BCH TU Bo Chinh tri se thay doi rat nhieu

BCH TU Bo Chinh tri se thay doi rat nhieu

Tags: BCH TW, Ban Bi, Ong Phan Dien, BCH TU, Phan Dien, Bao SGGP, Dang Cong San Viet Nam, Uy vien Bo Chinh tri, uy vien trung uong, dai hoi dai bieu, Tu Cach Dai Bieu, ung cu vien, tong bi thu, tai Ha Noi, khoa X, TW
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Sang qua, 13/4 tai Ha Noi, ong Phan Dien, uy vien Bo Chinh tri, Thuong truc Ban Bi thu da tra loi nhieu cau hoi cua phong vien trong nuoc va quoc te trong buoi hop bao ve Dai hoi Dai bieu toan quoc Dang Cong san Viet Nam lan thu X.

BCH TU Bo Chinh tri se thay doi rat nhieu
Ong Phan Dien chu tri cuoc hop bao ve Dai hoi Dang X sang 13/4 anh: Pham Yen

Trong do noi bat la van de nhan su khoa X cua Dang va viec chong tham nhung qua vu an PMU 18 dang duoc du luan quan tam.

“Chu de cua Dai hoi X cua DCSVN (dien ra tu 18-25/4) la “Nang cao nang luc va suc chien dau cua Dang, phat huy suc manh toan dan toc, day manh toan dien cong cuoc doi moi de dua nuoc ta ra khoi tinh trang kem phat trien”.

Theo ong Phan Dien: Dai hoi X se bau ra Ban Chap hanh Trung uong (BCH TW) khoa X, (nhiem ky 2006-2010) “du duc, du tai, du ban linh lanh dao dat nuoc Viet Nam thoat khoi tinh trang kem phat trien”.

Bao SGGP: Xin ong cho biet nhung net moi trong viec lua chon nhan su khoa X cua Dang?

Ong Phan Dien: Tinh than chung cua viec lua chon nhan su gioi thieu cho Dai hoi X cua Dang la phat huy dan chu de lua chon duoc nhung nguoi xung dang.

De dat duoc muc tieu ay, BCH TW khoa IX da neu len nhung dinh huong lon ve yeu cau, tieu chuan, co cau cua BCH TW khoa X. Sau khi thong qua nhung dinh huong noi tren, truoc tien nhung uy vien Trung uong khoa IX tu de xuat ban than minh co ung cu tiep khoa X hay khong va y kien cua minh ve 146 uy vien Trung uong khoa IX xem ai nen tai cu hoac khong nen.

1.178 dai bieu du Dai hoi X cua Dang

Tru mot truong hop xin rut, mot truong hop bi bat tam giam nen den nay con lai 1.178 dai bieu bao gom dai dien cua 27 dan toc anh em, trong do:

Dai bieu tre nhat: Dinh Huy (tinh Gia Lai), 30 tuoi

Dai bieu cao tuoi nhat: Do Quang Hung (TP HCM), 77 tuoi

So dai bieu nu: chiem 11,5%.

Dai bieu nguoi dan toc thieu so: chiem 12,3%

“Tu nay den khi khai mac, Dai hoi X se lien tuc xem xet tu cach dai bieu”- Ong Ta Xuan Dai, Pho truong Ban To chuc Trung uong thong bao tai buoi hop bao.

Cac Dang bo truc thuoc Trung uong (bao gom Dang bo tinh, thanh pho va cac co quan, ban nganh truc thuoc Trung uong) tien hanh lay y kien gioi thieu nhan su uy vien Trung uong khoa X qua 2 vong.

Sau khi tap hop y kien, BCH TW thong bao lai cho dang bo do biet rang trong lan gioi thieu thu nhat, dang bo ay da gioi thieu bao nhieu nguoi va cac don vi khac gioi thieu nhung ai o Dang bo do de ho hop lai va xem xet quyet dinh.

Sau do, Bo Chinh tri khoa IX da co y kien cua minh va dua ra danh sach gioi thieu cac ung cu vien. BCH TW khoa IX duoc bao cao day du ve danh sach gioi thieu vong 1 va vong 2 o cac Dang bo truc thuoc Trung uong va y kien cua Bo Chinh tri.

Tren co so do, tai Hoi nghi Trung uong lan thu 13 va 14 vua qua, BCH TW da chinh thuc bo phieu va ket qua bo phieu la danh sach chinh thuc ma BCH TW khoa IX gioi thieu cho Dai hoi Dang X. Danh sach trung cu BCH TW khoa X se do Dai hoi X bo phieu quyet dinh.

Bao SGGP: Qua vu an PMU 18 du luan dat van de co hien tuong chay chuc, chay quyen. Vay trong Trung uong co tinh trang nay hay khong?

Ong Phan Dien: Chung ta hy vong rang khong. Nhung toi co the noi rang, voi bat cu truong hop nao neu duoc phat hien, co co so de noi rang nguoi nay, nguoi khac chay chuc, chay quyen thi chac chan BCH TW se loai bo nguoi do khoi danh sach cua minh.

Bao SGGP: Thua ong, vua roi da co mot so nhan su duoc du kien gioi thieu vao BCH TW khoa X co van de da xin rut nhung lieu con ai lot luoi hay khong?

(Cuoi)...Hy vong tat ca cac dai bieu du Dai hoi deu xung dang va cac uy vien Trung uong duoc bau con xung dang hon nua. Neu nhu trong qua trinh tu nay den Dai hoi ma phat hien ra ai do khong du tieu chuan thi Ban tham tra tu cach dai bieu se loai khoi danh sach.

Hien nay, co mot nguoi bi loai khoi danh sach du Dai hoi (vi bi bat tam giam- PV) va mot nguoi xin rut khoi danh sach. Sap toi nhu the nao thi chung ta cung cho Ban tham tra tu cach dai bieu cua Dai hoi X.

Bao Tien Phong: Xin ong cho biet so luong BCH TW, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X va so sanh trinh do hoc van, trinh do chuyen mon cua cac ung cu vien Trung uong khoa X voi khoa IX?

BCH TU Bo Chinh tri se thay doi rat nhieu
Cac phong vien nuoc ngoai tai cuoc hop bao anh: Pham Yen

Ong Phan Dien: BCH TW khoa IX gioi thieu voi Dai hoi X bau BCH TW khoa X gom 160 uy vien chinh thuc va 25 uy vien du khuyet. Con so cuoi cung la bao nhieu la do Dai hoi quyet dinh.

Ve nhan su Bo Chinh tri (khoa IX co 15 nguoi, mot nguoi mat hien con 14), du kien khoa X co khoang 15-17 nguoi, neu duoc 17 nguoi thi tot; Ban Bi thu (hien co 9 nguoi), BCH TW khoa IX de nghi voi Dai hoi X la 11 nguoi. Duong nhien so luong cu the se do Dai hoi X quyet dinh.

Co the tin chac rang trinh do van hoa, trinh do chinh tri cua dai bieu Dai hoi X cung nhu ung cu vien bau vao Trung uong khoa X cao hon khoa truoc.

Bao SGGP: Neu de lot nhung nguoi co van de vao Trung uong khoa X thi quy trach nhiem cho ai, thua ong?

Gia su de lot nguoi co van de vao BCH TW khoa X, neu nhung nguoi de cu cung cap thong tin sai su that de Dai hoi bau thi se bi truy cuu trach nhiem. Neu khong thi tat ca chung ta phai rut kinh nghiem ve viec danh gia can bo. Con viec quy trach nhiem phai can cu vao tung truong hop cu the.

Tap chi Time Magazine: Mot dai bieu du dai hoi la ong Nguyen Viet Tien da bi bat tam giam. Vay chong tham nhung co phai la uu tien so mot cua Dai hoi X lan nay khong?

Ong Phan Dien: Toi tin chac rang, mot noi dung quan trong cua Dai hoi X lan nay do la trao doi, thao luan ve van de xay dung, chinh don Dang the nao cho tot, trong do nhiem vu hang dau la chong tham nhung, lang phi cho co hieu qua hon, tao chuyen bien can ban hon. Con phong, chong thi phai co nhieu bien phap rat dong bo va viec nay cung se duoc thao luan tai Dai hoi.

Tuy nhien, toi nghi uu tien so mot cua Dai hoi nay khong phai la viec chong tham nhung ma la viec xac dinh nhung dinh huong chien luoc de tiep tuc day manh cong cuoc doi moi dong bo, toan dien va di vao chieu sau hon. Chong quan lieu, tham nhung la mot nhiem vu quan trong nam trong dinh huong do.

Bao dien tu VNExpress: Sang nay (13/4) bao chi dua tin ong Cao Ngoc Oanh, Pho Tong cuc Truong Tong cuc Canh sat (Bo Cong an) xin rut khoi danh sach dai bieu du Dai hoi Dang X. Xin ong cho biet do co phai la truong hop thu 3 xin rut?

Ong Phan Dien: Toi chua doc bao nen chua biet thong tin do. Nhung y kien ca nhan cua toi la neu truong hop do xin rut thi chac chan cung duoc cac co quan cua Dang chap thuan va xin rut luc nay cung la thich hop.

Bao Phap luat TP HCM: Thua ong, viec bau Tong Bi thu co gi moi so voi cac Dai hoi truoc hay khong? Chuc vu nay se do Dai hoi bau hay do BCH TW khoa moi bau?

Viec bau Tong Bi thu thi trong Dang co hai loai y kien. Thu nhat, de Dai hoi bau. Thu hai, de BCH TW khoa moi bau, tuc la giu cach bau nhu lau nay. Toi duoc biet, sau do TW thong nhat trong dieu kien hien nay van giu cach de BCH TW bau Tong Bi thu.

Hang thong tan AFP: Co phai viec thay doi lanh dao cua Dang la rat kho khan? Ong co the cho biet danh sach ung cu vien cua chuc Tong Bi thu?

Toi co the noi rang BCH TW, Bo Chinh tri, Ban Bi thu khoa X se co rat nhieu thay doi so voi khoa IX. Do la mot su thay doi lon chu khong phai Dang Cong san Viet Nam dang gap kho khan trong viec thay doi lanh dao.

Xin thong bao voi cac ban rang, sat Dai hoi X se co Hoi nghi TW 15. Hoi nghi nay chi hop trong thoi gian ngan de xac dinh nhung van de chi tiet cua Dai hoi X. Chinh trong Hoi nghi TW 15 nay, TW moi ban den viec gioi thieu nguoi ung cu chuc Tong Bi thu de gioi thieu cho BCH TW khoa X.

Huu Khoi (luoc ghi)

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Muôn vàn nỗi khổ của chủ nhà trọ khi gặp sinh viên tinh quái

Nếu như nhiều người thuê trọ than vãn vì giá tiền thuê ngày một cao lại tỷ lệ nghịch với chất lượng phòng trọ thì cũng không ít chủ nhà trọ cũng phải "kêu trời" vì những thói quen, tật xấu của người thuê.

Rau muống Tứ Hiệp "nuôi" bằng nước sông Tô: Đừng vội trách người dân

Nguồn nước mưa không thể đủ để tưới hàng ngày, vậy họ lấy nước đâu để tưới? Vì thế, đừng trách họ nhiều. Nhà nước và với chính quyền địa phương phải có trách nhiệm để tiến hành xử lý các nguồn nước.

Tìm hiểu: BCH TW, Ban Bi, Ong Phan Dien, BCH TU, Phan Dien, Bao SGGP, Dang Cong San Viet Nam, Uy vien Bo Chinh tri, uy vien trung uong, dai hoi dai bieu, Tu Cach Dai Bieu, ung cu vien, tong bi thu, tai Ha Noi, khoa X, TW

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: BCH TƯ, Bộ Chính trị sẽ thay đổi rất nhiều

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet BCH TƯ, Bộ Chính trị sẽ thay đổi rất nhiều bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin BCH TU Bo Chinh tri se thay doi rat nhieu

Nhan xet, hay lien he ve tin BCH TU Bo Chinh tri se thay doi rat nhieu co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet BCH TU Bo Chinh tri se thay doi rat nhieu de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0