Thong tin tuyen dung ngay 24 5Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

NV danh may - ve thiet ke: nu, thanh thao VTVP; Corel, Photoshop; co kinh nghiem lam viec; Lam viec gio hanh chinh tai Q.10; Luong khoi diem 800.000

NV ban hang chuyen nghiep kenh Horeca: 3 nam, 2 nu; Nhanh nhen, hoc hoi nhanh, co tinh ky luat; uu tien sinh vien kinh te moi ra truong; biet tieng Anh; cong viec on dinh, co kha nang duoc bo tri lam quan ly ban hang; Luong 1,8-2 trieu/thang; Q.Binh Thanh

NV ban hang: nam, nu, 22-25 tuoi; TNDH nganh QTKD, Marketing; Anh van B tro len; Vi tinh van phong; suc khoe tot; ngoai hinh duoc; Lam viec cho cty Toyota tai Q.1

NV tu van luat dau tu: nam, nu duoi 35 tuoi; TNDH Luat, DH Kinh te; Anh van thanh thao; kinh nghiem 1 nam tro len lien quan den Luat; Luong thoa thuan theo nang luc

Kien truc su: TNDH chuyen nganh; thao 3D, Photoshop, Autocad; Kinh nghiem trong linh vuc noi that; Luong 200-250$; Lam viec tai KCX Linh Trung

Ky su moi truong: 21-30 tuoi; TNDH/CD; Biet su dung cac thiet bi do dac chi tieu moi truong vi khi hau khong khi; Biet su dung phan mem vi tinh de ve va giai quyet cac cong viec tren; Biet doc, viet ho so bang tieng Anh chuyen nganh; chiu kho, sang tao, nang dong; cty tai Q.BT

Bien phien dich tieng Phap: cu nhan tieng Phap tro len; co kinh nghiem bien dich tai lieu, chu viet ro rang; Lam viec gio hanh chinh, thoi vu 3-4 thang; Luong 800.000-1.000.000 (hoac thoa thuan theo khoi luong cong viec hoan thanh); Q.1

NV thiet ke (Designer): Nam, duoi 30, TNDH, biet Corel, Illustrator, Photoshop, 01 nam kinh nghiem thiet ke. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan Tan Binh.

NV khach hang: Nam, duoi 30 tuoi, TNDH (Kinh te, Quan tri, Marketing, Ngoai Ngu), 01 nam kinh nghiem. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan Tan Binh.

NV ke toan: Nu, TNDH, biet bao cao thue va quyet toan thue. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan Tan Binh.

NV tiep tan: Nu, trinh do 12/12 tro len, ngoai hinh de nhin, biet AV giao tiep. Luong 1.8- 2.5/ thang. Lam viec tai Quan 3.

NV bo phan khach hang: Nu, TNDH, AV B / C. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan 3.

Truong phong Marketing: Nam, TNDH Kinh Te (nganh Marketing, Cong nghe thuc pham). Co kinh nghiem, linh hoat, chiu ap luc cong viec. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan Phu Nhuan.

Ke toan vien: Nu, TNDH (chuyen nganh Ke toan), co kinh nghiem lam viec. Luong thoa thuan theo nang luc, lam viec tai Quan Phu Nhuan.

NV giao nhan XNK o cang: TNCD/ DH, biet giao tiep tieng Anh. Luong thoa thuan theo nang luc, lam viec tai Quan Phu Nhuan.

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 10 nam tai xe xe container, co kinh nghiem, luong theo phan tram. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam - nu ke toan truong, tot nghiep DH, co kinh nghiem, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, luong tu 3 - 4 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh + xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 2 nam phu trach giong goc, tot nghiep DH nganh Nong nghiep khoa Nong hoc, Trong trot. 2 nam kinh nghiem, thao vi tinh, lam viec tai Cu Chi + xe dua ruoc + com trua.

- 2 nam (nu) tro ly sinh hoc phan tu, tot nghiep DH Nong nghiep nganh Hoa - Sinh, 1 nam kinh nghiem, thao vi tinh, luong cao. Tai Cu Chi + xe dua ruoc + com trua.

- 5 nam nhan vien che boien hat giong, tot nghiep trung cap nong nghiep, 1 nam kinh nghiem, thao vi tinh, Anh van co ban, luong thoa thuan. Tai Cu Chi + xe dua ruoc + com.

- 10 nam quan ly vung (ky thuat trong trot), tot nghiep DH hoac trung cap kinh te nong nghiep, khong can kinh nghiem, se duoc dao tao them ve nghiep vu chuyen mon, luong 800.000 - 1,5 trieu dong/thang + phu cap + cac khoan chi phi khac. Lam viec tai TP.HCM va cac tinh.

- 20 nam (nu) phu bep + phuc vu quan an, nha hang, uu tien co kinh nghiem, suc khoe tot, luong 500.000 - 700.000 dong/thang + an o. Lam viec tai cac quan trong thanh pho.

- 1 nu ke toan, tot nghiep DH, Anh van co ban, vi tinh van phong, uu tien co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 6 nam - nu giao vien day tin hoc can ban, tot nghiep trung cap chuyen nganh Cong nghe thong tin, uu tien cac ung vien co kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang, lam viec tai cac tinh, co cho noi tru. Lien he tai Q.11.

- 2 nam ky su xay dung, tot nghiep DH, Anh van chuyen nganh, biet su dung cac phan mem, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam ky su xay dung cau duong, tot nghiep DH, Anh van chuyen nganh, uu tien co kinh nghiem, luong tu 2 - 2,8 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Phan Thiet.

- 2 nam trung cap xay dung, Anh van chuyen nganh, biet su dung Autocad, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam ky su thuy loi, tot nghiep DH, Anh van chuyen nganh, uu tien co kinh nghiem, luong tu 2 - 2,8 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Phan Thiet.

- 10 nam (nu) nhan vien phu trach ban hang, co xe may, trinh do 12/12, uu tien co kinh nghiem, luong 1,2 trieu dong/thang + phu cap. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 2 nam (nu) giam sat ban hang (phu trach kenh sieu thi), duoi 30 tuoi, tot nghiep trung cap kinh te, marketing, co kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 100 nu dao tao may giay da, duoi 30 tuoi, day nghe mien phi, ho tro 400.000 dong/thang/2 thang + com. Sau luong san pham + com + noi tru mien phi. Tai Q.Binh Thanh.

- 5 nam nhan vien kinh doanh thiet bi may cong nghiep, tot nghiep trung cap nganh kinh te, co xe may, uu tien co kinh nghiem, luong 1,5 trieu dong/thang. Cong ty o Q.Thu Duc.

- 2 nam (nu) dai hoc tai chanh ke toan, 1 nam kinh nghiem, thao vi tinh, Anh van co ban, luong thoa thuan (1,5 - 2 trieu dong/thang). Tai Q.12.

- 4 nam ky su hoa huu co, tot nghiep he cao dang, uu tien co kinh nghiem trong linh vuc nhuom vai, lam viec theo ca, luong theo kha nang. Tai Q.12.

- 3 nam ky su co khi che tao, tot nghiep DH Bach khoa hoac Su pham ky thuat. Uu tien co kinh nghiem, lam viec theo ca, luong cao. Tai Q.12.

- 5 ky su xay dung thi cong cong trinh, thao vi tinh, luong thoa thuan. Cong ty o Q.1.

- 50 tho ho + phu ho, lam viec theo cong trinh, luong theo tay nghe. Tai Q.1.

- 3 nam (nu) ky su hoa (nganh det nhuom - pha che mau soi chi), co kinh nghiem, tot nghiep he cao dang, lam viec gio hanh chanh, luong thoa thuan + com + xe dua ruoc. Tai Binh Duong.

- 2 nam (nu) ke toan quan tri, tot nghiep DH chuyen nganh, 1 nam kinh nghiem lam ke toan tong hop, Anh van B, thao vi tinh, 25 - 35 tuoi, luong thoa thuan. Tai Q.Thu Duc.

- 3 nam (nu) nhan vien phan tich tai chinh, tot nghiep DH nganh ke toan, 25 - 35 tuoi, 1 nam kinh nghiem, thao Anh van + vi tinh, luong theo kha nang. Tai Q.Thu Duc.

- 5 nam nhan vien marketing, tot nghiep cao dang chuyen nganh, uu tien co kinh nghiem trong nganh thuc pham, co xe may, luong theo kha nang. Cong ty o Q.Thu Duc.

- 2 nam (nu) chuyen vien dao tao, 24 - 30 tuoi, tot nghiep DH nganh Luat, QTKD, 1 nam kinh nghiem tu van - tuyen dung, Anh van B, luong cao. Tai Q.Thu Duc.

- 2 nam (nu) nhan vien phan tich du lieu, 1 nam kinh nghiem, tot nghiep DH, Anh van B, tren 25 tuoi, luong theo kha nang. Tai Q.Thu Duc.

- 2 nam nhan vien quan tri he thong mang, 25 - 30 tuoi, tot nghiep DH chuyen nganh, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Tai Q.Thu Duc.

- 2 nam nhan vien Help Desk, tot nghiep cao dang cong nghe thong tin, Anh van B, co kien thuc ve mang LAN, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Thu Duc.

- 100 cong nhan theu vi tinh, 18 - 30 tuoi, uu tien co kinh nghiem, lam viec theo ca 8 tieng, luong 650.000 dong/thang + com. Tai Q.Tan Binh.

- 100 nu dao tao theu may tinh, day nghe mien phi, tro cap 400.000 - 500.000 dong/thang + com, lam viec theo ca. Tai KCN Tan Binh.

- 5 nam - nu nhan vien pha che nuoc giai khat, duoi 28 tuoi, co nghiep vu pha che, lam viec theo ca, luong theo kha nang.

- 5 nam hoa vien kien truc, tot nghiep trung cap nganh xay dung, thao Auto Cad, luong theo kha nang. Cong ty o Q.Go Vap.

- 10 tho han dien, co kinh nghiem, luong theo tay nghe. Cong ty o Q.Go Vap.

- 10 cong nhan lap rap ke o sieu thi, khong can kinh nghiem, co xe may, luong 35.000 dong/ngay + xang. Cong ty o Q.Go Vap.

- 2 nu ke toan tong hop, 1 nam kinh nghiem, co kha nang lam ke toan truong, luong thoa thuan. Tai Binh Chanh.

- 5 nam (nu) nhan vien kinh doanh du an, tot nghiep DH, ngoai hinh de nhin, luong co ban 2 trieu dong/thang + phu cap. Lien he tai Binh Chanh.

- 10 nhan vien dieu hanh + huong dan tour du lich, tot nghiep cao dang chuyen nganh tieng Anh, Hoa, Phap, Nhat. Gio lam viec + luong thoa thuan. Cong ty tai Q.3.

- 10 nhan vien thiet ke do hoa vi tinh (nganh in an), co kinh nghiem, thao corel draw + photoshop, lam viec gio hanh chanh, luong theo tay nghe. Tai Q.12.

- 20 nam lao dong pho thong san xuat thiet bi giao duc, duoi 30 tuoi, lam viec gio hanh chinh (it tang ca), luong 1 trieu dong/thang + noi tru mien phi. Dong tien an 300.000 dong/thang/3 buoi. Cong ty tai Cu Chi.

- 2 nu phien dich tieng Anh (linh vuc tin hoc - thiet ke do hoa), uu tien co kinh nghiem, luong 2 trieu dong/thang. Truong hoc tai Q.3.

- 5 giao vien day tin hoc (chuong trinh 3D MAX, thiet ke do hoa), co kinh nghiem, tot nghiep cao dang, luong theo kha nang.

- 10 nam phu viec cho cong ty may mac hang jeane, duoi 30 tuoi, suc khoe tot, lam viec gio hanh chanh + tang ca, luong 700.000 - 900.000 dong/thang + com + phu cap. Tai Q.12.

- 300 nu dao tao mien phi (may giay da), khong can kinh nghiem, duoi 30 tuoi, hoc viec gio hanh chanh, tro cap hoc viec 450.000 dong/thang + phu cap + com + noi tru. Cong ty tai Binh Chanh.

- 500 nam (nu) dao tao nghe mien phi nganh may mac, duoi 30 tuoi, hoc viec gio hanh chanh. Tro cap hoc viec 520.000 dong/thang + com + noi tru. DNNN tai Binh Duong.

- 100 nam - nu san xuat gach ngoi, suc khoe tot, khong can kinh nghiem, luong 700.00 dong/thang + an o. Tai Tan Uyen - Binh Duong.

- 200 nam lao dong pho thong san xuat + che bien go, khong can biet nghe, duoi 30 tuoi, tro cap hoc viec 600.000 dong/thang + com. Lam viec tai Cu Chi.

- 20 nam ky su co khi che tao, uu tien co kinh nghiem, thao Auto Cad, luong theo kha nang. Lam viec tai cac cong ty trong thanh pho.

- 30 nam ky su xay dung (thiet ke + thi cong cong trinh), uu tien co kinh nghiem, thao Auto Cad, luong 1,5 - 4 trieu dong/thang.

B.D. - QUOC DUNG

Viet Bao

Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

Hôm nay 27/3, xét xử vụ tiêm nhầm vắc-xin làm 3 cháu bé tử vong

TAND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự kiến hôm nay (27/3), sẽ xét xử sơ thẩm vụ án tiêm nhầm vắc-xin khiến 3 trẻ sơ sinh tử vong, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa ngày 20/7/2013.

Uẩn khúc đằng sau những vụ nữ sinh mất tích?

Sau 4 ngày biến mất một cách bí ẩn, nữ sinh viên D.M (22 tuổi, quê Phú Yên) đã được một người tình cờ nhìn thấy tại quán cà phê ở quận Bình Thạnh và thông báo gia đình đến đón.

Tìm hiểu: Tai Q, Thu Duc, Go Vap, Truong DH Kinh, Nguyen Oanh, Tan Binh, trung tam gioi thieu viec lam, lam viec theo ca, DH Kinh Te Tp.HCM, trung tam dich vu, co kinh nghiem, gio hanh chinh, tot nghiep, cong ty, uu tien, luong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển dụng ngày 24-5

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển dụng ngày 24-5 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 24 5

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 24 5 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen dung ngay 24 5 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0