Thong tin tuyen dung ngay 28 9

Thong tin tuyen dung ngay 28 9

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com

va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

NV ban hang (MS: N289): tot nghiep PTTH, ky nang giao tiep; uu tien co kinh nghiem; ly lich ro rang, day du; Lam viec tai Q.1

Truong phong nhan su (MS: N289): nam, tot nghiep DH, tieng Hoa nghe noi - doc - viet, thanh thao vi tinh; co kinh nghiem ve quan ly nhan su; Luong thoa thuan; cty tai Thu Duc

NV van phong (MS: N289): nu, TNDH, tieng Hoa nghe-noi-doc-viet; thanh thao vi tinh van phong; khong can kinh nghiem, cty se dao tao them; luong thoa thuan; cty tai Thu Duc

Phien dich hien truong (MS: N289): nam, nu, tot nghiep pho thong tro len; tieng Hoa luu loat, uu tien co kinh nghiem, luong thoa thuan; cty tai Thu Duc

NV kinh doanh quoc te (MS: H289): 02 nam, tot nghiep DH chuyen nganh Ngoai thuong; thong thao tieng Anh, vi tinh van phong, Internet; Lam viec tai Binh Duong

NV dieu tra thi truong phong kinh doanh (MS: H289): 02 nam; tot nghiep DH chuyen nganh Marketing; Anh van giao tiep, vi tinh van phong; Lam viec tai Binh Duong

NV ke toan - kiem toan - thuoc ban kiem soat (MS: H289): 02 nam, tot nghiep DH Tai chinh – Ke toan, uu tien chuyen nganh Ke toan – Kiem toan; su dung thanh thao vi tinh van phong, Internet, mang; Lam viec tai Binh Duong

Ky su co khi (MS: H289): nam, tot nghiep DH chuyen nganh Co khi che tao may; co kinh nghiem trong linh vuc thiet ke, gia cong khuon mau tren cac may gia cong: phay cnc, tien cnc, EDM, cat day cnc…; su dung duoc phan mem ky thuat Pro Engineer, Mechanic, Autocad; tieng Anh doc hieu tai lieu ky thuat chuyen nganh; Lam viec tai Binh Duong

NV hanh chinh - nhan su (MS: H289): nu; tot nghiep CD/DH chuyen nganh quan ly hanh chanh, quan tri; co kinh nghiem ve nghiep vu BHXH, BHYT, luu tru van thu, quan ly nhan su; su dung thanh thao vi tinh van phong, Internet, mang; Lam viec tai Binh Duong

Nhan vien IT – quan ly mang (MS: H289): nam, TNDH chuyen nganh CNTT; co kinh nghiem lap trinh he thong, quan ly mang: VB, VB Net, SQL Server, Crystant Report; Lam viec tai Binh Duong

Cong nhan ky thuat (MS: H289): 02 nam, tot nghiep trung cap hoac tho bac 3/7 tro len chuyen nganh Co khi go han, Dien cong nghiep; giao tiep tot, co phuong tien di lai; it nhat 1 nam kinh nghiem; Lam viec tai Binh Duong

NV PR (MS: N289): Nam, tuoi tu 22 tro len; Tot nghiep Dai hoc khoi Kinh te (QTKD, Marketing...), KHXH&NV chuyen nganh Bao chi. Anh van luu loat, vi tinh van phong thanh thao (Excel, Powerpoint, Internet). Am hieu ve cac van de chinh tri, kinh te, van hoa, xa hoi trong nuoc va quoc te. Co kinh nghiem ve Marketing, nghien cuu thi truong va co hieu biet, khai niem ve cac hoat dong P.R. Kha nang dam phan, giao tiep, thuyet phuc tot. Co 1 nam kinh nghiem tro len; Lam Viec tai Tp.HCM (cach cau Binh Trieu 2km)

NV kiem toan (MS: N289): Nam/Nu, tuoi tu 27 den 40; Tot nghiep Dai hoc, chuyen nganh Ke toan-Kiem toan. Trinh do B Anh van, su dung thanh thao vi tinh van phong. Co kinh nghiem tu 1 nam tro len o vi tri kiem toan (Uu tien ung vien biet su dung phan mem Solomon); Lam Viec tai Tp.HCM (cach cau Binh Trieu 2km)

NV bao tri (MS: N289): Nam, tuoi tu 23 den 27; Tot nghiep Trung cap hoac Cao dang, chuyen nganh co dien, dien-dien tu dong, dien cong nghiep, biet vi tinh van phong (Word, Excel, Autocad). Hieu ro cau tao va nguyen ly hoat dong cua cac thiet bi dien. Co kha nang nhan biet hu hong va sua chua; Co tinh than trach nhiem, nhanh nhen, tu giac trong cong viec. Chap nhan lam ngoai gio khi co yeu cau. Co kinh nghiem tu 01 den 02 nam o vi tri tuong duong; Lam Viec tai Tp.HCM (cach cau Binh Trieu 2km)

NV thiet ke bao bi (MS: N289): Nam hoac nu, tuoi tu 23 den 35; Tot nghiep Cao dang, Dai hoc, su dung thanh thao cac phan mem do hoa nhu Corel Draw, Photoshop, Illustrator, 3D Max; Co kinh nghiem trong linh vuc thiet ke moi va chinh sua bao bi, thung carton. Hieu biet ve bao bi nganh thuc pham (chat lieu, in an,…). Uu tien ung vien co kinh nghiem tu 2 nam tro len; Lam Viec tai Tp.HCM (cach cau Binh Trieu 2km)

NV thiet ke quy cach san pham (MS: N289): Nam hoac nu, tuoi tu 24 den 30; Tot nghiep Trung cap tro len, chuyen nganh My thuat ung dung hoac My thuat cong nghiep.Su dung thanh thao cac phan mem do hoa nhu Corel Draw, Photoshop,...; Co kien thuc hoac kinh nghiem trong viec ve ky thuat, phat hoa ban ve cac mo hinh mau, kieu dang, quy cach san pham (bao bi, hop giay, thung carton, cac loai tui bao bi nhua); Co kha nang lam viec doc lap, sang tao trong cong viec. Uu tien ung vien co nghiem tu 01 den 02 nam tro len; Lam Viec tai Tp.HCM (cach cau Binh Trieu 2km)

NV theo doi van chuyen va xu ly don hang (MS: H269): Nu, tuoi tu 25 den 30; Tot nghiep Dai hoc, chuyen nganh QTKD. Su dung thanh thao vi tinh van phong (MS Word, Excel); Trung thuc, nhanh nhen, kha nang thich nghi voi cong viec nhanh; Co kinh nghiem lam viec tai Phong Kinh doanh hoac o vi tri tuong duong tu 01 den 02 nam; Lam Viec tai Tp.HCM (cach cau Binh Trieu 2km)

NV giao dich (MS: N289): tot nghiep DH he chinh quy cua cac truong cong lap chuyen nganh Kinh te, Ngan hang; tuoi khong qua 30, suc khoe tot; co ngoai hinh tuong doi (nam cao 1m68, nu cao 1m58); ky nang giao tiep va trinh bay tot; tinh than trach nhiem cao; thao vi tinh van phong; Anh van trinh do B; Lam viec cho Ngan hang tai Q.1

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 1 nam ky thuat vien - sua chua dien thoai di dong, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 10 nam nhan vien phuc vu nha hang, trinh do 9/12, suc khoe tot, ngoai hinh tuong doi, luong 600.000 dong/thang + com, lam viec theo ca. Lien he tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam - nu ke toan, tot nghiep trung cap, kinh nghiem bao cao thue, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam bao ve nha hang, trinh do 12/12, co kinh nghiem, luong 800.000 dong/thang + com, lam viec theo ca. Lien he tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam - nu truong phong kinh doanh, tot nghiep DH, 3 nam kinh nghiem, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Q.Binh Tan.

- 1 nam ky su hoa nhuom, tot nghiep cao dang, Anh van hoac Hoa van giao tiep, khong can kinh nghiem, suc khoe tot, luong 1,5 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam tho tien biet han, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam thu kho biet nganh dien lanh, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nu nhan vien quan ly quan an, trinh do 12/12, khong can kinh nghiem, luong thoa thuan + an o. Cong ty tai Q.12.

- 4 nu phu bep, duoi 35 tuoi, uu tien kinh nghiem, luong 800.000 dong/thang + com, lam viec theo ca. Lien he tai Q.Binh Thanh.

- 10 nam tho dien nuoc, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 3 nam giao hang, trinh do 12/12, suc khoe tot, co xe, luong 1,4 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.12.

- 3 nam - nu nhan vien van phong, tot nghiep trung cap, Anh van thong thao, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.12.

- 1 nam ky thuat bao tri may moc, tot nghiep trung cap, 3 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam bao tri dien cong nghiep, tot nghiep cao dang, 2 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong 1,3 trieu dong/thang + com, lam viec theo ca. Cong ty tai Q.3.

- 1 nam nhan vien KCS, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, biet xay dung he thong HACCP, luong thoa thuan, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nu nhan vien thiet ke do hoa, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 4 nam tho han dien, tot nghiep bac 3/7, uu tien kinh nghiem, suc khoe tot, luong 50.000 dong/ngay. Cong ty tai Hoc Mon.

- 2 nam tho han tig (han khi Argon), co chung chi han Tig hoac kinh nghiem, suc khoe tot, luong 50.000 dong/ngay. Cong ty tai Hoc Mon.

- 2 nu nhan vien thu ky van phong, tot nghiep trung cap, Anh van + vi tinh co ban, ngoai hinh kha, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 4 nam - nu nhan vien kinh doanh, trinh do 12/12,co xe, luong 2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 4 nam - nu nhan vien Marketing in an, tot nghiep trung cap, Anh van hoac Hoa van co ban, 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.9.

- 10 nam - nu tro ly giam doc, phien dich tieng Hoa, trinh do 12/12, su dung thanh thao vi tinh tieng Hoa, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Dong Nai.

- 1 nam tho dien, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan + an o. Cong ty tai Binh Phuoc.

- 10 nam nhan vien ban hang, trinh do 12/12, uu tien co kinh nghiem dien may, luong 1,1 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.10.

- 5 nam - nu Marketing, tot nghiep cao dang, vi tinh kha + biet do hoa, lam viec tai van phong, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Q.10.

- 2 nam nhan vien ke toan, tot nghiep trung cap, kinh nghiem ben san xuat, luong thoa thuan cao, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 30 nam - nu LDPT lam nu trang, trinh do 6/12, suc khoe tot, luong 600.000 dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.12.

- 2 nam nhan vien ke toan cong no, tot nghiep DH, duoi 35 tuoi, suc khoe tot, khong can kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.3.

- 2 nam tai xe xe nang, suc khoee tot, 2 nam kinh nghiem, luong 780.000 dong/thang + com. Cong ty tai Q.5.

- 2 nam ky su tu dong hoa, tot nghiep DH, suc khoe tot, khong can kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 10 nam ky su co khi che tao may, tot nghiep DH, suc khoe tot, khong can kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.7.

- 3 nam tho co khi biet tien, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec tai Binh Duong, co xe dua don. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 2 nu ban hang qua dien thoai, trinh d3o 12/12, co xe, luong 800.000 dong/thang + com + xang. Cong ty tai Q.12.

- 2 nam - nu nhan vien van phong, tot nghiep cao dang, Anh van giao tiep tot, vi tinh kha, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 6 nam tho han, trinh do 12/12, suc khoe tot, 1 nam kinh nghiem, luong 1,2 trieu - 1,8 trieu dong/thang. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 2 nu nhan vien phu trach khach hang, tot nghiep DH, Anh van thong thao, uu tien co kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty Q.7 + xe dua don.

- 40 nam cong nhan ky thuat, trinh do 12/12, suc khoe tot, uu tien kinh nghiem, luong thoa thuan + com. Cong ty tai Q.7.

- 1 nu thu ky van phong, tot nghiep DH, Anh van thong thao, vi tinh kha, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Phu Nhuan.

- 16 nam tho co khi, tot nghiep trung cap co khi (3/7), suc khoe tot, 1 nam kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.Thu Duc.

Ban doc co the tham khao thong tin tuyen dung tren day va de biet them thong tin chi tiet, xin ban doc tu lien he truc tiep voi hai trung tam gioi thieu viec lam tren.

B.D. - Q.DUNG

Viet Bao
Comment :Thong tin tuyen dung ngay 28 9
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thong tin tuyen dung ngay 28 9 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thong tin tuyen dung ngay 28 9 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thong tin tuyen dung ngay 28 9 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Việc Làm
Recruitment Day 28-9
Binh Duong, Go Vap, Binh Trieu 2 kilometers, Binh Thanh, Thu Duc, Nguyen Oanh, job placement centers, HCMC University of Economics, service center , shift work, experience, Binh Trieu, in position, the sales department, graduate, male
Employment Center Student Services - Students City College of Economics (17 Pham Ngoc Thach District 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, District 3, HCMC; Tel: (848) 8235778 - Fax: (848) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website : ...

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển dụng ngày 28-9

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển dụng ngày 28-9 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 28 9

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 28 9 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen dung ngay 28 9 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0