493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12

493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Khong khi Ha Noi trong nhung ngay bau cu.

“Tuy mot vai co cau chua duoc nhu du kien nhung nhin chung, cuoc bau cu lan nay da thanh cong tot dep”, ong Bui Ngoc Thanh - Tong thu ky Hoi dong bau cu - cho biet trong cuoc hop bao cong bo ket qua bau cu dai bieu Quoc hoi chieu nay, 29/5.

Theo do, Thu tuong Nguyen Tan Dung dat ti le 99,07% so phieu bau.

Trong tong so 876 ung cu vien, cu tri da lua chon duoc 493 nguoi la dai bieu Quoc hoi khoa XII, trong do co 153 dai bieu do Trung uong gioi thieu. Dai bieu Quoc hoi cao tuoi nhat da 80 tuoi, dai bieu it tuoi nhat la 24 tuoi. Trong tong so cac dai bieu Quoc hoi co 245 dai bieu lan dau tham gia Quoc hoi, 138 nguoi tai cu va 1 nguoi ung cu.

Co 164 dai bieu co trinh do tren dai hoc, 309 dai bieu co trinh do dai hoc. Dai bieu la nguoi dan toc thieu so co 87 nguoi; Phu nu: 127 nguoi; Ngoai dang: 43 nguoi; Tre tuoi: 68 nguoi.

Theo thong tin tu Hoi dong bau cu, ca nuoc da co 56.252.543 cu tri di bau, dat ty le 99,64%. Co 59 tinh, thanh pho co ty le cu tri di bau dat tren 99%, trong do, cac tinh Ha Giang, Vinh Long, Quang Nam, Phu Tho dat 99,99%.

Cuoc bau cu lan nay da dam bao yeu cau dan chu, dung luat, an toan, tiet kiem; ve co ban dam bao co cau, dong thoi cung dac biet quan tam, coi trong chat luong dai bieu co nang luc, uy tin, nhat la cac dai bieu chuyen trach de hoat dong cua Quoc hoi co hieu qua. Co the giam dai bieu cac co quan trong bo may hanh chinh va tang ty le dai bieu Quoc hoi la cac nha khoa hoc co trinh do, nang luc va dieu kien hoat dong Quoc hoi.

Theo ong Thanh, chi co co cau ket hop khong dat nhu du kien. So dai bieu nu gioi du kien la 150 nhung so thuc bau la 127; dai bieu ngoai Dang du kien 50 nguoi tro len nhung cung chi bau duoc 43 nguoi.

Ve van de dai bieu chuyen trach khong trung cu, ong Thanh cho biet, Uy ban Thuong vu Quoc hoi va chinh quyen dia phuong se thu xep cong tac cho ung cu vien theo nhu qui dinh cua luat. Ve nhung to cao lien quan den ong Nguyen Ba Thanh - Bi thu Thanh uy Da Nang, uy vien Hoi dong bau cu Le Quang Binh cho biet da co 2 doan duoc cu xac minh thong tin. Ket qua, cac van de to cao doi voi ong Thanh duoc xac minh la khong dung su that.

Ket qua cuoc bau cu dai bieu Quoc hoi se tao dieu kien cho viec tang dai bieu Quoc hoi chuyen trach de lam nong cot trong viec xay dung luat, hoat dong giam sat va cac hoat dong khac cua Quoc hoi.

- So Dai bieu trung cu do dia phuong gioi thieu: 279 nguoi (trong do co 01 nguoi tu ung cu - Ong Nguyen Minh Hong o Nghe An)

- Dai bieu trung cu voi ty le phieu bau cao nhat: 99,07% (ong Nguyen Tan Dung, Don vi bau cu so 03, thanh pho Hai Phong)

- Dai bieu trung cu voi ty le phieu bau thap nhat: 50,03% (ong Nguyen Van Be, Don vi bau cu so 05, thanh pho Ho Chi Minh)

- Dai bieu Quoc hoi cao tuoi nhat: 80 tuoi (Hoa thuong Thich Thanh Tu, Don vi bau cu so 06, thanh pho Ha Noi)

- Dai bieu Quoc hoi tre tuoi nhat: 24 tuoi (ba Vi Thi Huong, Don vi bau cu so 02, tinh Dien Bien)

DANH SACH DAI BIEU QUOC HOI KHOA XII

Thanh pho Ha Noi, 21 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Phu Trong

2.Ong Nguyen Duc Nhanh

3.Ong Nguyen Hong Son

4.Ba Ngo Thi Doan Thanh

5.Ong Ngo Anh Dung

6.Ong Nguyen Viet Thinh

7.Ong Dao Trong Thi

8.Ba Nguyen Pham Y Nhi

9.Ba Dang Huyen Thai

10.Ba Nguyen Minh Ha

11.Ba Nguyen Thi Nguyet Huong

12.Ong Vu Hong Anh

13.Ong Nguyen Tien Dinh

14.Ong Tran Van Long

15.Ong Dang Van Khanh

16.Ong Nguyen Ngoc Dao

17.Ba Nguyen Thi Hong Ha

18.Ba Nguyen Thi Hoa

19.Ong Do Can

20.Ba Pham Thi Loan

21.Ba Tran Thi Quoc Khanh

Thanh pho Hai Phong, 10 nguoi trung cu:

1.Ong Le Van Thanh

2.Ong Nguyen Van Binh

3.Ong Nguyen Hoang Anh

4.Ong Phan Trong Khanh

5.Ong Nguyen Tan Dung

6.Ong Tran Ngoc Vinh

7.Ba Le Thi Mai

8.Ong Nguyen Van Hien

9.Ong Duong Anh Dien

10.Ong Tran Ba Thieu

Thanh pho Can Tho, 7 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Tan Quyen

2.Ong Nguyen Trung Nhan

3.Ong Ha Thanh Toan

4.Ong Le Van Tam

5.Ba Bui Thi Le Phi

6.Ong Le Hong Anh (Ut Anh)

7.Ong Huynh Van Tiep

Thanh pho Da Nang, 6 nguoi trung cu:

1. Ong Pham Gia Khiem

2. Ong Huynh Nghia

3. Ba Nguyen Thi My Huong

4. Ong Nguyen Ba Thanh

5. Ong Huynh Ngoc Son

6. Ba Nguyen Thi Kim Thuy

Tinh An Giang, 10 nguoi trung cu:

1. Ong Vo Thanh Khiet

2. Ong Tran Van Do

3. Ong Le Bo Linh

4. Ba Le Thi Dung

5. Ong Nguyen Tan Dat

6. Ba Phan Ngoc Trinh

7. Ong Bui Tri Dung

8. Ong Le Viet Truong

9. Ba Mai Thi Anh Tuyet

10. Ba Pham Thi Hoa

Tinh Ba Ria - Vung Tau, 6 nguoi trung cu:

1. Ong Nguyen Van Cuong

2. Ong Nguyen Van Quyen

3. Ong Nguyen Thuc Khang

4. Ong Nguyen Hong Linh

5. Ong Tran Dinh Nha

6. Ong Tran Van Thuc

Tinh Bac Giang, 8 nguoi trung cu:

1. Ong Pham Van Minh

2. Ong Duong Van Trong

3. Ong Vu Tuyen Hoang

4. Ong Nguyen Quoc Cuong

5. Ong Hoang Van Loi

6. Ba Hoang Thi Hanh

7. Ong Nguyen Thien Nhan

8. Ba Hoang Thi Tuan

Tinh Bac Kan, 6 nguoi trung cu:

1. Ong Duong Dinh Han

2. Ong Be Xuan Truong

3. Ba Tran Thi Loc

4. Ba Phuong Thi Thanh

5. Ong Trinh Tien Long

6. Ong Trinh Huy Quach

Tinh Bac Lieu, 6 nguoi trung cu:

1. Ong Le Hung

2. Ong Le Quang Huy

3. Ba Tran Thi Hoa Ry

4. Ba Vo Thi Hong Thoai

5. Ong Cao Ngoc Xuyen

6. Ong Cao Thanh Van

Tinh Bac Ninh, 6 nguoi trung cu:

1. Ba Nguyen Thi Thanh Hoa

2. Ong Nguyen Van Chien

3. Ong Nguyen Phu Dong

4. Ong Nguyen The Thao

5. Ong Phuong Huu Viet

6. Ba Do Thi Huyen Tam

Tinh Ben Tre, 6 nguoi trung cu:

1. Dang Thuan Phong

2. Ba Trinh Thi Thanh Binh

3. Ba Nguyen Thi Thanh Ha

4. Ong Nguyen Huu Phuoc

5. Ong Tran Van Truyen

6. Ong Tran Van Chau

Tinh Binh Dinh, 8 nguoi trung cu:

1. Ong Nguyen Dang Vang

2. Vu Hoang Ha

3. Ba Pham Thi Thanh Huong

4. Ong Tran Van Ban

5. Ong Ho Quoc Dung

6. Ong Nguyen Viet Lenh

7. Ba Vo Thi Thuy

8. Ba Nguyen Thanh Thuy

Tinh Binh Duong, 6 nguoi trung cu:

1. Huynh Ngoc Dang

2. Ong Mai Huu Tin

3. Ba Nguyen Thi Kim Oanh

4. Ong Mai The Trung

5. Ong Tran Van Nam

6. Ong Pham Quy Ty

Tinh Binh Phuoc, 6 nguoi trung cu:

1. Vo Quyet Chien

2. Ba Truong Thi Mai

3. Ong Dieu Dieu

4. Ong Ngo Duc Manh

5. Ong Vo Dinh Tuyen

6. Ong Nguyen Hong Tra

Tinh Binh Thuan, 7 nguoi trung cu:

1. Dao Xuan Nay

2. Ong Luong Van Hai

3. Ong Huynh Van Ti

4. Ong Ha Minh Hue

5. Ong Truong Quang Hai

6. Ong Nguyen Van Dong

7. Ong Nguyen Van Phuc

Tinh Ca Mau, 7 nguoi trung cu:

1. Bui Cong Buu

2. Ong Tran Van

3. Ong Huynh Minh Hieu

4. Ba Ly Kim Khanh

5. Ong Nguyen Van Luu (Phi Hung)

6. Ong Nguyen Huu Phuoc

7. Ong Dang Nhu Loi

Tinh Cao Bang, 6 nguoi trung cu:

1. Cao Duc Phat

2. Ba Hoang Thi Binh

3. Ong Dinh Ngoc Luong

4. Ba Nguyen Thi Nuong

5. Ong Trieu Sy Lau

6. Ong Nguyen Van Binh

Tinh Dak Lak, 9 nguoi trung cu:

1. Tong Thi Phong

2. Ong Do Minh Hao

3. Ong Nguyen Duy Huu

4. Ong Nguyen Lan Dung

5. Ba H`Luoc Ntor

6. Ong Tran Manh Cuong

7. Ong Nie Thuat

8. Ong Tran Dinh Long

9. Ba Truong Thi Xe

Tinh Dak Nong, 6 nguoi trung cu:

1. Ho Nghia Dung

2. Ba Bui Thi Hoa

3. Ong Dieu K`Re

4. Ong Luong Phan Cu

5. Ong Vo Van Du

6. Ba Thi Trai

Tinh Dien Bien, 6 nguoi trung cu:

1. Nghiem Vu Khai

2. Ong Lo Van Muon

3. Ba Tran Thi Dung

4. Ong Phung Quang Thanh

5. Ong Mua A Son

6. Ba Vi Thi Huong

Tinh Dong Nai, 10 nguoi trung cu:

1. Huynh Tan Kiet

2. Ong Le Hong Phuong

3. Ong Trieu Xuan Hoa

4. Ba Pham Thi Hai

5. Ong Pham Quoc Anh (Quoc Anh)

6. Ong Ho Van Nam

7. Ong Duong Trung Quoc

8. Ba Truong Thi Thu Hang

9. Ba Le Thi Thu Ba

10. Ong Truong Van Vo

Tinh Dong Thap, 8 nguoi trung cu:

1. Vo Quoc Trung

2. Ong Do Van Luc

3. Ong Nguyen Kim Hong

4. Ong Ngo Quang Xuan

5. Ba Huynh Thi Hoai Thu

6. Ong Nguyen Huu Nhon (Nguyen Hoai Bao)

7. Ba Phan Thi Thu Ha

8. Ong Ngo Tu Nam

Tinh Gia Lai, 7 nguoi trung cu:

1. KSor Phuoc (KPa Binh)

2. Ong Nguyen Danh

3. Ong Duong Van Trang

4. Ong Ha Son Nhin

5. Ba Nguyen Thi Thu Ha

6. Ong Ha Cong Long

7. Ba Rcom Sa Duyen

Tinh Ha Giang, 6 nguoi trung cu:

1. Nguyen Van Chien

2. Ba Cung Thi May

3. Ong Thao Hong Son

4. Ba Trieu Mui Nai

5. Ong Hoang Minh Nhat

6. Ong Ban Duc Vinh

Tinh Ha Nam, 6 nguoi trung cu:

1. Tran Tien Canh

2. Ba Nguyen Thi Doan

3. Ba Tran Thi Hong

4. Ong Kieu Huu Binh

5. Ong Tran Van Ho (Tran Ho)

6. Ong Le Minh Hong

Tinh Ha Tay, 12 nguoi trung cu:

1. Chu Son Ha

2. Ong Nguyen Van Chi

3. Ba Pham Thi Hong Nga (Pham Hong Nga)

4. Ong Nguyen Dinh Quyen

5. Ong Bui Duy Nham

6. Ba Tran Thi Kim Phuong (Tran Kim Phuong)

7. Ba Nguyen Thi Bich Ngoc

8. Ong Ha Van Hien

9. Ong Nguyen Dang Kinh

10. Ong Pham Khoi Nguyen

11. Ba Nguyen Thi Tuyen

12. Ong To Van Thuong (To Thuong)

Tinh Ha Tinh, 7 nguoi trung cu:

1. Nguyen Sinh Hung

2. Ong Tran Tien Dung

3. Ba Nguyen Thi Van

4. Ba Nguyen Thi Kim Tien

5. Ong Nguyen Nhat

6. Ong Tran Dinh Dan

7. Ong Nguyen Thanh Tan

Tinh Hai Duong, 9 nguoi trung cu:

1. Nguyen Van Nguyen

2. Ba Nguyen Thi Nga

3. Ong Tran The Vuong

4. Ba Nguyen Thi Kim Ngan

5. Ong Le Dinh Khanh

6. Ong Nguyen Van Hop

7. Ong Vu Van Hien

8. Ong Nguyen Danh Trinh

9. Ba Hoang Thi Hao

Tinh Hau Giang, 6 nguoi trung cu:

1. Tran Hong Viet

2. Ong Vu Van Hien

3. Ong Pham Son Ha

4. Ong Huynh Minh Chac

5. Ba Nguyen Hong Dien

6. Ong Mai Xuan Hung

Tinh Hoa Binh, 5 nguoi trung cu:

1. Truong Quang Khanh

2. Ong Bui Van Duoi

3. Ong Tran Viet Hung

4. Ba Bui Thi Binh

5. Ong Bui Van Tinh

Tinh Hung Yen, 7 nguoi trung cu:

1. Nguyen Dinh Phach

2. Ong Le Van Hung

3. Ba Nguyen Thi Van Yen

4. Ong Le Doan Hop

5. Ong Vu Quang Hai

6. Ong Pham Quang Hoi

7. Ba Vu Thi Thu Ha

Tinh Khanh Hoa, 7 nguoi trung cu:

1. Vu Viet Ngoan

2. Ba Le Minh Hien

3. Ong Mai Truc

4. Ong Nguyen Van Ba

5. Ong Nguyen Tan Tuan

6. Ong Le Huu Duc

7. Ba Bo Bo Thi Yen

Tinh Yen Bai, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Phung Quoc Hien

2.Ba Sung Thi Chu

3.Ong Nguyen Van Tuyet

4.Ong Giang A Chu

5.Ong Hoang Thuong Luong

6.Ba Trieu Thi Binh

TPHCM, 23 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Minh Triet (Sau Phong)

2.Ong Tran Du Lich

3.Ong Nguyen Dang Trung

4.Ong Tran Dong A

5.Ba Truong Thi Anh

6.Ong Bui Hoang Danh

7.Ba Pham Phuong Thao

8.Ong Tat Thanh Cang

9.Ong Huynh Dam

10.Ong Huynh Thanh Dat

11.Ba Dao Ha Nu (Dao Nhieu Linh)

12.Ong Nguyen Huy Can

13.Ong Nguyen Viet Dung

14.Ong Nguyen Van Be

15.Ong Tran Hoang Tham

16.Ong Nguyen Ngoc Hoa

17.Ba Nguyen Thi Thu Cuc

18.Ong Le Thanh Binh

19.Ba Ngo Minh Hong

20.Ong Le Thanh Tam

21.Ong Tran Van Hung

22.Ong Huynh Thanh Lap

23.Ong Dang Ngoc Tung

Tinh Kien Giang, 8 nguoi trung cu

1. Bui Tuyet Minh

2. Ong Bui Dang Dung

3. Ong Danh Nhuong (Hoa thuong Danh Nhuong)

4. Ong Danh Ut

5. Ong Nguyen Van Luat

6. Ong Bui Quang Ben

7. Ba Nguyen Thi Kim Be

8. Ong Dinh Xuan Thao

Tinh Kon Tum, 6 nguoi trung cu:

1.Nguyen Kim Khoa
2.Ba Y Veng

3.Ong Quach Cao Yem

4.Ong Hoang Huu Nang

5.Ong Nguyen Vinh Ha

6.Ba Y Ngoc

Tinh Lai Chau, 6 nguoi trung cu:

1.Ba Giang Pao My

2.Ong Tran Quoc Vuong

3.Ong Tong Van Thoong

4.Ong Dang Van Chien

5.Ong Chu Le Chinh

6.Ba Lo Thi Phuong

Tinh Lam Dong, 6 nguoi trung cu :

1.Ong Le Van Hoc

2.Ong Nguyen Ba Thuyen

3.Ong Vo Minh Phuong

4.Ong Ya- Duck

5.Ong Le Thanh Phong

6.Ba Dang Thi Nga

Tinh Lang Son, 6 nguoi trung cu:

1.Ba Tran Thi Hoa Sinh

2.Ong Duong Hien

3.Ong Nguyen Van Son

4.Ong Phung Thanh Kiem

5.Ong Nguyen Minh Thuyet

6.Ba Hoang Thi Huong

Tinh Lao Cai, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Ngo Van Hung

2.Ong Sung Chung

3.Ba Duong Thi Thu Ha

4.Ong Giang Seo Phu

5.Ba Nguyen Thi Lan

6.Ong Giang Vu The

Tinh Long An, 8 nguoi trung cu:

1.Ong Dang Van Xuong

2.Ong Truong Hoa Binh (Nguyen Van Binh - Sau Dat)

3.Ong Truong Van No

4.Ba Nguyen Thi Thuy Khiem

5.Ong Do Huu Lam

6.Ba Vo Thi De

7.Ong Le Thanh Liem

8.Ong Tran Minh Man

Tinh Nam Dinh, 9 nguoi trung cu:

1.Ong Chu Van Dat

2.Ong Nguyen Huu Dong

3.Ba Tran Thi Hang

4.Ong Vu Van Ninh

5.Ong Nguyen Anh Tuan

6.Ong Phan Van Vinh

7.Ong Tran Van Tuan

8.Ong Le Ngoc Hoan

9.Ba Tran Thi Phuong Hoa

Tinh Nghe An, 15 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Huu Cuong

2.Ba Cut Thi Hoi

3.Ong Nguyen Huu Nhi

4.Ba Thai Thi An Chung

5.Ong Hoang Van Minh

6.Ba Vi Thi Tuyet

7.Ong Ho Duc Viet

8.Ong Hoang Tran Ky

9.Ong Nguyen Huu Quang

10.Ong Phan Dinh Trac

11.Ong Tran Van Hang

12.Ong Nguyen Minh Hong

13.Ong Phan Trung Ly

14.Ong Nguyen Hong Nhi

15.Ong Pham Van Ha

Tinh Ninh Binh, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Dinh Van Hung

2.Ong Dinh Trinh Hai

3.Ba Dinh Thi Ngoan

4.Ba Nguyen Thi Hong Minh

5.Ong Pham Minh Tuyen

6.Ong Bui Dac Luyen

Tinh Ninh Thuan, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Hoang Ngoc Thai

2.Ba Nguyen Thi Mai

3.Ong Nguyen Dinh Lieu

4.Ong Ho Trong Ngu

5.Ong Nguyen Ngoc Minh

6.Ba Dang Thi My Huong

Tinh Phu Tho, 7 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Khac Nghien

2.Ong Phung Van Toan

3.Ong Ha Tuan Hai

4.Ong Vu Xuan Hong

5.Ba Nguyen Thi Thanh Huyen

6.Ba Le Thi Yen

7.Ong Vi Trong Le

Tinh Phu Yen, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Vo Tien Trung

2.Ong Ba Thanh Kia

3.Ong Tran Huu The

4.Ba Trinh Thi Nga

5.Ong Dinh Van Nha

6.Ong Vo Minh Thuc


Tinh Quang Binh, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Luong Ngoc Binh

2.Ong Nguyen Quoc Tri

3.Ong Nguyen Van Pha

4.Ong Ha Hung Cuong

5.Ong Nguyen Van Nhuong

6.Ba Nguyen Thi Minh Loi

Tinh Quang Nam, 8 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Quy Nhon

2.Ong Nguyen Van Thuan

3.Ong Nguyen Van Sy

4.Ong Nguyen Tien Quan

5.Ong Ngo Van Minh

6.Ba Vu Thi Phuong Anh

7.Ong Nguyen Tan Trinh (Quang Nam)

8.Ong Dinh Muok

Tinh Quang Ngai, 7 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Duc Hien

2.Ong Pham Minh Toan

3.Ba Dinh Thi Phuong Lan

4.Ong Nguyen Hong Son

5.Ong Ma Dien Cu

6.Ong Vo Tuan Nhan

7.Ba Dinh Thi Bieu

Tinh Quang Ninh, 7 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Van Quynh

2.Ba Do Thi Lan

3.Ong Pham Hong Tai

4.Ong Nguyen Duc Kien

5.Ong Pham Le Chi

6.Ba Ngo Thi Minh

7.Ong Trieu Dinh Sinh

Tinh Quang Tri, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Pham Duc Chau

2.Ong Cao Xuan Hong

3.Ba Ly Kieu Van

4.Ong Le Ba Nguyen

5.Ong Le Nhu Tien

6.Ong Hoang Van Em

Tinh Soc Trang, 7 nguoi trung cu:

1.Ong Vo Minh Chien

2.Ong Uong Chu Luu

3.Ong Hua Chu Khem

4.Ba Ho Thi Cam Dao

5.Ong Nguyen Duc Kien

6.Ong Nguyen Van Thong

7.Ong Thach Kim Seng (Ba Seng)

Tinh Son La, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Thao Xuan Sung

2.Ba Quang Thi Xuyen

3.Ong Cam Chi Kien

4.Ong Nong Quoc Tuan

5.Ong Vo Trong Viet

6.Ong Phung Duc Dinh

Tinh Tay Ninh, 5 nguoi trung cu:

1.Ba Nguyen Thi Thu Thuy

2Ong Nguyen Dinh Xuan

3.Ong Nguyen Thanh Tam

4.Ba Nguyen Thi Bach Mai

5.Ong Dang Vu Minh

Tinh Thai Binh, 9 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Thai Hung

2.Ba Vu Thi Dien

3.Ong Cao Si Kiem

4.Ong Vu Tien Loc

5.Ong Tran Van Mung

6.Ong Pham Xuan Thuong

7.Ong Nguyen Hanh Phuc

8.Ong Le Quoc Dung

9.Ong Ta Ngoc Tan

Tinh Thai Nguyen, 7 nguoi trung cu:

1.Le Thi Nga

2.Ong Do Manh Hung

3.Ong Nong Duc Manh

4.Ong Pham Manh Hung

5.Ong Phan Van Tuong

6.Ong Nguyen Van Vuong

7.Ong Nguyen Van Thoi

Tinh Thanh Hoa, 17 nguoi trung cu:

1.Ong Le Quang Binh

2.Ong Le Van Cuong

3.Ba Nguyen Thi Ly

4.Ong Nguyen Dinh Phung

5.Ong Nguyen Anh Lien (Nguyen Lao)

6.Ong To Huy Rua

7.Ong Le Hong Son

8.Ong Vu Duy Hoa

9.Ong Le Ngoc Han

10.Ong Vo Hong Phu

11.Ong Truong Van Khoa

12.Ong Nguyen Van Phat

13.Ong Duong Ngoc Nguu

14.Ba Trinh Thi Gioi

15.Ong Dinh Tien Phong

16.Ong Bui Sy Loi

17.Ba Pham Thi Hoa

Tinh Thua Thien - Hue, 7 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Ngoc Thien

2.Ong Nguyen Thanh Toan

3.Ong Nguyen Van Toan

4.Ong Nguyen Hoi (Hoa thuong Thich Chon Thien)

5.Ba Nguyen Thi Thu Hong

6.Ong Phan Xuan Dung

7.Ong Dong Huu Mao

Tinh Tien Giang, 9 nguoi trung cu:

1.Ong Le Van Dung (Nguyen Van Noi)

2.Ong Tran Van Tan

3.Ba Nguyen Thi Sang

4.Ong Nguyen Huu Tri

5.Ong Le Dung (Le Van Tuoi)

6.Ong Nguyen Van Tien

7.Ong Nguyen Huu Chi

8.Ong Nguyen Huu Hung

9.Ba Vo Thi Thuy Loan

Tinh Tra Vinh, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Nguyen Thai Binh

2.Ba Nguyen Thi Kha

3.Ba Thach Thi Dan

4.Ong Huynh Phuoc Long

5.Ba Duong Kim Anh

6.Ong Son Tam

Tinh Tuyen Quang, 6 nguoi trung cu:

1.Ba Phan Thi My Binh

2.Ong Nguyen Sang Vang

3.Ong Dinh The Huynh

4.Ba Ha Thi Khich (Ha Thi Khiet)

5.Ong Nguyen Van Son

6.Ong Truong Xuan Quy

Tinh Vinh Long, 6 nguoi trung cu:

1.Ong Phan Duc Huong

2.Ong Vo Van Thuong

3.Ong Le Van Diet

4.Ong Vo Van Liem (Bay Liem)

5.Ong Tran Van Kiet

6.Ba Ho Thi Thu Hang

Tinh Vinh Phuc, 7 nguoi trung cu:

1.Ong Ngo Van Du

2.Ba Luu Thi Chi Lan

3.Ong Trinh Dinh Dung

4.Ba Le Thi Nguyet

5.Ong Tran Hanh (Tran Huy Hanh)

6.Ong Nguyen Xuan Thuyet

7.Ong Hoang Van Toan

Tan Son

Viet Bao

Comment :493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
493 elected deputies to the National Assembly 12
Hanoi, Bui Ngoc Thanh, parliamentarians, election units, the election results, election, general secretary, a press conference, Nguyen Tan Dung, 6, bare office, 7 persons, elected city, 8 people, provinces
"Although some restructuring has not been as expected, but in general, this election has a great success", Mr. Bui Ngoc Thanh - Secretary General Council election - said in news conference announced the election results of the National Assembly this afternoon, 29/5 ..

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 493 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 12

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 493 người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá 12 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12

Nhan xet, hay lien he ve tin 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 493 nguoi trung cu dai bieu Quoc hoi khoa 12 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0