Thong tin tuyen dung ngay 16 12TS - Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh truong Dai hoc Kinh Te TP.HCM, 17 Pham Ngoc Thach, Quan 3 - 59C Nguyen Dinh Chieu, Quan 3, TP.HCM (DT: (84.8) 8235778 - Fax: (84.8) 8226939, Email : Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó - Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó ) va Trung tam dich vu viec lam Vinhempich (189 Nguyen Oanh, P.10, Q.Go Vap, TP.HCM; DT: 08. 8943868) can tuyen:

* Trung tam Dich vu viec lam Sinh vien - Hoc sinh truong Dai hoc Kinh Te TP.HCM:

Ke toan ban hang: nu tuoi 25-35; co kinh nghiem lam ke toan 2 nam, xuat hoa don tai chinh; co kha nang giao tiep; noi nang luu loat, de nghe; Luong 1,2-1,5 trieu/thang + thuong hoac thoa thuan theo nang luc va kinh nghiem; lam viec tai Q.TB.

01 cu nhan ngoai ngu - tin hoc: nu duoi 25 tuoi, cao 1m55, ngoai hinh kha, thao Anh van, vi tinh; cong viec: soan thao van ban, tiep thi, tu van, quan ly mang ve tiep nhan va xuat khau lao dong…; Lam viec tai Q.3; Luong thu viec 1,8 tr/thang + cac che do thuong, phuc loi khac.

Ky su dien tu tin hoc: nam duoi 25 tuoi; cao tu 1m67, duoi 25 tuoi; Cong viec: khai thac, sua chua, bao tri thiet bi dien tu vien thong, viet duoc phan mem ung dung don gian trong linh vuc dien tu, vien thong; Lam viec tai Q.3; Luong thu viec 1,8 tr/thang + cac che do thuong, phuc loi khac.

Thu ky tong GD: TNDH, su dung tieng Anh tot (trinh do C tro len), thanh thao VTVP; nu, doc than, tuoi khong qua 30; ngoai hinh de nhin, kha nang giao tiep kheo leo; co kinh nghiem 2 nam tro len; uu tien duoc dao tao nghiep vu thu ky GD va nghiep vu XNK; thu nhap 3,5 tr tro len; Lam viec tai Q.2.

Nhan vien truc tong dai - le tan: nu, doc than, khong qua 30 tuoi; ngoai hinh de nhin, kha nang giao tiep kheo leo; TNCD/DH, su dung tot tieng Anh, VTVP; co kinh nghiem 1 nam tro len; uu tien co nghiep vu thu ky van phong; thu nhap 2 tr tro len; Lam viec Q.2.

Thu ky phong kinh doanh XNK: TNDH chinh quy cac nganh Ngoai thuong, QTKD: Anh van luu loat; thao VTVP; nu 25-35 tuoi, ngoai hinh de nhin, giao tiep tot; co kinh nghiem trong linh vuc kinh doanh – XNK; thu nhap 3 tr tro len; Lam viec Q.2.

Nhan vien kinh doanh hoa chat xu ly nuoc: nu 25-40 tuoi; TNDH nganh hoa, thanh thao AV; co it nhat 1 nam kinh nghiem trong linh vuc kd hoa chat, thiet bi; Thu nhap 2,5 tr tro len + thuong doanh so; vp cty tai Q.2

Truong phong kinh doanh bao bi: nu, duoi 40 tuoi; giao tiep tot; TNDH chinh quy; AV giao tiep thanh thao VTVP; uu tien co kinh nghiem o vi tri Sales, Marketing trong linh vuc bao bi; thu nhap 5 tr tro len + thuong theo doanh so; Lam viec tai Cat Lai, Q.2.

Nhan vien thiet ke my thuat: nam, nu, 20-35 tuoi; TNDH/CD My thuat; thao vi tinh chuyen nganh; it nhat 1 nam kinh nghiem trong linh vuc thiet ke mau, uu tien linh vuc bao bi; thu nhap 2,5 tr tro len; Lam viec tai Cat Lai, Q.2.

Ke toan gia thanh: nam, nu, 25-35 tuoi, TNDH chuyen nganh ke toan chinh quy; thao VTVP, biet su dung phan mem ke toan; co kinh nghiem ke toan tong hop hoac gia thanh o cac cty sx; Thu nhap 2,5 tr tro len; Lam viec tai Cat Lai, Q.2.

Truong phong vat tu: nam, nu, 25-40 tuoi; TNDH chuyen nganh Kinh te; thanh thao VTVP; Av giao tiep; co kinh nghiem tim kiem va danh gia nang luc cac nha cung cap; co kinh nghiem trong viec quan ly; Thu nhap tu 3 tr tro len; Lam viec tai Cat Lai, Q.2.

Ky su dien - dien tu: nam 25-40 tuoi; TNDH Bach Khoa chuyen nganh Dien - Dien tu; co it nhat 3 nam kinh nghiem trong viec sua chua, bao tri he thong dien thiet bi (mach dien tu) nganh bao bi nhua; thu nhap 4tr tro len; Lam viec tai Cat Lai, Q.2

Nhan vien QC: nu duoi 30 tuoi; TNCD chuyen nganh Hoa; uu tien hieu biet ve ISO 9001:2000; Lam viec theo ca tai Cat Lai; Q.2; Luong 1tr tro len

Ky su co khi: nam 25-40 tuoi; TNDH Bach Khoa nganh Co khi che tao may; 3 nam kinh nghiem sua chua, bao tri may moc thiet bi nganh bao bi nhua; Lam viec tai Q.2; Luong 3tr tro len.

* Trung tam dich vu viec lam Vinhempich:

- 1 nam bao ve, uu tien co kinh nghiem, luong 1,1 trieu + o, lam viec tai Binh Chanh. Cong ty o Tan Phu.

- 2 nam rua xe taxi, co suc khoe, luong 300.000d, lam viec tu 5g sang - 8g toi. Tai Phu Nhuan.

- 1 nam tai xe xe 4 cho, co 4 nam kinh nghiem, luong 1,7 trieu + o. Tai Tan Phu.

- 2 nam ky thuat bao tri dien nha may, trung cap, co 2 nam kinh nghiem, luong 1,2 trieu, lam viec gio hanh chanh. Tai Tan Phu.

- 1 nam phat trien thi truong, cao dang, co 3 nam kinh nghiem, uu tien trong nganh nhua, luong tu 2 - 4 trieu, lam viec gio hanh chanh. Tai Quan 11.

- 1 nam ky su dien - dien tu, tren 21 tuoi, Anh van chuyen nganh, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Quan 9.

- 4 nu tiep tan cong ty, 12/12, cao 1m60, tren 22 tuoi, co ngoai hinh, Anh van giao tiep, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Tai Quan 9.

- 3 nam nu nhan vien phong ke hoach san xuat, Dai hoc Ky thuat hoac Ngoai thuong, co kinh nghiem quan ly nhan vien, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Binh Duong.

- 8 nam giam sat san xuat, trung cap chuyen nganh ky thuat, co 1 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Tai Binh Duong.

- 10 nam to truong quan ly san xuat, 12/12, co kinh nghiem lam san xuat, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Tai Binh Duong.

- 50 nam tho han, bac 3/7, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh hoac theo ca. Tai Binh Duong.

- 8 nam cong nhan van hanh lo hoi, co chung chi, uu tien co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Tai Binh Duong.

- 14 nam ky thuat vien phong chuan bi san xuat, trung cap, uu tien sinh vien moi tot nghiep, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Tai Binh Duong.

- 1 nam quan ly ho so chat luong, tot nghiep van thu luu tru, uu tien sinh vien moi tot nghiep, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Binh Duong.

- 8 nam nhan vien danh gia noi bo, trung cap co khi, uu tien sinh vien moi ra truong, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Tai Binh Duong.

- 2 nam to truong kho, 12/12, co 2 nam kinh nghiem, co phuong tien di lai, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh hoac theo ca. Tai Binh Duong.

- 4 nam ky thuat vien bao tri, trung cap ky thuat co khi, uu tien co kinh nghiem, luontg thoa thuan, lam viec theo ca. Tai Binh Duong.

- 1 nam trung cap oto, tren 21 tuoi, Anh van chuyen nganh, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Quan 9.

- 1 nam trung cap co khi, tren 21 tuoi, Anh van chuyen nganh, vi tinh van phong, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Quan 9.

- 1 nu ke toan vien, cao dang, duoi 30 tuoi, co 1 nam kinh nghiem, co xe, luong 1,5 trieu, lam viec gio hanh chanh. Tai Thu Duc.

- 2 nam tho dien lanh, trung cap, co xe, co 1 nam kinh nghiem, luong 1,2 trieu, lam viec gio hanh chanh. Tai Thu Duc.

- 2 nam tho go han ong, trung cap, co xe, doc ban ve va tu cat ton ra ong gio, co 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Thu Duc.

- 2 nam ky su dien lanh, co 2 nam kinh nghiem giam sat cong trinh, biet thiet ke ban ve va lap du toan, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Thu Duc.

- 10 nu LDPT cat chi, co suc khoe, luong 700.000d + com, lam viec theo ca (12g/ca). Tai Quan 12.

- 1 nu ke toan, trung cap, duoi 27 tuoi, co 1 nam kinh nghiem lam thu quy, luong thoa thuan + com, lam viec gio hanh chanh. Tai Binh Tan.

- 20 nu cong nhan dung may theu vi tinh, co suc khoe, luong 700.000d + com, lam viec theo ca (12g/ca). Tai Quan 12.

- 10 nu kiem hang theu, 9/12, co suc khoe, uu tien co kinh nghiem, luong 700.000d + com, lam viec tu 7g sang - 7g toi. Tai Quan 12.

- 3 nam nu thiet ke nganh may mac, cao dang, thao Autocad 2D,3D, uu tien biet them Corel, luong 1,5 trieu, lam viec gio hanh chanh. Tai Quan 12.

- 1 nam nuoi benh nguoi gia, tren 30 tuoi, luong 1 trieu + an o. Tai Quan 8.

- 5 nam nu giao vien tin hoc, trung cap, tuoi tu 25 - 35, co 1 nam kinh nghiem day, luong thoa thuan. Tai Tan Binh.

- 1 nam can bo phong dao tao, cao dang chuyen nganh tin hoc, tren 25 tuoi, co kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Tan Binh.

- 1 nam ky thuat vien tin hoc phan cung, trung cap, co 2 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec gio hanh chanh. Tai Quan 1.

- 2 nam ke toan, trung cap, Anh van giao tiep, vi tinh van phong, uu tien co kinh nghiem, luong 1,2 trieu + com, lam viec gio hanh chanh. Tai Binh Duong.

- 1 nam nu to truong QC, 12/12, co 5 nam kinh nghiem, luong thoa thuan, lam viec theo ca. Tai Binh Duong.

QUOC DUNG

Viet Bao

Video nổi bật

Công an đập vỡ gương ô tô chống người thi hành công vụ
00:00 / --:--
Thích và chia sẻ bài viết này trên facebook Theo dõi vietbao.vn trên facebook

TIN Việc Làm NỔI BẬT

Tứ kết Champions League: Cuộc chiến của 2 trường phái

Tấn công và phòng ngự là 2 trường phái đã có cuộc chiến rất căng thẳng trong nhiều mùa giải vừa qua. Và năm nay, cuộc đấu ấy lại có cơ hội nảy sinh ngay ở vòng tứ kết…

Lễ chùa đầu năm ở 'xứ sở sương mù'

Với đông đảo cộng đồng kiều bào sinh sống, làm ăn ở Vương quốc Anh, Chùa Linh Sơn ở thủ đô London từ lâu đã trở thành một địa chỉ tín ngưỡng thân thuộc để bà con tìm thấy sự bình an trong tâm khảm và hồn khí quê hương. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, ngôi chùa này lại thêm tấp nập chào đón những người con dù ở xa Tổ quốc vẫn giữ phong tục đi lễ chùa đầu xuân.

TS Nguyễn Thành Như: Việt Nam đứng đầu thế giới về tai nạn "gãy súng"

Gãy dương vật là một "đặc sản" của nam khoa và tại Việt Nam các bác sĩ đã ghi nhận số bệnh nhân bị gãy dương vật ngày càng tăng lên, có thể đánh giá là đứng đầu thế giới về tai nạn này.

TQ xây dựng căn cứ HQ ở Nam Đại Tây Dương để làm gì?

Tờ báo mạng The Epoch Times, trụ sở tại New York, trong ấn bản ngày 29/03/2015 tiết lộ Trung Quốc chuẩn bị kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân tại vịnh Walvis của Namibia. Chính quyền Windhoek không bình luận về tin trên.

Tìm hiểu: Tai Binh Duong, Tai Quan, Cat Lai, Kinh Te TP, Tai Thu Duc, Go Vap, truong dai hoc kinh te, lam viec theo ca, trung tam dich vu, kha nang giao tiep, co kinh nghiem, ky su dien, ky thuat vien, thoa thuan, hanh chanh, luong

Xem Bản Tiếng Việt Có Dấu: Thông tin tuyển dụng ngày 16-12

Ban co the doc ban tieng Viet co dau cua bai viet Thông tin tuyển dụng ngày 16-12 bang cach nhan chuot vao duong dan tren.

Lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 16 12

Nhan xet, hay lien he ve tin Thong tin tuyen dung ngay 16 12 co the gui bang duong dan o duoi. Ban nen gui kem tieu de bai viet Thong tin tuyen dung ngay 16 12 de lam tham khao. Bai viet nay thuoc chuyen de Lao dong viec lam trong chuyen muc Viec lam.

Cac tin khac:

Xem tiep ... Lao dong viec lam
Kenh Tin RSS Kenh Tin RSS | Du Bao Thoi Tiet | Lich Xem TV | Lien He - Contact | Quang Cao | Viec Lam | Dieu Kien Su Dung | Bao Ve Tinh Rieng Tu | Sitemap

Copyright©2008 VietBao.vn, Thu Vien Thong Tin Tong Hop Viet Nam va The Gioi, phien ban thu nghiem phan mem Viet Bao Viet Nam, beta 1.0