Ai chia chac rung phong ho

Ai chia chac rung phong ho

Tags: Ham Ninh, Bai Vong, Cua Can, Do To, Tran Thi Gai, to chuc du lich the gioi, Vuon quoc gia Phu Quoc, muc dich su dung, rung phong ho, Tinh Kien Giang, su dung dat, Dao Phu Quoc, dat rung, dien tich, xa
Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Dao Phu Quoc: dat cong la "chum khe ngot"

Ai chia chac rung phong ho
Mot khu dat cua chu tich UBND huyen Phu Quoc Do To tai Bai Vong, Ham Ninh dang duoc thi cong de lam du lich sinh thai
Vuon quoc gia Phu Quoc co dien tich rung lon vao loai nhat nhi nuoc ta. To chuc Du lich the gioi chon noi day co the phat trien du lich sinh thai doc dao. The nhung, neu truoc day chay la noi lo thuong truc thi bay gio “con sot” dat dang khien rung Phu Quoc teo dan...

Du kieu pha rung

Tai xa Duong To, doan thanh tra phat hien co 41 ho sang nhuong dat trai phep, 138 ho bao chiem 1.865.261m2 dat rung... Tu do doan thanh tra da de nghi xu phat hanh chinh va thu hoi 78.608m2 dat rung. Doan cung de nghi UBND huyen Phu Quoc tien hanh kiem diem doi voi cac ong Tran Khac Trung - pho truong phong dia chinh giao thong xay dung, ong Nguyen Trung - giam doc BQL rung phong ho Phu Quoc, ong Hua Thanh Binh - chu tich UBND xa va ong Trinh Van Thanh - can bo dia chinh xa Duong To, vi da buong long trong linh vuc quan ly dat dai.

Tai xa Cua Can, mac du da biet khu vuc bai bien Vung Bau la khu vuc vung dem vuon quoc gia da duoc UBND tinh Kien Giang du kien qui hoach phat trien du lich, nhung bat chap qui hoach va bat chap do la dat rung quoc gia, UBND huyen Phu Quoc van ky cap giay chung nhan quyen su dung dat cho 24 ho voi dien tich 25,86ha (phan lon la can bo huyen, xa) va phe duyet du an phan lo 85 nen tho cu voi dien tich 33.800m2 tai ap 4, Vung Bau ngay trong pham vi dat vung dem vuon quoc gia Phu Quoc nham don dau kinh doanh du lich.

Du khong co tham quyen giao cap dat, nhung UBND xa Cua Can cung “bat chuoc” huyen ky giao cap dat tho cu cho 47 ho la can bo cua xa, ap (toan bo dat giao cap la dat lam nghiep chua duoc cap tham quyen cho phep chuyen doi muc dich su dung) va ky giao cap dat cho 91 ho dan khac sai tham quyen va sai qui hoach, pham vao dat rung. Ngoai ra, doan thanh tra con phat hien 206 truong hop bao chiem trai phep 152,369ha rung...

Doan thanh tra kien nghi UBND huyen tien hanh kiem diem trach nhiem doi voi cac ong Duong Tan Than - truong phong dia chinh giao thong xay dung, ong Pham Quang Binh - giam doc vuon quoc gia, ong Nguyen Trung - giam doc BQL rung phong ho; xu ly doi voi cac ong Nguyen Ngoc Nhanh, Lam Van Dung - bi thu va pho bi thu chi bo xa Cua Can, Nguyen Van Hung, Tran Kieu Hung - chu tich va pho chu tich UBND xa Cua Can, Huynh Van Siel va Tran Huu Biet - can bo dia chinh xa Cua Can, vi khong chi co sai pham trong quan ly ve dat dai ma con co nhieu dau hieu tu loi cho ban than va gia dinh. Kien nghi tien hanh thu hoi toan bo dien tich dat va cac giay chung nhan quyen su dung dat ma huyen, xa da ky duyet phan lo sai qui hoach cua UBND tinh...

Con tai xa Ham Ninh - noi Tong cuc Du lich dang xay dung cang du lich, doan thanh tra phat hien UBND xa Ham Ninh da tu y cap 307.811m2 dat rung phong ho cho 47 ho can bo va dan trong xa su dung, khong it ho sau khi duoc cap dat da sang ban thu loi bat chinh. Ca nhan ong Truong Van Dung, truong cong an xa Ham Ninh, vao thoi diem nam 1998 duoc xa cap 10.050m2, nam 2001 sang ban cho mot nguoi khac, roi lai tiep tuc duoc xa cap them 5.980m2 dat khu vuc rung phong ho Bai Vong, 108m2 dat xay dung nha o.

Chua chiu dung lai o day, ong Dung con tiep tuc “nhao” vo rung bao chiem them mot dien tich rung phong ho len den 7.586,4m2 cho rieng minh khien du luan trong can bo va quan chung nhan dan rat bat binh. Ong Do To, chu tich UBND huyen Phu Quoc, con “bao gan” hon tu y chuyen muc dich tu dat lam nghiep (thuoc rung phong ho) sang dat nong nghiep roi ky duyet giao cap cho 18 ho la can bo truong, pho dau nganh cap huyen va than nhan can bo voi dien tich 138.929m2...

Cung tai xa Ham Ninh, Cong ty TNHH Tran Thai (chua duoc UBND tinh Kien Giang cho phep trien khai du an) da duoc UBND huyen, xa tao dieu kien cho cong ty nay chuyen nhuong 215.800m2 dat cua 15 ho dan (phan lon nam trong rung phong ho). BQL rung phong ho va vuon quoc gia Phu Quoc da buong long cong tac quan ly bao ve rung de cho 121 ho vao rung cong khai bao chiem, chat pha 713.430m2 dat rung; 166 ho bao chiem dien tich 1.556.600 m2...

Ai bao chiem dat rung?

Nhung vu pha rung qui mo lon nhat o dao nay phai ke den vu san ui mo duong xoa so 408ha dat rung phong ho o khu vuc Bai Vong, xa Ham Ninh. Khoang cuoi nam 2003, mac du chua co du an dau tu, chua co quyet dinh chuyen muc dich su dung tu dat rung sang dat nong nghiep va xay dung khu dan cu, the nhung Ban chi huy quan su huyen Phu Quoc - mot co quan khong he co chuc nang dau tu xay dung co ban, lai duoc huyen cho phep dung ra thue muon xe may “tien cong” vao rung, to chuc mo cung luc ba con duong, thi cong san lap mat bang san ui 408ha rung phong ho de hinh thanh khu dan cu voi khoang 3.500 lo dat, roi sau do chia chac cho nhieu nguoi tu huyen den tinh (thu tien moi lo 6-10 trieu dong).

Tuong tu, UBND xa Ham Ninh cung lap to trinh xin mo duong qui hoach khu dan cu, co quan chuc nang chua chap thuan nhung xa da mo duong bo tri cap cho 36 ho vao o tren dien tich 3.677m2 dat rung phong ho. Ngay 16-6-2004, khi doan thanh tra phat hien, lap bien ban dinh chi thi cong thi chi hai ngay sau do, dich than ong Do To - chu tich UBND huyen Phu Quoc - da ky to trinh xin chuyen muc dich su dung dat va lap tuc duoc UBND tinh Kien Giang dong y cho phep chuyen toan bo khu vuc 408ha dang thi cong tu dat rung phong ho sang dat san xuat nong nghiep va bo tri dan cu.

Theo huong dan cua ba con, chung toi den tham quan khu du lich sinh thai cua ong To. Khu dat rong 7ha, toa lac tai khu vuc km10, Bai Vong, Ham Ninh (canh con duong dat do moi mo) duoc dau tu xay dung kha cong phu, co cong vao la mot chu khi gia, ho ca, nha choi...

Toi dua may anh ra de ghi lai hinh anh nhung goc cay rung con sot lai chi chit trong khuon vien khu sinh thai nay, lap tuc bi mot nhom ba thanh nien tu phia trong khu sinh thai cua ong chu tich nhao ra duoi theo, rat may mot dong nghiep khac di cung kip no may xe thao chay. Ngay hom sau, trong vai mot khach du lich, toi duoc mot so ba con o gan do cho hay: “Truoc day, khu vuc dat cua ong To la rung tram va cay go lon ram rap, ong dua may moc vo san ui, don ha, roi do dat len ca thang troi, bay gio co so do roi”.

Cung duoc cap dat nam canh khu dat ong Do To con co mot so vi khac nhu: ong Truong Dong Hai - thieu ta doi truong doi dieu tra Cong an huyen Phu Quoc - duoc cap 6.000m2, ong Truong Minh Tri - pho chu tich UBND xa Ham Ninh - duoc cap 22.446m2, ong Tran Van Phuoc - Hoi Nong dan xa Ham Ninh - 15.000m2, ong Truong Van Ha - nguyen bi thu xa Ham Ninh - 5.000m2, Truong Ngoi Nhan (con ong Ha) 50.000m2...

Tu ket luan cua co quan thanh tra giua nam 2003, Chu tich UBND tinh Kien Giang Bui Ngoc Suong da ky quyet dinh so 2457/QD-CT yeu cau UBND huyen Phu Quoc tien hanh xu ly thu hoi dat, giay do cua 14 ho bao chiem chat pha 138.929m2 rung phong ho o Bai Vong, Ham Ninh... The nhung tai cuoc hop trien khai quyet dinh cua UBND tinh ngay 11-4-2004, ong Do To - ra lenh khong thu hoi dat da cap cho 14 ho nay. Phai chang vi trong so 14 ho tren co ong Do Van Mo va ba Tran Thi Gai (cha va me cua ong To), ba Giang Tuyet Hanh (vo bi thu huyen uy); ong Nguyen Duc Kinh (pho chu tich UBND huyen)...?

Cung trong nam 2003, doan thanh tra rung phong ho Phu Quoc phat hien 22 ho chat pha rung de bao chiem dat sang ban. Xet thay muc do nghiem trong, doan da chon ra 11 truong hop chat pha 17,9ha rung (dot than, chat trang, san ui tan goc) de nghi xu ly hinh su gom: Tran Thi Gai, Truong Thanh Liem, Luu Huy Nut, Huynh Van Em... Khong nhung khong bi xu ly ma rieng ba Tran Thi Gai con tiep tuc duoc UBND huyen ky hop thuc hoa chu quyen (giay do) hang loat mieng dat tai khu vuc Bai Vong (khong it mieng pham vao dat rung) vi ba Gai la me ong Do To.

Pho Thu tuong Nguyen Tan Dung:

Chan chinh ngay tinh hinh quan ly dat dai o dao Phu Quoc

Phat bieu tai buoi lam viec voi lanh dao tinh Kien Giang ve tinh hinh phat trien kinh te - xa hoi vao sang qua (24-8-2004), Pho thu tuong thuong truc Chinh phu Nguyen Tan Dung nhan manh: tinh Kien Giang can tang cuong cong tac quan ly bao ve rung o Vuon quoc gia U Minh Thuong, Phu Quoc va rung phong ho ven bien. Dac biet, tinh Kien Giang can tang cuong hon nua cong tac quan ly va su dung dat dai tai dao Phu Quoc. Nhanh chong giai quyet dut diem nhung ton tai gay tro ngai cho nha dau tu, tap trung xay dung huyen dao Phu Quoc thanh trung tam du lich cua ca nuoc, xem day la khau dot pha cua tinh trong tuong lai.

Ve huong phat trien toi, Pho thu tuong chi dao Kien Giang can phai tap trung chuyen dich co cau kinh te nhanh hon theo huong phat trien cong nghiep che bien, san xuat vat lieu xay dung; phat trien nuoi trong, danh bat thuy san phai gan lien voi bao ve nguon loi thuy san...

H.T.DUNG

Bai, anh: MINH QUAN

Ky 1: Phu Quoc: Chia chac dat tren cac du an

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Xã Hội NỔI BẬT

Khu 'Ma cao' bán tình ở Đồ Sơn lộ những bí ẩn lúc chạng vạng

Mỗi khi nói đến khu nghỉ dưỡng biển Đồ Sơn hầu hết mọi người đều liên tưởng đến một dịch vụ được cho là không thể thiếu ở đây đó là “gái gọi”. Những hoạt động ngầm ở đây được kết nối vô cùng kín đáo.

Xe giường nằm - bi kịch đang ở cạnh chúng ta

Đến trưa ngày 24/5, danh tính thi thể 6 nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận đã được xác định bằng phương pháp giám định ADN đối chứng với người thân.

Tìm hiểu: Ham Ninh, Bai Vong, Cua Can, Do To, Tran Thi Gai, to chuc du lich the gioi, Vuon quoc gia Phu Quoc, muc dich su dung, rung phong ho, Tinh Kien Giang, su dung dat, Dao Phu Quoc, dat rung, dien tich, xa

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Ai chia chác rừng phòng hộ?

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Ai chia chác rừng phòng hộ? bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Ai chia chac rung phong ho

Nhan xet, hay lien he ve tin Ai chia chac rung phong ho co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Ai chia chac rung phong ho de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0