7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau

7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>– Tac gia tam duc ket 7 kinh nghiem sau khi nhin lai 30 nam xay dung va phat trien Nong truong Song Hau (NTSH).

Trao doi va lang nghe y kien cua nhieu can bo lao thanh cach mang, cac nha lanh dao quan ly tien nhiem va duong nhiem, cac nha khoa hoc cung nhu nong truong vien cua Nong truong,… nhat la tu quan sat va tim hieu thuc tien sinh dong o NTSH, buoc dau co the rut ra nhung bai hoc kinh nghiem sau day:

Mot la, bam sat thuc tien, co dinh huong phat trien dung, xac lap duoc mot co cau va co che quan ly san xuat - kinh doanh phu hop.

Tu viec hieu ro cac yeu to tu nhien…

Van de tien quyet ma nguoi quan ly mot vung san xuat nong nghiep phai nam that chinh xac la dac tinh cua tai nguyen dat, nuoc va cac sinh vat (nhat la cay trong, vat nuoi) hien co.

O NTSH, tren co so ban do chi tiet ve tho nhuong, Ban Giam doc Nong truong da khao sat thuc dia ky cang ngay trong giai doan dau tien, nho do da nam chac hien trang, xac dinh ro kha nang san xuat cua tung canh dong, khu dat.

Su am hieu do cong voi chu dong ve giong va lam chu tien bo ve khoa hoc - ky thuat, NTSH da lam nen mot ky tich: khong chi tro thanh mot dia chi san xuat giong lua dac san, cao san cua khu vuc dong bang song Cuu Long ma con la noi xuat khau gao voi so luong ngay cang lon va co uy tin tren thi truong the gioi, tinh den nay da dat con so hon 1 trieu tan gao xuat khau.

7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau

Co Giam doc Tran Ngoc Hoang (nguoi ngoi, dau bac) cung cac nong truong vien Nong truong Song Hau. Anh: CTV.

… hieu ro cac yeu to xa hoi…

Ban giam doc NTSH som nhan ra rang, da so nguoi dan chung quanh day deu trong tinh canh “ba khong”: khong co ruong dat, khong co von lam an, khong co ky thuat tien tien.

Khi chua tro thanh nong truong vien, phan lon ho dan o day chi chuyen song bang nghe giang luoi di cau; den mua vao phat co moc lom de sa giong lua hoang da ma nguoi dan dia phuong van goi la “lua ma” voi dac diem la nuoc dang cao toi dau lua vuot len toi do.

Cuoc song vi the luon bap benh theo kieu duoc sao huong vay. Cung co nhung nguoi da co gang bam tru lai tren phan dat duoc khai pha tu doi truoc, nhung truoc dieu kien thien nhien khac nghiet, bat thuong, ho da lan luot bo di noi khac kiem song.

Van dung chu truong cua nha nuoc la tao dieu kien cho moi nguoi, nhat la tang lop nong dan ngheo deu co tu lieu, co day du vat tu va ky thuat de on dinh san xuat, Ban Giam doc NTSH da dua den cho nguoi nong dan cac dieu kien do bang viec dua ho vao lam an tap the, van dong ho nhan khoan theo kha nang cua minh.

Co che khoan den ho voi nhung uu diem noi bat va loi ich thiet thuc ma no mang lai da dem den cho nguoi nhan khoan niem tin tuong, su phan khoi, tu do ho da tu nguyen gia nhap de tro thanh nong truong vien va tich cuc nhan khoan de on dinh doi song va gop phan xay dung Nong truong.

… den qui hoach san xuat tot…

Can cu tren cac ban do tai nguyen thien nhien da duoc cac chuyen gia nghien cuu khao sat ket hop kiem tra thuc dia, Nong truong tien hanh qui hoach cac vung san xuat mot cach cu the va khoa hoc theo mot huong di chung la kinh doanh nong nghiep tong hop da nang.

Theo do, dat dai toan Nong truong duoc phan chia thanh giai thua theo dac tinh tho nhuong va dia hinh tu nhien. Tren dien tich tong the do, cac hang muc dau tu duoc tinh toan chi ly; trong do nhung truc giao thong chinh duoc xay dung ket hop voi nhung kenh thuy loi chinh, gan voi khu dan cu, nhat la khu san xuat, nho do dat dai cua tung ho nong truong vien deu duoc cap duong nuoc bao dam tuoi tieu theo mua vu san xuat cua nong truong.

He thong thuy loi duoc xac lap, chia noi dong thanh cac o kich co “tram ngang ngan doc” theo kenh truc chay dai khap Nong truong. Binh quan 1.000m duoc dao mot kenh ngang rong 15m, tren nhung kenh ngang, cu 100m lai co he thong bo giua muong cap chia dong ruong thanh cac o ban co, hoan toan chu dong tuoi tieu cho 5.637 ha trong lua 2 vu.

Mo hinh “song chung voi lu” cung duoc tien luong va tinh toan ve lau dai, nham bao dam cho nguoi dan on dinh doi song va san xuat co hieu qua. Tren co so tung “phan khu san xuat” da xac dinh va khac phuc, tan dung han che va loi the cua thien nhien theo phuong cham “chong lu tran, ruoc trieu, tieu mua”.

Nong truong giao cho doi ngu ky su nong nghiep phu trach huong dan nong dan tu khau lap ke hoach san xuat, den viec su dung cac loai vat tu, cach theo doi va cham soc dong lua cho den khi thu hoach.

… va to chuc san xuat gioi

De cac khau cua qua trinh san xuat khi trien khai dai tra thuc su phat huy tac dung tren dong ruong, Nong truong thanh lap mot trung tam san xuat giong, dong vai tro la mot trong nhung ve tinh cua vien Lua dong bang song Cuu Long va truong dai hoc Can Tho de lan luot khao nghiem cac giong lua nguyen chung co trien vong de dua vao san xuat tren dien rong.

Nong truong danh ra 10% dien tich dat canh tac de trong giong lua xac nhan, tu do bao dam cung cap du giong lua trong dai tra tren 5.600 hec - ta lua thuong pham cua Nong truong va cho cac vung trong khu vuc.

Mot phan dien tich dat khac duoc Nong truong chuyen su dung cho viec trong va khao nghiem cac giong cay trong, vat nuoi khac nhu rau mau, cay an trai, heo, bo, ca, tom v.v…

Cac giong cay trong va vat nuoi sau khi khao nghiem thanh cong duoc Nong truong giao cho cac ho nong truong vien san xuat gioi trien khai thuc hien truoc, sau do se duoc ap dung rong rai trong toan nong truong va mo rong ra cac khu vuc xung quanh.

7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau

Chinh co giam doc Tran Ngoc Hoang la nguoi nghi ra phuong an trong cay bach dan ben le duong, bo kenh... Anh: CTV.

De nang cao nang suat, chat luong, san luong cay trong, vat nuoi va tung buoc thuc hien hien dai hoa trong san xuat, Nong truong chu truong co gioi hoa tu tung phan den toan phan cac khau cua cac qua trinh san xuat.

Co gioi hoa lam dat: Nong truong thanh lap mot doi co khi chuyen lo khau lam dat cho tat ca nong truong vien, phat trien theo yeu cau phat trien cua Nong truong, dong thoi dam nhan cac khau co gioi hoa khac trong nong nghiep.

Co gioi hoa thuy loi: Mot doi xang cap va trang bi 2.000 may bom nuoc duoc thanh lap chuyen van hanh cac thiet bi may moc, bao dam giu muc nuoc ruong thich hop tai tung phan khu cua Nong truong theo tung giai doan phat trien cua cay lua.

Co gioi hoa sa lua: Nam 1997, khi may sa lua thang hang cua Vien lua Quoc te IRRI duoc Vien Lua O Mon dua ve thu nghiem. Nong truong dau tu von mua ve mot so may loai nay, giao cho xuong co khi nghien cuu, cai tien va da thanh cong khi dua vao san xuat.

Cung voi viec giao may cho cac ho nong truong vien san xuat, Nong truong da ho tro mot so hop tac xa trong tinh Can Tho moi hop tac xa 2 may va 500 kg lua giong, to chuc tap huan ky thuat gieo hang, dem lai ket qua kha quan, sau do duoc ap dung tren dien rong.

Co gioi hoa phoi say lua: Nong Truong la don vi kinh doanh nong nghiep dau tien dau tu cong cu co gioi say lua mot cach co he thong. Chi sau mot thoi gian ngan, thong qua thu nghiem va to chuc cac hoi thi, he thong may say lua va he thong may gat dap lien hoan cua Nong truong da 3 lan duoc Bo Nong nghiep chon diem trinh dien tai khu vuc dong bang song Cuu Long.

Day manh cong tac khuyen nong den tan ho nong dan: Cong tac nay duoc Nong truong trien khai thuc hien mot cach bai ban.

Cac ky su truong khu phu trach da thuong xuyen mo nhung buoi tap huan cho nong dan, truc tiep huong dan cac khau bon phan, lam co, phun thuoc tru sau benh, ap dung thanh cong bien phap phong tru dich hai tong hop tren cay lua (IPM) va bien phap tham canh tong hop “ba giam, ba tang” {Ba giam: giam lua giong (tiet kiem giong nho dung may gieo hang), giam luong phan bon, giam luong thuoc tru sau; Ba tang: tang nang suat, tang chat luong, tang loi nhuan}…

Nho do, cac nong ho nong truong vien nhanh chong lam quen voi cac quy trinh san xuat tien tien cua Nong truong.

Chu dong va bao dam su on dinh ve cung ung vat tu nong nghiep: De chu dong duoc nguon vat tu nong nghiep lon, bao dam cho cay lua va cac cay trong, vat nuoi khac khong thieu phan bon, thuoc tru sau, thuoc phong chua benh, tu nguon ngoai te thu ve thong qua xuat khau gao va cac san pham nong san, Nong truong da tro thanh nha nhap khau vat tu nong nghiep, dac biet la phan bon, thuong xuyen cung ung du cho nong truong vien san xuat voi gia re nhat, con co du de cung ung cho cac hop tac xa nong nghiep tren dia ban.

Hai la, phat huy suc manh tong hop cua toan dan de xay dung mot he thong co so vat chat - ky thuat toan dien va dong bo, phuc vu nhu cau san xuat va doi song cua nhan dan

Trong suot 25 nam, (tu nam 1979 den het nam 2003), voi tinh than tu luc tu cuong, Nong truong da dau tu xay dung mot he thong co so vat chat ky thuat dong bo nham tao ra mot dien mao moi cho nong nghiep va nong thon theo huong cong nghiep hoa, hien dai hoa.

7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau

... de nhieu nam sau, tu nguon go do, nhung ngoi nha go duoc dung len thay cho nha tranh tre nua la o nong truong Song Hau. Anh: CTV.

Nhung con so ket tinh su no luc phan dau ben bi, the hien tinh than tat ca cho san xuat, tat ca vi con nguoi cua Nong truong Song Hau sau 30 nam xay dung va phat trien la nhung bang chung sinh dong ve dieu do: nao vet 100 km kenh muong bi boi lang. Nang cap toan bo he thong de bao cho 7.000 hec - ta dat san xuat, ket hop xay dung va nang cap he thong de bao vung chac dai gan 400 km.

Xay dung he thong giao thong hoan chinh trong noi bo Nong truong va lien xa phuc vu di lai, san xuat va van chuyen hang hoa co tong chieu dai tren 300 km voi 35 cau be tong, 39 cau go.

Nong truong co 44,5 km dien trung the, 160,36 km dien ha the, 32 tram bien ap voi tong cong suat 3.600kw, bao dam cho 100% ho dan co dien. Co 1 buu cuc voi hon 600 thue bao; nha van hoa 500 cho ngoi; tram xa voi 20 giuong benh; 9 truong hoc cac cap v.v…

Noi cach khac, tren tong dien tich gan 7.000 ha dat, Nong truong da thiet lap mot ket cau ha tang hoan chinh, bao dam dap ung cac yeu cau tu san xuat den doi song sinh hoat cua toan Nong truong theo huong ben vung va on dinh.

Ba la, khai thac va phat huy hieu qua lien ket “bon nha”

Voi nhan thuc: moi hoat dong thuc tien chi phat huy tac dung va nhanh chong di vao doi song khi dua tren ly thuyet va duoc ly thuyet dan duong, ngay tu nhung nam dau, Ban Giam doc NTSH da tich cuc tim den voi cac co quan nghien cuu, cac nha khoa hoc de ket noi, hop tac nghien cuu va ung dung cac chuong trinh hoat dong san xuat - kinh doanh cua Nong truong vao thuc tien.

Tren co so cac nganh nghe moi nay sinh tu thuc tien, Nong truong dat ra cac yeu cau moi ve ky thuat, cong nghe, tu do ky hop dong dat hang voi cac co quan nghien cuu, cac vien, truong va cac nha khoa hoc trong va ngoai khu vuc; lien ket voi cac vien, truong, co quan nghien cuu de thu nghiem tung noi dung va van de lien quan.

Hang loat cac cong trinh va chuong trinh lan luot duoc thuc hien va trien khai ung dung vao thuc tien tu su hop tac giua NTSH voi truong dai hoc nhu dai hoc Bach Khoa, dai hoc Nong - Lam, dai hoc Khoa hoc Tu nhien thanh pho Ho Chi Minh; khoa Cong Nghe (dai hoc Can Tho); Trung tam nghien cuu Co dien thanh pho Ho Chi Minh; vien nghien cuu Lua dong bang Song Cuu Long; vien Cay an qua Mien Nam; vien Khoa hoc Nong nghiep mien Nam; Trung tam cay Lam nghiep Mien Dong (vien Lam Nghiep) v.v…

Ket qua cac nghien cuu va viec trien khai ung dung chung vao thuc tien san xuat - kinh doanh va quan ly da gop phan giup Nong truong va cac hop tac xa tung buoc tiep can va thich nghi voi cac thanh tuu moi ve khoa hoc - ky thuat, nhanh chong di vao quy dao cua tien trinh cong nghiep hoa, hien dai hoa nong nghiep, nong thon.

Moi lien ket nay da mang lai loi ich cho ca Nong truong va cac co quan, can bo khoa hoc. Trong do co the khang dinh: neu khong co chat xam cua doi ngu can bo khoa hoc thi cung khong the co nhung tien bo ky thuat noi tren; nguoc lai, khong co dau tu tai chinh cua Nong truong thi nhung tien bo ky thuat noi tren khong the ra doi cung nhu duoc ung dung vao san xuat.

Cac chuong trinh lien ket hop tac nghien cuu do chu yeu duoc trien khai bang kinh phi cua Nong truong. Trong do, ngoai cac nghien cuu thong thuong va co tinh dinh ky, rieng cac nghien cuu ung dung cong nghe ky thuat moi uoc tinh 4,3 ty dong.

De cac chuong trinh nghien cuu noi tren phat huy tac dung, Nong truong da trien khai cac hoat dong khac co lien quan nhu thanh lap mang luoi khuyen nong trong toan nong truong, thanh lap to chuc cong nhan nong nghiep; to chuc tap huan chuong trinh “Wind” voi su ho tro cua Nhat Ban voi muc dich cai thien dieu kien lao dong, nang cao hieu qua trong san xuat nong nghiep; tap huan ky thuat san xuat v.v… cho hang tram ho nong truong vien.

Cac chuong trinh va hoat dong do duoc trien khai dong bo, thuong xuyen; ben canh gop phan tao ra va dua vao san xuat cac giong cay trong, vat nuoi moi co chat luong va gia tri cao, bao dam tang nhanh nang suat, lam cho khoi luong san pham tang len khong ngung, thuc day san xuat - kinh doanh co hieu qua.

Chinh nhung dieu nay da tao dieu kien de xac lap mot mo hinh san xuat nong nghiep ben vung, xet ca ve mat sinh thai tu nhien va thi truong. Do la mo hinh ma cai dich cua no la san xuat ra nhung san pham sach tu cay trong, vat nuoi, bao ve ben vung moi truong trong dat, trong nuoc, trong khong khi nho co nhung nha may va co so che bien voi cong nghe hien dai.

Bon la, khong ngung on dinh va phat trien doi song vat chat, van hoa - tinh than CB- CNV va ho nong truong vien.

Cai dich cuoi cung ma Ban Giam doc NTSH xac dinh can dat toi chinh la tat ca vi con nguoi va cho con nguoi. Dieu nay duoc the hien sinh dong o viec trong bat ky hoan canh nao, nong truong cung luon quan tam den doi song vat chat va van hoa - tinh than cua tung thanh vien trong cong dong.

Do chinh la viec giai quyet hai hoa cac moi quan he ve loi ich, trong do loi ich cua kinh te ho nong truong vien duoc xem la diem xuat phat.

Van dung chinh sach nha nuoc tao dieu kien cho moi nguoi, nhat la tang lop nong dan ngheo deu co tu lieu san xuat, va co day du vat tu va ky thuat de san xuat, bang nhung bien phap duoc xay dung tu thuc tien, Nong truong da ap dung thuc hien mot co che khoan duoc long dan dong thoi co cac chinh sach huu hieu de kich thich su sang tao cua tap the, tu do tao su tac dong tich cuc tro lai doi voi doi song cua ho nong truong vien.

Tu nhung nong dan ngheo tay trang, chinh sach khoan ho cung voi viec dap ung tot nhat nhung dieu kien co the cua Nong truong da giup 2.800 ho nong truong vien co tai san, co viec lam voi thu nhap binh quan: 50-80 trieu dong/ho/nam, khong co ho ngheo; nhieu ho dat tren 100 trieu, ca biet co ho thu nhap tren 1 ty dong/nam; thu nhap theo binh quan dau nguoi 800.000 - 1.000.000dong/thang.

7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau

Nhung canh dong lua luon duoc thu nghiem, dau tu giong moi cho nang suat cao, khang benh tot o nong truong Song Hau.... Anh: CTV.

“Bang tong hop gia tri tai san nong nghiep cua nong truong vien nam 2000” do Ban Kinh te Tinh uy Can Tho va NTSH phoi hop dieu tra cho thay: den cuoi nam 1999, trong cu dan cua NTSH da co 2. 800 can nha cac loai, voi muc thap nhat la 10 trieu dong/can, muc cao nhat tren 50 trieu dong/can, voi tong gia tri len toi 7,2 ty dong.

Toan Nong truong co 7.678 xe gan may, gan 100 dan may vi tinh ca nhan (gan chuc ho da noi mang Internet), gan 2.700 xe dap, 2.406 ti vi, 255 dau video, 1.933 radio casette, 64 tu lanh, 2. 767 quat may, 1.237 cay nuoc…

100% so ho nong truong vien (2800 ho) deu da co dien phuc vu san xuat va sinh hoat voi he thong luoi dien tri gia 11 ty dong.

Ve tu lieu san xuat, khong tinh tai san chung cua nong truong, trong cac ho nong truong vien co tren 100 may keo, 46 may xoi tay, 145 may suot lua, 120 may cat lua, 40 lo say lua, hon 2.000 may bom nuoc, 2.606 binh xit, 5. 000 ha vuong nuoi ca, gan 240. 000 cay an trai cac loai, trong do 150.000 cay xoai cat Hoa Loc…

Neu chia binh quan, moi ho co gia tri tai san la 90,4 trieu dong. Thoi diem do, day la nhung con so ma bat ky nong truong va ho nong truong vien nao tren ca nuoc cung deu mong uoc.

Nam la, cham lo dao tao, boi duong, xay dung doi ngu can bo

Thau suot quan diem: thanh bai cua su nghiep cach mang nao cung bat dau tu con nguoi va tat ca deu do nhan to con nguoi quyet dinh, Ban Giam doc Nong truong ngay tu nhung nam dau con gap nhieu kho khan, thu thach van het suc quan tam va danh nhung dieu kien tot nhat de boi duong va xay dung mot doi ngu can bo - cong nhan vien bao dam di kip voi yeu cau cua thuc tien.

Cung voi cac chinh sach hap dan de “chieu hien dai si”, doi ngu can bo khi tro thanh thanh vien cua Nong truong duoc ban Giam doc quan tam tao dieu kien duoc hoc tap, dao tao bang nhieu hinh thuc nhu thuong xuyen gui can bo, nhan vien di hoc cac lop boi duong, chuyen tu, cac khoa trung va dai han do cac co quan chuc nang to chuc, di kem theo do co cac che do dau tu va dai ngo thich dang de ho an tam theo hoc.

Chang han, de dong vien phong trao hoc ngoai ngu va tin hoc, Nong truong tang them luong cho nhung nguoi co 1 trong cac ngoai ngu Anh - Phap - Hoa voi cac muc: 50.000 dong/thang voi nguoi co bang A, 100.000 dong/thang voi nguoi co bang B, 200.000 dong/thang voi nguoi co bang C.

De tao thuan loi cho nguoi hoc, Nong truong da moi giao vien den tai Nong truong de day vi tinh, ngoai ngu va cac lop quan ly nha nuoc, quan ly tai chinh - ke toan cho can bo - cong nhan vien.

Doi voi cac chuong trinh dao tao bac cao va dai han, Nong truong hop tac voi cac truong dai hoc, cac vien dao tao gui can bo di hoc.

Bang cac bien phap do, den nay, trong tong so 464 nguoi la CB - CNV cua Nong truong, da co gan 200 nguoi tot nghiep dai hoc, 102 nhan vien trung cap, 8 can bo co trinh do thac si, hien dang co 2 can bo duoc cu di dao tao tien si, 3 can bo dang hoc thac si…

Nhung nam gan day, thong qua nhieu hinh thuc dao tao, Nong truong da da chuan hoa 25 can bo co trinh do dai hoc (trong do co 10 cu nhan luat, 12 can bo chinh tri) va to chuc hang tram luot can bo duoc boi duong nghiep vu ngoai ngu, vi tinh, quan ly, ky thuat v.v…

Truoc mot phong trao hoc tap soi noi voi doi tuong tham gia ngay cang mo rong ve do tuoi va nhu cau, ngay 22/12/2001, Giam doc Nong truong da Quyet dinh thanh lap Ban chi dao Trung tam hoc tap cong dong tai NTSH.

Chinh sach tuyen dung vao lam viec va co che khuyen khich hoc tap thiet thuc cua NTSH, tu no da tro thanh yeu to thu hut can bo, khong chi doi voi nhung nguoi trong khu vuc, ma nhung can bo khoa hoc ky thuat gioi tu thanh pho cung tim ve Nong truong ngay cang dong, da tao cho NTSH co mot doi ngu can bo - cong nhan vien ngay cang hung hau ve so luong, manh ve chat luong; duoc Nong truong tao moi dieu kien va co hoi.

Nho do, da khong ngung phat huy tinh tich cuc nang dong sang tao cua tung ca nhan va suc manh tong hop cua ca tap the trong su nghiep xay dung Nong truong.

Sau la, chu dong tim kiem thi truong, nang cao nang luc canh tranh, tung buoc khang dinh uy tin va thuong hieu tren thi truong the gioi

Ngay tu nhung nam 80, NTSH da co su chuan bi cac dieu kien ve co so vat chat va cong nghe, nhat la co y thuc chuan bi ve co so vat chat - ky thuat va xay dung mot doi ngu can bo de chu dong hoi nhap vao kinh te khu vuc va the gioi.

Su “don dau” do da giup Nong truong som ap dung cac he thong quan ly quoc te vao quan ly san xuat - kinh doanh nhu: ISO, HACCP, GMP, SSOP, SQF, FDA, ISF, HALAL, BRC…; dang ky doc quyen nhan hieu hang hoa SOHAFARM trong va ngoai nuoc (nam 2002); lan luot dat duoc tren 10 chung chi xuat khau hang hoa tu cac quoc gia, ke ca cac quoc gia, lanh tho kho tinh nhat.

7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau

... De giup ba con nong truong vien, nhung nguoi nong dan chan dat lam bun co co hoi khong chi thoat ngheo ma co the lam giau tren manh dat ruong lay cua minh. Trong anh la mot trong nhung ngoi nha xay tuong dau tien moc len o nong truong Song Hau, cua anh Truong Anh Dung. Anh Dung la mot trong 16 chang trai, co gai buoi dau theo ong Tran Ngoc Hoang boi xuong vao khai pha dat hoang, xay dung nong truong, lam cong nhan dao dat va thu kho phan bon, do hoan thanh tot nhiem vu nen duoc nong truong thuong cho ngoi nha nay. Luc xay dung, ngoi nha tri gia 10 cay vang. Anh: CTV.

Nhan ro neu tiep tuc phai chia se loi nhuan cho cac khau trung gian truoc khi hat gao xuong tau thi cong lao dong kho nhoc cua nong dan khong the duoc den bu tuong xung.

Vi vay, mot mat Nong truong tich cuc tim kiem thi truong va chuan bi cac dieu kien, mat khac da cung mot so nha kinh te thuc thoi manh dan kien nghi nha nuoc doi moi cach quan ly thi truong xuat khau gao, cu the la cho mot so co so chuyen san xuat che bien gao co the truc tiep xuat khau gao ma khong qua trung gian.

Nong truong quan tam tim hieu khach hang va thi truong tai nhieu nuoc tren the gioi, dac biet la cac thi truong lon nhu Nhat Ban, khoi cong dong chau Au va chau My.

Nho do, san pham xuat khau mang thuong hieu SOHAFARM cua NTSH, ben canh ngay cang da dang ve chung loai (gao thom Khao Dawk Mali, chuoi say, rau, cu qua say, tra kho qua, tra gung hoa tan, gung non muoi, thach dua, ga Nagoya Nhat Ban, xoai cat Hoa Loc, cac san pham hang hoa gia dung trong nha, ngoai troi bang go bach dan v.v…) thi da co mat ngay cang nhieu voi suc vuon manh me tren thi truong trong va ngoai nuoc.

Den nay, mo hinh san xuat va phuong thuc quan ly, dac biet la chat luong san pham mang nhan hieu SOHAFARM cua NTSH da tro nen quen thuoc va ngay cang duoc ban hang quoc te tin nhiem va da co mat hau nhu tat ca cac chau luc tren the gioi.

Voi kim ngach xuat khau ngay cang tang, co nam dat tren 80 trieu USD (rieng xuat khau dat tren 50 trieu USD), dua ty le kim ngach xuat khau chiem tren 80% trong tong doanh thu hang nam.

Bay la, nam vung va van dung sang tao duong loi, chu truong cua Dang, chinh sach cua Nha nuoc trong qua trinh xay dung va phat trien.

Thong qua duong loi, chu truong phat trien nong nghiep, nong thon, nhat la tu khi co chu truong doi moi cua Dang, Dang uy, Ban Giam doc Nong truong quan triet, van dung vao dieu kien cu the cua minh voi tinh than dam nghi, dam lam, dam chiu trach nhiem de dua duong loi cua Dang vao cuoc song.

Tai dia ban noi dung chan, Nong truong luon duoc su lanh dao, giup do cua Tinh uy, HDND, UBND tinh va cac so, ban nganh tinh Hau Giang truoc kia cung nhu tinh Can Tho hien nay; su quan tam, dong vien, khich le cua cac co quan Trung uong, cac bo chu quan; cac dong chi lanh dao Dang, Nha nuoc; cac vien, truong, trung tam nghien cuu, cac nha khoa hoc; cac ngan hang thuong mai; cac dia phuong, doanh nghiep trong ca nuoc…

Nguon luc suc manh tong hop do luon la cho dua tinh than cho tap the ban Giam doc va toan the can bo, cong nhan vien, nong truong vien cua NTSH trong tung giai doan cung nhu trong suot qua trinh phan dau xay dung va truong thanh.

(con nua)

  • Trieu Hai Quynh (tac gia la tien sy nganh Truyen thong dai chung, hien la Bien tap vien Tap chi Cong san. Nhung noi dung trong loat bai nay trich tu nghien cuu nam 2008 cua tac gia)
Viet Bao

Comment :7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
7 lessons learned from the Song Hau Farm
the Hau River, Can Tho, Tran Ngoc Hoang, Cuu Long, facilities, agricultural production, management, mechanization, create conditions, scientists, agricultural and staff, building, rice
- 7 authors conclude temporary experience to look back after 30 years of construction and development of Song Hau Farm (NTSH) ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 7 bài học rút ra từ Nông trường Sông Hậu

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 7 bài học rút ra từ Nông trường Sông Hậu bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau

Nhan xet, hay lien he ve tin 7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 7 bai hoc rut ra tu Nong truong Song Hau de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0