Bao Durian vao bien Dong voi suc gio manh

Bao Durian vao bien Dong voi suc gio manh

Tags: Pho Thu, Truong Sa, Bao Durian, Viet Nam, Khanh Hoa, Thuan An, Ba Ria - Vung Tau, quan dao hoang sa, khi tuong thuy van, du bao khi tuong, dang hoat dong, Tinh Quang Ngai, Bao so 9, ban chi dao, tau thuyen, cap
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>+ Pho Thu tuong chi dao: Cac tau thuyen o toa do khoang 15,8 do vi Bac va 114,2 do kinh Dong phai di doi ngay de tranh bao
+ 82 tau thuyen voi 883 ngu dan dang o vung nguy hiem

Bao Durian vao bien Dong voi suc gio manh
Anh du bao huong di bao Durian cua mang TSR (DH London) cho thay bao se vao bien Dong

Theo ban tin 17g30 hom nay (1-12) cua Trung tam Du bao khi tuong thuy van trung uong, hoi 16 gio ngay 1-12, vi tri tam bao o vao khoang 13,6 do vi bac; 118,8 do kinh dong. Suc gio manh nhat o vung gan tam bao manh cap 11, cap 12 (tuc la tu 103 den 133 km mot gio), giat tren cap 12.

Du bao trong 24 gio toi, bao di chuyen chu yeu theo huong tay, moi gio di duoc khoang 15 km. Den 16 gio ngay 2-12, vi tri tam bao o vao khoang 13,5 do vi bac; 115,6 do kinh dong, cach quan dao Hoang Sa khoang 530 km ve phia dong nam.

Tinh tu tam bao, vung gio manh nguy hiem tu cap 10 tro len co ban kinh khoang 120 km, tu cap 6 tro len co ban kinh khoang 250 - 300 km.

Trong 24 den 48 gio toi, bao di chuyen chu yeu theo huong tay, moi gio di duoc khoang 10 - 15 km. Den 16 gio ngay 3/12 vi tri tam bao o vao khoang 13,4 do vi bac; 113,1 do kinh dong, cach quan dao Hoang Sa khoang 400 km ve phia nam. Tinh tu tam bao, vung gio manh nguy hiem tu cap 10 tro len co ban kinh khoang 100 - 120 km, tu cap 6 tro len co ban kinh khoang 250 - 300 km

Do anh huong cua bao, khu vuc phia dong va giua Bien Dong, co gio manh cap 9, cap 10, vung gan tam bao cap 11, cap 12, giat tren cap 12, song bien cao tu 8 den 10 met. Bien dong du doi.

+ Ba Ria - Vung Tau: Con hon 1.200 ghe, tau chua chiu vao bo

Theo Bo Chi huy Bien phong tinh Ba Ria - Vung Tau, mac du da tich cuc thong bao vi tri, huong di chuyen, toc do gio cua con bao Durian, nhung tinh den 16 gio 30 phut chieu nay (ngay 1-12), van con 1.210 ghe, tau danh bat xa bo voi 9.249 ngu dan cua Ba Ria - Vung Tau chua chiu vao bo. So ghe, tau tren hien dang danh bat hai san tai khu vuc 5 den 10 do vi Bac, 104 den 108 do kinh Dong vung bien ngoai khoi Con Dao va Tay Nam bo. Hien Bo Chi huy Bien phong tinh van dang quyet liet thong bao va goi cac ghe, tau dang khai thac o nhung vung nguy hiem phai khan cap vao bo tranh bao.

Hien tai, 2.387 chiec ghe, tau danh ca cua tinh voi 18.146 ngu dan da vao bo tranh bao an toan. Ngoai ra, 224 ghe, tau cua cac tinh khac voi 1.009 ngu dan, thuy thu dang danh bat hai san va luu thong trong vung bien Ba Ria - Vung Tau nhan duoc thong bao bao cung da xin vao cac cang cua tinh tranh bao. Luc luong Bien phong tinh da tich cuc huong dan, sap xep cac ghe, tau vao cac ben neo tru.

+ Cong dien khan ve 13 tau voi 162 nguoi van chua co thong tin

Ban Chi dao Phong chong lut bao Trung uong-Uy Ban quoc gia tim kiem cuu nan vua co Cong dien khan so 06/CD-TW dien: Ong Chu tich UBND cac tinh Quang Ngai, Khanh Hoa; Ban Chi huy Phong chong lut bao va TKCN cac tinh Quang Ngai, Khanh Hoa; Dai tieng noi Viet Nam; Dai truyen hinh Viet Nam.

Toan van Cong dien nhu sau:

Hien nay tren khu vuc giua quan dao Hoang Sa va quan dao Truong Sa co 13 tau cua 2 tinh Quang Ngai va Khanh Hoa (trong do Quang Ngai 12 tau voi162 nguoi; Khanh Hoa 1 tau chua cu the so nguoi) van chua co thong tin. Ban chi dao Phong chong lut bao Trung uong yeu cau:

1. Bang moi bien phap lien lac de yeu cau cac tau noi tren tim noi tru tranh bao, dong thoi thong bao den gia dinh cac chu tau de tim cach lien lac va yeu cau cac thuyen truong dua phuong tien tau thuyen thoat ra khoi vung anh huong cua bao.

2.Dai tieng noi Viet Nam, Dai truyen hinh Viet Nam cong bo danh sach 13 tau cua 2 tinh neu tren de chinh quyen dia phuong cung gia dinh va cac thuyen truong phoi hop tim bien phap phong tranh.

3. Danh sach cu the nhu sau:

1-So hieu tau QNg 99017, chu tau Vo Tam; 2-QNg 5487, chu tau Bui Thanh Quang; 3-QNg 96516, chu tau Le Dien; 4-QNg 96417, chu tau Nguyen Xuan Loc; 5-QNg96139, chu tau Bui Nam; 6-QNg 9338, chu tau Huynh van Chua; 7-QNg 96525, chu tau Pham Binh; 8-QNg 96309, chu tau Le Loc; 9-QNg 6457, chu tau Le Loc; 10-QNg 96059, chu tau Duong Chau; 11-QNg 96416, chu tau Nguyen Dai; 12-QNg 96149, chu tau Duong Anh; 13-KH 94373, chu tau (chua ro ten).

+ Quang Ngai: Con 8 tau voi 107 ngu dan chua lien lac duoc

Theo so lieu thong ke cua Ban Chi huy phong chong lut bao va tim kiem cuu nan (BCH PCLB va TKCN) tinh Quang Ngai, tinh den 15 gio ngay 1-12, toan tinh con 8 tau voi 107 ngu dan (2 tau cua huyen Binh Son va 6 tau cua huyen Ly Son) chua lien lac duoc do tau khong mo may lien lac.

Co 1 tau cua huyen dao Ly Son do ong Bui Nam (Bui Thong) lam chu, tau mang so hieu QNG 96139 tren tau co 16 lao dong cach quan dao Hoang Sa khoang 12 hai ly va cach dao Ly Son khoang 200 hai ly, bi gay cot may nen khong hoat dong duoc. Truoc mat BCH PCLB va TKCN tinh yeu cau Bo Chi huy Bo doi Bien phong thong bao cho chu phuong tien mo thong tin lien lac 24/24 gio va thong qua cac kenh lien lac de nam cac phuong tien o khu vuc gan tau bi su co de yeu cau den lai dat vao quan dao Hoang Sa tam thoi tru an.

De phong tranh thiet hai do con bao so 9 co the gay ra cho nguoi dan trong tinh, nhat la cac ngu dan dang danh bat xa bo, chieu ngay 1-12, ong Truong Ngoc Nhi, Pho Chu tich UBND tinh, Truong BCH PCLB va TKCN tinh Quang Ngai da chu tri cuoc hop trien khai cong tac phong tranh con bao so 9. Ong Nhi chi dao: khan truong tim moi bien phap de thong bao cho cac chu phuong tien tau thuyen tren dia ban tinh dang hoat dong tai vung nguy hiem, dac biet la cac tau thuyen dang danh bat xa bo de chu dong di chuyen phuong tien, tim noi tru bao an toan; nghiem cam cac tau thuyen dang o ben di ra khoi. To chuc truc ban 24/24 gio de theo doi, chu dong tham muu de xuat xu ly nhung tinh huong xau co the xay ra.

Doi voi cac cong trinh dang thi cong tren dia ban tinh don doc cac don vi thi cong khan truong co phuong an sap xep va tru bao an toan. Pho Chu tich cung chi dao Trung tam Khi tuong thuy van tinh, cac co quan thong tin dai chung o tinh lien tuc cap nhat, dua tin va canh bao ve bao cho nhan dan de chu dong phong, tranh bao.

TTXVN

+ Dem 30-11, bao Durian o vi tri vao khoang 13,5 do vi bac, 122 do kinh dong tren vung dat lien thuoc phia nam dao Luzon (Philippines), o vung phu can thu do Manila.Suc gio manh nhat o vung gan tam bao khoang 213km/gio (cap 17), giat 259km/gio (tren cap 17). Bao dang di chuyen theo huong tay voi toc do 20km/gio.

Truoc do vao buoi sang, sau khi do bo vao Philippines bao da suy yeu di mot it va dang tiep tuc suy yeu.

Du bao cua cac co quan khi tuong quoc te cho thay sang nay 1-12 bao se vuot qua vung dat lien cua Philippines tien vao bien Dong. Sau do bao se di chuyen theo huong tay tay bac, den trua 3-12 bao co the se dich chuyen xuong phia nam de di chuyen theo huong giua tay va tay tay nam. Sau ngay 5-12 bao se anh huong truc tiep den Trung bo. Do gap vung ap cao lanh luc dia dang lien tuc tang cuong xuong phia nam nen bao se suy yeu di kha nhieu; den ngay 3-12 se chi con suc gio 148km/gio (cap 13), den toi 5-12 khi vao den gan bo bien Trung bo bao chi con suc gio 83km/gio (cap 9), giat 102km/gio (cap 10).

Sang 1-12, Ban chi dao phong chong lut bao Trung uong cho biet: Tinh den 6 gio sang nay (1-12), tong so tau thuyen dang hoat dong tren bien la 14.585 tau, thuyen. Dac biet, co 82 tau thuyen voi 883 ngu dan dang hoat dong o vung nguy hiem (bao gom ca Truong Sa va Hoang Sa).

Cu the la: tinh Quang Ngai 36 tau voi 491 ngu dan hoat dong o khu vuc quan dao Hoang Sa va khu vuc giua quan dao Hoang Sa - Truong Sa trong do co 01 tau so hieu QNg-96239 voi 16 nguoi chua lien lac duoc; Tinh Khanh Hoa 46 tau voi 409 ngu dan, 45 tau da lien lac duoc va dang di chuyen tranh bao, con lai 01 tau so hieu KH 94373 hien chua lien lac duoc (ke ca gia dinh).

Theo TTXVN

Khi do bo vao dao Luzon o dong bac Philippines bao da cat dut hai duong day dien chinh. Manila duoc dat o muc bao dong cao do con bao du kien do bo vao thanh pho nay. Chinh quyen da cho hoc sinh o thu do Manila nghi hoc. Chinh quyen cung da ban bo lenh di tan bat buoc doi voi cu dan o khu vuc duyen hai.

Theo ban tin cua dai phat thanh Philippines, san bay quoc te Manila da tinh den kha nang chuyen huong cac chuyen bay den nuoc nay sang Hong Kong neu bao do bo truc tiep vao thu do. Trong khi do, gan 2.000 hanh khach di pha bi ket lai o nam Manila sau khi canh sat tuan tra bien lenh tat ca tau thuyen khong duoc roi ben.

+ Ngay 30-11, Ban chi dao phong chong lut bao trung uong - Uy ban Quoc gia tim kiem cuu nan da co cong dien khan thong bao vung nguy hiem co toa do tu vi do 12 den vi do 17 va tu kinh do 115 den giap quan dao Philippines cho chu cac phuong tien tau thuyen dang hoat dong tren bien, yeu cau cac chu phuong tien phai thoat khoi vung nguy hiem va cac tau thuyen o khu vuc khac khong duoc di vao khu vuc nay.

+ Tin tu Ban chi huy phong chong bao lut va tim kiem cuu nan Da Nang: tinh den chieu 30-11, TP Da Nang van con 442 tau voi 1.832 lao dong dang tham gia danh bat tren bien. Tuy nhien hau het so tau thuyen nay dang tham gia danh bat gan bo.

+ Theo tin tu tram kiem soat bien phong cua bien Thuan An, Thua Thien - Hue, toi 30-11 co khoang 500 phuong tien danh bat, trong do gan 250 tau danh bat xa bo, o khu vuc cang bien Thuan An da duoc lien lac va goi vao tru an an toan. Tuy nhien, den 19g toi 30-11, trung ta Nguyen Xuan Ba, don truong bien phong cua khau cang Thuan An, cho biet con 27 tau thuyen voi 233 lao dong, trong do 10 tau danh bat xa bo van con o ngoai khoi, mot so chua lien lac duoc.

Nhom phong vien TS

Pho Thu tuong chi dao: Cac tau thuyen o toa do khoang 15,8 do vi Bac va 114,2 do kinh Dong phai di doi ngay de tranh bao

Do la chi dao cua Pho Thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Sinh Hung tai cuoc hop ban giai phap phong chong con bao so 9 voi Ban chi dao phong chong lut bao Trung uong va dai dien nhieu Bo, nganh co lien quan dien ra sang nay (1-12), tai Ha Noi.

Pho Thu tuong yeu cau Chu tich UBND tinh Quang Ngai chi dao dam bao an toan cho cac tau thuyen dang hoat dong o khu vuc Hoang Sa, Truong Sa, dac biet la cac tau thuyen dang hoat dong o khu vuc co toa do tu 12 den 17 do vi bac va kinh tuyen tu 113 tro ve phia Dong den giap quan dao Philippines.

Boi theo nhan dinh cua gioi chuyen mon: day la con bao manh, rat nguy hiem cho cac tau thuyen dang hoat dong ngoai khoi, dac biet la cac tau thuyen danh bat xa bo. Vi vay Pho Thu tuong yeu cau moi nguoi phai theo doi chat che va cac co quan chuc nang phai phan cong truc ban 24/24 gio, nhat la Ban chi huy phong chong lut bao cac tinh, thanh pho can bo tri lanh dao truc de xu ly nhung tinh huong dot xuat xay ra.

Dac biet, Pho Thu tuong yeu cau cac dia phuong bao cao ket qua chi dao va thuc hien cong tac trien khai phong chong bao so 9 ve Ban chi dao phong chong lut bao Trung uong cham nhat truoc 15 gio ngay 1-12-2006 de tap hop bao cao Thu tuong Chinh phu.

Tai cuoc hop, Bo tu lenh bo doi Bien phong cho biet: hien nay van con 31 tau dang hoat dong tai khu vuc nguy hiem (trong khu vuc giua Hoang Sa va Truong Sa) dang duoc thong bao huong dien bien cua bao so 9, de quay vao bo hoac tim noi tru an an toan.

De chu dong phong tranh dam bao an toan cho ngu dan, Ban chi dao phong chong lut bao Trung uong - Uy ban Quoc gia Tim kiem cuu nan yeu cau Ban chi huy phong chong lut bao va Tim kiem cuu nan cac tinh, thanh pho; cac Bo, nganh trien khai cac phuong an ung pho voi bao so 9, dong thoi thong bao cho cac tau thuyen huong di chuyen cung nhu dien bien cua bao so 9 de tim noi tru an.

Theo TTXVN

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Pho Thu, Truong Sa, Bao Durian, Viet Nam, Khanh Hoa, Thuan An, Ba Ria - Vung Tau, quan dao hoang sa, khi tuong thuy van, du bao khi tuong, dang hoat dong, Tinh Quang Ngai, Bao so 9, ban chi dao, tau thuyen, cap

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Bão Durian vào biển Đông với sức gió mạnh

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Bão Durian vào biển Đông với sức gió mạnh bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Bao Durian vao bien Dong voi suc gio manh

Nhan xet, hay lien he ve tin Bao Durian vao bien Dong voi suc gio manh co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Bao Durian vao bien Dong voi suc gio manh de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0