493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII

493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII
Tong so cu tri di bau cu dat 99,64%.

Theo thong tin tu tieu ban tuyen truyen (Hoi dong bau cu), co tong cong 493 nguoi da trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII. Trong so nay co 43 nguoi ngoai Dang va 1 nguoi tu ung cu. Trong do dai bieu do Trung uong gioi thieu la 153 nguoi, dai bieu do dia phuong gioi thieu la 340 nguoi. Dai bieu Quoc hoi cao tuoi nhat: 80 tuoi, dai bieu QH it tuoi nhat: 24 tuoi.

Tong so cu tri di bau cu vua qua la 56.252.543 cu tri (dat 99,64%). Co 450.099 phieu bau khong hop le (0,80%)

So dai bieu lan dau tham gia Quoc hoi la 345 nguoi. Co 164 dai bieu co trinh do tren dai hoc (chiem 33,27%), 309 dai bieu co trinh do dai hoc (62,68%). Dai bieu la nguoi dan toc thieu so co 87 nguoi; Phu nu: 127 nguoi; Ngoai dang 43 nguoi; Tre tuoi: 68 nguoi; Tu ung cu: 1 nguoi va tai cu 138 nguoi.

Cung theo tieu ban tuyen truyen, cuoc bau cu lan nay da dam bao yeu cau giam dai bieu cac co quan trong bo may hanh chinh va tang ty le dai bieu Quoc hoi la cac nha khoa hoc co trinh do, nang luc va dieu kien hoat dong Quoc hoi.

Ket qua cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi se tao dieu kien cho viec tang dai bieu Quoc hoi chuyen trach, du kien tu 25% len khoang 28% tong so dai bieu Quoc hoi, de lam nong cot trong viec xay dung luat, hoat dong giam sat va cac hoat dong khac cua Quoc hoi.

Kinh phi du kien de to chuc bau cu Quoc hoi khoa 12 khoang 350 ty dong, tang 50% so voi to chuc bau cu khoa 11.


Ong Bui Ngoc Thanh, Tong thu ky Hoi dong bau cu cho biet, ngay18 - 20/7, ky hop thu nhat, Quoc hoi khoa 12 se khai mac.

Danh sach dai bieu QH khoa XII

1- THANH PHO HA NOI

1) Ong Nguyen Phu Trong dat ty le 88,12% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Duc Nhanh dat ty le 67,59% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Hong Son dat ty le 64,31% so phieu hop le

4) Ba Ngo Thi Doan Thanh dat ty le 81,71% so phieu hop le

5) Ong Ngo Anh Dung dat ty le 73,31% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Viet Thinh dat ty le 71,82% so phieu hop le

7) Ong Dao Trong Thi dat ty le 75,74% so phieu hop le

8) Ba Nguyen Pham Y Nhi dat ty le 66,82% so phieu hop le

9) Ba Dang Huyen Thai dat ty le 60,83% so phieu hop le

10) Ba Nguyen Minh Ha dat ty le 68,98% so phieu hop le

11) Ba Nguyen Thi Nguyet Huong dat ty le 63,50% so phieu hop le

12) Ong Vu Hong Anh dat ty le 57,52% so phieu hop le

13) Ong Nguyen Tien Dinh dat ty le 72,38% so phieu hop le

14) Ong Dang Van Khanh dat ty le 71,49% so phieu hop le

15) Ong Nguyen Ngoc Dao dat ty le 54,49% so phieu hop le

16) Ong Tran Van Long (Hoa thuong Thich Thanh Tu) dat ty le 76,77% so phieu hop le

17) Ba Nguyen Thi Hong Ha dat ty le 68,17% so phieu hop le

18) Ba Nguyen Thi Hoa dat ty le 51,19% so phieu hop le

19) Ong Do Can dat ty le 78,05% so phieu hop le

20) Ba Pham Thi Loan dat ty le 66,27% so phieu hop le

21) Ba Tran Thi Quoc Khanh dat ty le 60,34% so phieu hop le

2- THANH PHO HO CHI MINH

1) Ong Nguyen Minh Triet (Sau Phong) dat ty le 89,68% so phieu hop le

2) Ong Tran Du Lich dat ty le 60,21% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Dang Trung dat ty le 54,20% so phieu hop le

4) Ong Tran Dong A dat ty le 66,89% so phieu hop le

5) Ba Truong Thi Anh dat ty le 54,33% so phieu hop le

6) Ong Bui Hoang Danh dat ty le 51,53% so phieu hop le

7) Ba Pham Phuong Thao dat ty le 74,81% so phieu hop le

8) Ong Tat Thanh Cang dat ty le 53,53% so phieu hop le

9) Ong Huynh Dam dat ty le 65,30% so phieu hop le

10) Ong Huynh Thanh Dat dat ty le 59,11% so phieu hop le

11) Ba Dao Ha Nu (Dao Nhieu Linh) dat ty le 51,90% so phieu hop le

12) Ong Nguyen Huy Can dat ty le 54,66% so phieu hop le

13) Ong Nguyen Viet Dung dat ty le 53,90% so phieu hop le

14) Ong Nguyen Van Be dat ty le 50,03% so phieu hop le

15) Ong Tran Hoang Tham dat ty le 60,49% so phieu hop le

16) Ong Nguyen Ngoc Hoa dat ty le 55,57% so phieu hop le

17) Ba Nguyen Thi Thu Cuc dat ty le 51,16% so phieu hop le

18) Ong Le Thanh Binh dat ty le 64,18% so phieu hop le

19) Ba Ngo Minh Hong dat ty le 51,56% so phieu hop le

20) Ong Le Thanh Tam dat ty le 63,73% so phieu hop le

21) Ong Tran Van Hung dat ty le 62,20% so phieu hop le

22) Ong Huynh Thanh Lap dat ty le 59,85% so phieu hop le

23) Ong Dang Ngoc Tung dat ty le 58,87% so phieu hop le

3- THANH PHO HAI PHONG

1) Ong Nguyen Tan Dung dat ty le 99,07% so phieu hop le

2) Ong Le Van Thanh dat ty le 65,62% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Van Binh dat ty le 60,42% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Hoang Anh dat ty le 76,31% so phieu hop le

5) Ong Phan Trong Khanh dat ty le 63,38% so phieu hop le

6) Ong Tran Ngoc Vinh dat ty le 67,64% so phieu hop le

7) Ba Le Thi Mai dat ty le 65,24% so phieu hop le

8) Ong Nguyen Van Hien dat ty le 85,56% so phieu hop le

9) Ong Duong Anh Dien dat ty le 81,86% so phieu hop le

10) Ong Tran Ba Thieu dat ty le 81,67% so phieu hop le

4- THANH PHO DA NANG

1) Ong Pham Gia Khiem dat ty le 86,44% so phieu hop le

2) Ong Huynh Nghia dat ty le 66,98% so phieu hop le

3) Ba Nguyen Thi My Huong dat ty le 53,62% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Ba Thanh dat ty le 86,99% so phieu hop le

5) Ong Huynh Ngoc Son dat ty le 82,57% so phieu hop le

6) Ba Nguyen Thi Kim Thuy dat ty le 65,47% so phieu hop le

5- THANH PHO CAN THO

1) Ong Nguyen Tan Quyen dat ty le 70,11% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Trung Nhan dat ty le 65,27% so phieu hop le

3) Ong Ha Thanh Toan dat ty le 64,29% so phieu hop le

4) Ong Le Van Tam dat ty le 56,20% so phieu hop le

5) Ba Bui Thi Le Phi dat ty le 54,70% so phieu hop le

6) Ong Le Hong Anh (Ut Anh) dat ty le 73,24% so phieu hop le

7) Ong Huynh Van Tiep dat ty le 63,50% so phieu hop le

6- TINH AN GIANG

1) Ong Vo Thanh Khiet dat ty le 70,89% so phieu hop le

2) Ong Tran Van Do dat ty le 59,37% so phieu hop le

3) Ong Le Bo Linh dat ty le 57,44% so phieu hop le

4) Ba Le Thi Dung dat ty le 56,69% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Tan Dat dat ty le 72,49% so phieu hop le

6) Ba Phan Ngoc Trinh dat ty le 63,30% so phieu hop le

7) Ong Bui Tri Dung dat ty le 59,54% so phieu hop le

8) Ong Le Viet Truong dat ty le 73,69% so phieu hop le

9) Ba Mai Thi Anh Tuyet dat ty le 69,70% so phieu hop le

10) Ba Pham Thi Hoa dat ty le 55,47% so phieu hop le

7- TINH BA RIA-VUNG TAU

1) Ong Nguyen Van Cuong dat ty le 71,41% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Van Quyen dat ty le 64,89% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Thuc Khang dat ty le 64,16% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Hong Linh dat ty le 74,33% so phieu hop le

5) Ong Tran Dinh Nha dat ty le 69,60% so phieu hop le

6) Ong Tran Van Thuc dat ty le 67,05% so phieu hop le

8- TINH BAC GIANG

1) Ong Pham Van Minh dat ty le 81,21% so phieu hop le

2) Ong Duong Van Trong dat ty le 67,12% so phieu hop le

3) Ong Vu Tuyen Hoang dat ty le 62,25% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Quoc Cuong dat ty le 76,19% so phieu hop le

5) Ong Hoang Van Loi dat ty le 66,75% so phieu hop le

6) Ba Hoang Thi Hanh dat ty le 60,54% so phieu hop le

7) Ong Nguyen Thien Nhan dat ty le 80,36% so phieu hop le

8) Ba Hoang Thi Tuan dat ty le 60,13% so phieu hop le

9- TINH BAC KAN

1) Ong Duong Dinh Han dat ty le 80,19% so phieu hop le

2) Ong Be Xuan Truong dat ty le 72,00% so phieu hop le

3) Ba Tran Thi Loc dat ty le 50,27% so phieu hop le

4) Ba Phuong Thi Thanh dat ty le 76,50% so phieu hop le

5) Ong Trinh Tien Long dat ty le 67,50% so phieu hop le

6) Ong Trinh Huy Quach dat ty le 64,64% so phieu hop le

10- TINH BAC LIEU

1) Ong Le Hung dat ty le 71,66% so phieu hop le

2) Ong Le Quang Huy dat ty le 71,32% so phieu hop le

3) Ba Tran Thi Hoa Ry dat ty le 66,54% so phieu hop le

4) Ba Vo Thi Hong Thoai dat ty le 86,65% so phieu hop le

5) Ong Cao Ngoc Xuyen dat ty le 81,48% so phieu hop le

6) Ong Cao Thanh Van dat ty le 59,70% so phieu hop le

11- TINH BAC NINH

1) Ba Nguyen Thi Thanh Hoa dat ty le 84,62% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Van Chien dat ty le 77,57% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Phu Dong dat ty le 71,92% so phieu hop le

4) Ong Nguyen The Thao dat ty le 83,32% so phieu hop le

5) Ong Phuong Huu Viet dat ty le 80,57% so phieu hop le

6) Ba Do Thi Huyen Tam dat ty le 66,70% so phieu hop le

12- TINH BEN TRE

1) Ong Dang Thuan Phong dat ty le 59,60% so phieu hop le

2) Ba Trinh Thi Thanh Binh dat ty le 51,90% so phieu hop le

3) Ba Nguyen Thi Thanh Ha dat ty le 70,03% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Huu Phuoc dat ty le 60,57% so phieu hop le

5) Ong Tran Van Truyen dat ty le 74,52% so phieu hop le

6) Ong Tran Van Chau dat ty le 57,50% so phieu hop le

13- TINH BINH DINH

1) Ong Vu Hoang Ha dat ty le 90,04% so phieu hop le

2) Ba Pham Thi Thanh Huong dat ty le 77,74% so phieu hop le

3) Ong Tran Van Ban dat ty le 53,59% so phieu hop le

4) Ong Ho Quoc Dung dat ty le 88,06% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Viet Lenh dat ty le 76,96% so phieu hop le

6) Ba Vo Thi Thuy dat ty le 60,59% so phieu hop le

7) Ba Nguyen Thanh Thuy dat ty le 72,06% so phieu hop le

8) Ong Nguyen Dang Vang dat ty le 55,09% so phieu hop le

14- TINH BINH DUONG

1) Ong Huynh Ngoc Dang dat ty le 64,48% so phieu hop le

2) Ong Mai Huu Tin dat ty le 61,91% so phieu hop le

3) Ba Nguyen Thi Kim Oanh dat ty le 61,79% so phieu hop le

4) Ong Mai The Trung dat ty le 78,83% so phieu hop le

5) Ong Tran Van Nam dat ty le 73,71% so phieu hop le

6) Ong Pham Quy Ty dat ty le 67,76% so phieu hop le

15- TINH BINH PHUOC

1) Ong Vo Quyet Chien dat ty le 78,78% so phieu hop le

2) Ba Truong Thi Mai dat ty le 68,38% so phieu hop le

3) Ong Dieu Dieu dat ty le 55,29% so phieu hop le

4) Ong Ngo Duc Manh dat ty le 77,81% so phieu hop le

5) Ong Vo Dinh Tuyen dat ty le 72,53% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Hong Tra dat ty le 65,13% so phieu hop le

16- TINH BINH THUAN

1) Ong Dao Xuan Nay dat ty le 70,74% so phieu hop le

2) Ong Luong Van Hai dat ty le 54,07% so phieu hop le

3) Ong Huynh Van Ti dat ty le 86,05% so phieu hop le

4) Ong Ha Minh Hue dat ty le 68,46% so phieu hop le

5) Ong Truong Quang Hai dat ty le 66,12% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Van Dong dat ty le 72,33% so phieu hop le

7) Ong Nguyen Van Phuc dat ty le 65,41% so phieu hop le

17- TINH CA MAU

1) Ong Bui Cong Buu dat ty le 77,41% so phieu hop le

2) Ong Tran Van dat ty le 60,14% so phieu hop le

3) Ong Huynh Minh Hieu dat ty le 58,72% so phieu hop le

4) Ba Ly Kim Khanh dat ty le 68,64% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Van Luu (Phi Hung) dat ty le 62,43% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Huu Phuoc dat ty le 83,11% so phieu hop le

7)Ong Dang Nhu Loi dat ty le 78,35% so phieu hop le

18- TINH CAO BANG

1) Ong Cao Duc Phat dat ty le 85,64% so phieu hop le

2) Ba Hoang Thi Binh dat ty le 80,97% so phieu hop le

3) Ong Dinh Ngoc Luong dat ty le 63,30% so phieu hop le

4) Ba Nguyen Thi Nuong dat ty le 80,79% so phieu hop le

5) Ong Trieu Sy Lau dat ty le 74,87% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Van Binh dat ty le 74,49% so phieu hop le

19- TINH DAK LAK

1) Ba Tong Thi Phong dat ty le 80,84% so phieu hop le

2) Ong Do Minh Hao dat ty le 73,44% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Duy Huu dat ty le 64,96% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Lan Dung dat ty le 90,64% so phieu hop le

5) Ba H`Luoc Ntor dat ty le 77,01% so phieu hop le

6) Ong Tran Manh Cuong dat ty le 76,77% so phieu hop le

7) Ong Nie Thuat dat ty le 82,13% so phieu hop le

8) Ong Tran Dinh Long dat ty le 78,99% so phieu hop le

9) Ba Truong Thi Xe dat ty le 78,51% so phieu hop le

20- TINH DAK NONG

1) Ong Ho Nghia Dung dat ty le 84,72% so phieu hop le

2) Ba Bui Thi Hoa dat ty le 83,07% so phieu hop le

3) Ong Dieu K`Re dat ty le 78,30% so phieu hop le

4) Ong Luong Phan Cu dat ty le 84,06% so phieu hop le

5) Ong Vo Van Du dat ty le 84,04% so phieu hop le

6) Ba Thi Trai dat ty le 70,87% so phieu hop le

21- TINH DIEN BIEN

1) Ong Nghiem Vu Khai dat ty le 93,85% so phieu hop le

2) Ong Lo Van Muon dat ty le 87,68% so phieu hop le

3) Ba Tran Thi Dung dat ty le 87,05% so phieu hop le

4) Ong Phung Quang Thanh dat ty le 95,67% so phieu hop le

5) Ong Mua A Son dat ty le 93,48% so phieu hop le

6) Ba Vi Thi Huong dat ty le 72,37% so phieu hop le

22- TINH DONG NAI

1) Ong Huynh Tan Kiet dat ty le 70,23% so phieu hop le

2) Ong Le Hong Phuong dat ty le 65,33% so phieu hop le

3) Ong Trieu Xuan Hoa dat ty le 64,74% so phieu hop le
4) Ba Pham Thi Hai dat ty le 72,13% so phieu hop le

5) Ong Pham Quoc Anh (Quoc Anh) dat ty le 69,25% so phieu hop le

6) Ong Ho Van Nam dat ty le 65,81% so phieu hop le

7) Ong Duong Trung Quoc dat ty le 67,99% so phieu hop le

8) Ba Truong Thi Thu Hang dat ty le 51,36% so phieu hop le

9) Ba Le Thi Thu Ba dat ty le 73,94% so phieu hop le

10) Ong Truong Van Vo dat ty le 66,96% so phieu hop le

23- TINH DONG THAP

1) Ong Vo Quoc Trung dat ty le 67,20% so phieu hop le

2) Ong Do Van Luc dat ty le 62,46% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Kim Hong dat ty le 60,88% so phieu hop le

4) Ong Ngo Quang Xuan dat ty le 67,55% so phieu hop le

5) Ba Huynh Thi Hoai Thu dat ty le 54,31% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Huu Nhon (Nguyen Hoai Bao) dat ty le 75,06% so phieu hop le

7) Ba Phan Thi Thu Ha dat ty le 65,31% so phieu hop le
8) Ong Ngo Tu Nam dat ty le 58,20% so phieu hop le

24- TINH GIA LAI

1) Ong KSor Phuoc (KPa Binh) dat ty le 84,27% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Danh dat ty le 73,94% so phieu hop le

3) Ong Duong Van Trang dat ty le 86,86% so phieu hop le

4) Ong Ha Son Nhin dat ty le 80,67% so phieu hop le

5) Ba Nguyen Thi Thu Ha dat ty le 71,42% so phieu hop le

6) Ong Ha Cong Long dat ty le 69,99% so phieu hop le

7) Ba Rcom Sa Duyen dat ty le 68,45% so phieu hop le

25- TINH HA GIANG

1) Ong Nguyen Van Chien dat ty le 95,14% so phieu hop le

2) Ba Cung Thi May dat ty le 87,88% so phieu hop le

3) Ong Thao Hong Son dat ty le 87,15% so phieu hop le

4) Ba Trieu Mui Nai dat ty le 94,15% so phieu hop le

5) Ong Hoang Minh Nhat dat ty le 92,83% so phieu hop le

6) Ong Ban Duc Vinh dat ty le 75,47% so phieu hop le

26- TINH HA NAM

1) Ong Tran Tien Canh dat ty le 85,75% so phieu hop le

2) Ba Nguyen Thi Doan dat ty le 85,61% so phieu hop le

3) Ba Tran Thi Hong dat ty le 67,09% so phieu hop le

4) Ong Kieu Huu Binh dat ty le 81,99% so phieu hop le

5) Ong Tran Van Ho (Tran Ho) dat ty le 81,15% so phieu hop le

6) Ong Le Minh Hong dat ty le 79,97% so phieu hop le

27- TINH HA TAY

1) Ong Chu Son Ha dat ty le 81,96% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Van Chi dat ty le 80,31% so phieu hop le

3) Ba Pham Thi Hong Nga (Pham Hong Nga) dat ty le 77,43% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Dinh Quyen dat ty le 81,53% so phieu hop le

5) Ong Bui Duy Nham dat ty le 80,21% so phieu hop le

6) Ba Tran Thi Kim Phuong (Tran Kim Phuong) dat ty le 53,82% so phieu hop le

7) Ba Nguyen Thi Bich Ngoc dat ty le 81,66% so phieu hop le

8) Ong Ha Van Hien dat ty le 79,51% so phieu hop le

9) Ong Nguyen Dang Kinh dat ty le 66,16% so phieu hop le

10) Ong Pham Khoi Nguyen dat ty le 80,74% so phieu hop le

11) Ba Nguyen Thi Tuyen dat ty le 77,72% so phieu hop le

12) Ong To Van Thuong (To Thuong) dat ty le 76,82% so phieu hop le

28- TINH HA TINH

1) Ong Nguyen Sinh Hung dat ty le 97,06% so phieu hop le

2) Ong Tran Tien Dung dat ty le 93,08% so phieu hop le

3) Ba Nguyen Thi Van dat ty le 82,73% so phieu hop le

4) Ba Nguyen Thi Kim Tien dat ty le 95,61% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Nhat dat ty le 87,97% so phieu hop le

6) Ong Tran Dinh Dan dat ty le 87,43% so phieu hop le

7) Ong Nguyen Thanh Tan dat ty le 87,01% so phieu hop le

29- TINH HAI DUONG

1) Ong Nguyen Van Nguyen dat ty le 83,88% so phieu hop le

2) Ba Nguyen Thi Nga dat ty le 76,24% so phieu hop le

3) Ong Tran The Vuong dat ty le 75,55% so phieu hop le

4) Ba Nguyen Thi Kim Ngan dat ty le 88,42% so phieu hop le

5) Ong Le Dinh Khanh dat ty le 78,01% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Van Hop dat ty le 74,20% so phieu hop le

7) Ong Vu Van Hien dat ty le 88,29% so phieu hop le

8) Ong Nguyen Danh Trinh dat ty le 84,03% so phieu hop le

9) Ba Hoang Thi Hao dat ty le 69,74% so phieu hop le

30- TINH HAU GIANG

1) Ong Tran Hong Viet dat ty le 73,81% so phieu hop le

2) Ong Vu Van Hien dat ty le 70,80% so phieu hop le

3) Ong Pham Son Ha dat ty le 59,48% so phieu hop le

4) Ong Huynh Minh Chac dat ty le 76,85% so phieu hop le

5) Ba Nguyen Hong Dien dat ty le 68,59% so phieu hop le

6) Ong Mai Xuan Hung dat ty le 58,72% so phieu hop le

30- TINH HAU GIANG

1) Ong Tran Hong Viet dat ty le 73,81% so phieu hop le

2) Ong Vu Van Hien dat ty le 70,80% so phieu hop le

3) Ong Pham Son Ha dat ty le 59,48% so phieu hop le

4) Ong Huynh Minh Chac dat ty le 76,85% so phieu hop le

5) Ba Nguyen Hong Dien dat ty le 68,59% so phieu hop le

6) Ong Mai Xuan Hung dat ty le 58,72% so phieu hop le

31- TINH HOA BINH

1) Ong Truong Quang Khanh dat ty le 80,69% so phieu hop le

2) Ong Bui Van Duoi dat ty le 73,22% so phieu hop le

3. Ong Tran Viet Hung dat ty le 55,77% so phieu hop le

4.Ba Bui Thi Binh dat ty le 88,68% so phieu hop le

5) Ong Bui Van Tinh dat ty le 87,81% so phieu hop le

32- TINH HUNG YEN

1) Ong Nguyen Dinh Phach dat ty le 84,48% so phieu hop le

2) Ong Le Van Hung dat ty le 81,97% so phieu hop le

3) Ba Nguyen Thi Van Yen dat ty le 77,58% so phieu hop le

4) Ong Le Doan Hop dat ty le 82,65% so phieu hop le

5) Ong Vu Quang Hai dat ty le 77,33% so phieu hop le

6) Ong Pham Quang Hoi dat ty le 83,57% so phieu hop le

7) Ba Vu Thi Thu Ha dat ty le 68,77% so phieu hop le

33- TINH KHANH HOA

1) Ong Vu Viet Ngoan dat ty le 60,12% so phieu hop le

2) Ba Le Minh Hien dat ty le 58,82% so phieu hop le

3) Ong Mai Truc dat ty le 65,63% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Van Ba dat ty le 52,06% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Tan Tuan dat ty le 76,05% so phieu hop le

6) Ong Le Huu Duc dat ty le 73,50% so phieu hop le

7) Ba Bo Bo Thi Yen dat ty le 62,22% so phieu hop le

34- TINH KIEN GIANG

1) Ba Bui Tuyet Minh dat ty le 86,69% so phieu hop le

2) Ong Bui Dang Dung dat ty le 80,64% so phieu hop le

3) Ong Danh Nhuong (Hoa thuong Danh Nhuong) dat ty le 75,05% so phieu hop le

4) Ong Danh Ut dat ty le 81,90% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Van Luat dat ty le 70,99% so phieu hop le

6) Ong Bui Quang Ben dat ty le 78,62% so phieu hop le

7) Ba Nguyen Thi Kim Be dat ty le 69,70% so phieu hop le

8) Ong Dinh Xuan Thao dat ty le 69,63% so phieu hop le

35- TINH KON TUM

1) Ong Nguyen Kim Khoa dat ty le 79,91% so phieu hop le

2) Ba Y Veng dat ty le 79,08% so phieu hop le

3) Ong Quach Cao Yem dat ty le 67,21% so phieu hop le

4) Ong Hoang Huu Nang dat ty le 91,69% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Vinh Ha dat ty le 91,48% so phieu hop le

6) Ba Y Ngoc dat ty le 76,54% so phieu hop le

36- TINH LAI CHAU

1) Ba Giang Pao My dat ty le 88,08% so phieu hop le

2) Ong Tran Quoc Vuong dat ty le 87,78% so phieu hop le

3) Ong Tong Van Thoong dat ty le 84,06% so phieu hop le

4) Ong Dang Van Chien dat ty le 93,61% so phieu hop le

5) Ong Chu Le Chinh dat ty le 87,46% so phieu hop le

6) Ba Lo Thi Phuong dat ty le 76,42% so phieu hop le

37- TINH LAM DONG

1) Ong Le Van Hoc dat ty le 80,37% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Ba Thuyen dat ty le 77,75% so phieu hop le

3) Ong Vo Minh Phuong dat ty le 73,33% so phieu hop le

4) Ong Ya- Duck dat ty le 62,97% so phieu hop le

5) Ong Le Thanh Phong dat ty le 82,79% so phieu hop le

6) Ba Dang Thi Nga dat ty le 60,32% so phieu hop le

38- TINH LANG SON

1) Ba Tran Thi Hoa Sinh dat ty le 89,02% so phieu hop le

2) Ong Duong Hien dat ty le 74,83% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Van Son dat ty le 66,08% so phieu hop le

4) Ong Phung Thanh Kiem dat ty le 82,77% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Minh Thuyet dat ty le 70,50% so phieu hop le

6) Ba Hoang Thi Huong dat ty le 66,44% so phieu hop le

39- TINH LAO CAI

1) Ong Ngo Van Hung dat ty le 86,51% so phieu hop le

2) Ong Sung Chung dat ty le 82,90% so phieu hop le

3) Ba Duong Thi Thu Ha dat ty le 77,59% so phieu hop le

4) Ong Giang Seo Phu dat ty le 93,41% so phieu hop le

5) Ba Nguyen Thi Lan dat ty le 83,66% so phieu hop le

6) Ong Giang Vu The dat ty le 73,66% so phieu hop le

40- TINH LONG AN

1) Ong Dang Van Xuong dat ty le 72,57% so phieu hop le

2) Ong Truong Hoa Binh (Nguyen Van Binh – Sau Dat) dat ty le 71,45%so phieu hop le

3) Ong Truong Van No dat ty le 60,68% so phieu hop le

4) Ba Nguyen Thi Thuy Khiem dat ty le 71,53% so phieu hop le

5) Ong Do Huu Lam dat ty le 68,87% so phieu hop le

6) Ba Vo Thi De dat ty le 65,66% so phieu hop le

7) Ong Le Thanh Liem dat ty le 55,13% so phieu hop le

8) Ong Tran Minh Man dat ty le 51,39% so phieu hop le

41- TINH NAM DINH

1) Ong Chu Van Dat dat ty le 83,25% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Huu Dong dat ty le 80,72% so phieu hop le

3) Ba Tran Thi Hang dat ty le 52,39% so phieu hop le

4) Ong Vu Van Ninh dat ty le 87,89% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Anh Tuan dat ty le 86,60% so phieu hop le

6) Ong Phan Van Vinh dat ty le 83,04% so phieu hop le

7) Ong Tran Van Tuan dat ty le 83,81% so phieu hop le

8) Ong Le Ngoc Hoan dat ty le 78,50% so phieu hop le

9) Ba Tran Thi Phuong Hoa dat ty le 72,01% so phieu hop le

42- TINH NGHE AN

1) Ong Nguyen Huu Cuong dat ty le 93,21% so phieu hop le

2) Ba Cut Thi Hoi dat ty le 87,94% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Huu Nhi dat ty le 72,66% so phieu hop le

4) Ba Thai Thi An Chung dat ty le 86,08% so phieu hop le

5) Ong Hoang Van Minh dat ty le 85,79% so phieu hop le

6) Ba Vi Thi Tuyet dat ty le 75,19% so phieu hop le

7) Ong Ho Duc Viet dat ty le 89,72% so phieu hop le

8) Ong Hoang Tran Ky dat ty le 85,97% so phieu hop le

9) Ong Nguyen Huu Quang dat ty le 80,30% so phieu hop le

10) Ong Phan Dinh Trac dat ty le 85,01% so phieu hop le

11) Ong Tran Van Hang dat ty le 82,15% so phieu hop le

12) Ong Nguyen Minh Hong dat ty le 75,72% so phieu hop le

13) Ong Phan Trung Ly dat ty le 87,10% so phieu hop le

14) Ong Nguyen Hong Nhi dat ty le 79,64% so phieu hop le

15) Ong Pham Van Ha dat ty le 78,07% so phieu hop le

43- TINH NINH BINH

1) Ong Dinh Van Hung dat ty le 87,85% so phieu hop le

2) Ong Dinh Trinh Hai dat ty le 86,71% so phieu hop le

3) Ba Dinh Thi Ngoan dat ty le 80,34% so phieu hop le

4) Ba Nguyen Thi Hong Minh dat ty le 88,22% so phieu hop le

5) Ong Pham Minh Tuyen dat ty le 87,24% so phieu hop le

6) Ong Bui Dac Luyen dat ty le 78,99% so phieu hop le

44- TINH NINH THUAN

1)Ong Hoang Ngoc Thai dat ty le 76,25% so phieu hop le

2) Ba Nguyen Thi Mai dat ty le 61,64% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Dinh Lieu dat ty le 61,16% so phieu hop le

4) Ong Ho Trong Ngu dat ty le 71,09% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Ngoc Minh dat ty le 64,12% so phieu hop le

6) Ba Dang Thi My Huong dat ty le 62,61% so phieu hop le

45- TINH PHU THO

1) Ong Nguyen Khac Nghien dat ty le 88,79% so phieu hop le

2) Ong Phung Van Toan dat ty le 78,01% so phieu hop le

3) Ong Ha Tuan Hai dat ty le 65,37% so phieu hop le

4) Ong Vu Xuan Hong dat ty le 76,43% so phieu hop le

5) Ba Nguyen Thi Thanh Huyen dat ty le 62,07% so phieu hop le

6) Ba Le Thi Yen dat ty le 77,42% so phieu hop le

7) Ong Vi Trong Le dat ty le 73,21% so phieu hop le

46- TINH PHU YEN

1) Ong Vo Tien Trung dat ty le 75,08% so phieu hop le

2) Ong Ba Thanh Kia dat ty le 62,95% so phieu hop le

3) Ong Tran Huu The dat ty le 57,89% so phieu hop le

4) Ba Trinh Thi Nga dat ty le 73,12% so phieu hop le

5) Ong Dinh Van Nha dat ty le 71,50% so phieu hop le

6) Ong Vo Minh Thuc dat ty le 57,92% so phieu hop le

47- TINH QUANG BINH

1) Ong Luong Ngoc Binh dat ty le 91,67% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Quoc Tri dat ty le 90,19% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Van Pha dat ty le 84,66% so phieu hop le

4) Ong Ha Hung Cuong dat ty le 91,06% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Van Nhuong dat ty le 75,47% so phieu hop le

6) Ba Nguyen Thi Minh Loi dat ty le 75,28% so phieu hop le

48- TINH QUANG NAM

1) Ong Nguyen Quy Nhon dat ty le 80,38% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Van Thuan dat ty le 75,03% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Van Sy dat ty le 80,41% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Tien Quan dat ty le 73,94% so phieu hop le

5) Ong Ngo Van Minh dat ty le 73,02% so phieu hop le

6) Ba Vu Thi Phuong Anh dat ty le 87,09% so phieu hop le

7) Ong Nguyen Tan Trinh (Quang Nam) dat ty le 81,79% so phieu hop le

8) Ong Dinh Muok dat ty le 66,15% so phieu hop le

49- TINH QUANG NGAI

1) Ong Nguyen Duc Hien dat ty le 87,71% so phieu hop le

2) Ong Pham Minh Toan dat ty le 87,27% so phieu hop le

3) Ba Dinh Thi Phuong Lan dat ty le 74,77% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Hong Son dat ty le 73,95% so phieu hop le

5) Ong Ma Dien Cu dat ty le 67,67% so phieu hop le

6) Ong Vo Tuan Nhan dat ty le 72,36% so phieu hop le

7) Ba Dinh Thi Bieu dat ty le 60,72% so phieu hop le

50- TINH QUANG NINH

1) Ong Nguyen Van Quynh dat ty le 78,04% so phieu hop le

2) Ba Do Thi Lan dat ty le 60,88% so phieu hop le

3) Ong Pham Hong Tai dat ty le 60,26% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Duc Kien dat ty le 72,49% so phieu hop le

5) Ong Pham Le Chi dat ty le 67,13% so phieu hop le

6) Ba Ngo Thi Minh dat ty le 86,34% so phieu hop le

7) Ong Trieu Dinh Sinh dat ty le 70,99% so phieu hop le

51- TINH QUANG TRI

1) Ong Pham Duc Chau dat ty le 89,44% so phieu hop le

2) Ong Cao Xuan Hong dat ty le 86,69% so phieu hop le

3) Ba Ly Kieu Van dat ty le 61,57% so phieu hop le

4) Ong Le Ba Nguyen dat ty le 74,65% so phieu hop le

5) Ong Le Nhu Tien dat ty le 70,67% so phieu hop le

6) Ong Hoang Van Em dat ty le 60,53% so phieu hop le

52- TINH SOC TRANG

1) Ong Vo Minh Chien dat ty le 77,89% so phieu hop le

2) Ong Uong Chu Luu dat ty le 69,17% so phieu hop le

3) Ong Hua Chu Khem dat ty le 66,47% so phieu hop le

4) Ba Ho Thi Cam Dao dat ty le 69,36% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Duc Kien dat ty le 62,97% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Van Thong dat ty le 78,11% so phieu hop le

7) Ong Thach Kim Seng (Ba Seng) dat ty le 69,04% so phieu hop le

53- TINH SON LA

1) Ong Thao Xuan Sung dat ty le 91,05% so phieu hop le

2) Ba Quang Thi Xuyen dat ty le 76,06% so phieu hop le

3) Ong Cam Chi Kien dat ty le 73,21% so phieu hop le

4) Ong Nong Quoc Tuan dat ty le 88,99% so phieu hop le

5) Ong Vo Trong Viet dat ty le 86,65% so phieu hop le

6) Ong Phung Duc Dinh dat ty le 55,84% so phieu hop le

54- TINH TAY NINH

1) Ba Nguyen Thi Thu Thuy dat ty le 74,17% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Dinh Xuan dat ty le 64,30% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Thanh Tam dat ty le 57,61% so phieu hop le

4) Ba Nguyen Thi Bach Mai dat ty le 58,10% so phieu hop le

5) Ong Dang Vu Minh dat ty le 51,46% so phieu hop le

55- TINH THAI BINH

1) Ong Nguyen Thai Hung dat ty le 85,34% so phieu hop le

2) Ba Vu Thi Dien dat ty le 64,23% so phieu hop le

3) Ong Cao Si Kiem dat ty le 59,37% so phieu hop le

4) Ong Vu Tien Loc dat ty le 82,84% so phieu hop le

5) Ong Tran Van Mung dat ty le 76,99% so phieu hop le

6) Ong Pham Xuan Thuong dat ty le 62,85% so phieu hop le

7) Ong Nguyen Hanh Phuc dat ty le 88,97% so phieu hop le

8) Ong Le Quoc Dung dat ty le 82,86% so phieu hop le

9) Ong Ta Ngoc Tan dat ty le 77,98% so phieu hop le

56- TINH THAI NGUYEN

1) Ong Nong Duc Manh dat ty le 91,35% so phieu hop le

2) Ong Do Manh Hung dat ty le 64,03% so phieu hop le

3) Ba Le Thi Nga dat ty le 64,52% so phieu hop le

4) Ong Pham Manh Hung dat ty le 70,88% so phieu hop le

5) Ong Phan Van Tuong dat ty le 59,84% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Van Vuong dat ty le 78,74% so phieu hop le

7) Ong Nguyen Van Thoi dat ty le 57,94% so phieu hop le

57- TINH THANH HOA

1) Ong Le Quang Binh dat ty le 87,92% so phieu hop le

2) Ong Le Van Cuong dat ty le 83,46% so phieu hop le

3) Ba Nguyen Thi Ly dat ty le 53,33% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Dinh Phung dat ty le 81,48% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Anh Lien (Nguyen Lao) dat ty le 72,93% so phieu hop le

6) Ong To Huy Rua dat ty le 91,89% so phieu hop le

7) Ong Le Hong Son dat ty le 86,29% so phieu hop le

8) Ong Vu Duy Hoa dat ty le 85,23% so phieu hop le

9) Ong Le Ngoc Han dat ty le 91,97% so phieu hop le

10) Ong Vo Hong Phuc dat ty le 88,26% so phieu hop le

11) Ong Truong Van Khoa dat ty le 79,82% so phieu hop le

12) Ong Nguyen Van Phat dat ty le 79,30% so phieu hop le

13) Ong Duong Ngoc Nguu dat ty le 78,09% so phieu hop le

14) Ba Trinh Thi Gioi dat ty le 62,59% so phieu hop le

15) Ong Dinh Tien Phong dat ty le 86,78% so phieu hop le

16) Ong Bui Sy Loi dat ty le 86,28% so phieu hop le

17) Ba Pham Thi Hoa dat ty le 55,41% so phieu hop le

58- TINH THUA THIEN-HUE

1) Ong Nguyen Ngoc Thien dat ty le 81,52% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Thanh Toan dat ty le 77,91% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Van Toan dat ty le 79,16% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Hoi (Hoa thuong Thich Chon Thien) dat ty le 76,56%

so phieu hop le

5) Ba Nguyen Thi Thu Hong dat ty le 69,62% so phieu hop le

6) Ong Phan Xuan Dung dat ty le 76,90% so phieu hop le

7) Ong Dong Huu Mao dat ty le 68,37% so phieu hop le

59- TINH TIEN GIANG

1) Ong Le Van Dung (Nguyen Van Noi) dat ty le 79,82% so phieu hop le

2) Ong Tran Van Tan dat ty le 76,59% so phieu hop le

3) Ba Nguyen Thi Sang dat ty le 58,04% so phieu hop le

4) Ong Nguyen Huu Tri dat ty le 74,40% so phieu hop le

5) Ong Le Dung (Le Van Tuoi) dat ty le 59,38% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Van Tien dat ty le 58,84% so phieu hop le

7) Ong Nguyen Huu Chi dat ty le 79,89% so phieu hop le

8) Ong Nguyen Huu Hung dat ty le 69,49% so phieu hop le

9) Ba Vo Thi Thuy Loan dat ty le 52,27% so phieu hop le

60- TINH TRA VINH

1) Ong Nguyen Thai Binh dat ty le 87,62% so phieu hop le

2) Ba Nguyen Thi Kha dat ty le 72,43% so phieu hop le

3) Ba Thach Thi Dan dat ty le 52,22% so phieu hop le

4) Ong Huynh Phuoc Long dat ty le 78,50% so phieu hop le

5) Ba Duong Kim Anh dat ty le 74,46% so phieu hop le

6) Ong Son Tam dat ty le 56,17% so phieu hop le

61- TINH TUYEN QUANG

1) Ba Phan Thi My Binh dat ty le 72,26% so phieu hop le

2) Ong Nguyen Sang Vang dat ty le 71,53% so phieu hop le

3) Ong Dinh The Huynh dat ty le 70,15% so phieu hop le

4) Ba Ha Thi Khich (Ha Thi Khiet) dat ty le 73,85% so phieu hop le

5) Ong Nguyen Van Son dat ty le 70,78% so phieu hop le

6) Ong Truong Xuan Quy dat ty le 64,59% so phieu hop le

62- TINH VINH LONG

1) Ong Phan Duc Huong dat ty le 69,52% so phieu hop le

2) Ong Vo Van Thuong dat ty le 66,73% so phieu hop le

3) Ong Le Van Diet dat ty le 60,04% so phieu hop le

4) Ong Vo Van Liem (Bay Liem) dat ty le 78,32% so phieu hop le

5) Ong Tran Van Kiet dat ty le 68,73% so phieu hop le

6) Ba Ho Thi Thu Hang dat ty le 54,38% so phieu hop le

63- TINH VINH PHUC

1) Ong Ngo Van Du dat ty le 89,88% so phieu hop le

2) Ba Luu Thi Chi Lan dat ty le 65,96% so phieu hop le

3) Ong Trinh Dinh Dung dat ty le 88,95% so phieu hop le

4) Ba Le Thi Nguyet dat ty le 79,41% so phieu hop le

5) Ong Tran Hanh (Tran Huy Hanh) dat ty le 75,77% so phieu hop le

6) Ong Nguyen Xuan Thuyet dat ty le 77,96% so phieu hop le

7) Ong Hoang Van Toan dat ty le 66,11% so phieu hop le

64- TINH YEN BAI

1) Ong Phung Quoc Hien dat ty le 87,12% so phieu hop le

2) Ba Sung Thi Chu dat ty le 84,27% so phieu hop le

3) Ong Nguyen Van Tuyet dat ty le 77,55% so phieu hop le

4) Ong Giang A Chu dat ty le 85,23% so phieu hop le

5) Ong Hoang Thuong Luong dat ty le 84,44% so phieu hop le

6) Ba Trieu Thi Binh dat ty le 74,56% so phieu hop le

Anh Thi

Viet Bao

Comment :493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
493 elected deputies to the XIIth National Assembly
parliamentarians, rate and invalid votes, bare office, vote, XII, king, 2,5,6, provincial, pear
According to the propaganda subcommittee (Council election), a total of 493 people were elected deputies to the National Assembly XII. Of these, 43 people outside a party and independent candidates. In which participants are introduced by the central government 153 people, representatives from ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 493 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 493 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XII bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII

Nhan xet, hay lien he ve tin 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa XII de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0