Tuyen dung ngay 1 10

Tags: Go Vap, Binh Duong, Nguyen Oanh, Truong DH Kinh, Ben Cat, Thai Lan, trung tam gioi thieu viec lam, DH Kinh Te Tp.HCM, trung tam dich vu, lam viec theo ca, co kinh nghiem, cong ty, tot nghiep, trinh do, hanh chanh, luong


Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

NV hanh chinh - thu ky (MS: N309): nu, duoi 30 tuoi; tot nghiep DH cac nganh Kinh te, Ngoai thuong; uu tien co kinh nghiem lam viec; thong thao tieng Anh va vi tinh; Lam viec cty nuoc ngoai tai Q.1

NV kinh doanh (MS: H110): nam, nu, duoi 35 tuoi; tot nghiep CD/DH chuyen nganh QTKD; kinh nghiem 1-2 nam; ngoai hinh tuong doi; kha nang giao tiep tot; Luong thoa thuan; Lam viec tai Q.1

Tai xe (MS: H110): nam, 25-35 tuoi; suc khoe tot; co bang lai xe dau B2 tro len; co kinh nghiem lai xe cho cty; co the di cong tac xa nha; Luong thoa thuan, toi thieu 1,5 trieu/thang; cty tai Q.7

Giam sat kinh doanh (MS: H269): nam, 25-35 tuoi; kinh nghiem it nhat 1 nam o vi tri tuong duong; ky nang giao tiep tot, thuyet phuc, xu ly tinh huong tot; Luong 2-3tr/thang; cty tai Q. Go Vap

NV dieu hanh tiep thi (MS: H269): nam, nu, 24-30 tuoi; kinh nghiem thuc te it nhat 2 nam o vi tri tuong duong; sang tao, chiu ap luc cao; quan he tot voi bao dai va gioi truyen thong noi chung; Anh van kha; cty tai Q.Go vap; Luong 3-4 tr/thang

Phien dich tieng Han (MS: H269): nu, ngoai hinh tuong doi; tot nghiep DH, thong thao tieng Han, Vi tinh VP; Lam viec toan thoi gian cho cty dia oc tai Phu My Hung - Q.7; Luong cao theo thoa thuan

NV van phong (MS: H269): nu, ngoai hinh de nhin; tot nghiep DH Ngoai ngu, su dung thanh thao vi tinh VP, uu tien co kinh nghiem; Lam viec toan thoi gian cho cty dia oc tai Phu My Hung - Q.7; Luong thoa thuan

NV kinh doanh dia oc (MS: H269): tot nghiep DH/CD; kha nang giao tiep tieng Anh; vi tinh van phong; uu tien co kinh nghiem; cty tai Q.7

Giao vien khoa ke toan - tai chinh (MS:H199): truong trung hoc & day nghe NN-PTNN Nam Bo tai My Tho - Tien Giang can tuyen 03 sinh vien DH Kinh te Tp.HCM khoa Ke toan – Kiem toan da tot nghiep ve lam can bo giang day tai khoa Tai chinh Ke toan cua truong; Dieu kien: Nam, tot nghiep loai TB Kha tro len, Pham chat dao duc tot, Ly lich ro rang, Co nguyen vong lam giao vien, Khiem ton, ham hoc hoi, Anh van A tro len, Tin hoc B tro len; SV duoc tuyen se co co hoi dao tao sau DH

NV chung tu thanh toan quoc te (MS: H199): nu, tot nghiep DH chinh quy, chuyen nganh Ngoai thuong/Thuong mai/Tin dung; co kinh nghiem lam chung tu thanh toan quoc te (mo L/C…); Anh van thong thao – co the su dung tot trong cong viec cua minh; Dieu kien lam viec tot; luong cao; cty tai Q. Binh Thanh

NV tiep thi (MS: H199): 02 nam; co kinh nghiem ve tiep thi; co xe may; Lam viec gio hanh chanh; Luong can ban 1.200.000/thang + hoa hong; cty tai Q.Binh Thanh

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 3 nam ban hang dien tu, trinh do 12/12, uu tien kinh nghiem hoac biet ve chuyen mon, nguoi mien Nam, ngoai hinh kha, lam viec tu 7g30 - 21g, luong 800.000 dong/thang + com + thuong theo doanh thu. Lien he tai Q.Go Vap.

- 5 nu ban hang, trinh do 12/12, duoi 35 tuoi, ngoai hinh de nhin, Anh van giao tiep tot, luong 1,5 trieu dong/thang, lam viec tu 10g - 19g. Cong ty tai Q.1.

- 5 nam hoa huu co (dung may, can hoa chat), tot nghiep trung cap, khong can kinh nghiem, lam viec theo ca, luong 1,2 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.9.

- 1 nu ke toan, tot nghiep trung cap, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 5 nam - nu nhan vien phat to roi, trinh do 12/12, uu tien sinh vien,lam viec tu 10g - 11g va 16g - 17g, luong 15.000 dong/ngay. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 3 nu ban hang qua luu niem tai sieu thi, trinh do 12/12, 1 nam kinh nghiem ban hang, duoi 28 tuoi, luong 1,2 trieu dong/thang. Lien he tai Q.Go Vap.

- 4 nam san xuat bia, tot nghiep trung cap hoa thuc pham, lam viec theo ca 12 tieng o Q.12, luong 1 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nam bao tri may may cong nghiep, trinh do 12/12, 3 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh (tang ca), luong 1,5 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 2 nam ke toan kiem toan thuoc ban kiem soat, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, su dung thanh thao vi tinh, Internet, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nu nhan vien hanh chanh nhan su, tot nghiep DH chuyen nganh quan ly, 2 nam kinh nghiem, su dung thanh thao vi tinh van phong, Internet, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 6 nam bao ve, trinh do 9/12, duoi 40 tuoi, 2 nam kinh nghiem, uu tien bo doi xuat ngu, lam viec theo ca, luong thoa thuan. Cong ty tai Binh Duong.

- 6 nam - nu hoc nghe nau an, trinh do 12/12, duoi 35 tuoi, se duoc dao tao day nau mon Thai Lan, lam viec tu 6g - 11, 15g30 - 22g, luong 1 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 6 nam - nu phu nau bep mon Thai Lan, trinh do 12/12, duoi 35 tuoi, se duoc dao tao day nau mon Thai Lan, lam viec tu 6g - 11, 15g30 - 22g, luong 1 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 50 nam - nu cong tac vien bao Thoi Trang Tre, trinh do 12/12, uu tien sinh vien, lam sang hoac chieu, 6 ngay/thang, luong 30.000 dong/buoi + hue hong, co xe, giao tiep tot. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 10 nam - nu nhan vien ban hang kim khi dien may, trinh do 12/12, 1 nam kinh nghiem hoac biet ve chuyen mon, ngoai hinh kha, duoi 26 tuoi, lam viec tu 9g - 21g, luong 1,1 trieu dong/thang + thuong theo doanh thu. Lien he tai Q.10.

- 1 nu truc dien thoai, trinh do 12/12, Anh van C, vi tinh van phong, ngoai hinh kha, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Hoc Mon.

- 10 nam - nu nhan vien dich vu khach hang, trinh do 12/12, duoi 26 tuoi, giong noi de nghe, ngoai hinh kha, vi tinh thong thao, biet ve nganh kim khi, luong 1 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Lien he tai Q.10.

- 1 nu ke toan, tot nghiep trung cap, khong can kinh nghiem, luong 2 trieu dong/thang + an o. Cong ty tai Ben Cat, Binh Duong.

- 1 nu thu ky van phong, tot nghiep trung cap, khong can kinh nghiem, luong 2 trieu dong/thang + an o. Cong ty tai Ben Cat, Binh Duong.

- 1 nu vu viec van phong, trinh do 12/12, khong can kinh nghiem, se duoc dao tao ve cong viec van phong, luong 1.5 trieu dong/thang + an o. Cong ty tai Ben Cat, Binh Duong.

- 4 nam tho dien cong trinh, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, luong 50.000 dong/ngay. Co di cong tac tinh se duoc lo cho an o. Lien he tai Q.11.

- 2 nu nhan vien xuat nhap khau, tot nghiep DH, Anh van luu loat, 1 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 2 nu nhan vien hanh nhan su, tot nghiep DH, Anh van luu loat, 1 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 5 nam - nu giao vien day tieng Anh vo long, nang cao, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, chi day buoi toi, luong 30.000 - 70.000 dong/tieng. Truong hoc tai Q.Go Vap.

- 10 nam tho dien cong nghiep, tot nghiep trung cap, uu tien kinh nghiem, lam viec gio hanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nu nhan vien lao dong tien luong, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 2 nu nhan vien van phong, tot nghiep DH, chuyen nganh xa hoi hoc Han Quoc, khong can kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.12.

- 10 nam tho han Tig, Mig, trinh do 12/12, 2 nam kinh nghiem, co tay nghe cao, luong 2 - 3 trieu dong/thang. Cong ty tai Binh Duong.

- 4 nu le tan nha hang, trinh do 12/12, uu tien sinh vien, ngoai hinh kha, luong 800.000 dong/thang + com, lam viec tu 14g30 - 23g. Lien he tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam ky su hoa dau, tot nghiep DH, 3 nam kinh nghiem, luong 3 - 4 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Binh Duong.

- 2 nu ky su dien - dien tu tu dong, tot nghiep DH, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.9.

- 10 nu ban hang sieu thi, trinh do 12/12, thoi vu trong 2 thang, uu tien sinh vien, ngoai hinh kha, lam viec tu 13g - 21g, luong 1 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam bao tri dien, co khi, tot nghiep trung cap, duoi 35 tuoi, 3 nam kinh nghiem, lam viec theo ca, luong 2.5 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam ke toan kho, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, vi tinh van phong, Anh van giao tiep, luong khoi diem 1,7 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.11.

- 15 nu LDPT san xuat gio cha, gio thu, trinh do 9/12, luong hoc viec 650.000 dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh (tang ca). Cong ty tai Hoc Mon.

Ban doc co the tham khao thong tin tuyen dung tren day va de biet them thong tin chi tiet, xin ban doc tu lien he truc tiep voi hai trung tam gioi thieu viec lam tren.

B.D. - Q.DUNG

Viet Bao
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Vụ sập hầm: Phó Thủ tướng đến hiện trường chỉ đạo ứng cứu

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo phải nỗ lực khẩn trương tích cực hơn nữa trong công tác ứng cứu; đảm bảo an toàn cho các công nhân cũng như các lực lượng tham gia cứu hộ

Công tác đào tạo VĐV trẻ nhìn từ Đại hội TDTT toàn quốc 2014: Ít niềm vui, nhiều nỗi lo

Đa số các đoàn vào cuộc ở Đại hội đều có tâm lý “săn” được càng nhiều huy chương càng tốt và trong tính toán của nhiều đoàn, đây không phải là chỗ mạo hiểm để cho các tài năng trẻ thử sức.

Sắp nối lại đàm phán hòa bình Ukraine

Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa đại diện chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông có thể diễn ra vào ngày 21 hoặc 22/12 tới tại thủ đô Minsk của Belarus.

Sơn Tùng M-TP là 'Mỹ nam của năm 2014'

Dù những scandal "đạo nhạc" kéo theo những việc trì hoãn bộ phim đầu tiên chạm ngõ điện ảnh Chàng trai năm ấy, nhưng Sơn Tùng M-TP vẫn xứng đáng nhận được giải thưởng Mỹ nam của năm, đề cử từ khán giả hâm mộ.

Tìm hiểu: Go Vap, Binh Duong, Nguyen Oanh, Truong DH Kinh, Ben Cat, Thai Lan, trung tam gioi thieu viec lam, DH Kinh Te Tp.HCM, trung tam dich vu, lam viec theo ca, co kinh nghiem, cong ty, tot nghiep, trinh do, hanh chanh, luong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Tuyển dụng ngày 1-10

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Tuyển dụng ngày 1-10 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Tuyen dung ngay 1 10

Nhan xet, hay lien he ve tin Tuyen dung ngay 1 10 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Tuyen dung ngay 1 10 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0