Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau

Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau
Mot goc khu du lich Song Lo
Thu tuong Chinh phu vua yeu cau UBND tinh Khanh Hoa va UBND TP.HCM ra soat lai toan bo du an da giao cho Cong ty TNHH thuong mai va xay dung Hoan Cau (goi tat la Cong ty Hoan Cau) Nha Trang va Cong ty Hoan Cau TP.HCM.

Ket qua thanh tra cua Thanh tra Chinh phu moi day cho thay dang sau cac sai pham cua Cong ty Hoan Cau deu co hinh bong cua cac cap chinh quyen dia phuong.

Thue dat khoi tra tien, duoc mien giam sai qui dinh... Nha nuoc thiet hai tien ti

Cong ty Hoan Cau duoc UBND TP.HCM cap giay phep thang 1-1993, do ba Tran Thi Huong lam chu tich hoi dong thanh vien, ong Nguyen Chan (chong ba Huong) lam pho chu tich hoi dong thanh vien, ba Nguyen Thi Xuan Lan (con gai ba Huong) lam pho tong giam doc...

Trong qua trinh hoat dong san xuat kinh doanh, Cong ty Hoan Cau da dau tu nhieu du an tai tinh Khanh Hoa. De thuan tien cho viec quan ly va dieu hanh, thang 12-2003 cong ty tach chi nhanh va cac du an dang dau tu o Khanh Hoa, thanh lap Cong ty TNHH Hoan Cau Nha Trang.

Chi trong thoi gian ngan tu nam 2001-2004, UBND tinh Khanh Hoa da “uu ai” giao cho Cong ty Hoan Cau Nha Trang bay du an co tong dien tich tren 1.042ha dat voi tong von dau tu tren 1.162 ti dong, trong khi nang luc ve tai chinh cua cong ty rat... khiem ton (von dieu le dang ky cua cong ty tinh den 31-7-2005 la 161 ti dong).

Du duoc cap phep hoat dong kinh doanh da chuc nang, nhung thuc te cong ty tap trung chu yeu la kinh doanh bat dong san, qui mo dau tu lon. Cu the nhat la du an khu du lich va giai tri Song Lo tai xa Phuoc Dong, TP Nha Trang.

Thang 8-2000, UBND tinh Khanh Hoa thoa thuan du an dau tu xay dung khu du lich va giai tri Song Lo co dien tich 180ha, tong muc dau tu hon 343 ti dong, thuc hien trong sau nam (2000-2005).

Thang 2-2001, Thu tuong Chinh phu ra quyet dinh thu hoi dat, cho Cong ty Hoan Cau thue 170,8ha de dau tu thuc hien du an va 9,3ha lam duong giao thong.

Tuy nhien, khi tien hanh ban giao, toan bo moc gioi phia bien Dong tiep giap mat nuoc bien da khong duoc So Tai nguyen - moi truong (TN-MT) tinh cam moc ngoai thuc dia, tao so ho de Cong ty Hoan Cau lan bien voi dien tich 8,18ha, gay khieu kien gay gat trong nhan dan xa Phuoc Dong.

Khi tinh toan gia thue dat, cong ty lai tiep tuc duoc chinh quyen so tai uu ai cho thue voi gia 210 dong/m2/nam thay vi 258,1 dong/m2/nam. Hon the nua, hoi dong xac dinh gia thue dat da... quen tinh tien 48,09ha dat (dien tich mat nuoc, dien tich kenh thoat nuoc, dien tich vanh dai ven du an trong cay xanh phong ho va dat bo bien).

Viec... quen tinh tien thue dat va giam gia cho thue nay da khien Nha nuoc bi thiet hai 11,7 ti dong, trong do co quyet dinh mien giam do Cuc Thue tinh ban hanh sai so tien 2,55 ti dong. (Theo giai trinh cua UBND tinh Khanh Hoa va Cong ty Hoan Cau, trong so 48,09ha dat khong tinh tien thue neu tren co 20,28ha dien tich mat nuoc vi ngoai chuc nang kinh doanh du lich va la noi thoat lu cho toan khu vuc nen khong tinh tien thue).

Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau

Khu du lich va giai tri Song Lo, Nha Trang Anh: T.T.D

Vi sao tinh Khanh Hoa cho Cong ty Hoan Cau nhieu du an lon?

Cong ty Hoan Cau Nha Trang con duoc UBND tinh cho thue gan 150ha mat nuoc bien (nam giap ranh du an khu du lich va giai tri Song Lo) de khai thac phuc vu du lich va bao ve moi truong.

Trong qua trinh giai quyet cho thue, UBND tinh lai... khong yeu cau chu dau tu lap du an (sai voi qui dinh hien hanh ve quan ly dau tu xay dung), So Dia chinh lai khong cam moc gioi ban giao dat ngoai thuc dia cho khu vuc giap ranh nay, nen Cong ty Hoan Cau da tu y lan bien 8,18ha.

Doi voi 227,6ha dat thuoc du an trong rung bao ho, bao ve canh quan khu du dich va giai tri Song Lo duoc giao quan ly, tinh den ngay 31-5-2004 cong ty da tien hanh chuyen nhuong quyen su dung dat, mua ban thanh qua lao dong gan lien voi dat cua dien tich tren 118ha, thu duoc 3,7 ti dong.

Ba du an khac ma Cong ty Hoan Cau Nha Trang duoc UBND tinh giao dat tai huyen Ninh Hoa la: du an khu dan cu (KDC) Ninh Long 432,5ha; KDC Ninh Thuy 82,4ha; Khu cong nghiep Ninh Thuy 206,4ha voi tong muc dau tu len den gan 900 ti dong.

Tuy nhien tien do thuc hien dau tu cua cong ty het suc... rua bo, gay lang phi hieu qua su dung tai nguyen dat. Nha nuoc cung chua thu duoc dong nao tien thue dat (doi voi khu cong nghiep), tien su dung dat (doi voi KDC), gay that thu ngan sach.

Thanh tra Chinh phu da xac dinh so tien Cong ty Hoan Cau Nha Trang phai nop la hon 10 ti dong (gom 9 ti dong lien quan den du an khu du lich va giai tri Song Lo va hon 1 ti dong thue gia tri gia tang giai doan 1 duong Nam Binh Tan - Song Lo - Phuoc Thuong).

Khi dat trach nhiem cua chu tich UBND tinh Khanh Hoa va cac so nganh lien quan, Thanh tra Chinh phu nhac lai cau hoi ma du luan dang dat ra: “Tai sao tinh lai cho Cong ty Hoan Cau nhieu du an co qui mo lon nhu vay?”.

Thanh tra Chinh phu yeu cau chu tich UBND tinh kiem diem lam ro trach nhiem nhung sai pham ve quan ly nha nuoc doi voi UBND TP Nha Trang, So TN-MT, So Ke hoach - dau tu, Cuc Thue...; ra soat lai cac du an ma UBND tinh da giao cho Cong ty Hoan Cau Nha Trang, neu chu dau tu khong trien khai dung tien do thi kien quyet thu hoi.

Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau
Khu dan cu Phan Van Tri, P.5, Q.Go Vap, TP.HCM - Anh: T.T.D
Phan lo ban nen, nhan chuyen nhuong du an trai phep

Ket qua kiem tra hoat dong cua Cong ty TNHH Hoan Cau TP.HCM cho thay tu nam 1993, ngoai dia ban TP.HCM, cong ty nay da dau tu tai Ba Ria - Vung Tau, Long An, Ha Noi, Khanh Hoa gom 14 du an hau het o cac vi tri dac dia voi qui mo rat lon (tong dien tich hon 2.400ha).

Do duoc giao qua nhieu dat dai trong khi kha nang co han, du an nao cua cong ty cung... co van de. Cu the co du an lien doanh gop von voi Cong ty Phat trien nha Binh Thanh tai khu kho xang dau Cau Kenh, phuong 25, quan Binh Thanh voi qui mo 21ha, du chua duoc giao dat chinh thuc nhung chu dau tu da phan lo ban nen, viec kinh doanh thieu cong khai, co dau hieu dau co (mot nguoi dung ten mua 3-4 nen), tu de khach hang xay dung khi chua co giay phep lam pha vo qui hoach cua du an.

Voi du an KDC Hanh Thong Tay, quan Go Vap la du an hop tac lien doanh giua Cong ty Xuat nhap khau dau tu va xay dung Go Vap (Cong ty Govimex), Cong ty TNHH Hai Vuong va Cong ty Hoan Cau (trong do Cong ty Hoan Cau gop 50% bang gia tri xay dung ha tang ky thuat).

Toan bo viec ban nen da hoan tat tu nam 1993 nhung den nay cong ty van chua quyet toan va nop nghia vu cho ngan sach nha nuoc. Trong qua trinh ban nen (co bieu hien ban khong dung doi tuong), cong ty da doi ten (chuyen doi hop dong) cho 144 khach hang, gay that thu cho Nha nuoc ve le phi va thue truoc ba.

Mot du an khac la du an KDC Tan Thuan Tay, quan 7 qui mo 17,6ha, Cong ty Hoan Cau da tu dong nhan chuyen nhuong lai cua Cong ty Xuat nhap khau (XNK) Nha Be voi gia 2,5 ti dong truoc khi co quyet dinh thu hoi va giao dat cua Thu tuong Chinh phu.

Theo Thanh tra Chinh phu, UBND TP.HCM da co phan buong long quan ly ve dau tu xay dung va su dung dat tai dia phuong nen da de xay ra hanh vi chuyen nhuong du an trai phep, du an chua co quyet dinh cap dat da phan lo ban nen...

Thanh tra Chinh phu yeu cau chu tich UBND TP chi dao cac so nganh cua TP tang cuong cong tac quan ly, giai quyet dut diem mot so ton tai doi voi cac du an con vuong mac khau thu tuc giao dat; xem xet lam ro trach nhiem cua Tong cong ty Dia oc Sai Gon, Cong ty Govimex do de xay ra nhieu sai pham trong qua trinh thuc hien du an KDC Hanh Thong Tay va Phan Van Tri.

Qua ket luan cua Thanh tra Chinh phu, Thu tuong da yeu cau UBND TP.HCM chi dao thanh tra hai du an KDC Hanh Thong Tay va KDC Phan Van Tri (P.5, Q.Go Vap) cua Cong ty Govimex.

Cung theo ket luan thanh tra, trong viec giai toa, den bu, tai dinh cu trong du an Song Lo, UBND tinh Khanh Hoa va UBND TP Nha Trang da co nhieu thieu sot, sai pham gay ra nhieu khieu kien.

Nhat la viec UBND tinh ra quyet dinh cap dat cho 23 ho tai khu vuc 25 lo Vuon Dua - phan lon cac chu ho nay la can bo cua tinh va TP Nha Trang. Nhung sai pham do la gi? Va nhung ai da duoc cap dat trai qui dinh?

DOAN TRANG - PHAN SONG NGAN

--------------------

Ky sau: 23 can bo cap tinh va TP Nha Trang da duoc cap dat sai nhu the nao?

* Ba Ria - Vung Tau: chua chuyen nhuong dat da hoat dong

Nam 1998, ba Huong nhan chuyen nhuong cua cac ho dan tai xa My Xuan, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria - Vung Tau 9.380m2 dat.

Sau do, ba Huong chuyen nhuong lai khu dat nay cho Cong ty Hoan Cau de lap du an kinh doanh nha, da co xac nhan cua UBND huyen Tan Thanh. Tuy nhien den nay, thu tuc chuyen quyen su dung dat tu ba Tran Thi Huong sang Cong ty Hoan Cau van chua duoc thuc hien.

Trong khi do, UBND tinh Ba Ria -Vung Tau va cac so nganh khi phe duyet qui hoach cho du an khu nha o tai xa My Xuan deu ghi ten cho Cong ty Hoan Cau. Du an duoc phe duyet tu thang 2-2002 den nay moi dang... san lap mat bang.

* Nha Trang: dau tu dan trai, cho thoi co

Theo ket luan cua Thanh tra Chinh phu, Cong ty Hoan Cau Nha Trang la doanh nghiep thanh lap va hoat dong theo Luat cong ty, tranh thu chinh sach keu goi dau tu cua tinh Khanh Hoa.

Cong ty da thuc hien chien luoc dau tu kinh doanh voi phuong cham: nhan duoc nhieu du an, nhieu dat, chua dau tu ram ro, thuc hien ke hoach dan trai, cho thoi co...

Vi la cong ty trach nhiem huu han nen chi chiu trach nhiem phap ly ve phan von huu han cua minh, trong khi khoi luong du an duoc giao co qui mo ve su dung dat va tong muc dau tu lon nhung chua co du an quan trong nao ket thuc, dua vao khai thac su dung.

Cong ty da vi pham Luat doanh nghiep, vi pham qui dinh ve dang ky kinh doanh va dieu le cua cong ty trong viec gop von dieu le. Cu the tu thang 1 den thang 9-2004, cac thanh vien gop von dieu le thieu toi 14,7 ti dong.

Cong ty chua chap hanh nghiem che do tai chinh ke toan, hach toan sai qui dinh, sai tai khoan, tong hop chi phi thieu chinh xac, so sach ke toan mo chua day du, nang luc trinh do cua doi ngu ke toan con yeu, viec thuc hien nghia vu thue gia tri gia tang va nop tien su dung dat chua kip thoi, vi pham cac qui dinh cua Nha nuoc.

D.TRANG - P.S.NGAN

Viet Bao
Comment :Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
Who's behind Hoan Cau Company?
Hoan Bridge, Khanh Hoa, Song Lo, MPC, Hoan Bridge New York City, Ba Ria, the Government Inspectorate, government ministers, corporate, land use, tourism, in the course of the project, area, building, provinces
Prime Minister has asked Khanh Hoa province and Ho Chi Minh City People's Committee to review the entire project has assigned the trade Co., Ltd and build Hoan Bridge (referred to as Company Hoan Cau) Nha Trang and Ho Chi Minh Hoan Cau Co. ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ai đứng sau lưng Công ty Hoàn Cầu?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ai đứng sau lưng Công ty Hoàn Cầu? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau

Nhan xet, hay lien he ve tin Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ai dung sau lung Cong ty Hoan Cau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0