Ban hanh 6 nghi dinh ve che do tien luongBan hanh 6 nghi dinh ve che do tien luong
Co nhieu muc phu cap danh cho nguoi lam viec nguy hiem, thuong xuyen thay doi cho lam viec. (Anh: Diep Duc Minh)

Ngay 14/12, Chinh phu da ban hanh cung luc 6 nghi dinh ve che do tien luong, tro cap bao hiem xa hoi (BHXH). Day la nhung quy dinh dong bo nham cai cach mot buoc che do tien cong, tien luong trong khu vuc nha nuoc, luc luong vu trang va nguoi huong che do BHXH.

Quy dinh moi ve muc luong toi thieu chung

Theo ND so 203/ND-CP, muc luong toi thieu chung (MLTTC) 290.000 dong/thang duoc coi la "MLTTC cho nguoi lao dong lam cong viec gian don nhat trong dieu kien lao dong binh thuong" va muc luong nay se con duoc dieu chinh tuy theo muc tang truong kinh te, chi so gia sinh hoat va cung cau lao dong trong tung thoi ky. Muc luong 290.000 dong duoc coi la can cu tinh cac muc luong trong he thong thang luong, bang luong, muc phu cap trong khu vuc Nha nuoc, tinh cac muc luong ghi trong hop dong lao dong doi voi cac doanh nghiep xay dung thang luong, bang luong...

MLTTC khong chi duoc ap dung cho cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep, luc luong vu trang, cac to chuc chinh tri, to chuc chinh tri-xa hoi, cac cong ty hoat dong theo Luat Doanh nghiep va Luat Doanh nghiep nha nuoc, cac hop tac xa... ma con ap dung de tinh tro cap thoi viec cho so nam lam viec tu nam 2004 tro di doi voi lao dong doi du, nguoi thoi viec do tinh gian bien che theo mot so quy dinh hien hanh.

Bo Lao dong-Thuong binh va Xa hoi se cong bo MLTTC cho tung thoi ky, he so dieu chinh tang them so voi MLTTC duoc ap dung cho cac cong ty hoat dong theo Luat Doanh nghiep nha nuoc; Bo Noi vu chu tri xay dung he so dieu chinh tang them so voi MLTTC ap dung cho cac co quan nha nuoc, don vi su nghiep, luc luong vu trang, to chuc chinh tri, to chuc chinh tri-xa hoi de trinh Chinh phu thong qua.

Luong, thuong, phu cap tai cong ty nha nuoc (CTNN)

6 nghi dinh moi ve luong va bao hiem xa hoi

- ND so 203/2004/ND-CP ve muc luong toi thieu.

- ND so 204/ND-CP ve che do tien luong doi voi can bo, cong chuc, vien chuc va luc luong vu trang.

- ND so 205/2004/ND-CP ve he thong thang, bang luong va che do phu cap luong trong cac cong ty nha nuoc (CTNN).

- ND 206/2004/ND-CP ve viec quan ly lao dong, tien luong va thu nhap trong cac CTNN.

- ND so 207/2004/ND-CP quy dinh che do tien luong, tien thuong va che do trach nhiem doi voi cac thanh vien hoi dong quan tri, tong giam doc, giam doc CTNN.

- ND so 208/2004/ND-CP ve dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi.

Sau khi cac nghi dinh nay duoc ban hanh, cac Bo, nganh chuc nang se can cu vao do, dua ra mot so huong dan cu the hon de thuc hien viec tinh toan, chi tra tien luong theo quy dinh, tinh tu 1/10/2004.

ND so 205/2004/ND-CP quy dinh ve he thong thang, bang luong va che do phu cap luong trong cac CTNN (ap dung cho cac CTNN va cac cong ty hach toan doc lap cua tong cong ty do Nha nuoc quyet dinh dau tu va thanh lap) cung quy dinh cu the ve cac thang, bang luong cho cong nhan, nhan vien truc tiep san xuat, kinh doanh...

Phu cap khu vuc ap dung doi voi nguoi cua CTNN lam o vung xa xoi, heo lanh, khi hau xau co 7 muc: tu 0,1 den 0,7 va 1,0 so voi MLTTC; phu cap doc hai, nguy hiem gom 4 muc tu 0,1 den 0,4 so voi MLTTC; phu cap luu dong gom 3 muc: 0,2; 0,4 va 0,6 so voi MLTTC ap dung voi nguoi lam nghe hoac cong viec thuong xuyen thay doi dia diem lam viec va noi o.

Con tai ND 206/ND-CP ve quan ly lao dong, tien luong va thu nhap tai CTNN, Chinh phu quy dinh CTNN duoc ap dung he so dieu chinh tang them de lam co so tinh don gia tien luong thi "khong duoc vuot qua 2 lan so voi MLTTC". Khi ap dung he so dieu chinh tang them, CTNN phai dam bao da nop ngan sach day du, muc tang tien luong binh quan phai thap hon muc tang nang suat lao dong binh quan va loi nhuan ke hoach khong thap hon so voi loi nhuan thuc hien cua nam truoc lien ke. ND so 207/ND-CP ve che do luong, thuong, trach nhiem voi thanh vien hoi dong quan tri, tong giam doc, giam doc CTNN quy dinh ro viec tien luong, phu cap cho cac doi tuong tren duoc tinh can cu vao viec thuc hien loi nhuan va nang suat lao dong cua cong ty. Quy tien luong danh cho cac doi tuong nay duoc xac dinh theo nam, thang va duoc tam ung toi da bang 80% quy tien luong ke hoach.

Ai duoc tang luong huu?

ND dang chu y cuoi cung la ND 208/ND-CP ve viec dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi. Theo do, muc luong huu va tro cap bao hiem xa hoi hang thang duoc dieu chinh cho cac doi tuong: CBCCVC, luc luong vu trang, nguoi lam cong tac co yeu huong luong huu hang thang; CCVC va nguoi lao dong huong luong huu hang thang nhung vua co thoi gian huong tien luong theo thang, bang luong Nha nuoc quy dinh vua khong theo thang, bang luong nay; cong nhan cao su dang huong tro cap hang thang; mot so doi tuong cong nhan, vien chuc va can bo xa, phuong, thi tran huong tro cap mat suc lao dong hang thang.

Cac doi tuong tren da huong luong huu truoc ngay 1/10/2004 se duoc tang them muc luong huu, tro cap hien huong 10%. Thoi gian duoc tang la tu 1/10/2004 den ngay 30/9/2005. Voi nguoi nghi huu tu ngay 1/10/2004 den ngay 30/9/2005 thi luong huu cua nguoi nghi huu duoc dieu chinh mot lan khi nghi huu voi muc tang tuong ung voi thoi diem nghi huu. Vi du nhu: nghi huu vao thang 11/2004 thi muc dieu chinh tang la 9,5%; nghi huu vao thang 12/2004 thi muc dieu chinh tang la 9%...

Tat ca cac ND tren deu co hieu luc thi hanh sau 15 ngay ke tu ngay dang Cong bao.

Can bo, cong chuc, vien chuc: Luong bao nhieu, tuy theo cong viec

Theo ND so 204/2004/ND-CP ve che do tien luong voi can bo, cong chuc, vien chuc (CBCCVC) va luc luong vu trang thi viec tra luong, nang luong... se phai linh hoat hon truoc day rat nhieu. Nguyen tac tra luong theo dieu 3 cua ND nay da quy dinh viec tra luong phai "gan voi ket qua thuc hien nhiem vu cua CBCCVC va nguon tra luong".

Cu the, CBCCVC va cac doi tuong thuoc luc luong vu trang khi thay doi cong viec thi duoc chuyen xep lai luong va phu cap chuc vu (neu co) cho phu hop voi cong viec moi dam nhiem. Truong hop thoi chuc danh lanh dao (tru viec bi ky luat) de lam cong viec khac ma co muc luong chuc vu hoac phu cap chuc vu thap hon thi duoc bao luu muc luong hoac chuc vu cua chuc danh lanh dao cu trong 6 thang va sau do se duoc xep lai theo muc cua cong viec moi. Con theo yeu cau nhiem vu, CBCCVC... dang giu chuc danh lanh dao duoc luan chuyen den giu chuc danh lanh dao khac co muc luong chuc vu hoac phu cap chuc vu thap hon thi duoc giu muc luong chuc vu hoac phu cap chuc vu theo chuc danh lanh dao cu.

Cac doi tuong chuyen cong tac tu luc luong vu trang, co yeu va CTNN vao lam viec trong co quan nha nuoc thi duoc chuyen, xep lai ngach, bac luong va huong phu cap chuc vu theo cong viec moi dam nhiem...

Nghi dinh nay cung quy dinh 7 bang luong: bang luong cho chuyen gia cao cap; bang luong chuyen mon-nghiep vu voi tung loai doi tuong; bang luong cho can bo chuyen trach cap phuong, thi tran; cho luc luong vu trang... Nghi dinh dua ra nhieu quy dinh moi ve che do phu cap luong. Vi du, ve phu cap cho nguoi kiem nhiem chuc danh lanh dao thi muc phu cap bang 10% muc luong hien huong cong voi phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co). Nguoi kiem nhiem nhieu chuc danh lanh dao chi duoc huong mot muc phu cap.

Mot diem dang chu y khac la phu cap dac biet ap dung cho cac doi tuong lam o dao xa dat lien, vung bien gioi co dieu kien kho khan thi co muc phu cap: 30%, 50% va 100% muc luong hien huong cong voi phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co) hoac phu cap quan ham hien huong voi ha si quan, chien si luc luong vu trang. CBCCVC den lam o vung kinh te moi, co so kinh te, dao xa dat lien co dieu kien sinh hoat dac biet kho khan duoc huong muc phu cap thu hut theo 4 muc: 20%, 30%, 50% hoac 70% muc luong hien huong cong voi phu cap chuc vu lanh dao va phu cap tham nien vuot khung (neu co).

ND nay cung quy dinh cu the cac muc phu cap luu dong, phu cap doc hai, nguy hiem, phu cap tham nien nghe, uu dai theo nghe... Dac biet, nghi dinh tren quy dinh viec nang bac luong thuong xuyen cung phai thuc hien tren co so ket qua hoan thanh nhiem vu cua CBCCVC va thoi gian giu bac trong ngach hoac chuc danh. CBCCVC "lap thanh tich xuat sac trong thuc hien nhiem vu ma chua xep bac luong cuoi cung trong ngach hoac trong chuc danh" thi duoc xet nang mot bac luong truoc thoi han 12 thang.

Nguon kinh phi de thuc hien che do tien luong moi theo nghi dinh nay duoc quy dinh lay tu khoan tiet kiem 10% chi thuong xuyen (tru tien luong va cac khoan co tinh chat luong) voi tung co quan hanh chinh, don vi su nghiep; tu viec su dung toi thieu 40% so thu duoc de lai theo che do cua don vi su nghiep co thu (rieng nganh y te duoc su dung toi thieu 35%); tu viec su dung toi thieu 40% so thu duoc de lai theo che do cho cac co quan hanh chinh co thu. Ngan sach dia phuong su dung 50% so tang thu giua du toan ke hoach so voi du toan nam truoc lien ke do Thu tuong giao va 50% so tang thu giua thuc hien so voi du toan nam ke hoach do Thu tuong giao de thuc hien tang luong. Ngan sach trung uong chi bo sung kinh phi de thuc hien che do tien luong moi trong truong hop cac bo, nganh, dia phuong thuc hien cac dieu tren nhung con thieu.

Manh Quan

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (25/01 - 31/01)

Toàn cảnh trực thăng quân sự rơi ở TP.HCM; Tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa khiến 10 người tử vong; Bé trai khôi ngô bị mẹ bỏ rơi vì sợ mang lại xui xẻo; Hà Nội bỏ dải phân cách cứng: 24 tỷ đồng ném qua cửa sổ;Vợ hoặc chồng không chung thủy bị phạt 1-3 triệu đồng... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Đời nữ công nhân trong vòng xoáy tình, tiền

Nhẹ dạ cả tin, thiếu kinh nghiệm sống, thừa nhiệt huyết yêu nên nhiều nữ công nhân không chỉ trót trao thân nhầm cho những kẻ sở khanh mà còn bị bạn trai lừa sạch tiền, tài sản.

Vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Theo Nghị định quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo thì cặp vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Dân lập rào chắn phản đối xe quá tải chạy phá đường, cán chết người

 Người dân Tân Cang phải lập rào chặn xe quá tải vì bức xúc việc xe ben “lộng hành” gây mất an toàn giao thông. Đỉnh điểm là vụ cán chết một cụ già 63 tuổi vào chiều ngày 26/1.

Tìm hiểu: Luat Doanh, tro cap bao hiem xa hoi, che do tien luong, Luc luong vu trang, phu cap chuc vu, ap dung cho, trong khu vuc, cac cong ty, duoc ap dung, muc luong, nghi dinh, lao dong, thuc hien, lanh dao, bang luong, nguoi

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ban hành 6 nghị định về chế độ tiền lương

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ban hành 6 nghị định về chế độ tiền lương bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ban hanh 6 nghi dinh ve che do tien luong

Nhan xet, hay lien he ve tin Ban hanh 6 nghi dinh ve che do tien luong co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ban hanh 6 nghi dinh ve che do tien luong de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0