Tuyen dung ngay 27 7

Tags: Go Vap, Tan Binh, Binh Duong, Phu Nhuan, Quan Tan Binh, Nguyen Oanh, trung tam gioi thieu viec lam, DH Kinh Te Tp.HCM, trung tam dich vu, co kinh nghiem, Nganh kinh te, lam viec, cong ty, hanh chanh, vi tinh, luong


Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

NV ke hoach kinh doanh (MS: H267): nam; nu, 22-35 tuoi; TNDH he chinh quy; cac nganh kinh te, Marketing, QTKD, Thuong mai...; co the su dung duoc tieng Anh; vi tinh van phong thanh thao; ngoai hinh de nhin; chu viet ro rang; Luong thoa thuan; Lam viec Q.Binh Thanh

Ke toan tong hop (MS: H267): nam; tuoi khong qua 28; TNDH chuyen nganh; co kinh nghiem; thanh thao vi tinh; sieng nang, can than; Lam viec tai Q.1; Luong thoa thuan

NV marketing (MS: H267): nam; 22-28 tuoi; TNDH cac nganh kinh te; biet su dung tieng Anh, vi tinh; nang dong, giao tiep tot; sieng nang, lanh loi; Cty tai Q.1; Luong thu viec 1.5 trieu/thang

NV reception (MS: H267): nu; ngoai hinh dep; TNDH/CD; tieng Anh giao tiep; giong noi hay, lanh loi, hoat bat; Luong thoa thuan; Lam viec tai Q.1

NV phong phat trien kinh doanh (MS: H277): nam, 24-30 tuoi; TNDH Bach Khoa nganh Hoa hoac DH Kinh te (uu tien TN loai kha); AV toi thieu bang B, thanh thao Word, Excel, PowerPoint; co kha nang phan tich va giai quyet van de tot; co kha nang lam viec doc lap, nang dong, ra quyet dinh chinh xac trong hoan canh chiu ap luc cao; co it nhat 2 nam kinh nghiem; san sang di cong tac trong va ngoai nuoc; Lam viec tai Q.TBinh

NV ke toan (MS: H277): nu, tot nghiep DH Kinh te khoa Ke toan – Kiem toan; uu tien moi ra truong; biet su dung vi tinh van phong; lam viec gio hanh chinh; Luong thoa thuan; cty tai KCX Tan Thuan, Q.7

NV kinh doanh (MS: NI277): 02 Nam, TNDH (nganh Kinh te, Ngoai thuong, Ngoai Ngu), co ky nang giao tiep tot, kha nang lam viec duoi ap luc cao. Thong thao Anh Van va Vi tinh. Luong thoa thuan cao, lam viec tai Quan Tan Binh.

NV XNK (MS: NI277): Nam/Nu, TNCD/DH, co kinh nghiem XNK, vi tinh can ban. Luong thoa thuan cao, lam viec tai Quan Tan Binh.

NV ke toan (MS: NI277): Nu, TNCD/DH, Vi tinh can ban. Luong thoa thuan cao, lam viec tai Quan Tan Binh.

NV ban hang (MS: NI227): 05 nguoi, tuoi 22-30, tot nghiep PTTH, co kinh nghiem ban hang tieu dung nhanh, co xe gan may. Luong theo nang luc (tu 1.5tr – 2.5tr/thang). Lam viec tai Quan Binh Thanh.

NV ke toan (MS: NI277): 02 nu, Tot nghiep Trung cap TCKToan, thanh thao VTVP. Khong can kinh nghiem. Uu tien ung vien ho khau Nha Be, Dong Nai. Lam viec tai Dong Nai.

Thu ky GD (MS: NI277): Nu, tuoi tu 23-30, TNCD/DH (nganh Quan tri Hanh Chanh VP), 02 nam lam viec o cty lien doanh, nuoc ngoai. Luong thoa thuan theo nang luc. Lam viec tai Quan Tan Binh.

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 1 nu ke toan tong hop, tot nghiep cao dang, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem, HKTP, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nam - nu giao vien day tieng Phap, tot nghiep cao dang, co kinh nghiem, luong thoa thuan. Lien he tai Q.Go Vap.

- 1 nam tai xe xe 12 cho, trinh do 9/12, tu 25 – 35 tuoi, co kinh nghiem, luong tren 1,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 1 nu ke toan, tot nghiep trung cap, Anh van co ban, vi tinh van phong, uu tien co kinh nghiem, luong 1 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh, chap nhan di cong tac tinh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam quan ly sale, tot nghiep dH, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.5.

- 1 nu tro ly phong kinh doanh, tot nghiep DH, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.5.

- 1 nam bao ve, trinh do 12/12, tu 27 - 31 tuoi, Anh van giao tiep, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Cong ty tai Q.1.

- 1 nu ke toan, tot nghiep trung cap, vi tinh van phong, co kinh nghiem bao cao thue, luong tren 1 trieu dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 20 nam cong nhan in ong dong - dung may thoi dun, trinh do 12/12, duoi 25 tuoi, uu tien tot nghiep trung cap, luong 600.000 dong/thang + phu cap, sau thoi gian hoc viec luong tren 1trieu, lam viec theo ca. Cong ty tai Q.2.

- 20 nam - nu LDPT san xuat gach ngoi tren day chuyen, tren 18 tuoi, suc khoe tot, luong 700.000 dong/thang + com, co cho noi tru, lam viec o Binh Thuan. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam truong phong vat tu, tot nghiep cao dang, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec o Da Nang. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nam tai xe xe 2 tan, trinh do 9/12, tren 35 tuoi, co kinh nghiem, luong tren 1,3 trieu dong/thang + phu cap, lam viec gio hanh chanh o Hoc Mon. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 5 nu nhan vien kinh doanh ve tin hoc, tot nghiep cao dang, tren 23 tuoi, Anh van co ban, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang, lam viec tai van phong. Cong ty tai Q.1.

- 3 nam ban hang nuoc giai khat, trinh do 9/12, uu tien co kinh nghiem, luong 1,2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 2 nu giam sat sieu thi, trinh do 12/12, uu tien co kinh nghiem ben nganh nuoc giai khat, co xe may, luong 1,6 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nam nhan vien marketing - quang cao san pham, tot nghiep DH, duoi 35 tuoi, co 2 nam kinh nghiem, luong 1,8 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Binh Chanh.

- 1 nu nhan vien hanh chanh nhan su, tot nghiep DH, Anh van B, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong 1,2 trieu dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Binh Chanh.

- 2 nam nhan vien kinh doanh quoc te, tot nghiep DH nganh Ngoai thuong, Anh van giao tiep, vi tinh van phong + Internet, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua ruoc. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam tai xe xe 12 cho, trinh do 9/12, co kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 2 nam nhan vien sua chua may bom cao ap, co kinh nghiem, luong thoa thuan theo tay nghe, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Phu.

- 1 nam tai xe xe nang, co chung chi va kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh o Dong Nai. Cong ty tai Q.Tan Phu.

- 1 nam - nu ke toan truong, tot nghiep cao dang, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nu nhan vien van phong, tot nghiep trung cap, uu tien Anh van giao tiep, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 1 nam ke toan, tot nghiep trung cap, co 2 nam kinh nghiem, Anh van co ban, vi tinh van phong, luong 2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nu tap vu cong ty, trinh do 9/12, duoi 35 tuoi, co kinh nghiem, luong 800.000 dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 2 nu ban hang ong thep, tot nghiep trung cap, ngoai hinh de nhin, uu tien co kinh nghiem, luong 1 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 2 nam nhan vien dieu tra thi truong, tot nghiep DH nganh Marketing, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua ruoc. Cong ty tai Binh Duong.

- 2 nam nhan vien ke hoach san xuat, tot nghiep DH nganh Quan ly cong nghiep, Anh van B, vi tinh van phong, uu tien co kinh nghiem ve ke hoach san xuat, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua ruoc. Cong ty tai Binh Duong.

B.D. - Q.DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Vụ sập hầm: Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo ứng cứu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ

Công tác đào tạo VĐV trẻ nhìn từ Đại hội TDTT toàn quốc 2014: Ít niềm vui, nhiều nỗi lo

Đa số các đoàn vào cuộc ở Đại hội đều có tâm lý “săn” được càng nhiều huy chương càng tốt và trong tính toán của nhiều đoàn, đây không phải là chỗ mạo hiểm để cho các tài năng trẻ thử sức.

Sắp nối lại đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông có thể diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus.

Sơn Tùng M-TP là 'Mỹ nam của năm 2014'

Dù những scandal "đạo nhạc" kéo theo những việc trì hoãn bộ phim đầu tiên chạm ngõ điện ảnh Chàng trai năm ấy, nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn xứng đáng nhận được giải thưởng Mỹ nam của năm, đề cử từ khán giả hâm mộ.

Tìm hiểu: Go Vap, Tan Binh, Binh Duong, Phu Nhuan, Quan Tan Binh, Nguyen Oanh, trung tam gioi thieu viec lam, DH Kinh Te Tp.HCM, trung tam dich vu, co kinh nghiem, Nganh kinh te, lam viec, cong ty, hanh chanh, vi tinh, luong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tuyển dụng ngày 27-7

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tuyển dụng ngày 27-7 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tuyen dung ngay 27 7

Nhan xet, hay lien he ve tin Tuyen dung ngay 27 7 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tuyen dung ngay 27 7 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0