10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc

10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Mot nha tre tu nhan o Trung Quoc
LTS: Sau khi Dai hoi 17 Dang Cong san Trung Quoc (TQ) ket thuc, cac bao va tap chi lon cua TQ da lien tuc dang nhieu bai viet cua cac hoc gia, nha nghien cuu TQ di sau phan tich, phan anh nhung duong loi chinh sach va thanh tuu cua Dang duoc de xuat va thong qua tai dai hoi.

Trong do co bai viet cua giao su Dong Duc Cuong, pho chu nhiem khoa triet hoc Truong Dang trung uong, dang tren mang Dang Cong san TQ va to Bac Kinh Nhat Bao. TT trich dang de ban doc tham khao.

Xa hoi tien bo thuong lay giai phong tu tuong, thay doi quan niem lam chu dao. Dang Tieu Binh tung noi: “Mot dang, mot nha nuoc, mot dan toc neu xuat phat tu tu tuong cung nhac, me tin thinh hanh se khong the phat trien duoc, suc song ngung tre, dang se tan, nuoc se mat”.

Nhin lai lich su tien bo xa hoi va phat trien kinh te cua TQ trong nhung nam qua thi nhung tro ngai chu yeu doi voi su nghiep hien dai hoa XHCN chinh la nhung quan niem sai trai, phien dien, gian don ve CNXH va CNTB, ve che do cong huu va tu huu, dac biet la ve chu nghia Mac. Nhung quan niem nay den nay co cho da thay doi, co cho dang dan dan thay doi, cung co cho dang thu hut su chu y cua moi nguoi.

1. Doi voi nhan thuc hinh thai xa hoi, phai chuyen bien tung trong diem don nhat sang thong nhat ve ly luan toan dien va ly luan trong diem.

Quan diem ve hinh thai xa hoi cua chu nghia Mac, it nhat co hai goc do co ban: mot la che do xa hoi, hinh thai kinh te - xa hoi; hai la luc luong san xuat.

Van de luc luong san xuat va che do xa hoi cua hinh thai xa hoi deu la van de chung ta can chu y. Nhung tu truoc toi nay, chung ta chi coi trong goc do luc luong san xuat ma coi nhe mot cach nghiem trong goc do che do xa hoi, chu yeu nhin hinh thai xa hoi qua luc luong san xuat. Duong nhu van de chu nghia hoac che do xa hoi chinh la toan bo hinh thai xa hoi. Thuc te, do la quan niem phien dien, che do xa hoi la hinh thuc cua hinh thai xa hoi, ma phat trien luc luong san xuat moi la noi dung cua hinh thai xa hoi.

Ngay nay, tuy nuoc ta da xay dung che do co ban cua CNXH, song tu goc do hinh thai ky thuat xa hoi, xet ve tong the van chi la dang trong qua trinh chuyen doi tu xa hoi nong nghiep sang xa hoi cong nghiep. Nhiem vu cua chung ta la thuc hien hien dai hoa TQ, che do XHCN cung la phuc vu muc dich nay. Do do chung ta phai chu y hon den goc do hinh thai ky thuat xa hoi de xay dung co so vat chat ky thuat cho CNXH, thuc day TQ phat trien ve co ban.

2. Chuyen doi tu mo hinh chi coi trong ve che do sang xu huong coi trong gia tri.

Lau nay chung ta luon chu y ly giai CNXH la mot che do xa hoi, hon nua che do xa hoi nay duong nhu co mo hinh co dinh bat bien nao do. Cho du thuc te co thay doi, phat trien nhu the nao cung khong the lam thay doi mo hinh do, neu khong se bi coi la di nguoc lai CNXH. Ve van de nay, mot dong gop quan trong cua ly luan Dang Tieu Binh la dua ra suy luan ve ban chat cua CNXH, tuc la “giai phong luc luong san xuat, xoa bo boc lot, xoa bo phan hoa giai cap, cuoi cung dat duoc cung giau co”.

Quan diem cua chu nghia duy vat chi ro: che do xa hoi ma quan he san xuat thong nhat voi kien truc thuong tang la do luc luong san xuat va quan chung nhan dan quyet dinh, phuc vu su phat trien cua luc luong san xuat va nhan dan. Co the noi xu huong gia tri, khoa hoc hop ly duoc xay dung tren co so qui luat chung cua su phat trien xa hoi la dieu can ban boi no dai dien cho gia tri thuc te, y nghia thuc chat cua CNXH. Che do xa hoi XHCN tat nhien la vo cung quan trong, song chung qui phuc vu nhan dan van la muc dinh dau tien.

Trong giai doan hien nay, CNXH la che do xa hoi van con non tre, CNXH van dang trong thuc tien, dang trong qua trinh hinh thanh va khong co khuon mau cua CNXH hien hanh, khong cung cap cho chung ta mo hinh nhat dinh de thuc hien. Khuon mau cua CNXH nay dang doi hoi su sang tao va tim kiem lau dai, gian kho cua nhan loai, trong do co ca nhan dan TQ.

Do do, khong the coi nhung gia tuong nguyen tac ve CNXH tuong lai trong dieu kien nguoi di truoc khong co kinh nghiem thuc tien va cung khong the coi mot so quan niem ve CNXH duoc hinh thanh trong dieu kien trinh do phat trien cua chung ta vua thap, vua phong kien la dieu vo cung chinh xac, khong the thay doi. Tuy CNXH la che do XHCN, nhung che do nay con rat non tre, chua dinh hinh, dieu quan trong nhat cua CNXH la chon huong gia tri, tuc thuc hien giau co va hanh phuc cho nhan dan. Che do va the che cua CNXH deu phuc vu muc dich nay.

3. Chuyen doi tu doi lap tuyet doi cac che do xa hoi khac nhau sang nhin thang vao da dang hoa xa hoi.

Thoi dai ngay nay, khi xay dung CNXH phai giai quyet dung dan moi quan he giua CNXH va CNTB. Bao cao Dai hoi 16 va mot so van kien quan trong cua Dang Cong san TQ deu nhan manh: The gioi da dang phong phu, che do xa hoi khac nhau va con duong phat trien khac nhau nen ton trong lan nhau, cung ton tai lau dai, trong canh tranh phai lay cho manh bo sung cho yeu, cung phat trien trong “tim diem dong, gac bat dong”. Dieu nay doi hoi phai thang than thua nhan che do TBCN se ton tai lau dai, va thua nhan CNTB va CNXH co nhung manh yeu rieng, tu do moi co the lay uu bo khuyet va tim ra duoc tinh tat yeu va kha nang cung phat trien. Chu tich Ho Cam Dao nhieu lan nhan manh can bao ve tinh da dang cua the gioi va da dang hoa mo hinh phat trien, kien tri giao luu va doi thoai binh dang, de xuong quan diem van minh va tiep thu co chon loc de cac nen van minh khac nhau co the dung diem manh bo sung cho diem yeu trong canh tranh, trong phat trien chung. Tu tuong nay khac xa voi nhung quan niem gian don truoc day la “CNXH tien tien, CNTB lac hau”, “CNTB thoi nat, giay chet”, “CNXH va CNTB la quan he doi lap tuyet doi”.

4. Chuyen doi chi coi trong luc luong san xuat sang coi trong phat trien luc luong san xuat.

Ve van de che do cong huu, lau nay nhieu nguoi hinh thanh tu duy coi che do cong huu la van de can ban nhat, noi dung quan trong nhat cua CNXH, duong nhu co che do cong huu la co CNXH, che do cong huu cang nhieu, cang lon tuc la CNXH cang chin muoi. Day la quan niem sai lam, xa roi luc luong san xuat, ban luan mot cach chu quan, duy y chi ve che do so huu va CNXH.

Ve mat ly luan, quan diem co ban cua chu nghia Mac ve van de so huu la tieu chuan cua luc luong san xuat, cho rang tat ca che do so huu co loi cho luc luong san xuat deu la hop ly va tien bo, con tat ca che do so huu can tro su phat trien cua luc luong san xuat deu la lac hau, tham chi phan dong. Chung ta phai thay doi tu cho quan tam thai qua “la cong hay tu” sang quan tam truoc tien che do so huu “la tot hay xau”, tuc la co loi cho phat trien luc luong san xuat hay khong. Dieu do moi khoa hoc, co y nghia thuc te va phu hop voi nguyen ly co ban cua chu nghia Mac.

Thuc tien cua TQ va mot so nuoc XHCN khac da chung minh, che do cong huu it nhat co hai loai: mot la, che do cong huu trong suot thoi ky dai khong co loi ich va hieu qua; hai la, che do cong huu co loi ich va hieu qua. Nhu vay, co the thay rang khong the danh dau bang giua che do cong huu va CNXH. Co che do cong huu khong nhat dinh co CNXH.

Truoc khi TQ cai cach mo cua, che do cong huu chiem tren 99% nen kinh te quoc dan, neu nhu lay che do cong huu lam tieu chuan thi duong nhu chung ta giong CNXH hon bay gio. Vay ma luc do nuoc ta lai lam vao tinh trang nuoc yeu dan ngheo. Sau khi buoc vao thoi ky cai cach, Dang va nha nuoc ta dieu chinh co cau che do cong huu qua don nhat, cho phep va dong vien nen kinh te phi cong huu phat trien, giam mot cach thich dang ti trong che do cong huu, dac biet la nen kinh te quoc huu. Bien phap nay da thuc day luc luong san xuat, quoc luc tong hop va doi song nhan dan nang cao ro ret, duoc tuyet dai da so can bo va quan chung nhan dan ung ho, tren thuc chat rat gan voi CNXH.

5. Doi voi che do so huu, chuyen bien tu "Phuong phap nhi phan hep" sang cach nhin nhan bao quat hon.

Ve van de so huu, trong suot thoi gian dai chung ta quen dung “phuong phap nhi phan” cong va tu de phan tich, duong nhu che do so huu khong phai “cong” thi la “tu”. Tren thuc te, che do so huu co hinh thuc “lap the” ve dong thai, nhan thuc che do so huu con nhieu goc do khac nhau.

Tren thuc te, truoc day quan diem cua chung ta coi che do so huu nha nuoc la hinh thuc cao nhat cua che do so huu XHCN, la co rat nhieu thieu sot. Xu huong chu yeu cua su phat trien che do so huu duong dai la che do so huu hon hop, coi che do co phan la hinh thuc thuc hien, no cung dung nap ca cong huu, tu huu, quoc huu, dan huu, co uu the “tap giao” nhat dinh.

Hien nay, chung ta dang tien hanh dieu chinh mang tinh chien luoc nen kinh te mang tinh quoc huu vi da thay duoc tinh han che cua so huu nha nuoc, vi the do chinh la lua chon hop ly voi xu huong phat trien cua xa hoi.

Xu the phat trien cua che do so huu, phuong huong co ban cua che do so huu la thich nghi voi yeu cau san xuat khong ngung cua xa hoi hoa. Chung ta khong chi phai chu y phat huy tac dung cua tu ban, bao ve loi ich hop phap cua nguoi so huu, ma con phai chu trong bao ve loi ich cua nguoi lao dong, tung buoc thuc hien “nguoi lao dong co phan cua minh”, “nguoi nguoi co phan cua minh”. Vua phai chu y thuc hien quyen so huu, vua phai chu y quyen thu nhap thuc te, boi quyen thu nhap thuc te la thuc hien muc dich cuoi cung cua quyen so huu.

6. Nghien cuu tang lop giai cap, thay doi tu goc do quan he san xuat don thuan sang thien ve goc do luc luong san xuat.

Ve phuong dien danh gia cac giai cap va giai tang, khong it dang vien lay quan he san xuat lam tieu chuan, tuc la can cu vao mot giai cap va giai tang co phai tu nhan chiem huu tu lieu san xuat, co phai boc lot hay khong boc lot de phan dinh ho tien bo hay phan dong.

Chung ta phai thay doi ly luan ve tieu chuan quan he san xuat nay bang tieu chuan luc luong san xuat. Boi giai tang va giai cap chu yeu la mot quan he xa hoi dac biet, la pham tru quan he san xuat. Vi du nhu phan biet cac quan he san xuat co hop ly hay khong, phai giong nhu lay luc luong san xuat lam tieu chuan can ban, phan dinh cac giai cap phan dong hay tien bo cung phai lien he voi luc luong san xuat, xem tac dung khac nhau cua chung voi luc luong san xuat.

Chu nghia Mac cung da tung khang dinh, trong lich su giai cap tu san cung da tung co tac dung rat cach mang, da tung lam giai cap lanh dao cua cach mang. Can cu cua no chinh la trong thoi ky lich su nhat dinh, giai cap tu san dai dien cho yeu cau phat trien cua luc luong san xuat, thuc day su phat trien cua luc luong san xuat xa hoi. Doi voi cac giai cap khac cung nen danh gia theo cach nhu vay, noi mot cach cu the, nen can cu vao cac giai cap va giai tang co can thiet cho yeu cau cua luc luong san xuat luc do hay khong de nhan dinh ho tien bo hay phan dong. Pham la giai tang va giai cap ma san xuat xa hoi yeu cau deu thuoc luc luong tien bo xa hoi.

7. Tu doi lap don gian giua giai cap va giai tang chuyen sang bo tro hop tac cung co loi.

Trong qua khu, khi phan tich ve giai cap va giai tang, co khuynh huong chu trong vao su khac biet ve loi ich, tham chi vao su xung dot. Dieu do da co tinh hop ly lich su nhat dinh. Ngay nay, su khac biet khach quan giua giai cap va giai tang cung khong the phu nhan. Nhung khi xem xet su khac biet giua giai cap va giai tang thi cung phai nhin nhan su dong nhat giua giai cap va giai tang. Neu chi nhin su khac biet thi dieu do la phien dien va tren thuc te la co hai.

Co the lay moi quan he giua nguoi cong nhan va nguoi chu xi nghiep: Ho chiem huu bao nhieu tai san? Thu nhap bao nhieu? Chi phi nhu the nao? Giua ho co su khac biet va mau thuan, dong thoi lai co tinh bo tro rat lon. Bieu hien chu yeu la nguoi chu xi nghiep tao ra dieu kien san xuat va co hoi viec lam cho nguoi cong nhan, suc lao dong cua nguoi cong nhan duoc bao dap thich ung, ma nguoi chu xi nghiep nho co tien von va tai tri quan ly ma thu duoc loi nhuan nhat dinh.

Trong noi bo nhan dan, khai niem hop tac, tuong ho, hai ben cung co loi nay da co su chuyen doi. Thuc te nay bao ham mot su chuyen doi ve quan niem, tu doi lap gian don giua giai cap va giai tang den chuyen doi hai hoa cung co loi. Duong nhien nguoi lao dong co dia vi yeu the, loi ich thuong bi ton hai, chung ta phai chu y bao ve loi ich chinh dang cua ho.

Su khac biet giua giai cap va giai tang trong giai doan lich su hien nay la khong the tranh duoc va cung khong the triet tieu hoan toan. Hon nua, ban than cua su phan cong lao dong da the hien ro su khac nhau giai cap va giai tang la khong the san lap, bieu hien ro quan he tuong ho va hop tac giua ho voi nhau. Chinh vi vay, tu quan niem nay chung ta da co su chuyen doi, no luc xay dung xa hoi hai hoa, cung xay dung, cung huong thu.

8. Tu ly luan ban vi sang bao ve thuc tien

Phai dung chu nghia Mac dang phat trien de chi dao thuc tien moi, khai niem nay duoc nhan manh o hai y nghia: Mot la kien tri chu nghia Mac, do la ton trong lich su, ton trong khoa hoc, cung la yeu cau thuc tien hien nay. Hai la dua vao chu nghia Mac cung chua the day du, chu nghia Mac tat yeu phai phat trien. Vi Mac song cach day hon 100 nam, ly luan cua ong dua ra trong thoi diem hoan canh lich su luc do, hon 100 nam nay, the gioi va Trung Quoc da co su bien doi to lon, nen khong the tuan theo mot cach gian don chu nghia Mac.

Tuan theo chu nghia Mac la tuan theo quan diem thuc tien. Ly luan ra doi tu thuc tien, lay thuc tien kiem nghiem ly luan, dua vao phat trien cua thuc tien ma thay doi, hon nua cuoi cung la phuc vu thuc tien. Thuc tien tinh hinh la “thuc dia”, ly luan la “ban do”, “dia hinh” thay doi “ban do” cung phai thay doi theo. Khong the lay “ban do” de thay doi “thuc dia”.

Kien tri quan diem thuc tien nhu vay, dua vao quan diem thuc tien va ly luan chinh la kien tri quan diem co ban cua chu nghia Mac.

9. Tu phuc tung ca nhan lanh dao cach mang chuyen doi sang tuan thu chan ly pho bien.

Chi co chan ly pho bien moi gianh duoc su ung ho cua nhan dan, moi co the chuyen doi tu doi nay sang doi khac, cuoi cung gianh thang loi. Dieu chu yeu cua chu nghia Mac la the gioi quan va phuong phap luan, dong thoi cac nguyen ly co ban cua chu nghia Mac cung tu day ma ra. Khong the coi nhung ket luan cu the va phan doan khac cua Mac, Angghen, Lenin la nhung tu tuong chi dao cua chung ta.

Giong nhu cac khoa hoc khac, chu nghia Mac khong co bien gioi, cung khong bi han che boi tu tuong cua nguoi lanh dao. Chi can do la dieu dung dan thi cho du trong kinh dien cua chu nghia Mac chua de cap den thi chung ta cu theo cai dung ma lam. Lenin da tung noi “chu nghia Mac hoan toan khac voi “chu nghia be phai”, no khong phai la hoc thuyet bat bien cung nhac, giam chan tai cho, xa roi voi su phat trien van minh the gioi”.

Xet tu goc do vi mo cua van minh the gioi, ve chinh the, chu nghia Mac la chan ly song khong phai la “su toan dien” cua chan ly, ma la mot bo phan quan trong cua chan ly nhan loai. Khong it nuoc tuy khong dung chu nghia Mac lam chu dao, song ve tong the cung dang phat trien va tien bo. Ly luan tu tuong cua ho cung bao ham nhieu thanh phan cua khoa hoc, bao gom trinh do thuc tien tuong doi cao. Nhung ly luan tu tuong cua cac nuoc phat trien ve van hoa, kinh te o trinh do cao cung la dieu dang de chung ta hoc tap.

Co the thay chu nghia Mac la tu tuong chi dao cua chung ta, bat nguon tu Mac, song khong chi gioi han o Mac, tren tong the chung ta phai ke thua, dieu chinh va phat trien.

10. Chuyen doi tu tieu chuan "Trich dan" sang tieu chuan tinh than co ban.

Tieu chuan co ban kien tri hay xa roi chu nghia Mac, tuc la co ton trong qui luat khach quan, dac biet la tren co so qui luat xa hoi hay khong, muu cau cho dai da so nhan dan, bao gom moi ca nhan trong do. Trong do ton trong khach quan la tien de va co so, no the hien tinh khoa hoc cua chu nghia Mac, ma muu cau loi ich cho tuyet dai da so nhan dan lai la muc dich, no the hien tinh nhan dan cua chu nghia Mac. Khong co tinh than cong hien cho loi ich tuyet dai da so nhan dan thi khong phai la chu nghia Mac chan chinh.

Hieu ro tieu chuan nay giup chung ta ly giai chu nghia Mac sau sac hon, co y nghia quan trong trong viec phan doan kien tri hay di nguoc lai chu nghia Mac. Thuc chat cua cai goi la “trung thanh voi chu nghia Mac” la trung thanh voi khoa hoc, trung thanh voi nhan dan, chu khong phai trung thanh voi ca nhan Mac va nhung trich dan cua ong. Nam vung tinh than co ban nay do la kien tri chu nghia Mac.

(Con tiep)

Viet Bao
Comment :10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Xã Hội
10 major changes in the concept of the Chinese Communist Party
Communist Party of China, the productive forces, the regime of property relations of production, Marxism, the differences, the development economy, society, our class, change, public ownership, socialism
LTS: After the 17th Congress of the Communist Party of China (China) ends, the major newspapers and magazines of China has been associated continuously published many articles by scholars, researchers China depth analysis, reflecting the policy achievements of the Party and the proposed ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: 10 thay đổi lớn về quan niệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet 10 thay đổi lớn về quan niệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin 10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc

Nhan xet, hay lien he ve tin 10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet 10 thay doi lon ve quan niem cua Dang Cong san Trung Quoc de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Tin xa hoi trong chuyen muc Xa hoi.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Tin xa hoi
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0