cua don vi di hoc nuoc ngoai.

Ve chi ho tro va chi khac: Tinh trang chi ho tro khong dung che do, khong thuoc nhiem vu chi, khong co trong du toan van tiep tuc dien ra kha pho bien tai 16 tinh duoc kiem toan, so tien 54, 3 ty dong.

2.2.2.3. Cac khoan chi khac

Su dung du phong ngan sachS: Tai 20/30 tinh duoc kiem toan con su dung du phong ngan sach chua phu hop voi quy dinh tai Dieu 18 muc IV Thong tu so 59/2003/TT-BTC ngay 23/6/2003 cua Bo Tai chinh la 181 ty dong, chiem 39% tong so tien du phong; trong do su dung chi cho nhung nhiem vu chua thuc su cap bach 145 ty dong, chi mua o to 19, 5 ty dong, xay dung co ban va mua sam tai san 15, 8 ty dong (Nghe An 34, 8 ty dong, Da Nang 24 ty dong, Gia Lai 19 ty dong, Tra Vinh 18 ty dong...).

Ve su dung kinh phi ngan sach cho vay, tam ung: Khoan 4, Dieu 8 Luat NSNN quy dinh "Nghiem cam cac truong hop vay, cho vay va su dung ngan sach nha nuoc trai voi quy dinh cua phap luat". Tuy nhien 17/30 tinh duoc kiem toan da su dung ngan sach de cho vay, tam ung khong dung luat, voi so du no den 31/12/2004 la 1.877 ty dong, trong do cho doanh nghiep nha nuoc vay 98, 7 ty dong. Mot so don vi co so cho vay, tam ung khong dung quy dinh lon (Binh Thuan 602 ty dong, Kien Giang 285 ty dong, Da Nang 157 ty dong...)

Doi voi su dung nguon thu vuot du toan: Viec su dung tang thu cua ngan sach trung uong nam 2004 la 6.029 ty dong, co ban dung muc dich quy dinh. Tuy nhien mot so tinh duoc kiem toan chua thuc hien day du quy dinh tai Khoan 1 Dieu 59 Luat NSNN, su dung nguon vuot thu (tai 11 tinh duoc kiem toan la 1.459 ty dong) khong co van ban thong nhat y kien cua Thuong truc HDND.

2.2.2.4. Ve thuc hien che do tu chu tai chinh ap dung cho don vi su nghiep co thu

Qua kiem toan cho thay, viec trien khai che do tu chu tai chinh cua cac don vi su nghiep co thu da duoc 3 nam, song nhin chung con rat nhieu lung tung, nhieu don vi su nghiep chua xay dung duoc phuong an tu chu tai chinh hoac co phuong an nhung khong duoc cap co tham quyen phe duyet; hoac duoc phe duyet nhung lai khong xac dinh cu the so kinh phi ngan sach nha nuoc cap, so thu don vi su nghiep tu bao dam, cung nhu thoi gian ngan sach nha nuoc bao dam kinh phi hoat dong on dinh. Mot so don vi khong du dieu kien tu chu tai chinh, khong co nguon thu hoac nguon thu khong on dinh, nhung van duoc giao nhiem vu tu chu tai chinh nen khong co kha nang thuc hien. Nhieu don vi su nghiep chua tong hop day du doanh thu va chi phi vao bao cao tai chinh, chua thuc hien day du nghia vu voi ngan sach nha nuoc.

2.3. Ve quan ly va su dung von vay ODA

Viec quan ly va su dung von vay ODA hieu qua chua cao, co che quan ly con nhieu vuong mac. Van ban phap ly cao nhat ve quan ly va su dung von ODA hien nay la Nghi dinh 17/2001/ND-CP ngay 04/5/2001 cua Chinh phu, nhung thuc thi Nghi dinh nay chua triet de.

Cong tac theo doi von ODA chu yeu tap trung vao bao cao tien do, tinh hinh thuc hien de dap ung yeu cau cua nha tai tro nham giai ngan du an; chua chu trong khau tham dinh hieu qua du an, thieu kiem tra qua trinh thuc hien du an; cac ban quan ly du an su dung von ODA duoc giao nhieu quyen, nhung khong xac dinh ro rang trach nhiem … da gay that thoat, lang phi doi voi nguon von ODA, den chat luong cac cong trinh duoc dau tu bang nguon von nay.

II. Danh gia cong tac quan ly doanh nghiep Nha nuoc

Ket qua kiem toan cho thay ve co ban cac doanh nghiep nha nuoc chap hanh quy che quan ly tai chinh, ke toan, tung buoc dau tu doi moi cong nghe nham nang cao hieu qua san xuat kinh doanh va nang luc canh tranh, thuc hien chu truong sap xep va doi moi doanh nghiep nha nuoc. Tuy nhien, so doanh nghiep hoat dong san xuat kinh doanh co hieu qua, bao toan va phat trien duoc von con rat it, nhieu doanh nghiep hieu qua kinh doanh thap hoac thua lo; cong tac quan ly kinh te - tai chinh va ke toan con nhieu ton tai:

(1)Bao cao tai chinh cua nhieu don vi duoc kiem toan phan anh chua dung, co truong hop phan anh sai lech tinh hinh tai chinh, ket qua kinh doanh va nghia vu voi ngan sach nha nuoc. Chi tieu thue va cac khoan phai nop ngan sach nha nuoc cua 19 Tong cong ty, cong ty duoc kiem toan xac dinh tang them 190, 8 ty dong. Cac doanh nghiep co sai lech lon la Tong cong ty Dau tu phat trien nha va do thi: 35, 3 ty dong; Tong cong ty Cong nghiep Tau thuy Viet Nam: 68, 8 ty dong, Tong cong ty Giay Viet Nam: 13, 3 ty dong,...

(2) Hau het cac doanh nghiep chua thuc hien viec doi chieu, xac nhan day ducac khoan phai thu, phai tra, hach toan con nhieu sai sot; nhieu khoan no phai thu ton dong tu nhieu nam khong duoc thu hoi hoac xu ly dut diem, chua thuc hien trich lap day du du phong no phai thu kho doi theo quy dinh. Ket qua kiem toan cho thay so no kho doi lon la do mot so doanh nghiep quan ly long leo, thuc hien khong nghiem tuc che do tam ung, thanh toan theo quy dinh.

Tai thoi diem 31-12-2004 mot so doanh nghiep co so no phai thu kho doi lon ma chua co cac giai phap khac phuc huu hieu la: Tong cong ty Luong thuc mien Nam: 156, 4 ty dong, Tong cong ty Chan nuoi Viet Nam: 101 ty dong, Tong cong ty Xay dung Cong nghiep Viet Nam: 46, 7 ty dong, Tong cong ty Giay Viet Nam: 36, 7 ty dong...

(3) Quan ly vat tu, hang hoa tai mot so doanh nghiep chua chat che, chua xay dung day du dinh muc tieu hao vat tu, khong thuc hien kiem ke hang ton kho cuoi nam theo quy dinh nhat la tai cac doanh nghiep xay lap; xac dinh chi phi san xuat kinh doanh do dang khong hop ly, lam sai lech ket qua san xuat kinh doanh.

Nhieu doanh nghiep xay lap thuc hien co che khoan gon cho cac xi nghiep va doi thi cong nhung khong quan ly chat che nguyen vat lieu tai cong trinh de bao dam hach toan dung va du chi phi. Tai mot so doanh nghiep vat tu, phe lieu thu hoi khong duoc theo doi va hach toan day du, nguyen vat lieu, hang hoa ton dong mat, kem pham chat chua duoc xu ly kip thoi anh huong den hieu qua san xuat kinh doanh va nang luc canh tranh cua doanh nghiep.

(4) Hach toan sai nguyen gia tai san co dinh, trich khau hao khong dung che do. Cac doanh nghiep xay lap, mot mat chua quan tam dung muc den dau tu tai san co dinh, mot mat do gap kho khan ve von dau tu nen co cau tai san co dinh va dau tu dai han tren tong tai san con thap thuong chi dat tu 11%-30% chua dam bao tot nang luc san xuat kinh doanh. Hieu suat su dung may moc thiet bi, tai san co dinh o mot so doanh nghiep thap, anh huong den hieu qua kinh doanh (Tong cong ty Det may hieu suat su dung tai san co dinh toan Tong cong ty chi dat 80%, mot so don vi thanh vien chi dat 50%-60%).

Mot so don vi chua thuc hien nghiem chinh Quy che quan ly dau tu va xay dung trong qua trinh thuc hien dau tu, nhu chua thuc hien dung quy dinh ve dau thau khi mua sam thiet bi, tai san (Tong cong ty Dau tu phat trien nha va do thi, Cong ty duong bo 471 thuoc Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4); thuc hien thi cong khi chua co phe duyet cua cap co tham quyen (Du an tuyen duong Lang Ha - Thanh Xuan, Du an My Dinh do Tong cong ty Dau tu va Phat trien nha Ha Noi thuc hien); su dung von ngan han de dau tu dai han (Cong ty Lon giong mien Bac thuoc Tong cong ty Chan nuoi Viet Nam).

Viec dau tu cua nhieu du an o mot so don vi tinh toan thieu than trong, su dung nguon von dau tu khong hop ly, tien do thuc hien cham, hieu qua dau tu thap, tai san, cong trinh cham phat huy tac dung gay kho khan lon ve tai chinh (Du an san xuat thit dong lanh, Du an trong cay an qua dac san, Du an Nha may san xuat thuc an chan nuoi do Tong cong ty Chan nuoi thuc hien; mot so du an cua Tong cong ty Vat lieu xay dung so 1; Dau tu day chuyen giay Kraft cua Cong ty Giay Hoang Van Thu, Day chuyen giay Duplex cua Cong ty Giay Viet Tri thuoc Tong cong ty Giay Viet Nam).

(5) Cac doanh nghiep chap hanh chua day du nghia vu voi ngan sach nha nuoc, ty trong no dong NSNN den 31/12/2004 cua cac doanh nghiep kha lon, nhat la cac doanh nghiep xay lap.

(6) Ket qua kiem toan cho thay nhieu doanh nghiep hieu qua kinh doanh thap, tham chi thua lo keo dai, 4/19 (21%) don vi duoc kiem toan kinh doanh thua lo trong nam 2004 voi tong so lo la 124 ty dong; 11/19 (58%) don vi co lo luy ke voi tong lo luy ke den 31/12/2004 len toi 1.058 ty dong. Nhung doanh nghiep co so lo luy ke lon la Tong cong ty Det may Viet nam la 328 ty dong, Tong cong ty Giay Viet Nam la 199 ty dong, Tong cong ty Luong thuc mien Nam la 183 ty dong... Ty suat loi nhuan truoc thue cua cac doanh nghiep duoc kiem toan rat thap (Tong cong ty Vat lieu xay dung so 1 la 0,18%, Tong cong ty Cong nghiep Tau thuy la 0,42%, Tong cong ty Xay dung cong trinh giao thong 4 la 0,45%, Tong cong ty Det may Viet Nam la 0,8%).

Ty trong von chu so huu tren tong nguon von cua cac doanh nghiep thap (chi chiem 18%), nhat la doanh nghiep xay lap, nhu Tong cong ty Xay dung 4: 4,6%, Tong cong ty Xay dung Cong trinh giao thong 4: 5,8%. Tai thoi diem 31/12/2004, tong cac khoan no phai thu cua 16 doanh nghiep la 21.408 ty dong chiem 36,48% tong tai san va bang 2, 66 lan nguon von kinh doanh, tong so no phai tra la 47.005 ty dong chiem 80,04% tong nguon von. Kha nang thanh toan cua nhieu doanh nhiep tai thoi diem 31/12/2004 khong dam bao, nhu Tong cong ty Cong trinh giao thong 4, Tong cong ty Xay dung va phat trien ha tang, 6 don vi thanh vien cua Tong cong ty Chan nuoi Viet Nam, 7 don vi thanh vien cua Tong cong ty Dau tu va phat trien nha Ha Noi...

B. Kien nghi:

Can cu bao cao quyet toan NSNN nam 2004 cua Chinh phu trinh, y kien tham tra cua Uy ban Kinh te va Ngan sach, bao cao kiem toan cua KTNN, Quoc hoi da phe chuan quyet toan NSNN nam 2004 tai Nghi quyet so 67/2006/QH11 ngay 29 thang 6 nam 2006 va giao Chinh phu tiep thu va xu ly cac kien nghi cua Uy ban Kinh te va Ngan sach cua Quoc hoi neu trong bao cao tham tra so 2553/UBKTNS ngay 8 thang 5 nam 2006, cua Kiem toan Nha nuoc neu trong bao cao kiem toan quyet toan ngan sach nha nuoc nam 2004 so 84/BC-KTNN ngay 21 thang 4 nam 2006.

Cac kien nghi cua KTNN gom:

(1) Chi dao Bo Tai chinh, cac bo, nganh, dia phuong thuc hien day du, kip thoi cac kien nghicua KTNN da neu trong cac bao cao kiem toan; kiem diem trach nhiem ca nhan doi voi cac khuyet diem va sai pham da phat hien trong kiem toan, nhat la viec su dung von sai muc dich, sai nhiem vu chi tai Bo Giao thong Van tai, chuong trinh kien co hoa truong lop hoc, chuong trinh 135... dong thoi bo tri von de hoan tra cho cac chuong trinh muc tieu theo kien nghi cua KTNN.

(2) Doi moi, hoan thien cong tac lap du toan ngan sach nha nuoctheo huong xay dung ke hoach tai chinh trung han, hoan thien he thong chi tieu phan bo ngan sach, dinh muc, tieu chuan, che do chi ngan sach; nang cao chat luong cong tac du bao, kiem soat chat che viec uoc thu hang nam lam can cu lap du toan thu ngan sach nha nuoc; dua vao du toan can doi NSNN hang nam cac khoan chi tu trai phieu Chinh phu, toan bo thu ve dau tho, ke ca so dau tu tro lai cho nganh dau khi tu loi nhuan sau thue duoc chia tu lien doanh dau khi Viet -Xo, cac khoan chi tu nguon thu de lai cho nganh Thue, Hai quan theo co che khoan chi; giao day du du toan cac khoan ghi thu - ghi chi cua ca ngan sach trung uong va ngan sach dia phuong; tu nam ngan sach 2005 tro di so thu de lai cho nganh Thue can phai khau tru vao tong so thu noi dia cho dung ban chat kinh te, khong khau tru vao tong thu xuat nhap khau nhu hien nay. Dong thoi de nghi UBTVQH, Thu tuong Chinh phu som co quy dinh co che tham gia cua KTNN trong qua trinh lap Du toan NSNN de thuc hien nhiem vu cua KTNN theo quy dinh tai Khoan 4 Dieu 15 Luat KTNN.

(3) Tong ket, danh gia mot cach toan dien viec thuc hien Nghi dinh so 10/2002/ND-CPngay 16-01-2002 cua Chinh phu ve co che tu chu tai chinh cua cac don vi su nghiep co thu; cac quy dinh co che khoan chi cua cac nganh Thue, Hai quan, Dai Truyen hinh Viet Nam, Dai Tieng noi Viet Nam, ... dam bao phat huy quyen tu chu tai chinh thuc su cua cac don vi su nghiep, giam phan cap phat cua NSNN, tao dieu kien de giai quyet tien luong cho khu vuc quan ly hanh chinh, dam bao phu hop can doi thu nhap giua cac khu vuc; chi dao Bo Tai chinh co giai phap tich cuc trong cac khau lap du toan, chap hanh ngan sach, ke toan, quyet toan kinh phi khoan cua Tong cuc Thue, Tong cuc Hai quan, dam bao su dung ngan sach co hieu qua, dap ung nhu cau hien dai hoa nganh Thue, Hai quan, khong de so du ton dong lon nhu hien nay.

(4)Can tiep tuc day manh tien trinh doi moi, sap xep doanh nghiep nha nuoc; xem xet danh gia hieu qua, tac dong cua Tong cong ty mua ban no doi voi giai quyet no ton dong o cac doanh nghiep nha nuoc cung nhu viec thuc hien Quyet dinh so 271/2003/QD-TTg ngay 31/12/2003 cua Thu tuong Chinh phu ve Quy che giam sat va danh gia hieu qua doanh nghiep nha nuoc.

Bo Tai chinh can kiem tra, ra soat mo hinh to chuc, hoat dong, co che tai chinh va viec thuc hien che do tai chinh – ke toan o cac Ban dieu hanh du an thuoc cac Tong cong ty xay dung de ngan ngua cac tieu cuc, that thoat, lang phi trong su dung ngan sach, tien va tai san nha nuoc tai doanh nghiep.

(5) Ra soat, sua doi, bo sung co che, che do quan ly tai chinh, tai sano cac Ban quan ly du an o cac bo, nganh, dia phuong (ke ca quan ly su dung von ODA va von tu NSNN); kiem soat chat che tinh hop phap, hop le cac lenh phat sinh doi voi cac Du an dau thau va viec thanh toan theo cac dieu khoan cua hop dong doi voi cac lenh phat sinh nay, tang cuong trach nhiem cua Kho bac Nha nuoc trong kiem soat chi doi voi cac du an, chuong trinh muc tieu quoc gia, dam bao su dung von, kinh phi dung muc dich, dung nhiem vu chi va tuan thu cac quy dinh cua phap luat.

(6) Co bien phap cuong quyet va dong bo trong xu ly cac khoan no dong thue, xu ly dut diem so tien 1.032 ty dong no thue cua cac doanh nghiep theo chinh sach noi dia hoa xe may keo dai nhieu nam.

(7) Sua doi, bo sung cac quyet dinh so 1637/QD-TTg ngay 31/12/2001ve viec cap mot so loai bao, tap chi cho vung dan toc thieu so va mien nui, Quyet dinh so 204/1998/QD-TTg ngay 19/10/1998 cua Thu tuong Chinh phu ban hanh Quy che tam thoi ve cap phat, quan ly, thanh toan quyet toan kinh phi su nghiep kinh te doi voi hoat dong dieu tra co ban ve tai nguyen khoang san; Thong tu so 27/1999/TT-BTC ngay 10/2/1999 cua Bo Tai chinh huong dan che do quan ly tai chinh doi voi Cum cang Hang khong, Thong tu so 121/1999/TT-BTC ngay 11/10/1999 cua Bo Tai chinh huong dan sua doi, bo sung mot so diem cua Thong tu so 36/1998/TT-BTC ngay 21/3/1998 huong dan che do tai chinh doi voi Trung tam quan ly bay dan dung Viet Nam, Quyet dinh so 116/1999/TT-BTC ngay 20/9/1999 cua Bo Tai chinh ban hanh muc thu le phi quan ly nha nuoc ve Hang khong, Thong tu so 120/2003/TT-BTC ngay 12/12/2003 huong dan thi hanh Nghi dinh so 158/2003/ND-CP ngay 10/12/2003 cua Chinh phu quy dinh chi tiet thuc hien Luat Thue GTGT va Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat thue GTGT, Thong tu so 134/2004/TT-BTC ngay 31/12/2004 huong dan che do thu, nop, quan ly va su dung le phi ap dung tai cac co quan dai dien ngoai giao, co quan lanh su Viet Nam tai nuoc ngoai; huy bo Quyet dinh so 1320/1998/QD-UB ngay 23/9/1998 va Quyet dinh so 752/QD-UB-TM ngay 29/5/2000 cua UBND tinh Ha Tinh quy dinh ve phu thu san pham Titan, Quyet dinh so 56/QD-UB ngay 16/01/2004 va Quyet dinh so 993/QD-UB ngay 19/3/2004 cua UBND tinh Cao Bang ve phu thu quang xuat khau cho phu hop voi quy dinh cua Luat NSNN 2002 (co danh muc, noi dung can sua doi tai phu luc so 06).

De nghi Chinh phu chi dao Bo Tai chinh nghien cuu, trinh cap co tham quyen sua doi he thong mau bieu du toan, bao cao quyet toan thu, chi NSNN, phuong phap xac dinh cac chi tieu thu, chi va to chuc thuc hien mot cach nhat quan giua cac cap ngan sach, cac nien do ngan sach phu hop voi he thong chi tieu trinh Chinh phu va Quoc hoi; quy dinh cu the cac khoan thu trong can doi, ngoai can doi phai quan ly qua ngan sach cho tung cap ngan sach, dong thoi quy dinh va thuc hien cac che tai doi voi cac hanh vi co y khong thuc hien quan ly qua NSNN doi voi cac khoan thu theo quy dinh.

(8) Quy dinh cu the, chi tiet mot so noi dung chitu du phong ngan sach cho cac nhiem vu dot xuat, cap bach.

(9) Can quy dinh cu the trach nhiem cua tap the, ca nhan vi pham Luat NSNNquy dinh tai dieu 73 Luat NSNN de co can cu xu ly cac sai pham.

C. Ket qua thuc hien ket luan, kien nghi cua kiem toan Nha nuoc

Trong nhung nam gan day, nhat la sau khi co Luat kiem toan nha nuoc, viec thuc hien ket luan, kien nghi kiem toan cua KTNN duoc cac don vi quan tam hon. Dang chu y la ngay sau khi bao cao kiem toan duoc phat hanh, Bo Tai chinh, cac Bo, nganh va dia phuong da co cong van don doc, chi dao cac don vi duoc kiem toan thuc hien nghiem ket luan va kien nghi cua KTNN. Bo Tai chinh thuong xuyen co cong van yeu cau cac don vi duoc kiem toan bao cao ket qua thuc hien ket luan, kien nghi kiem toan; co truong hop da tru truc tiep du toan ngan sach cap cho don vi. Dieu do da the hien su phoi hop chat che, hieu qua, tao dieu kien rat tot va nang cao hieu luc thuc hien kien nghi cua KTNN.

Ve phia KTNN, viec kiem tra thuc hien ket luan, kien nghi duoc to chuc thuc hien thuong xuyen, ne nep; ket hop giua hai hinh thuc chu yeu: yeu cau don vi duoc kiem toan bao cao bang van ban; va to chuc kiem tra tai don vi. Kiem tra thuc hien kien nghi kiem toan cho thay, nhieu don vi duoc kiem toan da thuc hien nghiem tuc, day du va kip thoi cac kien nghi va ket luan cua KTNN, xu ly ve tai chinh va thuc hien cac giai phap khac phuc nhung sai pham. So lieu ve tinh hinh thuc hien kien nghi cua KTNN da duoc Bo Tai chinh, KTNN bao cao Quoc hoi:

- Thuc hien kien nghi cua KTNN doi voi quyet toan NSNN nam 2003: cac don vi da thuc hien duoc 98% tong so kien nghi (3.240 ty dong /3.307 ty dong); trong do cac dia phuong thuc hien dat 99,2%, cac bo, co quan trung uong thuc hien dat 98,6%, cac doanh nghiep thuc hien dat 100%.

- Viec thuc hien kien nghi cua KTNN da duoc xu ly trong qua trinh lap bao cao quyet toan NSNN cac bo, co quan trung uong, dia phuong, bao cao quyet toan NSNN nam 2004 voi 63,4% so kien nghi duoc thuc hien./.

KIEM TOAN NHA NUOC - www.kiemtoannn.gov.vn

Viet Bao
Comment :Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Public report 2005 audit report and results of conclusions and recommendations of the audit the State Audit
Ministry of Finance, Vietnam, the State Budget Law, Dong Thap, Ministry of Communications, the Vietnam Paper , capital construction investment, business units with revenues, project management, finance - banking, the state budget, settlement reports, state enterprises, corporations, capital use, some, 2004
In 2005, the State Audit (Audit) conducted an audit budget settlement reports of 30 provinces and cities under central authority (accounting for 28.3% and 40.5% of revenues local budget) settlement report of 11 ministries and central agencies (chiem. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Báo cáo công khai báo cáo kiểm toán năm 2005 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán Nhà nước

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Báo cáo công khai báo cáo kiểm toán năm 2005 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của kiểm toán Nhà nước bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao cao cong khai bao cao kiem toan nam 2005 va ket qua thuc hien ket luan kien nghi kiem toan cua kiem toan Nha nuoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0