Bo Chinh tri quyet dinh ba Nguyen Thi Thanh, Uy vien du khuyet Trung uong Dang giu chuc Bi thu Tinh uy Ninh Binh, nhiem ky 2011-2015.

» Ong Tran Thanh Van lam Truong Ban Noi chinh Da Nang
» Nguoi "ke nhiem" ong Nguyen Ba Thanh tao dau an
» Bao chi Thai binh luan chuyen tham cua Tong bi thu

Ninh Binh , Bi thu Tinh uy , Dieu dong
Ong To Huy Rua, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu TW Dang, Truong ban To chuc TW trao quyet dinh cua Bo Chinh tri cho ba Nguyen Thi Thanh.
Ngay 6/8, tai tinh Ninh Binh, ong To Huy Rua, Uy vien Bo Chinh tri, Bi thu Trung uong Dang, Truong ban To chuc Trung uong da du le cong bo va trao cac quyet dinh cua Bo Chinh tri ve viec dieu dong, phan cong Uy vien Trung uong Dang.

Theo Quyet dinh so 875, ngay 5/8/2013 cua Bo Chinh tri, ong Bui Van Nam, Uy vien Trung uong Dang thoi tham gia Ban Chap hanh, Ban Thuong vu, thoi giu chuc Bi thu Tinh uy Ninh Binh de giu chuc Thu truong Bo Cong an.


Theo Quyet dinh so 876, ngay 5/8/2013, Bo Chinh tri quyet dinh ba Nguyen Thi Thanh, Uy vien du khuyet Trung uong Dang, Uy vien Ban Thuong vu Tinh uy, Bi thu Huyen uy Yen Khanh nay giu chuc Bi thu Tinh uy Ninh Binh, nhiem ky 2011-2015.


Phat bieu tai le trao quyet dinh, Truong ban To chuc Trung uong To Huy Rua bieu duong nhung thanh tuu ma Dang bo, chinh quyen va nhan dan tinh Ninh Binh dat duoc trong thoi gian qua; ghi nhan va danh gia cao nhung dong gop cua ong Bui Van Nam tren cuong vi Bi thu Tinh uy Ninh Binh.

Ong To Huy Rua de nghi Thuong truc Tinh uy, Ban Thuong vu Tinh uy, Ban Chap hanh Dang bo tinh Ninh Binh tao dieu kien de ba Nguyen Thi Thanh, voi trong trach moi la Bi thu Tinh uy se hoan thanh xuat sac nhiem vu chinh tri duoc giao, dua Ninh Binh tro thanh mot tinh phat trien trong khu vuc va cua ca nuoc.

» Ong Tran Thanh Van lam Truong Ban Noi chinh Da Nang
» Nguoi "ke nhiem" ong Nguyen Ba Thanh tao dau an
» Bao chi Thai binh luan chuyen tham cua Tong bi thu

Theo Vietnam+/TTXVN