Thong tin tuyen dung ngay 21 9Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM (17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM; DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ), website: www.profec-vn.com va Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh Truong DH Kinh te TP.HCM

Cong ty cong trinh cong cong can tuyen (MS: H219):

- Ky su xay dung dan dung (nam)
- Ky su co khi oto (nam < 35t)
- Ky su nganh Canh quan ky thuat hoa vien/Cong nghe sinh hoc
- Cu nhan ke toan tai chinh (nu, 2 nam kinh nghiem tai cty XD)
- Cu nhan kinh te nganh Ke hoach – Dau tu

Dieu kien chung: tot nghiep DH chuyen nganh, he chinh quy, tot nghiep loai kha tro len; tuoi doi khong qua 30; ho khau thanh pho hoac KT3; suc khoe tot; Muc luong thoa thuan; Lam viec tai Q.1, Q.2, Cu Chi

Sales Executive (MS: H219): nam/nu; tieng Anh bang A tro len; tot nghiep hoac chua tot nghiep DH/CD; chiu duoc ap luc cong viec cao; cong ty san sang dao tao nhung ung vien co nang luc; Lam viec tai Q.1

NV thiet ke - che ban (MS: H219): 03 nam/nu; TNDH tro len; trinh do chuyen mon: thiet ke vi tinh; toi thieu 1 nam kinh nghiem lam trong cty thiet ke; su dung thanh thao Corel Draw, Photoshop, Illustrator…; Muc luong thoa thuan; Lam viec tai Q.Tan Phu

Tuyen ky su nganh co khi che tao may (MS: NI 219): 04 Nam, TNDH chinh qui (nganh co khi che tai may), tot nghiep TB-kha tro len, chap nhan sinh vien moi tot nghiep. Thanh thao cac phan mem Cad (AutoCad 2D- 3D, Mechanical Desktop, Solid Egde, Solid Works…), va biet su dung it nhat 01 phan mem CAM (Master CAM, Cimatron, Pro/E…), co kha nang sang tao trong thiet ke, AV doc hieu tai lieu ky thuat. Luong thoa thuan, lam viec tai Quan Tan Phu.

Ke toan san xuat/ ke toan tong hop (MS: NI 219): Nam/Nu, TNDH, uu tien sinh vien moi tot nghiep. Luong khoi diem 1tr/thang. Lam viec tai KCN Tan Tao, Binh Tan.

Ke toan tong hop (MS: NI 219): Nam, duoi 28 tuoi, TNDH Kinh te (nganh Ke toan- Kiem toan), AV B, VTVP, biet phan mem ke toan se duoc uu tien. Kinh nghiem lam viec tu 01 nam tro len. Luong 150 USD/thang. Lam viec tai KCN Bien Hoa (co xe dua don tu Hang Xanh).

NV mua hang (MS: N219): biet tieng Anh, vi tinh, co kha nang thuong luong; co kinh nghiem o vi tri mua hang; chap nhan lam viec tai cac cong truong; Muc luong thoa thuan; cty tai Q.3

NV tiep thi (MS: H219): 02 nam; co kinh nghiem ve tiep thi, co xe may; lam viec gio hanh chinh; LCB 1,2tr + hoa hong; cty tai Q.Binh Thanh

Ke toan truong (MS: H219): TNDH loai trung binh kha tro len; 3 nam kinh nghiem lam ke toan truong; cty tai Binh Duong; Lam viec tai Q.5; Luong 3-5tr/thang

Cong nhan dung may in (MS: H219): 06 nam, cao > 1m65, tuoi 18-25; suc khoe tot, mat 10/10; TN 12/12 tro len; uu tien kinh nghiem; Luong hoc viec 600.000/thang + bao an 1 bua

Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich

Hien nay, Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich co chuong trinh ho tro hoc phi hoc nghe lai xe oto cho bo doi xuat ngu nam 2004 - 2005.

Nay Trung tam xin thong bao den tat ca cac doi tuong tren co nhu cau hoc nghe hay nhanh chong den dang ky tai Trung tam.

Moi chi tiet xin lien he: Trung tam gioi thieu viec lam Vinhempich - 189 Nguyen Oanh, phuong 10, quan Go Vap, TP.HCM. DT: (08) 8942366 - 8943868 - 0913929534.

- 1 nu nhan vien ke toan, tot nghiep DH, 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam nhan vien quan ly kho, tot nghiep DH, uu tien kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Binh Duong.

- 3 nam - nu nhan vien phong Marketing, tot nghiep trung cap, Anh van luu loat, uu tien co kinh nghiem, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh tai van phong. Cong ty o Hoc Mon.

- 1 nam - nu nhan vien ke toan san xuat, tot nghiep DH, vi tinh thao, 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh tai Dong Nai, co xe dua don. Cong ty tai Q.2.

- 1 nam quan doc san xuat, tot nghiep DH, Anh van giao tiep tot, 5 nam kinh nghiem quan ly, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh tai Dong Nai, co xe dua don. Cong ty tai Q.2.

- 2 nam ky su hang hai, tot nghiep DH chuyen nghanh co khi - vo tau - hang hai, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Q.Binh Thanh.

- 2 nam giao van phong pham, trinh do 12/12, suc khoe tot, co xe, luong 1,4 trieu dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.12.

- 2 nam bao ve, trinh do 12/12, co kinh nghiem, HKTP, luong 1 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 5 nu nhan vien phuc vu nha hang Han Quoc, trinh do 9/12, luong 600.000 dong/thang + com, uu tien biet tieng Han luong kha, co the o lai. Lien he tai Q.Binh Thanh.

- 2 nu ban hang DTDD, trinh do 12/12, co kinh nghiem, luong 800.000 dong/thang + com, lam viec 7g30 - 21g. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nu ke toan ban hang, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, luong 1 trieu dong/thang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam giao hang may mac, trinh do 12/12, suc khoe tot, co xe, luong 1 trieu dong/thang + xang + com, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam quan doc nha may bia, tot nghiep DH nganh Hoa - sinh hoc - quan ly cong nghiep, 2 nam kinh nghiem quan ly, luong 3,5 trieu dong/thang. Cong ty tai Cu Chi.

- 2 nam ky su co khi, tot nghiep DH, Anh van B, vi tinh ve Autocard, 2 nam kinh nghiem, luong 2 trieu dong/thang. Cong ty tai Cu Chi.

- 4 nu nhan vien nhap du lieu, tot nghiep trung cap, Anh van giao tiep,co kha nang danh may nhanh, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 30 nam - nu LDPT nghanh cao su, trinh do 10/12, suc khoe tot, duoi 40 tuoi, luong 700.000 dong/thang + com, co cho noi tru. Cong ty tai Binh Phuoc.

- 1 nu truc dien thoai khach san, trinh do 12/12, ngoai hinh tuong doi, luong 700.000 dong/thang + com, co cho noi tru. Lien he tai Q.5.

- 1 nam ky thuat vien - sua chua dien thoai di dong, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 10 nam nhan vien phuc vu nha hang, trinh do 9/12, suc khoe tot, ngoai hinh tuong doi, luong 600.000 dong/thang + com, lam viec theo ca. Lien he tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam - nu ke toan, tot nghiep trung cap, kinh nghiem bao cao thue, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Q.1.

- 1 nam bao ve nha hang, trinh do 12/12, co kinh nghiem, luong 800.000 dong/thang + com, lam viec theo ca. Lien he tai Q.Binh Thanh.

- 1 nam - nu truong phong kinh doanh, tot nghiep DH, 3 nam kinh nghiem, luong thoa thuan cao. Cong ty tai Q.Binh Tan.

- 1 nam ky su hoa nhuom, tot nghiep cao dang, Anh van hoac Hoa van giao tiep, khong can kinh nghiem, suc khoe tot, luong 1,5 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam tho tien biet han, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Tan Binh.

- 1 nam thu kho biet nganh dien lanh, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 1 nu nhan vien quan ly quan an, trinh do 12/12, khong can kinh nghiem, luong thoa thuan + an o. Cong ty tai Q.12.

- 4 nu phu bep, duoi 35 tuoi, uu tien kinh nghiem, luong 800.000 dong/thang + com, lam viec theo ca. Lien he tai Q.Binh Thanh.

- 10 nam tho dien nuoc, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 3 nam giao hang, trinh do 12/12, suc khoe tot, co xe, luong 1,4 trieu dong/thang + com. Cong ty tai Q.12.

- 3 nam - nu nhan vien van phong, tot nghiep trung cap, Anh van thong thao, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.12.

- 1 nam ky thuat bao tri may moc, tot nghiep trung cap, 3 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong thoa thuan, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nam bao tri dien cong nghiep, tot nghiep cao dang, 2 nam kinh nghiem, suc khoe tot, luong 1,3 trieu dong/thang + com, lam viec theo ca. Cong ty tai Q.3.

- 1 nam nhan vien KCS, tot nghiep trung cap, 2 nam kinh nghiem, biet xay dung he thong HACCP, luong thoa thuan, co xe dua don. Cong ty tai Binh Duong.

- 1 nu nhan vien thiet ke do hoa, tot nghiep trung cap, 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.12.

- 4 nam tho han dien, tot nghiep bac 3/7, uu tien kinh nghiem, suc khoe tot, luong 50.000 dong/ngay. Cong ty tai Hoc Mon.

- 2 nam tho han tig (han khi Argon), co chung chi han Tig hoac kinh nghiem, suc khoe tot, luong 50.000 dong/ngay. Cong ty tai Hoc Mon.

- 2 nu nhan vien thu ky van phong, tot nghiep trung cap, Anh van + vi tinh co ban, ngoai hinh kha, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 4 nam - nu nhan vien kinh doanh, trinh do 12/12,co xe, luong 2 trieu dong/thang, lam viec gio hanh chanh. Cong ty tai Q.Go Vap.

- 4 nam - nu nhan vien Marketing in an, tot nghiep trung cap, Anh van hoac Hoa van co ban, 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan. Cong ty tai Q.9.

- 10 nam - nu tro ly giam doc, phien dich tieng Hoa, trinh do 12/12, su dung thanh thao vi tinh tieng Hoa, luong thoa thuan cao, lam viec gio hanh chanh, co xe dua don. Cong ty tai Dong Nai.

B.D. - Q.DUNG

Viet Bao

Video nổi bật

Tuyển Tập Ca Nhạc Hài Bảo Chung hay nhất
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Nghìn lẻ chuyện tuần qua (12/04 - 18/04)

Bé trai 1 tuổi tử vong tại BV Hồng Ngọc; Máy bay SU-22 rơi xuống biển; Phi công, tiếp viên hàng không được lợi bao nhiêu từ mỗi chuyến hàng xách tay”?; Xà cừ Hà Nội bị đẽo vỏ: Đề nghị công an điều tra... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

Toàn cảnh Showbiz tuần (12/04 – 18/04)

Lan Ngọc dành giải quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2015, "Fast & Furious 7" cán mốc doanh thu 100 tỉ tại Việt Nam, Ngọc Trinh trở thành Nữ hoàng bikini châu Á, Xuân Bắc "chốt" cát-xê 8 tỉ đồng, vượt nhiều tên tuổi lớn, Thân thế ít người biết về 2 người mẫu bán dâm nghìn đô, HH Kỳ Duyên bị tố làm màu, Em út EXO-M lại bị đồn rời nhóm,...

Đội hình kết hợp Chelsea và M.U cực mạnh

Như thường lệ trước các trận đấu lớn, chúng ta hãy cùng lắp ghép một đội hình mạnh nhất từ các ngôi sao của hai đội bóng, tính theo phong độ họ đã thể hiện.

Hóa chất trong nhà: Hiểm họa cho trẻ

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, trong năm qua bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiếp nhận hơn 50 ca ngộ độc hóa chất. Tuy không để lại hậu quả nặng nề cho trẻ, nhưng điều đáng nói là tình trạng trên xuất phát từ sự bất cẩn của người lớn.

Tìm hiểu: Go Vap, Binh Duong, Binh Thanh, Tan Binh, Truong DH Kinh, Nguyen Oanh, trung tam gioi thieu viec lam, DH Kinh Te Tp.HCM, trung tam dich vu, lam viec theo ca, co kinh nghiem, cong ty, tot nghiep, thoa thuan, suc khoe, luong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển dụng ngày 21-9

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển dụng ngày 21-9 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 21 9

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 21 9 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen dung ngay 21 9 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0